Σχόλια

Καταργήθηκε με την 135183/674/15.3.2016.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-04-2015 ]

Αριθμ. 123605/935/17.4.2015 Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/1981 «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων»

(Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 437/1981)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 123605/935

(ΦΕΚ Β' 723/28-04-2015)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ Α΄/120) «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄/98) «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων», περί σύστασης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 20 Α΄).

4. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» περί διορισμού του Παναγιώτη Λαφαζάνη του Γεωργίου στη θέση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των Ιωάννη Τσιρώνη του Αγγέλου και Ευάγγελο Αποστόλου του Δημητρίου σε θέσεις Αναπληρωτών Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Παναγιώτη Σγουρίδη του Σγουρή σε θέση του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 21 Α)

5. Την αριθμ. Υ112 απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄311/4−3−2015).

6. Το Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 Α/5−11−09) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ Α΄/56).

7. Το Π.Δ. 100/28−8−2014 (ΦΕΚ Α΄/167) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και αποκεντρωμένης διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

9. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που αφορούν στις τιμές του Δείκτη Καταναλωτή, όπως έχουν αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο διαδίκτυο σύμφωνα με τα οποία ο Μέσος Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή του τελευταίου τριμήνου του έτους 2014, με βάση το 2009=100,0 ανήλθε σε 106, 462 ενώ του τελευταίου τριμήνου του έτους 1980 με βάση το 2009=100,0 ανερχόταν σε 5,934.

10. Τις διατάξεις της παρ. Γ εδαφ. 8 του άρθρου 4 της αριθ. 54007/24−11−2014 (ΦΕΚ Β΄/3158) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στους Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς καθώς και στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων και Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»,

αποφασίζουμε:

Ορίζουμε, όπως για το έτος 2015 ο χρησιμοποιούμενος συντελεστής Μ, που αναφέρεται στο άρθρο 16, παρ. 5 του Π.Δ. 437/1981, για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων αυτού, είναι ίσος με 17,94 (Μ=Μ1/Μ2=106,462/5,934=17,94).

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει η προηγούμενη με αριθ. 107987/1341/26−3−2014 (ΦΕΚ Β΄/964) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Απριλίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο