Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-05-2015 ]

Αρ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1050391 ΕΞ 2015/16.4.2015 Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1112869ΕΞ2014/4-8-2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1148325 ΕΞ2011/31-10-2011 (Β' 2570) Υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής της παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α'43), όπως ισχύει, με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α' 285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006 (Α'276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και ορισμός μελών για την νέα θητεία της Επιτροπής

(Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1112869ΕΞ2014/4-8-2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1148325 ΕΞ2011/31-10-2011 (Β' 2570) Υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής της παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α'43), όπως ισχύει, με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α' 285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006 (Α'276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και ορισμός μελών για την νέα θητεία της Επιτροπής)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 16 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ.:Δ.ΟΡΓ.Β. 1050391ΕΞ2015

(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 293/27-04-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' -ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210-3311291
Fax: 210-3230829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1112869ΕΞ2014/4-8-2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1148325 ΕΞ2011/31-10-2011 (Β' 2570) Υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής της παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α'43), όπως ισχύει, με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α' 285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006 (Α'276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και ορισμός μελών για την νέα θητεία της Επιτροπής.


Α Π Ο Φ Α Σ Η

H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 42 του ν. 4308/2014 (Α'251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

β) Των υποπαραγράφων α' και γ' της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχής πιστώσεων και άλλες διατάξεις»

γ) Του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α' 43) όπως ισχύει.

δ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του άρθρου 89 του π. δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του π. δ. 111/2014.

στ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012(Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ζ) Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

η) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα του άρθρου 20 και της παραγράφου 6 του άρθρου 43 αυτής.

θ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ι) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α' 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθ. 7 του ν. 3833/2010 (Α' 40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α'226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει.

ια) Των άρθρων 7 και 8 του ν. 3469/2006 (Α' 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 29 του ν. 3536/2007 (Α'42) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α 1148325 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2570) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανασυγκρότηση της Επιτροπής της παρ.14 του άρθρου 9 του ν.2386/1996, όπως αυτή ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.2873/2000 (Α'285 ), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.3522/2006(Α'276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1112869 ΕΞ 2014/4.8.2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1148325 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2570) Υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής της παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α'43), όπως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α' 285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006 (Α'276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και ορισμός μελών για την νέα θητεία της Επιτροπής».

3. Την αριθ. Δ2Γ 1144849 ΕΞ 2014/29.10.2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διεύθυνσης Φορολογικών Περιφερειών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Το αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1167135ΕΞ2014/18-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Τροποποιούμε την υποπαράγραφο I της παραγράφου Β' της αριθ. Δ6Α 1112869 ΕΞ 2014/4.8.2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφασής μας «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1148325 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2570) Υπουργικής απόφασης, περί ανασυγκρότησης της Επιτροπής της παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2386/1996 (Α'43), όπως ισχύει με την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2873/2000 (Α' 285), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3522/2006 (Α'276), για την εξέταση προσφυγών κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων για ακάλυπτες επιταγές, απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και διαγραφής χρεών προς το Δημόσιο και ορισμός μελών για την νέα θητεία της Επιτροπής», αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο 5 αναπληρωματικό μέλος, Γεώργιο Αλάνη, λόγω τοποθέτησής του σε θέση εκτός Δ.Ο.Υ, ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Επιτροπής, άλλον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Αττικής, τροποποιούμε τους τίτλους των υπηρεσιών που υπηρετούν μέλη της Επιτροπής, λόγω της αναδιοργάνωσης αυτών και διαμορφώνουμε τις περιπτώσεις 4, 5 και 6 της υποπαραγράφου αυτής, ως εξής:

«Β. I. 4. Την Ευανθία Χατζηπαναγιώτου του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ.: ......., υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Τζιλίνη του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ.: ......, Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Εκούσιας Είσπραξης της ίδιας Διεύθυνσης.
5. Τον Αθανάσιο Ανδρούτσο του Αβραάμ, με Α.Δ.Τ:....., υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Μιχαήλ Κακουδάκη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ: ......, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών.
6. Την Στυλιανή Χουζούρη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ......, υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'- Αναγκαστικής Είσπραξης της Διεύθυνσης Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Δέσποινα Κωνσταντινίδου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ: ......., υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ'- Λογιστικής Τακτοποίησης, Στόχευσης και Παρακολούθησης Εσόδων και Επιστροφών της ίδιας Διεύθυνσης».

Β. Όπου στην υποπαράγραφο Α', στις υποπαραγράφους ΙΙ και ΙΙΙ της παραγράφου Β', και στην παράγραφο Ε' της αριθ. Δ6Α 1112869 ΕΞ 2014/4.8.2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) τροποποιούμενης απόφασής μας, με την παρούσα, προβλέπεται η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης νοείται η Διεύθυνση Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1148325 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2570) Υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1112869 ΕΞ 2014/4.8.2014 (Β' 2442 και ΥΟΔΔ 586) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αικατερίνη Σαββαΐδου

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο