Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 21814/26.6.2015.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2015 ]

Κ.Υ.Α. αρ. πρωτ.: 11484/3.4.2015 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270)

(Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αρ. 11484/ 3.4.2015

(ΦΕΚ Β' 565/07-04-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 79 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄85)», όπως έχει συμπληρωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 109 και 259 του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

5. Το Π.Δ. 24/2015 (A΄ 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Το Π.Δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ. Υ5 (Β΄ 204) απόφαση «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ59 (Β΄ 256) απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Δημήτριο Μάρδα».

9. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015 (Α΄29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές ρυθμίσεις».

10. Τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016», όπως έχει επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 4127/2013 (Α΄ 50) και ισχύει, καθώς και του άρθρου μόνου του Ν. 4263/2014 (Α΄ 117) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015−2018».

11. Τις υπ’ αριθμ. 1245/12.1.2015, 4713/3.2.2015 και 7810/4.3.2015 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί απόδοσης εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2015, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

12. Τα υπ’ αριθμ. 601/08−01−2015, 1778/15.01.2015, 3902/28.1.2015 έγγραφα του Δήμου Αμαρουσίου Ν. Αττικής, τις από 12−01−2015, 16−01−2015, 27−01−2015 και 02−02−2015 βεβαιώσεις του υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. Αμαρουσίου και την υπ’ αριθμ. 3142/30.1.2015 βεβαίωση χρεών της Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και τις υπ’ αριθμ. 1/2015 και 31/2015 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

13. Τα υπ’ αριθμ. 55764/29−12−2014, 8305/31.12.2014, 938/19.1.2015 και 1300/22.1.2015 έγγραφα του Δήμου Πειραιώς Ν. Αττικής, τις από 29−12−2014 βεβαιώσεις του περιφερειακού υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. Πειραιά και την από 29−12−2014 βεβαίωση χρεών της Δ.Ο.Υ. Α΄ Πειραιά και την αριθμ. 731/2014 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

14. Τα υπ’ αριθμ. 6581/17−02−2015, 3896/29.1.2015, 6514/102−2015 έγγραφα του Δήμου Φυλής, την υπ’ αριθμ. 14/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το υπ’ αριθμ. 7086/26−02−2015 απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου της ανωτέρω απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, τον υπ’ αριθμ. 3630/30−01−2015 πίνακα βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, τον υπ’ αριθμ. 3493/03−02−2015 πίνακα βεβαιωμένων οφειλών της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τους επισυναπτόμενους πίνακες ληξιπρόθεσμων χρεών στο υπ’ αριθμ. 2588/3001−2015 έγγραφο του Β΄ Περιφερειακού Κέντρου Είσπραξης ασφαλιστικών Οφειλών Αθήνας και την υπ’ αριθμ. 2365/05−02−2015 βεβαίωση του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

16. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 535.047.387,47 € (οφειλές 483.625.126,86 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και 51.422.260,61 € προς Ασφαλιστικά Ταμεία), σε βάρος των Προϋπολογισμών των Δήμων Αμαρουσίου, Πειραιώς και Φυλής, από το έτος 2015 και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής, η οποία
θα αντιμετωπίζεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που τους αποδίδονται κατ’έτος μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΚΑΕ 3212, 3213, 3214 και 3215 του Ε.φ. 07−120. Η συνολική επιβάρυνση των Προϋπολογισμών των παραπάνω Δήμων για την πρώτη πενταετία 2015 − 2019 αναλύεται ως εξής: α) ποσό 1.013.706,27 € για το έτος 2015, β) ποσό 1.351.608,36 € για το έτος 2016, γ) ποσό 1.351.608,36 € για το έτος 2017, δ) ποσό 1.351.608,36 € για το έτος 2018 και δ) ποσό 1.351.608,36 € για το έτος 2019,

αποφασίζουμε:

1. Οφειλές ποσού ύψους α) 24.351.037,07 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 32.035.206,57€ προς υποκατάστημα ΙΚΑ − ΕΤΑΜ Αμαρουσίου του Δήμου Αμαρουσίου Ν. Αττικής, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεώς τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 28.316,69 € από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 1/2015 και 31/2015 αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.

2. Οφειλές ποσού ύψους α) 11.238.904,92 € προς το Ελληνικό Δημόσιο και β) 193.919,99 € προς το περιφερειακό υποκατάστημα ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Πειραιά του Δήμου Πειραιώς Ν. Αττικής, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεως τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 65.972,24 € από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 731/2014 € απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

3. Οφειλές ποσού ύψους α) 449.452.035.85 € προς το Ελληνικό Δημόσιο (ήτοι ποσό ύψους 348.242.403,86 € προς Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και ποσό ύψους 101.209.631,99 € προς Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, β) 18.965.180.31€, προς το Β΄ Περιφερειακό Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών Αθήνας και γ) 227.953,74 € προς τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως, του Δήμου Φυλής Ν. Αττικής, συμψηφίζονται μέχρι εξοφλήσεώς τους με μηνιαία παρακράτηση ποσού ύψους 18.345,10 € από τους αποδιδόμενους σε αυτόν Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που προορίζονται προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. Το μηνιαίο παρακρατηθέν ποσό αναλογεί σε ποσοστό 5% επί των ανωτέρω εσόδων του από ΚΑΠ και καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 14/2015 € απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

4. Το ανωτέρω αποδιδόμενο προς τους δικαιούχους φορείς ποσό, παραμένει σταθερό μέχρι εξοφλήσεως του συνόλου των οφειλών και δύναται να διαφοροποιηθεί μόνο κατόπιν λήψης νέας απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία εκχωρείται προς παρακράτηση και συμψηφισμό επιπλέον ποσοστό από αυτό που αρχικώς είχε αποφασιστεί.

5. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, διαφέρει από το ποσό που αρχικά βεβαιώθηκε από το δικαιούχο φορέα η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. ή το Ασφαλιστικό Ταμείο και συμψηφίζεται άμεσα μερίμνει αυτών, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του δήμου ή επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αποδοθεί
στον οικείο δήμο.

6. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων στους δήμους, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση:

i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισμών του άρθρου 113 του Ποινικού Κώδικα,

iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης.

Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται μετά από αίτηση του δήμου,

iv) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του Ν. 2648/1998 (Α΄ 238) πλην της παραγράφου 2.

7. Στην περίπτωση που δήμος επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συμψηφισμό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε με το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ με νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των προβλεπόμενων από τη σχετική διάταξη απαλλαγών επί του εναπομείναντος αυτού ποσού.

8. Ο συμψηφισμός των ανωτέρω ποσών γίνεται σε βάρος του εσόδου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, το οποίο κατανέμεται ως τακτική επιχορήγηση μηνιαία σε όλους του Δήμους. Τα συμψηφισθέντα ποσά αποδίδονται στους δικαιούχους φορείς με χρηματικές εντολές και όχι κατ’ ανάγκη ισόποσες, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» (No 158). Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Απριλίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο