Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-05-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5010763 ΕΞ 2015/14.5.2015 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τις μηνιαίες καταστάσεις αποθεμάτων που υποβάλλονται στα πλαίσια του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης

(Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τις μηνιαίες καταστάσεις αποθεμάτων που υποβάλλονται στα πλαίσια του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 14 Μαΐου 2015
Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Δ 5010763 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ και ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10, 101 84- Αθήνα
Πληροφορίες:Χ. Νασοπούλου
Τηλέφωνο:2106987507
Fax:2106987506
Email:[email protected]

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με τις μηνιαίες καταστάσεις αποθεμάτων που υποβάλλονται στα πλαίσια του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης

Σχετικά με την υποβολή της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων που προβλέπεται στα πλαίσια λειτουργίας του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης και λαμβάνοντας υπόψη την βαρύτητά την οποία έχει ως μέσο ελέγχου του καθεστώτος, υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:

• Βάσει του άρθρου 101 του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92 περί της θέσπισης κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, ο διαχειριστής της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης ευθύνεται για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την αποθήκευση των εμπορευμάτων που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς καθώς και την τήρηση των ειδικών όρων που αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

• Στο άρθρο 529, παρ.1 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Καν. (ΕΟΚ) 2913/92, προβλέπεται η κατάθεση κατάστασης αποθεμάτων από τον διαχειριστή της αποθήκης εντός ορισμένης προθεσμίας που θέτουν οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.

• Στο υπόδειγμα του εντύπου άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα 67 του ίδιου Κανονισμού, συμπεριλαμβάνεται πεδίο όπου συμπληρώνεται υποχρεωτικά η προθεσμία για την κατάθεση της κατάστασης αποθεμάτων (θέση 20 της άδειας).

• Σύμφωνα με το άρθρο 24 της αριθμ. Τ.1460/10/Γ0019/21-3-2002 ΑΥΟ «Λειτουργία του καθεστώτος της Τελωνειακής Αποταμίευσης» (ΦΕΚ 468/Β/2002), η κατάσταση αποθεμάτων υποβάλλεται έως την πέμπτη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς, παρουσιάζει δε τα υπόλοιπα των διασαφήσεων αποταμίευσης, όπως αυτά εμφανίζονται την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς, συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών υπολοίπων.

• Στο άρθρο 3, παρ.3 της ίδιας ΑΥΟ ορίζεται ότι η παρακολούθηση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων από την προσκομισθείσα εγγύηση διενεργείται με βάση την ανωτέρω αναφερόμενη κατάσταση αποθεμάτων και σε περίπτωση μη κάλυψης του οριζόμενου ποσού από την εγγύηση, απαιτείται προσκόμιση συμπληρωματικής εγγύησης ή ανάλογη μείωση των αποθεμάτων.

• Στην αριθμ. Π.6990/30/31-1-2007 ΕΔΥΟ «Ανάκληση χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης» κατονομάζονται ως ενδεικτικοί λόγοι ανάκλησης της άδειας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης τόσο η μη υποβολή της κατάστασης αποθεμάτων παρά τις συνεχείς οχλήσεις του Τελωνείου Ελέγχου όσο και η μη προσκόμιση συμπληρωματικής εγγύησης ή η μη  ανάλογη μείωση των αποθεμάτων προκειμένου η κατατεθείσα εγγύηση να καλύπτει το απαιτούμενο ποσοστό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στα υπάρχοντα αποθέματα. Με βάση τα ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι η κατάσταση αποθεμάτων, η κατάθεση της οποίας προκύπτει από τις κοινοτικές διατάξεις, αποτελεί σημαντικό μέσο ελέγχου του καθεστώτος και συνδέεται άμεσα με τη διενέργεια εκ των υστέρων ελέγχων καθώς και με τον έλεγχο των εγγυήσεων που κατατίθενται στα πλαίσια λειτουργίας αυτού.

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει λοιπόν η κατάσταση αποθεμάτων για τους προαναφερθέντες λόγους εφιστούμε την προσοχή σας στην ορθή εφαρμογή των διατάξεων. Ειδικότερα: Α) Η υποβολή της κατάστασης αποθεμάτων στο Τελωνείο Ελέγχου, η οποία πρέπει να πραγματοποιείται ανελλιπώς σε μηνιαία βάση όπως αυτό ορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις, αποτελεί υποχρέωση του διαχειριστή της αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης που απορρέει από την κατοχή της άδειας και τη χρήση του καθεστώτος. Η μη ορθή ή ελλιπής συμπλήρωση αυτής, η εκπρόθεσμη υποβολή και η παράλειψη υποβολής αποτελούν παρέκκλιση από τις διατάξεις που διέπουν το καθεστώς και θεωρούνται τελωνειακές παραβάσεις που αντιμετωπίζονται κατά τα προβλεπόμενα στον ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ακόμη και με ανάκληση της άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης.

Η κατάσταση αποθεμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τον αριθμό της διασάφησης αποταμίευσης, τον αριθμό της αντίστοιχης λογιστικής καταχώρησης, την περιγραφή των εμπορευμάτων, το υπόλοιπο της αποταμιευμένης ποσότητας, τις εκτιμώμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις και τυχόν παρατηρήσεις. Επισημαίνεται ότι η κατάσταση αποθεμάτων επέχει θέση δήλωσης του διαχειριστή της αποθήκης, ο οποίος δεσμεύεται για τα δηλωθέντα σε αυτή στοιχεία. Στο Παράρτημα της παρούσας παρέχεται νέο υπόδειγμα της μηνιαίας κατάστασης αποθεμάτων το οποίο αντικαθιστά εκείνο του Παραρτήματος ΙΙ της αριθμ. Τ.2130/22/Γ0019/1-5-2002 ΕΔΥΟ «Κοινοποίηση της Τ.1460/10/Γ0019/21-2-2002 ΑΥΟ - Παροχή οδηγιών εφαρμογής».

Β) Υπογραμμίζεται ότι το Τελωνείο Ελέγχου κατέχει ενεργό ρόλο στη ρύθμιση της ομαλής ροής του καθεστώτος ελέγχοντας τόσο τα δηλωθέντα στην κατάσταση στοιχεία όσο και την κάλυψη του οριζόμενου ποσοστού των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων από την προσκομισθείσα εγγύηση.

Πιο συγκεκριμένα, το Τελωνείο Ελέγχου:

- παρακολουθεί την εμπρόθεσμη υποβολή των καταστάσεων αποθεμάτων από τους διαχειριστές των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης,

- σε περιπτώσεις που παρατηρείται ελλιπής ή μη ορθή συμπλήρωση της κατάστασης αποθεμάτων, εκπρόθεσμη υποβολή ή παράλειψη υποβολής αυτής, ζητά από τον διαχειριστή της αποθήκης την άμεση υποβολή ή επανυποβολή της κάνοντας τις ανάλογες συστάσεις για την συμμόρφωσή του με τις σχετικές διατάξεις,

- στην περίπτωση μη συμμόρφωσης του διαχειριστή μετά από τις συστάσεις του Τελωνείου Ελέγχου για την ορθή και εμπρόθεσμη υποβολή της κατάστασης αποθεμάτων, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διατάξεις περί τελωνειακών παραβάσεων του ν.2960/2001 και εισηγείται ακόμη και την ανάκληση της άδειας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης σε συνεργασία με την αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια,

- ελέγχει την προσκομισθείσα εγγύηση ως προς την κάλυψη του οριζόμενου ποσοστού των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων που αντιστοιχούν στα δηλωθέντα αποταμιευμένα εμπορεύματα,

- εφόσον προκύπτουν αμφισβητήσεις σχετικά με την εκτίμηση του διαχειριστή όσον αφορά τις δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις του συνόλου ή μέρους των αποταμιευμένων εμπορευμάτων, προβαίνει εκ νέου σε εκτίμηση αυτών και ζητά, εφόσον απαιτείται, συμπληρωματική εγγύηση ή ανάλογη μείωση των αποθεμάτων, θέτοντας αυστηρή προθεσμία,

- στις περιπτώσεις που έχει ζητηθεί, παρακολουθεί την εμπρόθεσμη προσκόμιση συμπληρωματικής εγγύησης ή την εμπρόθεσμη μείωση των αποταμιευμένων εμπορευμάτων στο επίπεδο κάλυψης του οριζόμενου ποσοστού των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων από την ήδη κατατεθείσα εγγύηση, ενώ, όταν ο διαχειριστής δεν εκπληρώνει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του, το Τελωνείο Ελέγχου εισηγείται την ανάκληση της άδειας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια,

- διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους όσον αφορά τα δηλωθέντα στην κατάσταση αποθεμάτων ανοιχτά υπόλοιπα των διασαφήσεων αποταμίευσης σε αντιπαραβολή με τα ανοιχτά υπόλοιπα που εμφανίζονται στο ICISnet, καθώς και με τις πραγματοποιούμενες εγγραφές στη λογιστική αποθήκης, αλλά και φυσικούς ελέγχους προς διαπίστωση της ύπαρξης των δηλωθέντων αποταμιευμένων υπολοίπων.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των ανωτέρω προκειμένου να επιτυγχάνεται αφενός η ορθή εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς τελωνειακής αποταμίευσης και αφετέρου η αποφυγή προβλημάτων που πηγάζουν από τον πλημμελή έλεγχο των καταστάσεων αποθεμάτων και την μη αναπροσαρμογή των κατατεθεισών εγγυήσεων ή του συνόλου των αποταμιευμένων εμπορευμάτων.Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο