Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την 57544/27.5.2015, την 70409/30.6.2015, την 79552/27.7.2015 και την 99781/30.9.2015.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-05-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: 52072/14.5.2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (ΕΜΠΕ) στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, των Περιφερειών και των λοιπών φορέων υποδοχής επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στα κίνητρα αναπτυξιακών νόμων

(Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (ΕΜΠΕ) στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, των Περιφερειών και των λοιπών φορέων υποδοχής επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στα κίνητρα αναπτυξιακών νόμων)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 14 Μάιου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 52072

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου 3908/2011 (ΕΜΠΕ) στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, των Περιφερειών και των λοιπών φορέων υποδοχής επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στα κίνητρα αναπτυξιακών νόμων.

1. Σύσταση Μητρώου Ελεγκτών - Σκοπός

Η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία της παρακολούθησης και διενέργειας των ελέγχων των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στις διατάξεις των Επενδυτικών Νόμων προχωρεί στην περαιτέρω στελέχωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 11 του Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (ΦΕΚ 83/Α'/14-4-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το ΕΜΠΕ αποτελεί εργαλείο για την αποτελεσματική και αξιόπιστη παρακολούθηση και έλεγχο των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων και λειτουργεί στο πλαίσιο των διαδικασιών που προβλέπονται στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή», και στο προαναφερόμενο Προεδρικό Διάταγμα (33/2011) και ειδικότερα στο άρθρο 10 αυτού «Έλεγχος Επενδυτικών Σχεδίων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Από το ανωτέρω μητρώο αντλούνται ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχων επενδυτικών σχεδίων όλων των κατηγοριών επενδύσεων (καθεστώτα ενισχύσεων) του Νόμου 3908/2011, καθώς και των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους επενδυτικούς Νόμους και είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες εφαρμογής αυτού.

Η διαχείριση του ΕΜΠΕ εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και υποστηρίζεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων - Επενδυτικός Νόμος (ΠΣΚΕ - Επ.)

2. Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα προσόντα εγγραφής στο ΕΜΠΕ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, των Περιφερειών και των λοιπών φορέων υποδοχής επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στα κίνητρα αναπτυξιακών νόμων τα οποία:

- Είναι ηλικίας μέχρι 65 ετών

- Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ούτε υπάρχει εις βάρος τους εκκρεμοδικία για το αδίκημα της κλοπής ή της υπεξαίρεσης ή απάτης ή εκβίασης ή πλαστογραφίας ή ψευδορκίας ή δωροδοκίας, ούτε έχουν καταδικαστεί ή εκκρεμεί δίωξη για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος. Πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβολή πειθαρχικής ποινής καθώς και η μη έναρξη διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης για σοβαρό παράπτωμα (όπως ενδεικτικά η παράβαση καθήκοντος, η παράβαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, η δωροδοκία, κλπ)

- Είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι/Α.Τ.Ε.Ι) του εσωτερικού ή αναγνωρισμένων ισότιμων τίτλων σπουδών της αλλοδαπής.

- Έχουν σχετική εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων

- Έχουν ικανότητα χειρισμού Η/Υ (εφαρμογές word - excel και εφαρμογές διαδικτύου κλπ), γνώση του θεσμικού πλαισίου των αναπτυξιακών νόμων και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

3. Έργο των Ελεγκτών

Έργο των ελεγκτών του ΕΜΠΕ είναι ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στους Επενδυτικούς Νόμους και ειδικότερα η πιστοποίηση του υλοποιηθέντος φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα προς τις διατάξεις του νόμου και της ορθής εκπλήρωσης εκ μέρους του των προϋποθέσεων και των όρων της απόφασης υπαγωγής.

Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται από Όργανα Ελέγχου τα οποία ορίζονται με απόφαση της Διοίκησης και απαρτίζονται από δύο τουλάχιστον ελεγκτές από το Μητρώο. Η επιλογή των ελεγκτών θα γίνεται με τυχαίο τρόπο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ-Επ) της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, λαμβανομένων υπόψη των γνώσεων, της εμπειρίας και της υπηρεσιακής τους κατάστασης καθώς και του τόπου διαμονής. Έκαστος ελεγκτής θα ειδοποιείται για τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο Όργανο Ελέγχου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οφείλει εντός δύο (2) ημερών από την ειδοποίηση να την αποδέχεται ή να την αρνείται αιτιολογημένα.

Οι ελεγκτές μέσω του προαναφερόμενου Πληροφοριακού Συστήματος ενημερώνονται για τη συγκρότηση του Οργάνου Ελέγχου και αποκτούν πρόσβαση στα στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου που είναι διαθέσιμα στο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και στα στοιχεία που υποβάλει ο ελεγχόμενος φορέας στο πλαίσιο του διενεργούμενου ελέγχου. Ο έλεγχος, πλην ειδικών περιπτώσεων, περιλαμβάνει επιτόπια τεχνική και οικονομική πιστοποίηση, διάρκειας έως 3 εργάσιμων ημερών, όπως αυτό θα ορίζεται στην απόφαση συγκρότησής του Οργάνου Ελέγχου. Τα μέλη του Οργάνου Ελέγχου οφείλουν εντός δέκα (10) ημερών από την οριστικοποίηση της σύνθεσης αυτού, μετά από μεταξύ τους συνεννόηση να ενημερώσουν την Υπηρεσία για την ακριβή ημερομηνία διενέργειας του επιτόπιου ελέγχου, προκειμένου να εκδοθεί η εντολή μετακίνησης η οποία είναι δεσμευτική.

Καθένα από τα μέλη του Οργάνου Ελέγχου ασκεί το ελεγκτικό έργο που του ανατέθηκε και καταχωρεί τα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα. Μετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται ενιαία Έκθεση Ελέγχου, η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα του ελέγχου. Η Έκθεση Ελέγχου υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ-Επ και σε έντυπη μορφή υπογεγραμμένη από τα μέλη του Οργάνου Ελέγχου συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση έκαστου των μελών ότι στο πρόσωπο του δεν συνέτρεχε κώλυμα συμμετοχής στον έλεγχο (παρ 6 του άρθρου 10 Π.Δ. 33/2011).

Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με την υποβολή της Έκθεσης εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τον ορισμό του Οργάνου Ελέγχου σε περίπτωση τακτικού ελέγχου (έλεγχος που διενεργείται μετά από αίτηση του φορέα) και εντός της κατά περίπτωση τασσόμενης προθεσμίας σε περίπτωση έκτακτου ελέγχου (έλεγχος που διενεργείται με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπηρεσίας).

Οι ελεγκτές οφείλουν να γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Επενδυτικού Νόμου και να τηρούν τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Δεοντολογίας Ελεγκτών που θα εκδοθεί και τον Οδηγό Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων. Επίσης υποχρεούνται να παρακολουθούν τα προγράμματα εκπαίδευσης στα οποία καλούνται να συμμετάσχουν.

Η αμοιβή των ελεγκτών για κάθε Έκθεση Ελέγχου ορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

4. Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας για ένταξη στο ΕΜΠΕ.

Μετά από τη δημόσια πρόσκληση της Γενικής Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού προς τα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τα στελέχη των Περιφερειών της χώρας και τα στελέχη λοιπών φορέων υποδοχής επενδυτικών σχεδίων για ένταξη στα κίνητρα αναπτυξιακών νόμων, που έχουν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα του άρθρου 2 του παρόντος, οι υποψήφιοι προς ένταξη στο ΕΜΠΕ, υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα αιτήματά τους μέσω της σχετικής εφαρμογής του ΠΣΚΕ - Επ., η οποία είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Για την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά ως χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα για τη δράση «Μητρώο Αξιολογητών- Ελεγκτών Επενδυτικού Νόμου», οπότε και θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους, τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα.

Κατόπιν, θα πρέπει να συμπληρώσουν στην σχετική εφαρμογή (Αίτηση υποψηφιότητας για ΕΜΠΕ) τα στοιχεία της αίτησης και να καταχωρήσουν σε ηλεκτρονική μορφή τα έγγραφα που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις ένταξης και τα προσόντα αυτών. (Τα έγγραφα καταχωρούνται μετά από ψηφιοποίηση - σάρωση των πρωτότυπων εγγράφων και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρονικής αίτησης).

Ειδικότερα επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά: ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (απαραίτητα - δεν βαθμολογούνται)

α) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα (περίπου μία σελίδα Α4)

β) Αντίγραφο των δύο όψεων της Ταυτότητας ή αντίγραφο του Διαβατηρίου (όποιο εκ των δύο δηλώνεται στην αίτηση)

γ) Τίτλοι σπουδών ΑΕΙ/ΤΕΙ και πράξεις αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ για την ισοτιμία για τους τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν σε σχολές της αλλοδαπής

δ) Στοιχεία Τεκμηρίωσης της ικανότητας χρήσης Η/Υ όπως:

- Βεβαίωση από την υπηρεσία για την εμπειρία σε εφαρμογές που χειρίζεται ο υποψήφιος. ή/και

- Βεβαιώσεις για τη χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων λόγω συμμετοχής σε Μητρώα Αξιολογητών ή Ελεγκτών άλλων καθεστώτων ή/και

- Πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδίδονται από φορείς που πιστοποιούνται από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), ή τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής, ή τίτλοι σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι οι κάτοχοί τους έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ' επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

ε) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία βεβαιώνονται ΟΛΑ τα παρακάτω:

- Ότι τα στοιχεία που ο ενδιαφερόμενος έχει καταχωρήσει στο ηλεκτρονικά υποβαλλόμενο αίτημα είναι πραγματικά, έγκυρα και ακριβή, και έχει στη διάθεσή του τα πρωτότυπα δικαιολογητικά τα οποία έχει υποβάλει ηλεκτρονικά.

- Ότι δεν υπάρχει εις βάρος του καταδίκη, εκκρεμοδικία, πειθαρχική ποινή ή δίωξη για τα αδικήματα που αφορούν στις προαναφερόμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιότητας.

- Ότι έχει λάβει γνώση των υποχρεώσεων καθώς και του έργου που θα αναλάβει και των προθεσμιών διεκπεραίωσης αυτού βάσει του άρθρου παρ του άρθρου 10 Π.Δ. 33/2011 και της παρ 3 της παρούσας, και αποδέχεται αυτά.

- Ότι γνωρίζει τις απαιτήσεις και έχει την ικανότητα χρήσης Η/Υ που απαιτείται όσον αφορά την ηλεκτρονική επικοινωνία και την εφαρμογή του ΠΣΚΕ - Επ. Υπεύθυνες δηλώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ΟΛΑ τα παραπάνω δεν θα γίνονται δεκτές.

στ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο να φαίνεται ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για τα παραπτώματα που αφορούν στις προϋποθέσεις υποψηφιότητας (βλεπε σημείο 2 της παρούσας).

ζ) Βεβαίωση από την υπηρεσία για επαρκή γνώση του θεσμικού πλαισίου των αναπτυξιακών νόμων και του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων- Επενδυτικός νόμος (ΠΣΚΕ - Επ). ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (βαθμολογούνται, βλέπε σημείο 5 της παρούσας)

η) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την συμμετοχή σε έλεγχο επενδυτικών σχεδίων είναι (αποτελεί τεκμηρίωση για τη συμμετοχή σε ελέγχους επενδυτικών σχεδίων-για βαθμολόγηση βλέπε σημείο 5α της παρούσας):

-Αποφάσεις συγκρότησης Οργάνων Ελέγχου για ελέγχους επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους για τους οποίους έχει υποβληθεί έκθεση ελέγχου. ή/και

-Βεβαίωση από την υπηρεσία για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε κλιμάκια ελέγχου, για τα οποία έχει υποβληθεί έκθεση ελέγχου, με σαφή αναφορά στον αριθμό των πραγματοποιηθέντων ελέγχων.

θ) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη σχετική εμπειρία του ενδιαφερόμενου σε αντικείμενα συναφή με τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων (αποτελεί τεκμηρίωση της σχετικής εμπειρίας συναφούς με τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων- για βαθμολόγηση βλέπε σημείο 5β της παρούσας):

-Βεβαίωση από την υπηρεσία για την πραγματοποίηση από τον ενδιαφερόμενο ελέγχου για τήρηση μακροχρονίων υποχρεώσεων επενδυτικών σχεδίων βάσει των σχετικών διατάξεων με σαφή αναφορά στον αριθμό των πραγματοποιηθέντων ελέγχων. ή/και

-Βεβαίωση από την υπηρεσία για έκδοση από τον ενδιαφερόμενο αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποίησης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης μετά από πραγματοποίηση σχετικού ελέγχου στο φάκελο της επένδυσης με σαφή αναφορά στον αριθμό των αποφάσεων ολοκλήρωσης. ή/και

-Βεβαίωση από την υπηρεσία (ή γραμματεία Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ή Γραμματεία Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής) για την πραγματοποίηση εισηγήσεων σχετικές με έλεγχο επενδυτικών σχεδίων από τον ενδιαφερόμενο προς Γνωμοδοτικές Επιτροπές στο πλαίσιο των διατάξεων των επενδυτικών νόμων με σαφή αναφορά στον αριθμό των εισηγήσεων.

ι) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την συμμετοχή σε αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων είναι (αποτελεί τεκμηρίωση συμμετοχής σε αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων- για βαθμολόγηση βλέπε σημείο 5γ της παρούσας):

-Βεβαίωση από την υπηρεσία για πραγματοποίηση ελέγχων νομιμότητας στο πλαίσιο του ν.3908/2011 ή αξιολογήσεων στο πλαίσιο των νόμων 3299/2004 ή 3908/2011 με σαφή αναφορά στον αριθμό των πραγματοποιηθέντων αξιολογήσεων ή ελέγχων νομιμότητας.

κ)Πιστοποιητικό καλής γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας (όπως πτυχίο «First Certificate in English» ή ισοδύναμο) (για βαθμολόγηση βλέπε σημείο 5δ της παρούσας)

λ)Πιστοποιητικό μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (για βαθμολόγηση βλέπε σημείο 5ε της παρούσας)

Οι βεβαιώσεις που απαιτούνται από την υπηρεσία του ενδιαφερόμενου μπορούν να αποτυπώνονται σε ένα έντυπο.

Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι, αφού ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή των αιτημάτων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν σε έντυπη μορφή την παραγόμενη από το Σύστημα ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΤΟΥ Ν.3908/2011 (στην οποία θα αναγράφεται: κατάσταση Υποβληθείσα) και να υποβάλουν ή να αποστείλουν επί αποδείξει αυτή, στο πρωτόκολλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών (Γ.Ε.Ε) της Γενικής Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων/ΥΠΑΑΝ (Κοραή 4 / 6ος όροφος, ΤΚ10564 Αθήνα), με επισυναπτόμενη την προαναφερόμενη πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης αυτής ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία του.

5. Επιλογή Ελεγκτών Μητρώου

Τα προσόντα κάθε ενδιαφερόμενου βαθμολογούνται ως εξής:

Προσόντα-Βαθμοί

α) Τεκμηριωμένη συμμετοχή σε ελέγχους επενδυτικών σχεδίων.
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων 0. Βαθμολογία: 0
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων 1-3. Βαθμολογία: 1
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων 4-6. Βαθμολογία: 2
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων 7-10. Βαθμολογία: 3
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων >10: Βαθμολογία: 4

β) Άλλη σχετική εμπειρία συναφή με τον έλεγχο επενδυτικών σχεδίων
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων 0. Βαθμολογία: 0
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων 1-5. Βαθμολογία: 1
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων >5 Βαθμολογία: 2

γ) Τεκμηριωμένη συμμετοχή σε αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων.
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων 0. Βαθμολογία: 0
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων 1-5. Βαθμολογία: 1
Αριθμός επενδυτικών σχεδίων >5 Βαθμολογία: 2

δ)Γνώση Αγγλικής
Δεν τεκμηριώνεται καλή γνώση της Αγγλικής. Βαθμολογία: 0
Τεκμηριώνεται καλή γνώση της Αγγλικής. Βαθμολογία: 1

ε) Μεταπτυχιακές σπουδές
Δεν υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος. Βαθμολογία: 0
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Βαθμολογία: 1
Δύο μεταπτυχιακοί τίτλοι επιπέδου MSc ή Διδακτορικό Βαθμολογία: 2

Για την εγγραφή στο Μητρώο Ελεγκτών του Επενδυτικού Νόμου (ΕΜΠΕ), ο υποψήφιος θα πρέπει βάσει των προσόντων του να συγκεντρώνει κατ' ελάχιστο τέσσερις (4) βαθμούς, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους ελάχιστους όρους συμμετοχής, όπως αυτοί αναφέρονται στο σημείο 2 της παρούσας, και συγκεντρώνει τουλάχιστον ένα (1) βαθμό σε κάποιο από τα προσόντα που αναφέρονται στα σημεία α) ή/και β) της ανωτέρω παραγράφου.

6. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά από 18 Μαΐου 2015 μέχρι και 7 Οκτωβρίου 2015, ώρα 15.00. Η αίτηση και η απαραίτητα συνοδευτική σε έντυπη μορφή υπεύθυνη δήλωση, θα πρέπει να υποβληθούν έως την ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία στο πρωτόκολλο του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Γενικής Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων (Κοραή 4, 6ος όροφος ΤΚ. 10564 Αθήνα).

Εναλλακτικά μπορούν να αποσταλούν στην παραπάνω διεύθυνση ταχυδρομικώς, με τη μορφή συστημένης επιστολής ή με εταιρεία ταχυμεταφορών (courier). Όσες αιτήσεις υποβληθούν με αυτό τον τρόπο, θα είναι εμπρόθεσμες μόνο εάν φτάσουν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών και παραληφθούν, μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.
Προσοχή!: Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν θεωρείται τεκμήριο για τον καθορισμό του εμπρόθεσμου ή μη της αποστολής.

7. Πληροφορίες

- Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται (εργάσιμες ημέρες από 9:00 μέχρι 15:00) στα τηλέφωνα: 210 3258800 - 04

- Για τεχνικά προβλήματα που αφορούν την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk του Πληροφοριακού Συστήματος στο τηλέφωνο: 210 77.87.940 ή την ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

- Στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου (www.ependyseis.gr) υπάρχουν Οδηγίες για την εγγραφή χρήστη στο ΠΣΚΕ-Επ και την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης καθώς και σχετικά Υποδείγματα.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΚΟΛΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο