Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-1999 ]

ΠΟΛ.1227/22.11.1999 Εκδιδόμενα στοιχεία για τις προμήθειες πρακτόρων ιπποδρομιακού στοιχήματος και λοιπών συναφών

(Εκδιδόμενα στοιχεία για τις προμήθειες πρακτόρων ιπποδρομιακού στοιχήματος και λοιπών συναφών )

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1056291/378/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Β΄
2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.-ΤΜΗΜΑ Β΄
3.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνα: 3610065, 3610030

ΠΟΛ.: 1227

ΘΕΜΑ: Εκδιδόμενα στοιχεία για τις προμήθειες πρακτόρων ιπποδρομιακού στοιχήματος και λοιπών συναφών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπερ. γε' και γη' της περ. γ' και της περ. δ' του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992, ΦΕΚ 84/Α').
2. Τις διατάξεις της περ. κη' της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν.1642/1986, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί με την παρ. 71 της υπ' αριθ. 10/Π4336/3162/10.7.1987 εγκυκλίου.
3. Οτι οι πράκτορες ιπποδρομιακών στοιχημάτων και συναφών απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων για τη δραστηριότητα αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 5α') του ΚΒΣ.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Τη μετατροπή του ΟΔΙΕ σε ΑΕ και την ανάγκη ρύθμισης των θεμάτων που αφορούν τις συναλλαγές του με τους πράκτορες του ιπποδρομιακού στοιχήματος, ώστε, αφενός, να διευκολυνθούν οι συναλλαγές και, αφετέρου, να καταστεί αποτελεσματικός ο φορολογικός έλεγχος.
6. Οτι, από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Εγκρίνουμε ο ΟΔΙΕ, για τις προμήθειες που καταβάλλει στους πράκτορες ιπποδρομιακού στοιχήματος και οι οποίες απαλλάσσονται του ΦΠΑ, να εκδίδει, ως ειδικά στοιχεία, μία φορά το χρόνο, εκκαθαρίσεις για κάθε ένα πράκτορα.
Οσον αφορά το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης των πιο πάνω εκκαθαρίσεων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 12 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).

2. Για τις ανωτέρω προμήθειες παρέλκει η έκδοση Τιμολογίων από τους δικαιούχους αυτών, οι οποίοι, όμως, υποχρεούνται να φυλάσσουν τις εκκαθαρίσεις κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα αυτού.

3. Οι εμπλεκόμενοι στις παραπάνω συναλλαγές υποχρεούνται να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις στην αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ, ο μεν ΟΔΙΕ "προμηθευτών", για τις προμήθειες που καταβάλλει, οι δε πράκτορες ιπποδρομιακού στοιχήματος "πελατών", για την αποδιδόμενη σε αυτούς προμήθεια από τον ΟΔΙΕ.

4. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και για τους πράκτορες ΠΡΟ ΠΟ, ΛΟΤΤΟ και λοιπών συναφών, στους οποίους καταβάλλονται προμήθειες, υπό την προϋπόθεση ότι οι προμήθειες αυτές δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο