Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-04-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: οικ. 22403/2014/6.4.2015 Ανάπτυξη της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου

(Ανάπτυξη της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 6/4/2015
Αριθ. Πρωτ. οικ. 22403/2014
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ. Κ.:101 91 Αθήνα
Πληροφορίες:Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο:2131308520
Fax:2106508481

ΘΕΜΑ: Ανάπτυξη της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού παραβόλου

ΣΧΕΤ.: Τα αριθμ. οικ. 72335/6527/8-12-2014, 69072/7763/30-12-2013 και 64955/7474/19¬12-2013 έγγραφά μας

1.Όπως σας έχουμε ενημερώσει με τα παραπάνω σχετικά έγγραφά μας, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών, στα πλαίσια της υλοποίησης της πλήρους κατάργησης των επιτόπιων πληρωμών στα ταμεία των Δ.Ο.Υ. και της ψηφιοποίησης των συναλλαγών με τους πολίτες, έχει θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή «e-Παράβολο». Στην εφαρμογή έχουν πλέον ενταχθεί και τα παράβολα για τη διαδικασία του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων.

2.Από τις 12-3-2015, η εφαρμογή του e-Παράβολο λειτουργεί πιλοτικά στα ακόλουθα τρία ΚΤΕΟ:

Επωνυμία: «AUTOVISION SAKAR A.E. ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» Διακριτικός τίτλος: «AUTOVISION SAKAR A.E.» Κωδικός: 246

Επωνυμία: «JandP ΑΒΑΞ ΙΚΤΕΟ Α.Ε.» Διακριτικός τίτλος: «AUTECO» Κωδικός: 172

Δημόσιο ΚΤΕΟ Περιφερειακής Ενότητας Χίου Κωδικός: 07

Επισημαίνεται ότι κατά την πιλοτική λειτουργία της εφαρμογής, η χρήση ηλεκτρονικών παραβόλων θα είναι δυνατή μόνο στα συγκεκριμένα ΚΤΕΟ.

Στα ΚΤΕΟ αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, παράλληλα, και οι άλλοι τρόποι πληρωμής (ειδικά έντυπα παράβολα και διπλότυπα είσπραξης τύπου Α').

3.Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής λειτουργίας που θα διαρκέσει λίγες εβδομάδες, θα ξεκινήσει καθολικά η λειτουργία της εφαρμογής σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ της χώρας. Παράλληλα, θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται τα ειδικά έντυπα παράβολα, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων αποθεμάτων τους, και τα διπλότυπα είσπραξης τύπου Α' και τύπου Β' μέχρι την πλήρη κατάργησή τους. Για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της καθολικής λειτουργίας της εφαρμογής θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας.

4.Για τον καθορισμό των όρων και της διαδικασίας είσπραξης και επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου έχει εκδοθεί η αριθμ. ΠΟΛ.1163/3.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1675Β'), η οποία έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ.1150/15.5.2014 όμοια (ΦΕΚ 1357Β'), τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε και στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr).

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της προαναφερόμενης απόφασης, η Υπηρεσία στην οποία καταθέτει ο πολίτης το πληρωμένο ηλεκτρονικό παράβολο (εν προκειμένω το ΚΤΕΟ) ελέγχει την εγκυρότητά του και, στη συνέχεια, το αποδέχεται και αυτό δεσμεύεται, ώστε να αποκλειστεί η εκ νέου χρήση του. Για το σκοπό αυτό, ο πιστοποιημένος υπάλληλος της Υπηρεσίας (του ΚΤΕΟ) συνδέεται στην εφαρμογή e-Παράβολο, κάνοντας την επιλογή του ρόλου του ως «Εκπρόσωπος Δημόσιου Φορέα», αναζητά το ηλεκτρονικό παράβολο και ελέγχει την εγκυρότητά του. Για τον έλεγχο της εγκυρότητας, η εφαρμογή διαθέτει οθόνη αναζήτησης, προβολής και διαχείρισης των ηλεκτρονικών παραβόλων, καθώς και εκτυπώσεις ελέγχου.

Όπως προαναφέρθηκε, μετά τον σχετικό έλεγχο, η Υπηρεσία αποδέχεται το παράβολο και αυτό δεσμεύεται.

Το σχετικό αναλυτικό εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης για τη διαχείριση της εφαρμογής από τους υπαλλήλους δημόσιων φορέων, είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr).

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι με το αριθμ. 69072/7763/30.12.2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, σας είχε αποσταλεί ενημερωτικό σημείωμα για τους υπαλλήλους χρήστες της εφαρμογής e-Παράβολο, το οποίο περιελάμβανε το περίγραμμα της ακολουθητέας διαδικασίας.

Βάσει των παραπάνω, τα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ θα πρέπει να ελέγχουν την εγκυρότητα των ηλεκτρονικών παραβόλων που υποβάλλονται από τους πολίτες για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους και, ακολούθως, εφόσον αυτά είναι έγκυρα, να τα αποδέχονται ώστε να γίνει η δέσμευσή τους.

Πριν την αποδοχή και δέσμευση του παραβόλου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον έλεγχο της ορθότητάς του, ότι δηλαδή είναι το προβλεπόμενο παράβολο για τον τεχνικό έλεγχο που πρόκειται να διενεργηθεί. Για τη διασφάλιση, κατά το δυνατό, της προϋπόθεσης αυτής, προς αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας των πολιτών αλλά και της καθυστέρησης της διαδικασίας του τεχνικού ελέγχου, τα ΚΤΕΟ θα πρέπει να παρέχουν την απαιτούμενη καθοδήγηση, για την έκδοση του σωστού παραβόλου, στους κατόχους οχημάτων που επικοινωνούν μαζί τους για να ζητήσουν σχετικές διευκρινίσεις. Επισημαίνεται ότι, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, θα μπορούν να αναζητούν και να δεσμεύουν μόνο παράβολα του φορέα «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Εκπρόθεσμος έλεγχ. Δημ. και Ιδ. KTEO», όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 6 του παρόντος. Αντίθετα, τα δημόσια ΚΤΕΟ θα μπορούν να αναζητούν και να δεσμεύουν παράβολα και από τους τρεις φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 6.

5.Σύμφωνα με σχετική αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας με τη Διεύθυνση Εισπράξεων του Υπουργείου Οικονομικών, τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, για λόγους εξυπηρέτησης των πελατών τους, μπορούν να τους βοηθούν στην έκδοση και πληρωμή των προβλεπόμενων παραβόλων.

Αναλογικά, η ίδια διαδικασία είναι δυνατό να ακολουθηθεί και στα δημόσια ΚΤΕΟ, τα οποία θα πρέπει, σε συνεργασία με τις οικονομικές Υπηρεσίες της Περιφέρειάς τους, να εξετάσουν τις εναλλακτικές δυνατότητες πληρωμής των παραβόλων για λογαριασμό του πολίτη (π.χ. μέσω τραπεζικού λογαριασμού του ΚΤΕΟ).

6.Τα παράβολα του περιοδικού και των ειδικών τεχνικών ελέγχων μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr), επιλέγοντας την υπηρεσία «e-Παράβολο» και συμπληρώνοντας, ακολούθως, το Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου.

Όλα τα παράβολα για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων βρίσκονται καταχωρισμένα σε τρεις φορείς («Φορέας Δημοσίου»):

• «Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Περιοδικός έλεγχ. - ΚΕΚ Δημ. ΚΤΕΟ», όπου περιλαμβάνονται τα παράβολα για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο (αρχικό και επανέλεγχο) και τη χορήγηση ΚΕΚ.

«Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Εκπρόθεσμος έλεγχ. Δημ. και Ιδ. KTEO», όπου περιλαμβάνονται τα παράβολα για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο (αρχικό και επανέλεγχο). Επίσης, περιλαμβάνεται ένα παράβολο με την ονομασία «Συμπληρωματικό παράβολο για τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ», το οποίο χρησιμοποιείται σε περίπτωση που, εκ παραδρομής, εκδόθηκε λάθος παράβολο μικρότερης αξίας από το προβλεπόμενο (π.χ. εκδόθηκε παράβολο αξίας 30 ευρώ, αντί του προβλεπόμενου αξίας 50 ευρώ). Ανάλογα με το εάν πρόκειται για εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο, περιοδικό/ειδικό έλεγχο με ΦΠΑ 23% ή περιοδικό/ειδικό έλεγχο με ΦΠΑ 16%, επιλέγεται ο αντίστοιχος τύπος του παραβόλου.

«Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων/Ειδικοί έλεγχ. Δημ. ΚΤΕΟ - Λοιπά παράβ.», όπου περιλαμβάνονται τα παράβολα των ειδικών τεχνικών ελέγχων (αρχικών και επανελέγχων), καθώς και τέσσερα λοιπά παράβολα (για την απόδοση από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ του προβλεπόμενου ποσού υπέρ του ελληνικού δημοσίου, την ίδρυση των ιδιωτικών ΚΤΕΟ, τα πρόστιμα που επιβάλλονται στα ιδιωτικά ΚΤΕΟ και την προμήθεια εντύπων ΚΕΚ από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία και τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση διενέργειας εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου οχήματος σε δημόσιο ΚΤΕΟ, πρέπει να εκδοθούν δύο ξεχωριστά παράβολα: ένα για το τέλος περιοδικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, και ένα για το πρόσθετο ειδικό τέλος λόγω εκπρόθεσμης προσέλευσης.

7.Σύμφωνα με το άρθρο 5 της ΠΟΛ.1163/3.7.2013, είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. Η εντολή πραγματοποιείται από το δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ, μέσω της εφαρμογής του e-Παραβόλο. Το ΚΤΕΟ, αφού αναζητήσει το μοναδικό ψηφιακό κωδικό του παραβόλου και ελέγξει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, στη συνέχεια, επιβεβαιώνει την επιστροφή του ποσού (ολική ή μερική). Για τα πληρωμένα και μη δεσμευμένα παράβολα, παρέχεται στον εγγεγραμμένο χρήστη η δυνατότητα υποβολής αιτήματος ολικής επιστροφής χρημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι δηλώθηκε ΑΦΜ και τραπεζικός λογαριασμός.

Σημειώνεται ότι, αν και η συμπλήρωση του πεδίου ΑΦΜ δεν είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί, δεν είναι δυνατή η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με τα προαναφερόμενα. Για την επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι, επίσης, αναγκαία η συμπλήρωση του πεδίου «Λογαριασμός Τράπεζας (ΙΒΑΝ)», με τον τραπεζικό λογαριασμό του πολίτη. Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί τραπεζικός λογαριασμός, αυτός μπορεί να γνωστοποιηθεί από τον δικαιούχο, με αίτησή του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή κάθε άλλο μέσο.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την αλληλογραφία μας με το Υπουργείο Οικονομικών, τυχόν επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει μόνο στο φορολογούμενο για τον οποίο έχει εκδοθεί το ηλεκτρονικό παράβολο και σε καμία περίπτωση στο δημόσιο ή το ιδιωτικό ΚΤΕΟ.

Βάσει των προαναφερόμενων, τα ΚΤΕΟ που θα αναλάβουν να βοηθούν τους πολίτες στην έκδοση και πληρωμή των προβλεπόμενων παραβόλων, θα πρέπει, σε περίπτωση που προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία, να τους ενημερώνουν ότι, κατά την προσέλευσή τους στο ΚΤΕΟ, καλό είναι να γνωρίζουν τον ΑΦΜ και τον αριθμό IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που ο πολίτης επιθυμεί να εκδώσει μόνος του το προβλεπόμενο παράβολο και επικοινωνεί με το ΚΤΕΟ, αυτό θα πρέπει να επισημαίνει στον πολίτη την αναγκαιότητα συμπλήρωσης των πεδίων του ΑΦΜ και του ΙΒΑΝ, ώστε να είναι δυνατή η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

8.Στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου οχήματος, εφόσον έχει γίνει χρήση ηλεκτρονικού παραβόλου, αναγράφεται στο χώρο των παρατηρήσεων το ποσό και ο μοναδικός ψηφιακός κωδικός του παραβόλου, ο οποίος χορηγείται μέσω της εφαρμογής e-Παράβολο, μετά τη συμπλήρωση του Αιτήματος Χορήγησης Παραβόλου και την οριστικοποίηση της υποβολής του.

Τα ίδια στοιχεία (το ποσό και ο μοναδικός κωδικός παραβόλου) συμπεριλαμβάνονται στα αρχεία τύπου XML που αποστέλλονται στο Μηχανογραφικό Σύστημα του Υπουργείου μας, μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου ενός οχήματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 της αριθμ. 20794/2222/3.5.2012 υ.α. (ΦΕΚ 1466Β') και στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αριθμ. οικ. 24996/2840/2011 υ.α. (ΦΕΚ 1123Β'), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν, αντίστοιχα, με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 και την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της αριθμ. 41557/5065/23.8.2013 υ.α. (ΦΕΚ 2200Β').
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Για τη γραμματεία της Δ/νσης
Α. ΒελμάχουΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο