Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 2/84229/0026/18.3.2015 Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας

(Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 18 Μαρτίου 2015
Αριθ. πρωτ.: 2/84229/0026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2  
Ταχ. Κώδ.: 115 26 ΑΘΗΝΑ    
Πληροφορίες:    
Τηλέφωνο : 2106987724    
FAX : 2106987730

ΘΕΜΑ: «Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας».
    
Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και σχετικά με τις δαπάνες κινητής τηλεφωνίας και την εν γένει χρήση υπηρεσιακών κινητών τηλεφώνων στο πλαίσιο της καταβαλλόμενης προσπάθειας για την περιστολή των δημόσιων δαπανών, κρίνουμε σκόπιμο να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις κατά καιρούς εκδοθείσες σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου τέως Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:

α. Η έγκριση για προμήθεια και χρήση των κινητών τηλεφώνων, από δημόσιες υπηρεσίες και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), πρέπει να παρέχεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον επιτακτικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.

β. Τα κινητά τηλέφωνα των δημόσιων υπηρεσιών θα πρέπει να λειτουργούν με φραγή εξωτερικού, δηλαδή να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας μόνο με το εσωτερικό της χώρας.

γ. Όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες, με σχετική απόφαση, θα πρέπει να καθορίζουν ανώτατο επιτρεπόμενο όριο μονάδων συνδιαλέξεων για κάθε κινητό τηλέφωνο το μήνα και να ρυθμίζουν κάθε θέμα σχετικά με την ορθολογική χρήση του.

2. Οι Υπηρεσίες σας, κατά την εκκαθάριση των σχετικών δαπανών, θα πρέπει να αναζητούν στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του π.δ. 151/1998 (Α.116) τις αποφάσεις καθορισμού του ανωτάτου ορίου μονάδων συνδιαλέξεων ανά κινητό τηλέφωνο, που θα αποτελεί και στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης. Σε περίπτωση δε που διαπιστώνονται σχετικές υπερβάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να απορρίπτονται τα αντίστοιχα ποσά και να ζητείται οπωσδήποτε από το Διατάκτη ο καταλογισμός των υπευθύνων.

3. Τα ανωτέρω αφορούν σε κινητά τηλέφωνα που κάνουν χρήση μόνο οι υπάλληλοι των υπηρεσιών αυτών, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται σε γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, ενώ δεν ισχύουν για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από τους ίδιους τους Υπουργούς κ.λπ., οι οποίοι δεν εμπίπτουν στους σχετικούς περιορισμούς. (Σχετ. αριθ. 2/7610/0020/22-2-2001 έγγραφο της Διεύθυνσης τέως Προϋπολογισμού/Γ.Λ.Κ.).

4. Τέλος, όσον αφορά στην εφαρμογή των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, σας γνωρίζουμε ότι και για τις συγκεκριμένες δαπάνες η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται στην αρχή του οικονομικού έτους όπως και για τις λοιπές δαπάνες σταθερής τηλεφωνίας.

Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΚΡΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ευάγγελος Βεκρής


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο