Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-04-2015 ]

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 150/3/3.4.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 150/3/3−4−2015

(ΦΕΚ Β' 634/20-04-2015)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 38) και ιδίως του άρθρου 16 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του Ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14), το άρθρο 28 του Ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180), το άρθρο 23 του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 81), το άρθρο 34 του Ν. 4223/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 287) και το άρθρο 173 του Ν. 4261/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 107).

β) Του Ν. 4002/2011 και ιδίως των άρθρων 29 παρ. 2 περίπτωση α΄, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 παρ. 4 του Ν. 4141/2013 και του άρθρου 54 παρ. 5 του Ν. 4141/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 52 παρ. 6 του Ν. 4021/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 218) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 20 του Ν. 4038/2012, όπως ισχύει.

γ) Του Ν. 3051/2002 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 220).

δ) Του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. 55906/1673/20.12.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 444), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 07/590/13.09.2013 (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 451) καθώς και τη με αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 10.1.2014 (Φ.Ε.Κ. τ. Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης 24) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.

3. Την υπ’ αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2910).

4. Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο στο άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 προεδρικό διάταγμα περί Οργανισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

5. Την απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων».

6. Την ανάγκη αποσαφήνισης αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιακών Μονάδων της Ε.Ε.Ε.Π., με σκοπό την αποφυγή δυσλειτουργιών κατά την εκτέλεση του έργου τους.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

8. Την από 30/3/2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. με θέμα «Τροποποίηση της με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508) απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων».

9. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., σχετικά με τον Κανονισμό Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, ως εξής:

Α) Η παράγραφος 6.1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται, ως εξής:

6.1 Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Μελετών εκπονεί το Σχέδιο Δράσης της Αρχής, σύμφωνα με τις γενικές αρχές που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π., η οποία και το εγκρίνει.

Η Διεύθυνση έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της πορείας επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Δράσης, την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την εισήγηση για τη θέσπιση προτύπων και τον έλεγχο συμμόρφωσης προς αυτά, καθώς και την ανάπτυξη και διαχείριση του περιεχομένου του ιστοτόπου της Ε.Ε.Ε.Π. Επιπλέον, η Διεύθυνση πραγματοποιεί τις αναγκαίες μελέτες και έρευνες που απαιτούνται κατά τους στόχους και τις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π., εκτός των μελετών που αφορούν τον εθισμό του κοινού στα παίγνια, την προστασία ανηλίκων και το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Β) Το εδάφιο α. της υποπαραγράφου 6.2.2 της παραγράφου 6.2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται, ως εξής:

α. Η διενέργεια ερευνών αγοράς και κοινής γνώμης καθώς και κάθε είδους μελετών, που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Π. και την επίτευξη των στόχων της, εκτός των ερευνών και μελετών που αφορούν τον εθισμό του κοινού στα παίγνια, την προστασία ανηλίκων και το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Γ) Η παράγραφος 7.1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται, ως εξής:

7.1 Η Διεύθυνση Ρύθμισης και Κοινωνικής Ευθύνης έχει την ευθύνη για την εκπόνηση των σχεδίων του ρυθμιστικού πλαισίου διεξαγωγής και ελέγχου κάθε μορφής παιγνίων, καθώς και για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών έκδοσης των αδειών και χορήγησης των πιστοποιήσεων, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Επίσης, η Διεύθυνση έχει την ευθύνη για τη συνεργασία με θεσμικούς φορείς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π, καθώς και την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών που αφορούν τον εθισμό του κοινού στα παίγνια την προστασία των ανηλίκων και το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Επιπλέον, η Διεύθυνση συμμετέχει, όπου απαιτείται, στην εκπόνηση του Κανονισμού Παιγνίων, για τα θέματα που αφορούν τις αρμοδιότητές της.

Δ) Στο τέλος της παραγράφου 7.4 του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ι., ως εξής:

ι. Η διενέργεια ερευνών καθώς και η εκπόνηση μελετών, που αφορούν τον εθισμό του κοινού στα παίγνια, την προστασία ανηλίκων και το Υπεύθυνο Παιχνίδι.

Ε) Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β΄ 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο