Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2011 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 251/2011 Καταστατικά συνεταιρισμών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί)

(Καταστατικά συνεταιρισμών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων (ταξί))

Κατηγορία: Λοιπά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 251 /2011

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Α' Τμήμα)
Συνεδρίαση της 9/5/2011

ΣΥΝΘΕΣΗ:
Πρόεδρος :
Βασίλειος Σουλιώτης, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.
Μέλη : Θεόδωρος Ψυχογυιός, Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Στυλιανή Χαριτάκη, Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Γαρυφαλλιά Σκιάνη, Δήμητρα Κεφάλα, Νομικοί Σύμβουλοι.
Εισηγητής : Γαρυφαλλιά Σκιάνη, Νομικός Σύμβουλος.
Αριθμός Ερωτήματος: Το υπ' αρ. 48692/916/27-10-2010 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών/Γεν.Δ-νσεως Οικον. Πολιτικής/Δ-νσεως Τομέων Παραγωγής/Τμ. Β' Τριτογενούς Παραγωγής σε συνδυασμό με το υπ' αρ. 13205/267/16-3-2011 διευκρινιστικό τοιούτο της αυτής Υπηρεσίας.
Περίληψη ερωτήματος: Ερωτάται: α) Εάν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 και 5 του Ν. 3109/2003, στους συνεταιρισμούς των ΕΔΧ ταξί δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη και οδηγοί, οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες.
β) Εάν το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν. 3109/2003 καταργεί κάθε αντίθετη διάταξη, όπως τις προγενέστερες διατάξεις του Π.Δ. 587/1988 και του Ν. 1667/1986.
γ) Εάν δύνανται τα ίδια μέλη να συμμετέχουν σε δύο συνεταιρισμούς με τον ίδιο σκοπό και την ίδια έδρα σε αντίθεση με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 1667/1986, διαφορετικά ποία θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση των ανωτέρω συνεταιρισμών. Θα πρέπει να διαλυθούν και να γίνει επανασύσταση.
δ) Εάν πρέπει να εναρμονισθεί το άρθρο 3 του καταστατικού του συνεταιρισμού «.............» με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3109/2003.

Επί των παραπάνω ερωτημάτων το Α' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου εγνωμοδότησε ως ακολούθως:

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Από το έγγραφο του ερωτήματος και το διευκρινιστικό αυτού υπ' αριθ. 13205/267/16-3-2011 έγγραφο της ερωτώσας υπηρεσίας προκύπτει ότι, κατόπιν εγγράφων καταγγελιών, τέθηκαν υπ' όψη της ερωτώσας Υπηρεσίας παρατυπίες σχετικά με την λειτουργία του συνεταιρισμού με τον διακριτικό τίτλο «..............», που εδρεύει στον Πειραιά (οδός ... αρ. 12), με κυριότερη αυτήν της συμμετοχής οδηγών ως μελών του συνεταιρισμού, καθώς και οικονομικές. Το Δ.Σ. του συνεταιρισμού έθεσε κάποιους προβληματισμούς σχετικά με την νομιμότητα της τροποποιήσεως του καταστατικού. Από έλεγχο της ερωτώσας Υπηρεσίας προέκυψε επίσης, ότι έχει εγκριθεί η σύσταση δύο συνεταιρισμών με την επωνυμία «..................», ήτοι α) από το Ειρηνοδικείο Αθηνών εγκρίθηκε η σύσταση του συνεταιρισμού με την επωνυμία «...........» με έδρα την Αθήνα, Λεωφ. ... αρ. 8, στον οποίο συμμετέχουν μόνον ιδιοκτήτες ΕΔΧ., και β) από το Ειρηνοδικείο Πειραιώς εγκρίθηκε η σύσταση του συνεταιρισμού με την επωνυμία «.................» με έδρα τον Πειραιά, οδός .... αρ. 12, στον οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού του, συμμετέχουν ιδιοκτήτες και οδηγοί.

Στο καταστατικό του συνεταιρισμού «................», με έδρα τον Πειραιά, ορίζεται ως υποσταθμός-παράρτημα η έδρα του «..................», Παρ' ότι όμως στο καταστατικό του αναγράφεται ως έδρα ο Πειραιάς, οδός .... αρ. 12, εν τούτοις τα έγγραφα που εστάλησαν επεστράφησαν με την ένδειξη «άγνωστος παραλήπτης». Συνεπώς, κατά την ερωτώσα Υπηρεσία, οι ανωτέρω συνεταιρισμοί έχουν κοινή έδρα στην Αθήνα, Λεωφ. ... αρ. 8, και κοινό σκοπό, ενώ μερικά των μελών συμμετέχουν και στους δύο συνεταιρισμούς. Η ερωτώσα Υπηρεσία αναφέρει επίσης, ότι, παρ' ότι έχουν υπαχθεί στον Ν. 3109/2003, με δική τους αίτηση περί τροποποιήσεως του καταστατικού τους, η οποία εγκρίθηκε δια της υπ' αρ. 55/28-2-2008 αποφάσεως του Ειρηνοδίκου Πειραιώς, στην οποία τροποποίηση αναφέρεται ότι η λειτουργία του συνεταιρισμού διέπεται από τους νόμους 1667/1986, 3109/2003 και 3185/2003 και παρόλο που το άρθρο 2 του Ν. 1667/1986 στην παράγραφο 3 προβλέπει ρητώς, ότι δεν μπορεί να γίνει μέλος του συνεταιρισμού όποιος μετέχει σε άλλο συνεταιρισμό, που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό, το δε άρθρο 6 του Ν. 3109/2003 προβλέπει ότι συνεταιρισμοί Ε.Δ.Χ. συνιστώνται από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. και μέτοχοι αυτών επιτρέπεται να γίνουν ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. εν τούτοις, παρά τα συνεχή έγγραφα της για προσαρμογή του καταστατικού στις διατάξεις των νόμων 3109/2003 και 1667/1986, δεν τροποποίησαν το καταστατικό τους.

Περαιτέρω, μετά από έλεγχο της ερωτώσας Υπηρεσίας στους συνεταιρισμούς Ε.Δ.Χ., διαπιστώθηκε, ότι από τους 77 συνεταιρισμούς ΕΔΧ, στους 10 συνεταιρισμούς, εκτός των ιδιοκτητών ταξί, συμμετέχουν και οδηγοί, και ζητήθηκε εγγράφως η εναρμόνιση του καταστατικού τους στις διατάξεις των ανωτέρω νόμων.
 
Κατόπιν των ανωτέρω υποβλήθηκαν τα παραπάνω ερωτήματα.

ΙΙ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στις παρ. 1, 2, 4, 8 του άρθρου 1 του Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196, Α ) περί αστικών συνεταιρισμών ορίζεται:

«1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους γενικά μέσα σε μια κοινή επιχείρηση.
2. Οι συνεταιρισμοί είναι ιδίως παραγωγικοί, καταναλωτικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί και τουριστικοί.
3. .......
4. Το καταστατικό πρέπει να περιέχει:
α) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό του συνεταιρισμού. Ως έδρα του συνεταιρισμού ορίζεται δήμος ή κοινότητα.
β) Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών μελών.
γ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών,
δ) Την έκταση της ευθύνης των συνεταίρων.
ε) ...........  
στ)................
5. ..........
6. .........
7. .........
8. Προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση του συνεταιρισμού επιτρέπεται μόνο με αγωγή, που ασκείται μέσα σε δύο μήνες από τότε που ο ενάγων έλαβε γνώση της καταχώρισης και πάντως όχι αργότερα από έξι μήνες ύστερα από την καταχώριση.».

Στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου ορίζεται:
«1. Μέλη του συνεταιρισμού μπορούν να γίνουν ενήλικοι εφ' όσον δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του καταστατικού.
2.............
3. Δεν μπορεί να γίνει μέλος του συνεταιρισμού όποιος μετέχει σε άλλο συνεταιρισμό, που έχει την ίδια έδρα και τον ίδιο σκοπό.».

Στην παρ. 8 του άρθρου 5 του αυτού ως άνω νόμου ορίζεται:
«8. Απόφαση της γενικής συνέλευσης αντίθετη στο νόμο ή στο καταστατικό είναι άκυρη. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο, αν εγείρει σχετική αγωγή ένα μέλος που δε συμφώνησε ή οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται όταν περάσει ένας μήνας από τότε που πάρθηκε η απόφαση. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα ισχύει έναντι όλων.».

Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ως άνω νόμου ορίζεται:
«Η μέριμνα για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών καθώς και η εποπτεία τους ανήκει στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Για την άσκησή τους συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας Υπηρεσία Συνεταιρισμών.».

Στην παρ. 2 του άρθρου 17 του αυτού ως άνω νόμου ορίζεται:
«Οι συνεταιρισμοί που υπάρχουν σήμερα πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Συνεταιρισμών και να προσαρμόσουν το καταστατικό τους στις διατάξεις αυτού του νόμου μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη της ισχύος του. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, είναι δυνατή η παράταση της παραπάνω προθεσμίας.». Με προεδρικά διατάγματα παρετάθη η ανωτέρω προθεσμία.

Περαιτέρω, στο άρθρο 1 του Ν. 3109/2003 (ΦΕΚ 38, Α ) περί επιβατηγών Δ.Χ. (ταξί), δίνεται, για τους σκοπούς του νόμου αυτού, η έννοια και οι ορισμοί των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως (Ε.Δ.Χ.), του ιδιοκτήτη και του οδηγού Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, της έδρας κλπ. Ειδικότερα στο άρθρο αυτό ορίζεται:
«1. Επιβατηγά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα (Ε.Δ.Χ.) είναι τα αυτοκίνητα που έχουν από κατασκευής έως πέντε (5) θέσεις, περιλαμβανομένης και της θέσης του οδηγού και μεταφέρουν επιβάτες με κόμιστρο. Διακρίνονται σε Ε.Δ.Χ. με μετρητή (ταξί) και σε αγοραία.
2. Ιδιοκτήτης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων: α) Κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει στην κυριότητα ή που έχει αγοράσει με τον όρο της παρακράτησης της κυριότητας από τον πωλητή μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος, ολόκληρο αυτοκίνητο ή ιδανικό μερίδιο τέτοιου αυτοκινήτου, β). Οι ανώνυμες εταιρείες και οι συνεταιρισμοί που συστήνονται κατά τη διάταξη του άρθρου 6 του νόμου αυτού από φυσικό πρόσωπα ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ.
3. Οδηγός ΕΛ.Χ. αυτοκινήτου: Το φυσικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία αυτού, καθώς και για την παροχή εξυπηρέτησης\ όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τους κανονισμούς λειτουργίας των επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων.
4. .......
5. .......
6. .......
7. .......
8. .......
9. Έδρα: Η διοικητική μονάδα για την εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Αν η έδρα ανήκει σε ενιαία διοικητική μονάδα (ενιαία έδρα) του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, ως έδρα νοείται η ενιαία αυτή έδρα.
10. ........»

Στο άρθρο 2 του ίδιου νόμου, όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 3446/2006 ( ΦΕΚ 49 Α'), ορίζεται:
«1. Για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, ως διοικητική μονάδα νοείται ο δήμος ή η κοινότητα.
2. Ενιαία διοικητική μονάδα είναι: α) Η περιοχή Αθηνών-Πειραιώς - Περιχώρων, όπως έχει καθορισθεί με την παρ. 2 της 21363/1509/21-6-1978 (ΦΕΚ 609 Β') απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών και έχει συμπληρωθεί με την Δ. 303444/1272/1981 (ΦΕΚ 525 Β') όμοια απόφαση. Στην ίδια περιοχή υπάγονται και οι Δήμοι Μάνδρας, Ραφήνας, Μαρκοπούλου, Αρτέμιδος (Λούτσας), Καλυβίων-Θορικού, η Κοινότητα Μαγούλας και η Κοινότητα Κουβαρά. β. ........ γ. .......»

Στις παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 6 του ίδιου νόμου ορίζεται:
«1. Επιτρέπεται η σύσταση και η λειτουργία ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων με αποκλειστικό σκοπό την εκμετάλλευσή τους.
2. ........
3. Μέτοχοι των ανωνύμων εταιρειών και των συνεταιρισμών επιτρέπεται να γίνουν ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που στην άδεια κυκλοφορίας αυτών αναγράφεται ως έδρα η ίδια διοικητική μονάδα ή ανήκουν στην ίδια ενιαία διοικητική μονάδα.    
4. ......... 
5. Η σύσταση και η λειτουργία των συνεταιρισμών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196 Α '), όπως ισχύει. Στους συνεταιρισμούς συμμετέχουν, αποκλειστικό, ιδιοκτήτες ΕΛ.Χ. αυτοκινήτων. Η λειτουργία των συνεταιρισμών ρυθμίζεται από το νόμο και το καταστατικό σύστασης αυτών.»

Επίσης στο άρθρο 26 του αυτού νόμου ορίζεται:

«Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
1. Κάθε είδους διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικό όσα θέματα ρυθμίζονται σ' αυτόν.
2. Οι παράγραφοι 2, 7 και 8 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Αα4').
3. Το άρθρο 10 του Α.Ν. 1795/1951 (ΦΕΚ 123 Α ').
4. Το άρθρο 24 του Ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α ').
5. Τα άρθρα 1, 7 και 10 του Ν. 1437/1984 (ΦΕΚ 59 Α ').
6. Τα άρθρα 1, 2, 3, 8 παρ. 1 περιπτώσεις α', β', δ 'και παρ. 6 περιπτώσεις α', στ', και τα άρθρα 16 παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6 και 15 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987και 244/1987 (ΦΕΚ 104 Α ').
7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2Τ των προεδρικών διαταγμάτων 243/1987 και 244/1987 περί δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου.».

Τέλος, κατά το άρθρο 105 Α.Κ. ορίζεται ότι «Με απόφαση του πρωτοδικείου μπορεί να διαλυθεί το σωματείο, αν το ζητήσει ..... η
εποπτεύουσα αρχή: 1. ............, 2. ......, 3. ....... αν ο σκοπός ή η λειτουργία του σωματείου έχουν καταστεί παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς τη δημόσια τάξη.».

III. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

Από τις παραπάνω ρητές και σαφείς διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 3109/2003 σαφώς προκύπτει, ότι μόνον ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται να είναι μέλη συνεταιρισμού κατά τον Ν.3109/2003. Συνεπώς, διατάξεις καταστατικών συνεταιρισμών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που επιτρέπουν να είναι μέλη των συνεταιρισμών αυτών, πλην των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, και οδηγοί, δεν είναι νόμιμες και οι συνεταιρισμοί αυτοί οφείλουν να εναρμονίσουν τα καταστατικά τους προς την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3109/2003.

Περαιτέρω, οι διατάξεις των Π.Δ. 587/1988 (περί ειδικών ραδιοδικτύων ταξί Αθηνών κ.λ.π.) και Ν. 1667/1986, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ρητώς καταργούμενες δια του προαναφερθέντος άρθρου 26 Ν. 3109/2003 διατάξεις, δεν καταργούνται στο σύνολο τους δια της προαναφερθείσης διατάξεως του άρθρου 26 αλλά καταργούνται μόνον όσες από αυτές και καθ' ό μέρος αντίκεινται στις διατάξεις του Ν. 3109/2003. Άλλωστε στον τελευταίο νόμο υπάρχουν ρητές παραπομπές σε διατάξεις π.χ. του Ν. 1667/1986, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της προαναφερθείσας παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3109/2003.

Εξ άλλου, εφ' όσον από την προαναφερθείσα διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986, στην οποία παραπέμπει εκείνη του εδ. α' της παρ. 5 του Ν. 3109/2003, δεν επιτρέπεται μέλος συνεταιρισμού να μετέχει και σε άλλο συνεταιρισμό της αυτής έδρας και του αυτού σκοπού, η Αθήνα δε και ο Πειραιάς είναι ενιαία έδρα κατά την παρ.2 εδαφ.α του άρθρου 2 του Ν. 3109/2003, έπεται, ότι, εφ' όσον τα καταστατικά των συνεταιρισμών επιτρέπουν τέτοια συμμετοχή, θα πρέπει οι συνεταιρισμοί να τα τροποποιήσουν σχετικώς, ώστε να εναρμονισθούν με την ανωτέρω διάταξη, σε αντίθετη δε περίπτωση, εφ' όσον, δηλαδή, δεν περιέχουν μεν τέτοια, παρά τον νόμο, ρύθμιση πλην εν τοις πράγμασι υπάρχει τέτοια παράνομη εγγραφή μέλους, το μέλος, που μετέχει, κατά παράβαση της ανωτέρω διατάξεως, σε δύο συνεταιρισμούς, μπορεί να αποκλεισθεί δι' αποφάσεως της γενικής συνελεύσεως, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986.

Τέλος, σε περίπτωση δυστροπίας ή αρνήσεως του συνεταιρισμού για την εναρμόνιση του καταστατικού του προς τις ανωτέρω διατάξεις, μπορεί η Διοίκηση (η εποπτεύουσα Αρχή), ελλείψει σχετικής ειδικής διατάξεως στους ανωτέρω νόμους, να ζητήσει την διάλυση του συνεταιρισμού δια δικαστικής αποφάσεως, εφαρμοζομένων, κατ' άρ. 17 του Ν. 1667/1986, των περί σωματείων διατάξεων του Α.Κ. (ιδ. Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 123/2003), της παρ. 8 του άρ. 1 του Ν. 1667/1986 μη παρεχούσης επαρκές έρεισμα προς τούτο, αφού τίθεται χρονικός περιορισμός για την άσκηση της σχετικής αγωγής.

Εξ άλλου, η επανασύσταση του διαλυθέντος συνεταιρισμού είναι ζήτημα αναγόμενο στην βούληση των προσώπων, που ενδεχομένως θα αποτελέσουν, νομίμως, τα μέλη του, εκ νέου συσταθησομένου, συνεταιρισμού.

IV. Εν όψει των προαναφερθέντων, επί των τεθέντων ερωτημάτων, το Α' Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εγνωμοδότησε ομοφώνως, ως ακολούθως:

α) Επί του α' ερωτήματος, ότι δεν είναι δυνατή η συμμετοχή οδηγών ως μελών σε συνεταιρισμό Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων και ότι απαιτείται εναρμόνιση των καταστατικών, που επιτρέπουν τη συμμετοχή οδηγών, με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986, σε περίπτωση δε αρνήσεως του συνεταιρισμού να τροποποιήσει το καταστατικό του μπορεί η εποπτεύουσα Αρχή να ζητήσει τη διάλυση αυτού με δικαστική απόφαση, κατ' άρθρο 105 Α.Κ.,

β) Επί του β' ερωτήματος, ότι οι διατάξεις των Π.Δ. 587/1988 (περί ειδικών ραδιοδικτύων ταξί Αθηνών κ.λ.π.) και Ν. 1667/1986, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ρητώς καταργούμενες δια του προαναφερθέντος άρθρου 26 Ν. 3109/2003 διατάξεις, δεν καταργούνται στο σύνολο τους αλλά μόνον όσες από αυτές και καθ' ό μέτρο αντίκεινται σ' εκείνες του Ν. 3109/2003,

γ) Επί του γ' ερωτήματος, ότι δεν δύνανται τα ίδια μέλη να συμμετέχουν σε δύο συνεταιρισμούς με τον ίδιο σκοπό και την ίδια έδρα, ότι απαιτείται εναρμόνιση των καταστατικών με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1667/1986 και ότι, σε περίπτωση αρνήσεως του συνεταιρισμού, μπορεί να ζητηθεί από την εποπτεύουσα Αρχή η διάλυση αυτού με δικαστική απόφαση, κατ' άρθρο 105 Α.Κ. και

δ) Επί του δ' ερωτήματος, ότι το άρθρο 3 του καταστατικού του «........», που επιτρέπει τη συμμετοχή οδηγών, πρέπει να εναρμονισθεί με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν. 3109/2003 και ότι, σε περίπτωση-αρνήσεως προς τούτο του συνεταιρισμού, μπορεί να ζητηθεί από την εποπτεύουσα Αρχή η διάλυση αυτού με δικαστική απόφαση, κατ' άρθρο 105 Α.Κ.


Θεωρήθηκε

Αθήνα, 31-5-2011

Ο Πρόεδρος
Βασίλειος Σουλιώτης
Αντιπρόεδρος του Ν.Σ.Κ.

Η Εισηγήτρια
Γαρυφαλία Σκιάνη
Νομικός Σύμβουλος του Κράτους


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο