Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 11992/6.4.2015 Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας

(Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 6 Απριλίου 2015
Α.Π. 11992

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183, Αθήνα
Πληροφορίες: Δρ.Αντώνιος Καρβούνης
Τηλέφωνο: 213 136 4 710
Φαξ: 210 37 44 713

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 10

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού: Υποχρέωση λήψης σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005 από τους Δήμους και τις Περιφέρειες της Χώρας

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχει διαπιστώσει την υλοποίηση συνεργασιών μεταξύ φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης με αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση των αρμοδίων οργάνων της κεντρικής διοίκησης.

Ως γνωστόν, η παρακολούθηση, η αξιολόγηση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών, και όχι των εκπροσώπων των ΟΤΑ ή των ενώσεών τους. Καθ’ ύλην δε αρμόδιο όργανο για την έγκριση όλων των διεθνών συνεργασιών (πρωτόκολλα συνεργασίας, αδελφοποιήσεις πόλεων, δίκτυα δήμων και περιφερειών, ΕΟΕΣ, συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες) των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων είναι η Επιτροπή του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005, η οποία λειτουργεί στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., του Υπουργείου Εξωτερικών και των ενώσεων των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ).

Εν προκειμένω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 219 παρ.3 και 220 παρ.3 του ν.3463/2006, καθώς και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.4 του ν.3852/2010, για τη συμβατότητα όλων των ευρωπαϊκών και διεθνών δράσεων των δήμων και περιφερειών με τις εθνικές πολιτικές, την εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω Επιτροπής.

Η μη λήψη της σχετικής σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής από τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών συνεπάγεται, αφενός, την αδυναμία δικαιολόγησης των σχετικών δαπανών για την υλοποίηση δράσεων (π.χ. μετακινήσεις στο εξωτερικό, ανταλλαγές αποστολών), στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών τους, κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο από τις οικείες Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και αφετέρου, τον πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών οργάνων τους.

Κατόπιν τούτου, οι ενδιαφερόμενοι ΟΤΑ μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω διευκρινίσεις, πληροφορίες και ενδεχόμενη συνεργασία σε θέματα διεθνών συνεργασιών στον Πρόεδρο (κ. Α. Καρβούνη, τηλ.213 136 4710) και στη Γραμματέα (κα Ι. Βαρβιτσιώτη, τηλ. 213 136 4727) της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005.

Παρακαλούμε όπως οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δ/νσεων Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ενημερώσουν τους δήμους και τις περιφέρειες της χωρικής αρμοδιότητάς τους.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο