Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-11-2010 ]

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 362/2010 Διαδικασίες καταχώρησης ευρωπαϊκού αστικού συνεταιρισμού

(Διαδικασίες καταχώρησης ευρωπαϊκού αστικού συνεταιρισμού)

Κατηγορία: Λοιπά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 362/2010

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Τμήμα Β'
Συνεδρίαση της 1ης Νοεμβρίου 2010

Σύνθεση:
Πρόεδρος:
Βλάσιος Ασημακόπουλος, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.
Νομικοί Σύμβουλοι: Βλ. Βούκαλης, Μιχ. Απέσσος, Αλέξ. Καραγιάννης, Παναγ. Παναγιωτουνάκος, Γεώργ. Κανελλόπουλος, Ευγ. Βελώνη, Δημ. Χανής.
Εισηγητής: Μιχαήλ Απέσσος.
Αριθμός Ερωτήματος: Κ2-13170/2-2-2010 Γενικής Γραμματείας Εμπορίου - Γεν. Δ/νσης Εσωτ. Εμπορίου - Δ/νσης ΑΕ και Πίστεως - Τμήμα Α'

Περίληψη ερωτήματος:

I. - Αίτημα προς την Δ/νση ΑΕ και Εμπορίου του Νοτίου Τομέα της Νομαρχίας Αθηνών από τον αστικό συνεταιρισμό με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ «...... «SCE» και τον διακριτικό τίτλο «...................» για δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων στο ΦΕΚ/ΤΑΕ - ΕΠΕ, δυνάμει των άρθρων 11 και 12 του Κανονισμού ΕΚ 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας, μετά την γενομένη καταχώρηση του καταστατικού στο οικείο μητρώο του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Επί του παραπάνω ερωτήματος το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Τμήμα Β) εγνωμοδότησε ως εξής:

I.- Α. Στο Νόμο 1667/1986 (ΑΊ96) «Αστικοί συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 1
1. Αστικός συνεταιρισμός είναι εκούσια ένωση προσώπων με οικονομικό σκοπό, η οποία, χωρίς να αναπτύσσει δραστηριότητες αγροτικής οικονομίας, αποβλέπει ιδίως με τη συνεργασία των μελών του στην οικονομική, κοινωνική,
πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής της γενικά μέσα σε μία κοινή επιχείρηση.
2 ......
3. Για τη σύσταση συνεταιρισμού απαιτείται η σύνταξη καταστατικού που υπογράφεται από δεκαπέντε τουλάχιστον πρόσωπα και καταχώρηση του καταστατικού στο μητρώο συνεταιρισμών του Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο συνεταιρισμός σύμφωνα με την παράγραφο 6 αυτού του άρθρου
4 .......
5 ......
6. Ο Ειρηνοδίκης με πράξη του διατάσσει η αρνείται την καταχώρηση του καταστατικού μέσα σε δέκα ημέρες από την κατάθεσή του
7. Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο καταχώρηση ο συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.
8...... »

Β. Στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ'αριθ. 1435/2003 του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας ορίζονται τα εξής:

10η αιτιολ. σκέψη

Η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία (εφ' εξής αποκαλούμενη «SCE») θα πρέπει να έχει ως κύριο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών των μελών της ή / και την ανάπτυξη των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές

Άρθρο 1 Μορφή της SCE
1. Η σύσταση συνεταιριστικών εταιρειών υπό μορφήν ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) είναι δυνατή στο έδαφος της Κοινότητος, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.
2 .....
3 ......
4 ......
5. Μία SCE έχει νομική προσωπικότητα.
6 ......

Άρθρο 2 Σύσταση
1. Μία SCE μπορεί να συσταθεί:
- από πέντε τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα, τα οποία διαμένουν σε δύο τουλάχιστον κράτη μέλη.
...........

Άρθρο 5 καταστατικό
1 ........
2. Τα ιδρυτικά μέλη καταρτίζουν το καταστατικό της SCE σύμφωνα με τις περί συστάσεων συνεταιρισμών διατάξεις της νομοθεσίας του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SCE. Το καταστατικό καταρτίζεται εγγράφως και υπογράφεται από τα ιδρυτικά μέλη.
3. Η νομοθεσία περί προληπτικού ελέγχου των υπό σύσταση ανωνύμων εταιρειών, που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος της καταστατικής έδρας της SCE, εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν και στον έλεγχο κατά τη σύσταση της SCE.

Άρθρο 8 Εφαρμοστέο δίκαιο
1) Μία SCE διέπεται:
α) από τον παρόντα κανονισμό
β).....
γ).......
2. Εάν η εθνική νομοθεσία προβλέπει ειδικές διατάξεις ή / και περιορισμούς για τη φύση της δραστηριότητας μίας SCE ή έλεγχο εποπτεύουσας αρχής, η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται πλήρως στη SCE.

Άρθρο 9 Αρχή της μη διάκρισης
Με την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού, μιας SCE τυγχάνει σε κάθε κράτους μέλους της αυτής μεταχείρισης με συνεταιρισμό ο οποίος έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SCE.

Άρθρο 11 Καταχώρηση και απαιτήσεις δημοσιότητας.
1. Κάθε SCE καταχωρείται στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική έδρα της, σε μητρώα που ορίζεται από το δίκαιο του εν λόγω κράτους μέλους, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών.
2.....
3....
4 .....
5. Η νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών που εφαρμόζεται στο κράτος μέλος της καταστατικής έδρας της SCE , όσον αφορά τις απαιτήσεις δημοσιότητας των εγγράφων και των στοιχείων τους έχει κατ' αναλογίαν εφαρμογή και στη SCE.

Άρθρο 12 Δημοσιότητα των εγγράφων στα κράτη μέλη
1. Τα έγγραφα και τα στοιχεία τα σχετικά με τη SCE που υπόκεινται σε διατυπώσεις δημοσιότητας δυνάμει του παρόντος κανονισμού, δημοσιεύονται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί ανωνύμων εταιρειών του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SCE.
2 ........

Άρθρο 13 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Η καταχώρηση μιας SCE στα οικεία μητρώα και η διαγραφή καταχώρησης δημοσιεύονται προς ενημέρωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη δημοσίευση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 12 ........

Άρθρο 17 Εφαρμοστέο δίκαιο κατά την σύσταση
1. Υπό την επιφύλαξη του παρόντος κανονισμού, η σύσταση της SCE διέπεται από τη νομοθεσία περί συνεταιρισμών του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της SCE.
2. Η καταχώρηση μιάς SCE υπόκειται σε διατυπώσεις δημοσιότητας σύμφωνα με το άρθρο 12.

Άρθρο 18 Νομική Προσωπικότητα
Μια SCE αποκτά νομική προσωπικότητα την ημέρα καταχώρησης της στο κράτος μέλος στο οποίο έχει την καταστατική της έδρα, στο μητρώο το οποίο έχει ορίσει από το Κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1....... ».

Γ. Στο Νόμο 2190/1920 «Θεσμικός νόμος περί Α.Ε.» όπως ισχύει σήμερα ορίζονται τα εξής:

«Άρθρο 7α Πράξεις και στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα
1. Πράξεις και στοιχεία ημεδαπών Ανωνύμων Εταιρειών. Σε δημοσιότητα υποβάλλονται οι εξής πράξεις και στοιχεία:
α. Οι ιδρυτικές πράξεις των ανωνύμων εταιρειών και το καταστατικό με την εγκριτική απόφαση της Διοίκησης, όπου απαιτείται ......

Άρθρο 7β Δημοσιότητα
«Τρόπος πραγματοποίησης της δημοσιότητας».
1. Η δημοσιότητα πραγματοποιείται:
α. Με την καταχώρηση, ύστερα από έλεγχο, των πράξεων και στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, που τηρείται στην υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της νομαρχίας όπου έχει την έδρα της η εταιρεία ......
β. Με τη δημοσίευση, με επιμέλεια της αρμόδιας υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας, στο τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιουμένης ανάλογα της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/86 «Σχέσεις Κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α'75/1986).
γ. Ειδικά για συστατικές πράξεις, η παραπάνω δημοσίευση πραγματοποιείται με επιμέλεια και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Η σχετική ανακοίνωση αποστέλλεται προς το Εθνικό Τυπογραφείο υπογεγραμμένη από την εποπτεύουσα αρχή και θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την καταβολή όλων των σχετικών τελών. Αποδεικτικό της παραπάνω δημοσίευσης προσκομίζεται στην εποπτεύουσα αρχή εντός μηνός από την εγγραφή της εταιρείας στο οικείο μητρώο, επί ποινή διαγραφής της εταιρείας από το μητρώο
2......
3......
4 ......
5 ......
6 ......
7 ......
8 ......
9 ......
Η εταιρεία αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της, ιδρυτικής πράξης με το καταστατικό, μαζί με τη διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της, όπου απαιτείται».

II. - Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 288 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 249 ΕΚ) «Προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους και σύμφωνα με την παρούσα Συνθήκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού με το Συμβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή εκδίδουν κανονισμούς και οδηγίες λαμβάνουν αποφάσεις και διατυπώνουν συστάσεις ή γνώμες.

Ο κανονισμός έχει γενική ισχύ, Είναι δεσμευτικός ως προς τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος - μέλος ».

III. - Το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με απόφαση του της 2ας Μαΐου 2006 στην υπόθεση C - 436/03 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αντικείμενο τη νομική βάση του Κανονισμού 1435/2003, με τις σκέψεις 40,41,43 έκρινε ότι:
«40. Εν προκειμένω, από το περιεχόμενο και τον σκοπό του προσβαλλόμενου κανονισμού προκύπτει ότι με τον κανονισμό αυτό επιδιώκεται η δημιουργία νέας νομικής μορφής που θα προστεθεί στις νομικές μορφές που προβλέπουν τα εθνικά δίκαια για τις συνεταιριστικές εταιρίες, όπως άλλωστε τονίζεται με τη δωδέκατη και τη δέκατη τέταρτη αιτιολογική σκέψη του προσβαλλόμενου κανονισμού, σύμφωνα με τις οποίες η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία πρέπει να θεωρηθεί ως ευρωπαϊκή νομική μορφή συνεταιριστικής εταιρείας με ειδικό και κοινοτικό χαρακτήρα.
41. Συγκεκριμένα, η νομική μορφή της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας διέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος ε, στοιχείο α', του προσβαλλόμενου κανονισμού κατά προτεραιότητα από τον κανονισμό αυτό. Το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β' του κανονισμού προβλέπει ότι η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία μπορεί επίσης να διέπεται από το καταστατικό της, εφόσον το επιτρέπει ρητά ο προσβαλλόμενος κανονισμός. Επικουρικά και μόνο, όσον αφορά τα θέματα που δεν ρυθμίζει ο κανονισμός αυτός ή το καταστατικό της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας, το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο γ' του κανονισμού αυτού παραπέμπει, μεταξύ άλλων, στο δίκαιο του κράτους μέλους της καταστατικής έδρας της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας.
43. Τέλος, από τις διατάξεις του άρθρου 9 του προσβαλλόμενου κανονισμού, κατά τις οποίες η ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρία πρέπει να αντιμετωπίζεται σε κάθε κράτος μέλος σαν συνεταιρισμός που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της έδρας της, προκύπτει ότι η μορφή της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρίας συνυπάρχει με τη μορφή των συνεταιριστικών εταιριών που προβλέπουν το εθνικά δίκαια».

IV.- Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προκύπτουν τα εξής:

1. Ο Κανονισμός 1435/2003, που ισχύει στη χώρα μας ως εθνικό δίκαιο, αυξημένης μάλιστα τυπικής ισχύος, δημιούργησε μία νέα νομική μορφή την ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν φυσικά ή / και νομικά πρόσωπα από διαφορετικά κράτη μέλη να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τις δραστηριότητες τους, υπό συνεταιριστικό χαρακτήρα, σε κοινοτική κλίμακα. Η νέα αυτή νομική οντότητα προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες στο εθνικό δίκαιο νομικές μορφές συνεταιρισμών, συνυπάρχει με αυτές και διέπεται, κυρίως μεν από τις διατάξεις του ως άνω κανονισμού, κατά τα λοιπά όμως και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτόν θα ισχύσουν οι εθνικές διατάξεις περί συνεταιρισμών, καθώς και το καταστατικό.

2. Ειδικά για το ζήτημα της καταχώρησης και δημοσιότητας της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας ή ευρωπαϊκού συνεταιρισμού υπάρχει ειδική ρύθμιση στον κανονισμό 1435/2003 σύμφωνα με την οποία απαιτείται καταχώρηση στα μητρώα και τήρηση των διαδικασιών δημοσιότητας που ορίζονται από το εθνικό δίκαιο της έδρας του για τις ανώνυμες εταιρείες, δηλαδή για τη χώρα μας από το ν. 2190/1920. Μόνο δε από την καταχώρηση στα μητρώα αυτά ο συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα.

3. Στην εν θέματι υπόθεση έχει διαταχθεί με πράξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών η καταχώρηση του συγκεκριμένου συνεταιρισμού στο οικείο μητρώο του Ειρηνοδικείου σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις που ισχύουν για τους αστικούς συνεταιρισμούς.

Όμως, η καταχώρηση αυτή δεν καλύπτει την ρητή απαίτηση καταχώρησης και δημοσιότητας που τίθεται από τις διατάξεις του Κανονισμού 1435/2003 που εφαρμόζονται κατά κύριο λόγο για το θέμα αυτό και σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται καταχώρηση και τήρηση διαδικασίας δημοσιότητας κατά τα ισχύοντα για τις ανώνυμες εταιρείες. Δηλαδή, καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, από της οποίας και μόνο ο συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα, καθώς και δημοσίευση ανακοίνωσης στο ΦΕΚ - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ, κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών.

V.- Κατόπιν των ανωτέρω, στο τιθέμενο ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι η καταχώρηση στο οικείο μητρώο του Ειρηνοδικείου Αθηνών δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του Κανονισμού 1435/2003 αλλά απαιτείται καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών που τηρείται στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης από της οποίας ο συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα και δημοσίευση ανακοίνωσης στο ΦΕΚ - Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών. Σχετική με τις ανωτέρω καταχωρήσεις δημοσίευση γίνεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.-


ΕΘΕΩΡΗΘΗ

Αθήνα, 03-11-2010

Ο Πρόεδρος
Βλάσιος Ασημακόπουλος
Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ.

Ο Εισηγητής
Μιχαήλ Απέσσος
Νομικός Σύμβουλος του Κράτους


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο