Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-05-2015 ]

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής»

(«Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής»)

Κατηγορία: Λοιπά

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής»

Α. Γενικά

Με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΑΊ07) προσαρμόστηκε η εθνική νομοθεσία στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 «για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (EE L 48) που εκδόθηκε με σκοπό να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρών και μεσαίων. Ειδικότερα, με την παρ. 1 της υποπαρ. Ζ. 10 της ως άνω παρ. Ζ (άρθρο 10 της Οδηγίας) ορίζεται ότι «Οι αγωγές ή αιτήσεις ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής που αφορούν μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, δικάζονται κατ' εξαίρεση, ανεξαρτήτως του ύψους της οφειλής, στη συντομότερη, κατά το δυνατόν, δικάσιμο. Ο εκτελεστός τίτλος επί των αγωγών ή αιτήσεων αυτών εκδίδεται σε 90 ημέρες από την κατάθεσή τους. Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν περιλαμβάνονται οι προθεσμίες κοινοποίησης ή επίδοσης εγγράφων ή οι καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται ο πιστωτής». Με τις διατάξεις επομένως αυτές προβλέπεται η υποχρέωση της διασφάλισης της δυνατότητας έκδοσης εκτελεστού τίτλου επί αγωγών ή αιτήσεων για τις μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους, εντός της ως άνω σύντομης προθεσμίας. Κατόπιν αυτού, ανέκυψε η ανάγκη ρύθμισης του διαδικαστικού πλαισίου για την ταχεία και πάντως εντός του ως άνω χρονικού ορίου έκδοση εκτελεστού τίτλου επί αγωγών ή αιτήσεων για μη αμφισβητούμενες απαιτήσεις, που απορρέουν από διοικητική σύμβαση η οποία έχει συναφθεί στο πλαίσιο των διεπόμενων από την ως άνω Οδηγία εμπορικών συναλλαγών, δοθέντος ότι για τις απαιτήσεις αυτές δεν προβλέπεται αντίστοιχη διαδικασία στην εσωτερική έννομη τάξη, ενώ, αντίθετα, για τις αντίστοιχες απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές που διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο μπορεί να εφαρμοστεί η προβλεπόμενη στον Κ.Πολ.Δ (άρθρα 623 επ.) ειδική διαδικασία για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Σε συμμόρφωση μάλιστα με την ανωτέρω Οδηγία, με το άρθρο πρώτο υποπαρ. Γ6 της παρ. Γ του ν. 4254/2014 (Α'85) ορίστηκε ότι όσον αφορά τις εμπορικές συναλλαγές, κατά την έννοια της υποπαρ. Ζ3 του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, του Δημοσίου, των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του ευρύτερου τομέα που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο Δημόσιο, δεν εφαρμόζεται η διάταξη του τρίτου εδαφίου του άρθρου 1 του ν. 3068/2002 (Α'274), όπως προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3301/2004 (Α'263) και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 4Ε του ν.3388/2005 (Α'225), περί απαγόρευσης εκτέλεσης, σε βάρος των εν λόγω φορέων, των εκεί αναφερόμενων εκτελεστών τίτλων των περιπτώσεων των εδαφίων γ'-ζ' της παρ. 2 του άρθρου 904 Κ.Πολ.Δ., μεταξύ των οποίων και της διαταγής πληρωμής. Τέλος, με το άρθρο 140 του ν. 4251/2014 (Α'80), ενόψει της προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7/ΕΕ με την παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, προβλέφθηκε η σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, με έργο «την επεξεργασία και την πρόβλεψη διατάξεων για την τροποποίηση του ν. 3068/2002», το οποίο όμως ήδη καλύφθηκε με την επιγενόμενη ως άνω ρύθμιση του ν. 4254/2014, καθώς και την «πρόβλεψη στο εθνικό δίκαιο της έκδοσης εκτελεστού τίτλου όταν η υποκείμενη σχέση είναι διοικητική σύμβαση». Με το προτεινόμενο πλέγμα διατάξεων, το οποίο νομοτεχνικά προτείνεται να προστεθεί ως τρίτο τμήμα, μετά το άρθρο 272 του Κ.Διοικ.Δ., με άρθρα 272Α, 272Β κοκ, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής με συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής, ειδικά για μη αμφισβητούμενες χρηματικές αξιώσεις που πηγάζουν από διοικητική σύμβαση συναφθείσα στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013. Όσον αφορά ειδικότερα τη διαταγή πληρωμής, σημειώνεται ότι πρόκειται για θεσμό, ο οποίος, πέραν του ότι είναι γνωστός στο ελληνικό δίκαιο (άρθρα 623 επ. ΚΠολΔ), όπως προαναφέρθηκε, απαντάται και σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και ρυθμίζεται και σε κοινοτικό επίπεδο από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1896/2006 «για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής» (EE L 399). Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι, μετά από μία μονομερή κατά βάση (ex parte) διαδικασία, ο δικαιούχος μίας εκκαθαρισμένης χρηματικής απαίτησης, η οποία αποδεικνύεται με υψηλό βαθμό αποδεικτικής ασφάλειας, αποκτά άμεσα εκτελεστό τίτλο. Με τον τρόπο αυτό, ικανοποιείται άμεσα η αξίωση του δανειστή, όταν μάλιστα αυτή απορρέει από μία εκκαθαρισμένη απαίτηση και αντανακλαστικά αποκαθίσταται η ομαλότητα του συναλλακτικού βίου. Παράλληλα, με το ένδικο βοήθημα της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής, ο υπόχρεος έχει το δικαίωμα να προβάλει εκ των υστέρων, μετά την έκδοση της διαταγής πληρωμής, τις αντιρρήσεις και τους ισχυρισμούς του γενικά ως προς την τυπική ή ουσιαστική νομιμότητα της διαταγής πληρωμής, και, υπό προϋποθέσεις, αφού προηγουμένως ασκήσει την ανακοπή, να επιτύχει και την αναστολή της εκτελεστότητάς της. Έτσι διαφυλάσσονται κατά τρόπο ισόρροπο τα συμφέροντα δανειστή και οφειλέτη από την άποψη της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, με την επιφύλαξη των αποκλίσεων που επιβάλλονται για τη Διοικητική Δικονομία και τη συγκεκριμένη αποστολή της διαταγής πληρωμής στη διοικητική δίκη, ακολουθήθηκε, νομοτεχνικά, το επιτυχημένο στην πράξη πρότυπο της διαταγής πληρωμής του ΚΠολΔ, το οποίο εν πολλοίς παριστά και την αντίστοιχη ρύθμιση άλλων ευρωπαϊκών εννόμων τάξεων, ως προς το μονομερή χαρακτήρα της διαδικασίας για την έκδοση διαταγής πληρωμής, το βέβαιο και εκκαθαρισμένο της σχετικής αξίωσης και την άμυνα του υπόχρεου κατ' αυτής.

Β. Ειδικότερα επί των άρθρων.

1. Επί του άρθρου 272Α:


Καθορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής. Ειδικότερα, διαταγή πληρωμής επιτρέπεται να εκδοθεί για χρηματικές αξιώσεις οι οποίες δεν αμφισβητούνται. Η έννοια της μη αμφισβητούμενης αξίωσης οριοθετείται από την παρ.1 του άρθρου 3 του Κανονισμού 805/2004, σύμφωνα με την οποία η αξίωση θεωρείται «μη αμφισβητούμενη» εάν:
«α) την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης, μέσω αποδοχής της αξίωσης ή μέσω συμβιβασμού που επικυρώθηκε από δικαστήριο ή καταρτίσθηκε ενώπιον δικαστηρίου κατά τη διάρκεια διαδικασίας, ή
β) ο οφειλέτης ουδέποτε αντιτάχθηκε προς αυτήν σύμφωνα με τις σχετικές δικονομικές απαιτήσεις του δικαίου του κράτους μέλους προέλευσης κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, ή
γ) ο οφειλέτης δεν παρέστη ή δεν εκπροσωπήθηκε στη σχετική με την εν λόγω αξίωση ακροαματική διαδικασία αφού είχε αντιταχθεί αρχικά στην αξίωση κατά τη διάρκεια διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου, εφόσον η συμπεριφορά αυτή ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή της αξίωσης ή των πραγματικών περιστατικών τα οποία επικαλέσθηκε ο πιστωτής σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους μέλους προέλευσης, ή
δ) την έχει αναγνωρίσει ρητά ο οφειλέτης σε δημόσιο έγγραφο.».

Περαιτέρω η, κατά τα ανωτέρω, μη αμφισβητούμενη αξίωση πρέπει να πηγάζει από διοικητική σύμβαση που έχει συνομολογηθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως αυτή οριοθετείται εννοιολογικά από την υποπαράγραφο Ζ3. Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, η οποία μεταφέρει στην εσωτερική έννομη τάξη ενωσιακό δίκαιο και ειδικότερα το άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ, ως «εμπορική συναλλαγή» νοείται «κάθε συναλλαγή μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών, η οποία συνεπάγεται την παράδοση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής». Επόμενη προϋπόθεση, η οποία πρέπει να συντρέχει για την έκδοση διαταγής πληρωμής, είναι να έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και να έχει αποβεί θετικός για την πληρωμή της. Ως προληπτικός έλεγχος νοείται ο έλεγχος που διενεργείται πριν από την πληρωμή της σχετικής δαπάνης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον αυτή εμπίπτει στον έλεγχο του, καθώς και από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου ή τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες για την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής. Απαιτείται, δηλαδή, να έχει ολοκληρωθεί η σύνθετη δημοσιολογιστική διαδικασία για τη διενέργεια της δαπάνης, η οποία καταλήγει στην υλική πράξη της εκταμίευσης του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Η διαδικασία αυτή η οποία, πέραν της εκκαθάρισης και της εντολής πληρωμής της δαπάνης, περιλαμβάνει, σε γενικές γραμμές, τον έλεγχο της νομιμότητας της δαπάνης (πρόβλεψή της από διάταξη νόμου ή εξυπηρέτηση των σκοπών του φορέα και ύπαρξη πίστωσης στον προϋπολογισμό), τον έλεγχο της κανονικότητάς της (νόμιμη ανάληψη της, επισύναψη νομίμων δικαιολογητικών και έλεγχο παραγραφής της αντίστοιχης αξίωσης), καθώς και τον έλεγχο των παρεμπιπτόντως αναφυόμενων ζητημάτων [βλ. ενδεικτικά άρθρο 26 του ν. 2362/1995, (Α'247), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 26 του ν. 3871/2010, (Α' 141), άρθρα 28 παρ. 1, περ. β και παρ.3 και 30 επ. του ν. 4129/2013, (Α' 52)»], είναι η διαδικασία που καθιστά το Κράτος (ή τον Ο.Τ.Α. ή το ν.π.δ.δ.) οφειλέτη και ταυτόχρονα την αξίωση μη αμφισβητούμενη, κατά την προεκτεθείσα έννοια. Στο πλαίσιο αυτό, η ολοκλήρωση και η θετική για τη δαπάνη απόληξη της ως άνω διαδικασίας αποτελεί το δικαιοπολιτικό θεμέλιο για τον εξοπλισμό της μη αμφισβητούμενης αξίωσης με τον εκτελεστό τίτλο της διαταγής πληρωμής.

2. Επί του άρθρου 272Β:

Προσδιορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Για λόγους ταχύτητας, η αρμοδιότητα για την έκδοση της διαταγής πληρωμής ανατίθεται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του αντισυμβαλλόμενου φορέα, ή, εφόσον αντισυμβαλλόμενος φορέας είναι το Δημόσιο δια μέσου των υπηρεσιών του, της έδρας της υπηρεσίας που κατά περίπτωση συμβλήθηκε. Ο τόπος (τοπική αρμοδιότητα) για την έκδοση της διαταγής πληρωμής συγκεντρώνεται στην έδρα αντισυμβαλλόμενου, όπου τεκμαίρεται ότι είναι ευχερής η πρόσβαση του αιτούντος και η συλλογή του αναγκαίου υλικού.

3. Επί του άρθρου 272Γ:

Το περιεχόμενο της αίτησης είναι το απολύτως αναγκαίο για την έκδοση της διαταγής πληρωμής, ιδίως σε ό,τι αφορά τις θετικές προϋποθέσεις για την έκδοσή της και το σχετικό αποδεικτικό υλικό. Για την αίτηση καταβάλλεται το ανάλογο δικαστικό ένσημο, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 274 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για την υπογραφή της διαταγής πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο με επιμέλεια του αιτούντος, ο οποίος οφείλει να προσκομίσει αμελλητί στη γραμματεία του δικαστηρίου τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης. Επίσης, ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται, εντός της οριζόμενης τριακονθήμερης προθεσμίας, να προσκομίσει στη γραμματεία του δικαστηρίου βεβαίωση της αρμόδιας για την εκκαθάριση και την έκδοση της εντολής πληρωμής υπηρεσίας ως προς την ολοκλήρωση ή μη και το αποτέλεσμα του προληπτικού ελέγχου της σχετικής δαπάνης, χωρίς όμως να καλείται στη σχετική διαδικασία, αφού ρητά προβλέπεται ότι κατά την έκδοση δεν χωρεί οποιαδήποτε συζήτηση. Τυχόν παράλειψη του αντισυμβαλλόμενου να επιμεληθεί την προσκομιδή του σχετικού εγγράφου οδηγεί στο (μαχητό) τεκμήριο ότι ο προληπτικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και έχει αποβεί θετικός. Το συγκεκριμένο τεκμήριο, που επέρχεται λόγω της αδράνειας του αντισυμβαλλομένου του αιτούντος να μεριμνήσει για την έκδοση και προσκομιδή της σχετικής βεβαίωσης, μπορεί να καταρριφθεί μόνο με την ανακοπή, που ασκείται στη συνέχεια, με αίτημα την ακύρωση της διαταγής πληρωμής. Λόγο της ανακοπής, επομένως, δύναται να αποτελέσει και η εκπρόθεσμη (μετά την πάροδο του 30νθημέρου) κατά τα ανωτέρω βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί μη ολοκλήρωσης του προληπτικού ελέγχου ή αρνητικού αποτελέσματος αυτού κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

4. Επί του άρθρου 272Δ:


Προβλέπεται η έκδοση της διαταγής πληρωμής το ταχύτερο και πάντως εντός 60 ημερών από την κατάθεση της κατά την παρ. 5 του προηγούμενου άρθρου βεβαίωσης ή από την άπρακτη παρέλευση της οριζόμενης από την ίδια παράγραφο προθεσμίας σε συμμόρφωση με την αντίστοιχη προθεσμία που προβλέπει η υποπαράγραφος Ζ. 10 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (άρθρο 10 της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ).

5. Επί του άρθρου 272Ε:

Αντίστοιχο με το περιεχόμενο της αίτησης είναι και το περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής, το οποίο εξαντλείται στη σύντομη αναφορά της αιτίας πληρωμής και στα λοιπά προβλεπόμενα τυπικά στοιχεία αυτής. Με το ίδιο άρθρο, επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων να συντάσσει, για την ταχύτητα της διαδικασίας, υπόδειγμα διαταγής πληρωμής, το οποίο αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων ή στην οικεία ιστοσελίδα.

6. Επί του άρθρου 272ΣΤ:

Ο αιτών βαρύνεται με την υποχρέωση επίδοσης της διαταγής πληρωμής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την έκδοσή της στον αντισυμβαλλόμενο. Σε περίπτωση που αντισυμβαλλόμενος φορέας είναι το Δημόσιο, το οποίο συμβλήθηκε μέσω υπηρεσίας του, πρέπει να γίνει επίδοση τόσο στην υπηρεσία που έχει συμβληθεί για λογαριασμό του, όσο και στον Υπουργό Οικονομικών, ως εκπρόσωπο του Δημοσίου. Η παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της διαταγής πληρωμής.

Επίσης, προβλέπεται υποχρέωση του αρμόδιου γραμματέα να καταχωρίσει την ημεροχρονολογία της επίδοσης της διαταγής πληρωμής στο οικείο βιβλίο δημοσιεύσεων.

7. Επί των άρθρων 272Ζ και 272Η:

Η διαταγής πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Η εκτελεστότητά της δεν θίγεται από την άσκηση της ανακοπής, αλλά η διαταγή πληρωμής δεν μπορεί να εκτελεστεί πριν την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας άσκησης της ανακοπής ή πριν την, μέσα στη σχετική προθεσμία, άσκηση αυτής. Περαιτέρω, καθώς με το συγκεκριμένο ένδικο βοήθημα μπορεί να αμφισβητηθεί η τυπική (προϋποθέσεις έκδοσης και απόδειξης) ή και η ουσιαστική νομιμότητα της διαταγής πληρωμής, δηλαδή η απαίτηση, καθιερώνεται για την εκδίκασή της αρμοδιότητα του κατά τις γενικές διατάξεις καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιου για τη σχετική αξίωση Δικαστηρίου (Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 περ. α' του Κ.Δ.Δ.), το οποίο δύναται με την προβλεπόμενη διαδικασία να αναστείλει την εκτελεστότητά της μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής. Περαιτέρω, με το άρθρο 272Η ρυθμίζονται τα ζητήματα της άσκησης της ανακοπής και της αίτησης αναστολής και των εφαρμοστέων διατάξεων κατά την προδικασία και την κύρια διαδικασία, καθώς και τα όρια ελέγχου του δικαστηρίου. Τέλος, με το άρθρο αυτό ρυθμίζονται τα ζητήματα της επίδοσης της ανακοπής και της αίτησης αναστολής, η οποία μπορεί να γίνει διαζευκτικά είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση, είτε στον καθού, στη διεύθυνση που αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, χωρίς να θίγεται το κύρος της επίδοσης σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης, αν η σχετική μεταβολή δεν έχει δηλωθεί εγγράφως στη γραμματεία του δικαστηρίου.

8. Επί του άρθρου 272Θ:

Η παράλειψη του υπόχρεου να ασκήσει την προβλεπόμενη ανακοπή εντός 30 ημερών από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, ή η τυχόν παραίτηση αυτού από την ήδη ασκηθείσα ανακοπή, επάγεται έκπτωσή του από την επιχείρηση της συγκεκριμένης διαδικαστικής πράξης και καθιστά τη διαταγή πληρωμής απρόσβλητη, με παραδεκτή μόνο την άσκηση αίτησης αναθεώρησης για όσους λόγους προβλέπονται στα άρθρα 101 επ. του Κ.Δ.Δ.

9. Επί του άρθρου 272Ι:

Προβλέπεται ως διακοπτικός λόγος της παραγραφής της σχετικής αξίωσης η επίδοση της διαταγής πληρωμής, ενώ σε περίπτωση ακύρωσής της η παραγραφή θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοσή της μέχρι τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής
συναλλαγής»


ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 1

Μετά το άρθρο 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.2717/1999 (Α' 97), προστίθεται τρίτο τμήμα για τη διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητικές συμβάσεις, που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, ως εξής:

«ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 272Α
Προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής

Η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές αξιώσεις μη αμφισβητούμενες κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 805/2004 (EE L 143) μπορεί να ζητηθεί εφόσον:
α) πηγάζουν από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, κατά την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) και
β) έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και έχει αποβεί θετικός για την πληρωμή της.

Άρθρο 272Β
Καθ' ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα

Αρμόδιος να εκδώσει διαταγή πληρωμής είναι ο δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου της έδρας του αντισυμβαλλόμενου φορέα, κατά του οποίου ζητείται η έκδοσή της και προκειμένου για το Δημόσιο, της έδρας της υπηρεσίας που συμβλήθηκε για λογαριασμό του (εφεξής "αντισυμβαλλόμενος").

Άρθρο 272Γ
Αίτηση, κοινοποίηση, αποδεικτικά έγγραφα

1. Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου της αξίωσης, που υπογράφεται κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και κατατίθεται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Για την κατάθεση συντάσσεται πράξη πάνω στην κατατιθέμενη αίτηση, η οποία διαλαμβάνει τη χρονολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που την παρέλαβε και του προσώπου που την κατέθεσε, καθώς και τον αριθμό της καταχώρισης της αίτησης στο οικείο βιβλίο ή στο ειδικό πρωτόκολλο κατάθεσης, κατά περίπτωση, υπογράφεται δε από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει και από τον καταθέτη.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει:
α) τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 45, μεταξύ των οποίων και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του αιτούντος,
β) τα πλήρη στοιχεία εκείνου, κατά του οποίου ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής,
γ) αίτημα για την έκδοση διαταγής πληρωμής και
δ) την αιτία πληρωμής και το ακριβές ποσό, κατά κεφάλαιο και τόκους.

3. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η αξίωση και το ύψος της.

4. Η αίτηση συνοδεύεται, με ποινή το απαράδεκτο, από το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 274 του παρόντος.

5. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάθεσή της, με επιμέλεια του αιτούντος, ο οποίος υποχρεούται επιπλέον να προσκομίσει αμελλητί στη γραμματεία του Δικαστηρίου τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης.

Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προσκομίσει στη γραμματεία του δικαστηρίου, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της αίτησης, βεβαίωση της υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την εκκαθάριση και την έκδοση της εντολής πληρωμής, ως προς την ολοκλήρωση ή μη και το αποτέλεσμα του προληπτικού ελέγχου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται ότι ο προληπτικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και αποβεί θετικός. Σε περίπτωση εφαρμογής του τεκμηρίου του προηγουμένου εδαφίου, η συνδρομή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης μπορεί να αμφισβητηθεί μόνο με την ανακοπή του άρθρου 272Η.

Άρθρο 272Δ
Έκδοση διαταγής πληρωμής

1. Για την έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν γίνεται συζήτηση στο ακροατήριο.

2. Ο δικαστής εκδίδει το ταχύτερο, και πάντως μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της κατά την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου βεβαίωσης ή από την άπρακτη παρέλευση της οριζόμενης από την ίδια παράγραφο προθεσμίας, τη διαταγή πληρωμής, κατά το μέρος που πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή της και διατάσσει τον καθού να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό και τα δικαστικά έξοδα.

3. Ο δικαστής απορρίπτει την αίτηση εάν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή της. Η απόρριψη της αίτησης σημειώνεται πάνω στην αίτηση με σύντομη αναφορά του λόγου απόρριψης.

4. Σε περίπτωση συνολικής ή μερικής απόρριψης της αίτησης δεν αποκλείεται η άσκηση αγωγής ή προσφυγής ή η υποβολή νέας αίτησης.

Άρθρο 272Ε
Περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής

1. Η διαταγή πληρωμής καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει:
α) το ονοματεπώνυμο του δικαστή που την εκδίδει,
β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοσή της και , εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου,
γ) τα πλήρη στοιχεία του καθ' ου,
δ) την αιτία της πληρωμής,
ε) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί,
στ) διαταγή πληρωμής,
ζ) υπόμνηση προς τον καθού ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 272 Η και
η) υπογραφή του δικαστή.

2. Υπόδειγμα διαταγής πληρωμής με το ως άνω περιεχόμενο μπορεί να καθορίζεται από το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και να αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.

Άρθρο 272ΣΤ
Επίδοση της διαταγής πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται στον καθ' ου, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της, με επιμέλεια του αιτούντος.

Όταν αντισυμβαλλόμενος φορέας είναι το Δημόσιο, η διαταγή πληρωμής επιδίδεται και στον Υπουργό Οικονομικών, μέσα στην ίδια προθεσμία. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η διαταγή πληρωμής παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Αντίγραφο της σχετικής έκθεσης επίδοσης κατατίθεται, μέσα στην ίδια προθεσμία, στη γραμματεία του δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής. Ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να καταχωρίσει την ημεροχρονολογία της επίδοσης της διαταγής πληρωμής στο οικείο βιβλίο δημοσιεύσεων.

Άρθρο 272Ζ
Εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Η διαταγή πληρωμής δεν εκτελείται κατά του αντισυμβαλλόμενου πριν την άπρακτη παρέλευση της κατά το επόμενο άρθρο προθεσμίας άσκησης της ανακοπής ή πριν την άσκηση αυτής, μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

Άρθρο 272Η
Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής

1. Εκείνος κατά του οποίου εκδίδεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της, να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του δικαστηρίου, που είναι αρμόδιο κατά τις γενικές διατάξεις για την αξίωση, η οποία αποτελεί τη νόμιμη αιτία έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Αντίγραφα των εγγράφων, τα οποία αποδεικνύουν την αξίωση, παραμένουν στη γραμματεία του δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής έως την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής ή έως την άσκηση αυτής, κατά την παρούσα παράγραφο.

2. Η ανακοπή ασκείται με δικόγραφο, το οποίο, μαζί με τρία (3) αντίγραφα, κατατίθεται στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται. Το δικόγραφο της ανακοπής, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45, πρέπει απαραιτήτως να περιέχει σαφείς και συγκεκριμένους λόγους, καθώς και συγκεκριμένο αίτημα.

3. Ως προς την προδικασία, που πρέπει να τηρηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 126 έως και 128 και 130 έως και 131. Ως προς την κύρια διαδικασία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 132 έως και 137 και 139 έως και 143. Υπομνήματα των διαδίκων για την ανάπτυξη των ισχυρισμών τους κατατίθενται στη γραμματεία το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά τη συζήτηση. Μέσα σε προθεσμία μιας (1) ημέρας από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ο αντίδικος εκείνου που κατέθεσε το υπόμνημα μπορεί να αντικρούσει τις απόψεις που αναπτύχθηκαν με το υπόμνημα του αντιδίκου του. Η γραμματεία βεβαιώνει στο σώμα του υπομνήματος την ημερομηνία της κατάθεσής του.

4. Όποιος έχει σχετικό έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση στην επί της ανακοπής δίκη. Για την άσκηση της παρέμβασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 112 έως και 114 του Κώδικα αυτού.

5. Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής κατά το νόμο και την ουσία στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. Κατ' εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής χωρεί και αυτεπαγγέλτως, εκτεινόμενος στο σύνολο της, προκειμένου να διακριβωθεί:
α) αν η διαταγή εκδόθηκε αναρμοδίως,
β) αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου ή
γ) αν η αξίωση, για την ικανοποίηση της οποίας εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, έχει παραγραφεί.

Ισχυρισμοί, που αφορούν την καθ' οιονδήποτε τρόπο απόσβεση ή το χαρακτήρα ως μη αμφισβητούμενης της αξίωσης, για την ικανοποίηση της οποίας εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, μπορούν να προβάλλονται με την ανακοπή και πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως.

6. Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο, όμως, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η ανακοπή, μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 206 επ. να χορηγήσει αναστολή έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής, για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 208 του Κώδικα αυτού.

7. Η επίδοση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής μπορεί να γίνει είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής είτε σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται, στη διεύθυνση που αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, εκτός αν γνωστοποιήθηκε εγγράφως μεταβολή της στη γραμματεία του δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής.

Άρθρο 272Θ
Απόφαση επί της ανακοπής

1. Αν η ανακοπή έχει ασκηθεί παραδεκτώς και είναι εν όλω ή εν μέρει βάσιμη, το δικαστήριο ακυρώνει ή μεταρρυθμίζει αναλόγως τη διαταγή πληρωμής. Διαφορετικά απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή πληρωμής.

2. Αν παρέλθει άπρακτη η κατά το άρθρο 272Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής ή ο ανακόπτων παραιτηθεί από την ασκηθείσα ανακοπή, πριν από την εκδίκασή της, η διαταγή πληρωμής υπόκειται μόνο σε αίτηση αναθεώρησης, εφαρμοζομένων αναλόγως των άρθρων 101 επ..

Άρθρο 2721
Διακοπή και αναστολή της παραγραφής

1. Η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή της σχετικής αξίωσης.

2. Αν ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοση της διαταγής πληρωμής έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής του άρθρου 272Η.».

Άρθρο 2


Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 28 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο