Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2015 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 3529.2/28/2015/12.5.2015 Συμπλήρωση της αριθμ. 3529.2/18/2015/30−03−2015 υπουργικής απόφασης «Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2015» (Β΄ 489)

(Συμπλήρωση της αριθμ. 3529.2/18/2015/30−03−2015 υπουργικής απόφασης «Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2015» (Β΄ 489))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Πειραιάς, 12 Μαΐου 2015
Αριθ. πρωτ.: 3529.2/ 28 / 2015

(ΦΕΚ Β' 910/19-05-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ Β' (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ 2ο (ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

Ταχ. Δ/νση:Ακτή Βασιλειάδη (Πύλη Ε1-Ε2)
Ταχ.Κώδικας:18510, Πειραιάς
Τηλέφωνο:213 137 1442
Αριθ. γρ. τηλ/πίας:210 413 7042
Ηλεκτρ. Δ/νση:[email protected]

ΘΕΜΑ : «Συμπλήρωση της αριθμ. 3529.2/18/2015/ 30-03-2015 κ.υ.α. "Χορήγηση έκτακτης Οικονομικής Ενισχύσεως σε Ορισμένες Κατηγορίες Ανέργων Ναυτικών, Λόγω Εορτών Πάσχα 2015" (Β'489)».

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 4 του Ν. 6002/1934 «Περί προστασίας των ανέργων εργατών θαλάσσης και των οικογενειών αυτών» (Α΄ 37), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 3450/2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 64).

β) Των άρθρων 2 και 3 του Π.δ. 228/ 1998 «Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών», (Α΄ 176), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

δ) Των άρθρων 20 και 77 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/ 85/ ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

ε) Του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α΄ 194).

στ) Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Α΄ 20).

ζ) Του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).

η) Του Π.δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 21).

θ) Της αριθμ. Υ92 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα» (Β΄ 285).

ι) Της αριθμ. Υ59/ 16−02−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα» (Β΄ 256).

2. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (θέμα 1ο πρακτικού της αριθ. 5108/04/14−04−2015 Συνεδρίασης Δ.Σ./Ο.Ν.).

3. Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (θέμα 1ο πρακτικού της αριθ. 5110/06/29−04−2015 Συνεδρίασης Δ.Σ./Ο.Ν.).

4. Την αριθ. 1351−03/02/03−02−2015 (ΑΔΑ: 70ΣΚ469ΗΞΞ− 7Σ8) απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη εκατό σαράντα δύο χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα ευρώ (€ 142.750,00) περίπου στον ΚΑΕ 0652 του προϋπολογισμού του Ο.Ν. οικονομικού έτους 2015,

αποφασίζουμε:

1. Στην παράγραφο 3 της υπ’ αριθμ. 3529.2/18/2015/30.3.2015 (Β΄ 489) υπουργικής απόφασης προστίθεται υποπαράγραφος ε’ ως εξής:

«ε) Ναυτικοί μέλη πληρώματος πλοίων εταιρειών:
αα) με τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο έχει συνάψει σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο όγδοο του Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής − Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), οι οποίοι απείχαν από την εργασία τους λόγω άσκησης, εντός τριμήνου από το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας, του δικαιώματος της επίσχεσης για ληξιπρόθεσμες αποδοχές εξαιτίας των οποίων δεν εκτελέστηκαν δρομολόγια των εν λόγω πλοίων (απαγόρευση απόπλου από την αρμόδια λιμενική αρχή),
ββ) που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς παροχής προστασίας λόγω μη εκπλήρωσης των περί μισθοτροφοδοσίας υποχρεώσεων του πλοιοκτήτη, κατά το χρόνο θέσεως σε ισχύ της παρούσας.
γγ) που, κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας, απέχουν από την εργασία τους λόγω άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης για ληξιπρόθεσμες αποδοχές και παραμένουν ναυτολογημένοι σε Ε/Γ − Ο/Γ πλοία που έχουν διακόψει τους πλόες τους.
Για τις περιπτώσεις αα΄, ββ΄, γγ΄, η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καταρτίζει κατάσταση ναυτικών με βάση έγγραφα στοιχεία που τηρούνται σε αυτή ή/ και στις κατά τόπους αρμόδιες Λιμενικές Αρχές και οριστικοποιεί κατάλογο δικαιούχων, τον οποίο αποστέλλει στον Οίκο Ναύτου προς καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης κατόπιν αιτήσεως.».

2. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για χρονικό διάστημα δέκα (10) εργάσιμων ημερών, στους δικαιούχους, με την προσέλευση τους στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ή στις Λιμενικές Αρχές που έχουν ορισθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την παροχή της προβλεπόμενης προστασίας.

3. Η παρούσα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο