Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-04-2015 ]

Αρ. πρωτ.: 42101/17.4.2015 Περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

(Περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων)

Κατηγορία: Πόθεν Έσχες

Αθήνα, 17 Απριλίου 2015
Αρ. πρωτ: 42101

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ και ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δ/νση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων
Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα

Θέμα: Περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Σε συνέχεια του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α΄160) με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ν.3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (ΦΕΚ Α’ 309), σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης καθώς και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων το έτος 2015, για τους υπόχρεους σύμφωνα με τον προαναφερθέντα νόμο.

Ειδικότερα:

Α. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης:

Η υποχρέωση δήλωσης περιουσιακής κατάστασης απορρέει από την περίπτωση της παρ. 15 και την περίπτωση ε παρ. 17 του άρθρου 7 του νόμου 3299/2004 (ΦΕΚ 261 Α΄) και του άρθρου 11 παρ. 7 του ν.3908/2011 (ΦΕΚ 8 Α’) καθώς και την περ. λι της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.3213/2003, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τα παραπάνω τα μέλη και οι εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, τα επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα καθώς και τα μέλη των οργάνων εξέτασης, αξιολόγησης και ελέγχου επενδύσεων, υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.3213/2003, όπως ισχύει, «Η δήλωση της παρ.1 υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητάς του (αρχική δήλωση). Τα μετέπειτα έτη, η δήλωση υποβάλλεται κάθε χρόνο κατά το διάστημα της θητείας, της άσκησης της δραστηριότητας ή της διατήρησης της ιδιότητας των υπόχρεων και για ένα (1) έτος……… μετά από την απώλεια ή τη λήξης και το αργότερο τρεις (3) μήνες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.»

Β. Δήλωση οικονομικών συμφερόντων:

Η υποχρέωση δήλωσης οικονομικών συμφερόντων απορρέει από το άρθρο 229 του νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α΄), ο οποίος τροποποίησε το ν.3213/2003 και αφορά τους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, οι οποίοι, εκτός από την ετήσια δήλωση υποβάλλουν στην ίδια προθεσμία, δήλωση οικονομικών συμφερόντων.

Σημειώνεται ότι τα ειδικά έντυπα δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων δεν έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα.

Γ. Υπόχρεοι

Σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης το έτος 2015 καθώς και σε δήλωση οικονομικών συμφερόντων στην Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν.3213/2003, η οποία επίκειται να συσταθεί, υποχρεούνται όσοι άσκησαν μια από τις παρακάτω ιδιότητες για τα έτη 2013 και 2014 ως ακολούθως:

1.Οι αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης (έλεγχος νομιμότητας, αξιολόγηση, συγκερασμός),

2.Οι ελεγκτές επενδυτικών σχεδίων σε οποιαδήποτε φάση του ελέγχου (ορισμός ΚΟΕ, πραγματοποίηση ελέγχου, υποβολή έκθεσης),

3. Τα μέλη και οι εισηγητές της Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής και

4. Οι υπόλογοι.

Σας ενημερώνουμε ότι η Διεύθυνση Έγκρισης και Παρακολούθησης Επενδύσεων απέστειλε στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, σχετική κατάσταση υπόχρεων (βλέπε Πίνακα), προκειμένου να διαβιβαστεί στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Επιτροπή του άρθρου 3Α του ν.3213/2003, όπως ισχύει, η οποία επίκειται να συσταθεί).

Επισημαίνεται ότι δεν θα επαναληφθεί η υπενθύμιση και δεν θα ειδοποιηθούν προσωπικά οι υπόχρεοι, δεδομένου ότι ενέχουν την υποχρέωσή τους μόνο με βάση την ιδιότητά τους, για το λόγο αυτό αναρτάται με το παρόν πίνακας υπόχρεων στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων www.ependyseis.gr.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο