Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2015 ]

Αριθμ. Γ5/οικ.30468/22.4.2015 Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ.Π/61771/11−07−14 (ΦΕΚ 1907/Β΄/2014) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»

(Συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ.Π/61771/11−07−14 (ΦΕΚ 1907/Β΄/2014) «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Γ5/οικ.30468

(ΦΕΚ Β' 869/19-05-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98/Α΄) «κώδικας νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 96/1973 και ιδίως το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 98/Α΄)

4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα» (ΦΕΚ 298/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (ΦΕΚ 272/Α΄).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄/58) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α΄)περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α΄), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει και το Ν. 1965/1991 (Α΄/146).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».

10. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

11. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 16, 17, 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

12. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1049/Β΄/29.4.2013), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010).

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/οικ. 94274/28.9.2012 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4052/2012» (ΦΕΚ 2675/Β΄).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 40 και 51 του Ν. 3918/2011 (Α΄/31).

15. Τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013.

16. Το άρθρο 34 του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α΄).

17. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών και Υφυπουργών και το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄) περί σύστασης και μετονομασίας Υπουργείων και μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 27 του Ν. 4320/2015.

18. Την υπ’ αριθμ. οικ. 65470/23.7.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2013/Β΄) περί συμπλήρωσης της υπ’ αριθμ. οικ. Γ.Π/οικ.61771/11.7.2014 (ΦΕΚ 1907/Β΄) όμοιας.

19. Την αριθμ. Γ.Π/οικ.61771/11.7.2014 (ΦΕΚ 1907/Β΄) «Διατάξεις τιμολόγησης φαρμάκων».

20. Την σχετική πρόταση του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με το αρ. ΔΒ4Α/Γ24/33/26−03−15 εγγράφου του.

21. Το γεγονός ότι από τη παρούσα, σύμφωνα με το αρ. ΑΠ.Β2/οικ. 26936/9−1−2015 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στο άρθρο 4 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθμ. οικ. Γ.Π/οικ.61771/11.7.2014 (ΦΕΚ 1907/Β΄) προστίθεται παράγραφος με αριθμό 6 που έχει ως εξής:

Παρ. 6:
«Στις περιπτώσεις που οι ΚΑΚ πραγματοποιούν απευθείας πωλήσεις προς τα φαρμακεία, επιστρέφουν στον ΕΟΠΥΥ το χονδρεμπορικό κέρδος που έχει ενσωματωθεί στην τιμή των φαρμάκων ως κέρδος των φαρμακέμπορων. Δεδομένου ότι η αναλογία πωλήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ αντιστοιχεί στο 80% των πωλήσεων τους, οι φαρμακευτικές εταιρίες για τα χορηγούμενα σκευάσματα απευθείας προς τα ιδιωτικά φαρμακεία καταβάλουν το χονδρεμπορικό κέρδος που αντιστοιχεί στο 80% των πωλήσεων που δηλώνουν. Η επιστροφή αυτή γίνεται με την υποβολή καταστάσεων πωλήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ στις οποίες θα δηλώνουν την αξία των απευθείας πωλήσεων τους προς τα φαρμακεία, όπου θα φαίνονται αναλυτικά και συγκεντρωτικά οι πωλήσεις που πραγματοποίησαν προς τα φαρμακεία και το χονδρεμπορικό κέρδος που αναλογεί σε αυτές. Ο ΕΟΠΥΥ λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο