Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-1999 ]

ΠΟΛ.1202/2.11.1999 Τροποποίηση της υπ αριθ. 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α0012/8.4.1997 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του v.2238/1994 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α) - Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών

(Τροποποίηση της υπ αριθ. 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α0012/8.4.1997 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του v.2238/1994 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α) - Κίνητρα ανάπτυξης μικρών νησιών )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 1999
Αριθ. Πρωτ.:1102824/1568/Α΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(Δ.12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄
Πληροφορίες: Χρ.Χαρτώνα
Τηλέφωνο: 3375315,316

ΠΟΛ.: 1202

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α΄0012/8-4-1997 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.2459/1997 (Φ.Ε.Κ. 17 Α΄).

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 118 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α') "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".
2. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 και του άρθρου 109 του Ν.2238/1994.
4. Τις διατάξεις των άρθρων 6 έως και 16 του Ν.1676/1986 (ΦΕΚ 204/Α').
5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Α.Ν.1521/1950 και του άρθρου δεύτερου του Ν.1329/1983 (ΦΕΚ 25/Α'), όπως ισχύει.
6. Την υπ' αριθ. 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α0012/8.4.1997 απόφασή μας "Καθορισμός δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α')".
7. Την ανάγκη τροποποίησης της πιο πάνω απόφασης για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της.
8. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/Α0006/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού των Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
9. Οτι, με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την υπ' αριθ. 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α0012/8.4.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό δικαιολογητικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 118 του Ν.2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17/Α'), αντικαθιστώντας την περ. α' της παρ. 1, ως εξής:
"α) Για τα Φυσικά Πρόσωπα, βεβαίωση του Δημάρχου ή του Προέδρου του Κοινότητας ότι ο δικαιούχος είναι γραμμένος στα οικεία Δημοτολόγια και ότι κατοικεί μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας η οποία βρίσκεται σε νησί με πληθυσμό κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Κατ' εξαίρεση, για τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ, δεν απαιτείται η εγγραφή τους στα οικεία Δημοτολόγια. Προκειμένου για έγγαμους θα βεβαιώνεται ότι ο ίδιος και η σύζυγός του κατοικεί
μόνιμα στο νησί.
Στην περίπτωση εγγάμων που ο ένας σύζυγος, λόγω εργασίας, διατηρεί προσωρινή κατοικία σε άλλον τόπο, προκειμένου να έχει το δικαίωμα της απαλλαγής ο άλλος σύζυγος που κατοικεί μόνιμα στο νησί και παράλληλα εργάζεται ή έχει επιχείρηση στο νησί, απαιτείται, αφενός, στη βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας να βεβαιώνεται ότι η οικογένεια (σύζυγοι και τέκνα) κατοικεί μόνιμα στο νησί, αλλά ο ένας σύζυγος, λόγω υπηρεσιακών αναγκών, διατηρεί προσωρινή κατοικία αλλού και ότι και οι δύο σύζυγοι είναι γραμμένοι στα οικεία Δημοτολόγια. Επίσης,
απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη του συζύγου που εργάζεται σε άλλο τόπο, για τον τόπο και χρόνο εργασίας του συζύγου αυτού. Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος, πρέπει να αναγράφεται σ' αυτή ότι ο φορολογούμενος ήταν μόνιμος κάτοικος του νησιού ολόκληρο το έτος απόκτησης του εισοδήματος, από το οποίο ζητείται η απαλλαγή και μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της βεβαίωσης. Προκειμένου για δημόσιους υπαλλήλους και για τους υπαλλήλους ΝΠΔΔ που διορίζονται στα νησιά αυτά, η απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος παρέχεται εφόσον αυτοί κατοικούν τουλάχιστον εννέα (9) μήνες κατά το έτος απόκτησης του εισοδήματος από το οποίο ζητείται η απαλλαγή. Εάν η βεβαίωση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την απαλλαγή από τη φορολογία κεφαλαίου, αρκεί να αναγράφεται ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού κατά το χρόνο συντάξεως του συμβολαίου της αγοράς ή της γονικής παροχής".

2. Η απόφαση αυτή ισχύει για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1999 και μετά.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο