Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2003 ]

ΠΟΛ.1134/3.12.2003 Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 Απόφασης μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις Προς το Δημόσιο.

(Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 Απόφασης μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις Προς το Δημόσιο.)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.:1111400/9598-11/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1134

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις Προς το Δημόσιο.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ.3 ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107Α') το άρθρο 25 ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238Α') και το αρθρ. 18 ν.2753/99 (ΦΕΚ 249Α'), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει, με αποφάσεις του, περιορισμούς ή απαγορεύσεις κατά οφειλετών του Δημοσίου που ανάγονται στις συναλλαγές ή στις πράξεις του και να παρέχει εξαιρέσεις ή απαλλαγές από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2. Την απόφαση μας με αριθμό 1109793/6134/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134/99 τ.Β') «Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».

3. Τις διατάξεις των άρθρων 16 παρ.1 και 5 και 22 παρ.3 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 128Α'), όπως ισχύει

4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη
εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε

Στο άρθρο 3 της απόφασης μας με αριθμ. 1109793/6134/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134Β') προστίθεται περίπωση 14 ως εξής:

«14. Οι δικαιούχοι τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών κατά την εξόφληση λογαριασμών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος».

Η απόφαση αυτή που ισχύει από 03.12.2003 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο