Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-11-1999 ]

ΠΟΛ.1208/11.11.1999 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 14 και 15 του άρθρου 4 του Νόμου "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις" - Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων άρθρου 22 του Ν.1828/1989

(Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 14 και 15 του άρθρου 4 του Νόμου "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις" - Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων άρθρου 22 του Ν.1828/1989 )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1106138/11000/Β΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες: Μ.Ηλιοκαύτου
Τηλέφωνο: 3375311, 312

ΠΟΛ.: 1208

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 4 του Νόμου «Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 4 του Νόμου "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις", που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, δόθηκε η δυνατότητα στις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στις περ. π' και ρ' της ίδιας παραγράφου, να σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1892/1990 και τις
διατάξεις του νέου νόμου, από τα αδιανέμητα κέρδη των χρήσεων 1999, 2000 και 2001 (οικονομικά έτη 2000, 2001 και 2002).

2. Με τις διατάξεις της παρ. 15 του ίδιου άρθρου και νόμου, το πιο πάνω δικαίωμα παρέχεται για τα κέρδη του οικονομικού έτους 1999 που προέκυψαν από Ισολογισμούς που έκλεισαν μετά την 31.12.1998.
Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998 που κλείνουν Ισολογισμό με 30.6.1999, δικαιούνται να σχηματίσουν το πιο πάνω ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων.Νόμος "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις"

Αρθρο 4
.............................................
14. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α') εφαρμόζονται και για τις χρήσεις 1999, 2000 και 2001 (οικονομικά έτη 2000, 2001 και 2002) για το σχηματισμό του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, που θα χρησιμοποιηθεί σε νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα αρχίσουν μέσα στα έτη 2000, 2001 και 2002, αντίστοιχα, και θα ολοκληρωθούν εντός τριετίας από το σχηματισμό του αφορολόγητου αποθεματικού. Το δικαίωμα σχηματισμού αυτού του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων παρέχεται αποκλειστικά στις οριζόμενες στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.2601/1998 (ΦΕΚ 81 Α') επιχειρήσεις, με εξαίρεση αυτές που αναφέρονται στις περιπτώσεις π' και ρ' της ίδιας παραγράφου. Το αποθεματικό υπολογίζεται στα αδιανέμητα κέρδη των εγκατεστημένων στην περιοχή Α επιχειρήσεων με ποσοστό μέχρι τριάντα τοις εκατό (30%) και των εγκατεστημένων στις λοιπές περιοχές όμοιων επιχειρήσεων μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%). Ως παραγωγικές επενδύσεις με τις οποίες πρέπει να καλυφθεί αυτό το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων λαμβάνονται οι επενδυτικές και λοιπές δαπάνες που αναφέρονται για κάθε κατηγορία δραστηριότητας στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν.2601/1998.
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου ως περιοχές της επικράτειας νοούνται αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν.2601/1998.
Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του ν.1892/1990.

15. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τα κέρδη του οικονομικού έτους 1999 που προέκυψαν από ισολογισμούς που έκλεισαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 1998.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο