Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2015 ]

Σχέδιο νόμου Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014

(Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014)

Κατηγορία: Κεφαλαιαγορά - Χρηματιστήριο

Σχέδιο Νόμου για την ενσωμάτωση: 1) της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2013 , για την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της Οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ και 2) του άρθρου 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)

Άρθρο 1
(Τροποποίηση του ν. 3556/2007/Α91).

1.Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007 (Α'91) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) "Εκδότες": νοούνται τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και κρατών, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.
Σε περίπτωση τίτλων παραστατικών κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εκδότης θεωρείται το πρόσωπο που εξέδωσε τις αντιπροσωπευόμενες κινητές αξίες, είτε αυτές είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά είτε όχι.»

2.Η περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007 τροποποιείται ως εξής:

(α) το τρίτο εδάφιο του σημείου (αα) αντικαθίσταται ως εξής:
« — όταν ο εκδότης έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα, το κράτος μέλος που επιλέγει ο εκδότης μεταξύ των κρατών μελών στα οποία οι κινητές αξίες του έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Η επιλογή του κράτους μέλους καταγωγής εξακολουθεί να ισχύει εκτός εάν ο εκδότης επιλέξει νέο κράτος μέλος καταγωγής σύμφωνα με το σημείο (γγ) και δημοσιοποιήσει την επιλογή του σύμφωνα με το σημείο (δδ) του παρόντος.»

(β) το σημείο (ββ) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προκειμένου για εκδότη που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ως άνω σημείου (αα), το κράτος μέλος που επιλέγει ο εκδότης μεταξύ του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και των κρατών μελών στα οποία οι κινητές αξίες του έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Ο εκδότης μπορεί να επιλέξει ένα μόνον κράτος μέλος ως κράτος μέλος καταγωγής. Η επιλογή του αυτή ισχύει για τουλάχιστον τρία έτη, εκτός εάν οι κινητές του αξίες δεν είναι πλέον εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά της Ένωσης ή εάν ο εκδότης κατά τα τρία αυτά έτη ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής των σημείων (αα) ή (γγ)»

(γ) προστίθενται σημεία (γγ) και (δδ) που έχουν ως εξής:
«(γγ) Σε περίπτωση εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες δεν είναι πλέον εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στο κράτος μέλος καταγωγής του, όπως ορίζεται στη δεύτερη περίπτωση του σημείου (αα) ή στο σημείο (ββ) αλλά εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ενός ή περισσοτέρων άλλων κρατών μελών, το εν λόγω νέο κράτος μέλος καταγωγής που μπορεί να επιλέξει ο εκδότης μεταξύ των κρατών μελών στην οργανωμένη αγορά των οποίων οι κινητές αξίες του εισάγονται προς διαπραγμάτευση και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, του κράτους μέλους στο οποίο ο εκδότης έχει την καταστατική του έδρα»
«(δδ) Ο εκδότης δημοσιοποιεί το κράτος μέλος καταγωγής του όπως αναφέρεται στα σημεία (αα), (ββ) ή (γγ) σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21. Επιπλέον, ο εκδότης δημοσιοποιεί το κράτος μέλος καταγωγής στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και στις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών υποδοχής.
Στην περίπτωση που ο εκδότης δεν δημοσιοποιήσει το κράτος μέλος καταγωγής κατά τα οριζόμενα στη δεύτερη περίπτωση του σημείου (αα) ή στο σημείο (ββ) εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία που οι κινητές αξίες του εισήχθησαν για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ως κράτος μέλος καταγωγής νοείται το κράτος μέλος στο οποίο έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά οι κινητές αξίες του εκδότη. Σε περίπτωση που οι κινητές αξίες του εκδότη έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές ευρισκόμενες ή λειτουργούσες σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη, τα εν λόγω κράτη μέλη νοούνται ως κράτη μέλη καταγωγής του εκδότη έως ότου ο εκδότης επιλέξει και δημοσιοποιήσει ένα και μόνον κράτος μέλος καταγωγής.
Για εκδότη οι κινητές αξίες του οποίου έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και ο οποίος δεν έχει δημοσιοποιήσει την επιλογή του κράτους μέλους καταγωγής όπως αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση του σημείου (αα) ή στο σημείο (ββ) πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2015, η προθεσμία των τριών μηνών αρχίζει στις 27 Νοεμβρίου 2015.
Εκδότης που έχει επιλέξει κράτος μέλος καταγωγής όπως αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση του σημείου (αα) ή στα σημεία (ββ) ή (γγ) και έχει κοινοποιήσει την επιλογή του στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής πριν από τις 27 Νοεμβρίου 2015 απαλλάσσεται από την υποχρέωση που επιβάλλεται από το σημείο (αα), εκτός εάν ο εν λόγω εκδότης επιλέξει άλλο κράτος μέλος καταγωγής μετά τις 27 Νοεμβρίου 2015.»

3. Η περίπτωση (ιε) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«(ιε) «Πρόσωπο» νοείται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, τόσο φυσικό όσο και νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου. Κάθε αναφορά του παρόντος νόμου σε "νομικά πρόσωπα" νοείται ότι περιλαμβάνει καταχωρισμένες ενώσεις επιχειρήσεων χωρίς νομική προσωπικότητα και εμπιστεύματα (trusts).»

4.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 3556/2007 προστίθεται περίπτωση (ιθ) ως εξής:

«ιθ) "επίσημη συμφωνία": συμφωνία που είναι δεσμευτική βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας.»

5.Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο εκδότης δημοσιοποιεί ετήσια οικονομική έκθεση με το περιεχόμενο που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσης.
Ο εκδότης διασφαλίζει ότι η έκθεση αυτή είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.»

6.Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 4 του ν. 3556/2007 ως εξής:

«10. Για τις οικονομικές χρήσεις που αρχίζουν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020, οι ετήσιες οικονομικές εκθέσεις συντάσσονται σε ενιαίο ηλεκτρονικό μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων υπό την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) (ΕΑΚΑΑ) που ιδρύθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα έχει προβεί σε ανάλυση κόστους/οφέλους.»

7.Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο Εκδότης μετοχών ή χρεωστικών τίτλων δημοσιοποιεί εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που αφορά στο πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου αυτής. Ο Εκδότης διασφαλίζει ότι η έκθεση αυτή είναι στη διάθεση του επενδυτικού κοινού για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών.»

8.Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 5 του ν. 3556/2007 ως εξής:

«10. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να ορίζονται πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η ετήσια και η εξαμηνιαία έκθεση του διοικητικού συμβουλίου των άρθρων 4 και 5 αντίστοιχα.»

9.Το άρθρο 6 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 6
Έκθεση για τις πληρωμές στις κυβερνήσεις
Οι Εκδότες οι οποίοι δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εξόρυξης ή της υλοτομίας από πρωτογενή δάση, όπως ορίζονται στο άρθρο 41 παράγραφοι 1 και 2 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (20), υποχρεούνται να καταρτίζουν σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 της εν λόγω Οδηγίας, έκθεση για τις πληρωμές τις οποίες καταβάλλουν στις κυβερνήσεις. Η έκθεση δημοσιεύεται το αργότερο έξι μήνες μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους και παραμένει διαθέσιμη στο κοινό τουλάχιστον για δέκα έτη. Οι πληρωμές προς τις κυβερνήσεις αναφέρονται σε ενοποιημένη βάση.»

10.Το άρθρο 7 του ν. 3556/2007 καταργείται.

11.Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα άρθρα 4 και 5 δεν εφαρμόζονται στους ακόλουθους εκδότες:
α) στο Ελληνικό Δημόσιο, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ελλάδας, σε κράτη, τοπικές ή περιφερειακές αρχές κρατών, σε δημόσιους διεθνείς φορείς στους οποίους συμμετέχει ένα τουλάχιστον κράτος μέλος, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) το οποίο συστάθηκε με τη συμφωνία-πλαίσιο για το ΕΤΧΣ και σε κάθε άλλο μηχανισμό που δημιουργείται με στόχο τη διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής σταθερότητας της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης προσφέροντας προσωρινή χρηματοδοτική συνδρομή στα κράτη μέλη τα οποία έχουν ως νόμισμα το ευρώ και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών ανεξάρτητα από το αν εκδίδουν μετοχές ή άλλες κινητές αξίες και
β) σε εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, των οποίων η ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον 100.000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο νόμισμα, εκτός ευρώ, εφόσον η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία, την ημερομηνία της έκδοσης, είναι ισοδύναμη με τουλάχιστον 100.000 ευρώ.»
γ) Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο (β) της παρούσας παραγράφου, τα άρθρα 4 και 5 δεν εφαρμόζονται σε εκδότες που εκδίδουν αποκλειστικά χρεωστικούς τίτλους των οποίων η ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι τουλάχιστον 50.000 ευρώ ή, στην περίπτωση χρεωστικών τίτλων σε άλλο νόμισμα, εκτός του ευρώ, η αντίστοιχη ανά μονάδα ονομαστική αξία είναι, κατά την ημερομηνία της έκδοσης, ισοδύναμη με τουλάχιστον 50.000 ευρώ, οι οποίοι έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στην Ένωση πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2010, για όσο χρονικό διάστημα οι εν λόγω χρεωστικοί τίτλοι είναι σε κυκλοφορία.»

12.Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του ν. 3556/2007 καταργείται.

13. To άρθρο 11 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η υποχρέωση ενημέρωσης του άρθρου 9 καταλαμβάνει επίσης και πρόσωπα που αποκτούν ή διαθέτουν, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου:
α) χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία, κατά τη λήξη τους, παρέχουν στον κάτοχο, σύμφωνα με επίσημη συμφωνία, είτε το άνευ όρων δικαίωμα απόκτησης είτε τη διακριτική ευχέρεια ως προς το δικαίωμα απόκτησης, μετοχών οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και έχουν ήδη εκδοθεί από εκδότη του οποίου οι μετοχές έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά•
β) χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α) αλλά τα οποία αναφέρονται σε μετοχές για τις οποίες γίνεται λόγος σε αυτό το στοιχείο και έχουν οικονομική επίπτωση αντίστοιχη με εκείνη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται σε αυτό, είτε παρέχουν δικαίωμα φυσικού διακανονισμού είτε όχι.
Η υποχρέωση ενημέρωσης περιλαμβάνει την κατάταξη ανά είδος των κατεχόμενων χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με το στοιχείο α) και το στοιχείο β) του προηγούμενου εδαφίου, κάνοντας διάκριση μεταξύ των χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχουν δικαίωμα φυσικού διακανονισμού και των χρηματοπιστωτικών μέσων που παρέχουν δικαίωμα διευθέτησης τοις μετρητοίς.
2.Ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου υπολογίζεται με βάση τον συνολικό θεωρητικό αριθμό των υποκείμενων μετοχών του χρηματοπιστωτικού μέσου με εξαίρεση την περίπτωση που το χρηματοπιστωτικό μέσο προβλέπει αποκλειστικά διευθέτηση τοις μετρητοίς, οπότε ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου υπολογίζεται βάσει του «συντελεστή δέλτα», πολλαπλασιάζοντας το θεωρητικό ποσό των υποκείμενων μετοχών με τον «συντελεστή δέλτα» του μέσου. Για τον σκοπό αυτόν, ο κάτοχος συγκεντρώνει και ενημερώνει για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχουν σχέση με τον ίδιο εκδότη υποκείμενων μετοχών. Μόνο θετικές θέσεις λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων ψήφου. Οι θετικές θέσεις δεν συμψηφίζονται με τις αρνητικές θέσεις που έχουν σχέση με τον ίδιο εκδότη.
3.Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα ακόλουθα θεωρούνται ως χρηματοπιστωτικά μέσα, με την προϋπόθεση ότι πληρούν όλους τους όρους των στοιχείων α) ή β) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1:
α) κινητές αξίες, β) δικαιώματα προαίρεσης, γ) συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, δ) συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), ε) προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίου, στ) συμβάσεις επί διαφορών, και
ζ) άλλες συμβάσεις ή συμφωνίες με παρόμοια οικονομική επίπτωση για τις οποίες μπορεί να υπάρξει φυσικός διακανονισμός ή διευθέτηση τοις μετρητοίς.
4.Οι εξαιρέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 12 και οι περιπτώσεις απαλλαγής των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 13 εφαρμόζονται κατ' αναλογία στις υποχρεώσεις ενημέρωσης του παρόντος άρθρου.
5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα και με τα σχετικά με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ εκτελεστικά μέτρα, δύναται να καθορίζει το περιεχόμενο της ενημέρωσης, την προθεσμία και τον αποδέκτη της ενημέρωσης, της παραγράφου 1 του παρόντος.»

14.Προστίθεται νέο άρθρο 11α, ως εξής:

«Άρθρο 11α Άθροιση
1.Οι υποχρεώσεις ενημέρωσης που ορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11 εφαρμόζονται επίσης σε πρόσωπα , όταν ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου τα οποία κατέχουν άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10, αθροιζόμενος με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία κατέχουν άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με το άρθρο 11, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.
Η ενημέρωση που απαιτείται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου περιλαμβάνει διάκριση μεταξύ του αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 και των δικαιωμάτων ψήφου που έχουν σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα κατά την έννοια του άρθρου 11.
2.Το πρόσωπο που έχει προβεί ήδη σε ενημέρωση για τα δικαιώματα ψήφου που έχουν σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 11 προβαίνει εκ νέου σε ενημέρωση, όταν αποκτήσει τις υποκείμενες μετοχές και, λόγω αυτής της απόκτησης, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου από μετοχές που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη έχει φθάσει ή έχει υπερβεί τα όρια που θεσπίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.».

15.Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα δικαιώματα ψήφου από μετοχές, που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών πιστωτικού ιδρύματος ή Επιχείρησης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 86 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και στο άρθρο 102 του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012, δεν υπολογίζονται για τους σκοπούς του άρθρου 9 εφόσον:
(α) δεν υπερβαίνουν το 5%, και
(β) δεν ασκούνται ούτε χρησιμοποιούνται με σκοπό την παρέμβαση στη διαχείριση του εκδότη.»

16.Προστίθεται παράγραφος 2α στο άρθρο 12 του ν. 3556/2007, που έχει ως εξής:

«2α. Το άρθρο 9 δεν εφαρμόζεται σε δικαιώματα ψήφου ενσωματωμένα σε μετοχές που αποκτώνται για λόγους σταθεροποίησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης χρηματοπιστωτικών μέσων, με την προϋπόθεση ότι τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε αυτές τις μετοχές δεν ασκούνται ούτε χρησιμοποιούνται με σκοπό την παρέμβαση στη διαχείριση του εκδότη.

17.Το εισαγωγικό μέρος της παραγράφου 2 του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η ενημέρωση του εκδότη πραγματοποιείται άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης, μετά την ημερομηνία κατά την οποία ο μέτοχος, ή το πρόσωπο, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 10».

18.Καταργείται η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του ν. 3556/2007.

19.Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν. 3556/2007.

20.Προστίθεται περίπτωση (ε) στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του ν. 3556/2007 που έχει ως εξής:

«(ε) καταρτίζονται κανόνες που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από το μηχανισμό κεντρικής αποθήκευσης, του παρόντος άρθρου και την πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες σε επίπεδο Ένωσης στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 4.»

21.Προστίθεται παράγραφος 8 στο άρθρο 21 του ν. 3556/2007, που έχει ως εξής:

«8. Ο κεντρικός μηχανισμός αποθήκευσης του παρόντος άρθρου υποχρεούται, από την έναρξη λειτουργίας της δικτυακής πύλης που αποτελεί ευρωπαϊκό σημείο ηλεκτρονικής πρόσβασης («σημείο πρόσβασης») να διασυνδέεται με αυτή.

22.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 3556/2007 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Οι πληροφορίες που καλύπτονται από τις υποχρεώσεις που προβλέπει το δίκαιο της τρίτης χώρας υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 19 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21.».

23.Στο τέλος της περίπτωσης (η) της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι η πληροφόρηση της ετήσιας ή εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης δεν καταρτίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να ζητά από τον εκδότη να προβεί σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ενέργειες: α) επανέκδοση των οικονομικών καταστάσεων, β) δημοσιοποίηση διορθωτικής σημείωσης, ή γ) διόρθωση σε μελλοντικές οικονομικές καταστάσεις με αναδιατύπωση συγκρίσιμων στοιχείων, εφόσον ενδείκνυται.»

24.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του ν. 3556/2007 προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Για τις διασυνοριακές υποθέσεις η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την επιβολή κυρώσεων και διερεύνησης, συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κυρώσεις ή τα μέτρα θα φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και συντονίζει τις ενέργειές της με αυτές.».

25.Το άρθρο 26 του ν. 3556/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι 1.000.000 ευρώ.
2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των άρθρων 4, 5, 6, 9, 10, 11, 11α, 14, 15 και 16, και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτών, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει τα εξής διοικητικά μέτρα και τις εξής διοικητικές κυρώσεις:
α) δημόσια δήλωση η οποία αναφέρει το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και τη φύση της παράβασης•
β) εντολή με την οποία απαιτείται από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να παύσει και να μην επαναλάβει τη συμπεριφορά που αποτελεί την παράβαση•
γ) πρόστιμα:
i) στην περίπτωση νομικού προσώπου ποσό:
έως 10.000.000 ευρώ ή έως 5 % του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατα δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που έχει εγκρίνει το διαχειριστικό όργανο• εάν το νομικό πρόσωπο είναι μητρική επιχείρηση ή θυγατρική μιας μητρικής επιχείρησης που υποχρεούται σε κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, ο εφαρμοστέος συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών ισούται με τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ή το αντίστοιχο είδος εισοδημάτων δυνάμει των σχετικών λογιστικών οδηγιών σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατα δημοσιευμένες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διαχειριστικό όργανο της τελικής μητρικής επιχείρησης, ή
έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου αυτά δύνανται να προσδιοριστούν, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο ii) στην περίπτωση φυσικού προσώπου ποσό:
έως 2.000.000 ευρώ, ή
έως το διπλάσιο του ποσού των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν λόγω της παράβασης, όπου αυτά δύνανται να προσδιοριστούν. όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο.
3.Όταν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν ενημερώνει, εντός της απαιτούμενης προθεσμίας, για την απόκτηση ή τη διάθεση σημαντικής συμμετοχής βάσει των άρθρων 9, 10, 11, 11α και 14, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για παραβάσεις ιδιαίτερης βαρύτητας, μπορεί να επιβάλλει αναστολή της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.
4.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ύψους από 3.000 έως 500.000 ευρώ σε όποιον:
(α) παρακωλύει με οποιονδήποτε τρόπο την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος νόμου, ή (β) αρνείται ή παρακωλύει την παροχή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 23 πληροφοριών ή εγγράφων ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες ή αποκρύπτει αληθείς πληροφορίες.
5.Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί, ανεξάρτητα από την επιβολή κυρώσεων του παρόντος άρθρου, να αποφασίσει τη διαγραφή κινητών αξιών, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3371/2005.
6.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου αυτοτελώς στο νομικό πρόσωπο, στα μέλη των διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών οργάνων αυτού, στα διευθυντικά στελέχη του, στον εσωτερικό ελεγκτή και στους εξωτερικούς ελεγκτές.
7.Κατά τον καθορισμό και το είδος των ανωτέρω προβλεπομένων διοικητικών κυρώσεων λαμβάνεται υπόψη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το σύνολο των ειδικών περιστάσεων που προέκυψαν κατά την διερεύνηση της υπόθεσης και ενδεικτικά κατά περίπτωση:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης•
β) ο βαθμός ευθύνης του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου•
γ) η οικονομική ισχύς του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου, παραδείγματος χάριν όπως προκύπτει από τον συνολικό κύκλο εργασιών του υπαίτιου νομικού προσώπου ή από το ετήσιο εισόδημα του υπαίτιου φυσικού προσώπου•
δ) το ύψος των κερδών που αποκτήθηκαν ή των ζημιών που αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν•
ε) οι ζημίες τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στον βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν•
στ) ο βαθμός συνεργασίας του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς•
ζ) προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού προσώπου ή τυχόν καθ' υποτροπή τέλεση παραβάσεων του παρόντος νόμου..
8.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος κάθε διοικητική κύρωση που επιβάλλει βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου σε πιστωτικό ίδρυμα, σε απασχολούμενα σε πιστωτικό ίδρυμα πρόσωπα ή σε ελεγκτές πιστωτικού ιδρύματος.

26. Προστίθεται άρθρο 26α στο ν. 3556/2007, ως εξής:

«Άρθρο 26α
Δημοσίευση των αποφάσεων
1.Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση κάθε απόφαση για την επιβολή κυρώσεων ή μέτρων σε περίπτωση παραβίασης της παρόντος νόμου, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον πληροφοριών για το είδος και τη φύση της παραβίασης και την ταυτότητα των φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων που ευθύνονται για αυτήν.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθυστερήσει τη δημοσίευση της απόφασης ή να δημοσιεύσει την απόφαση ανώνυμα κατά τρόπο σύμφωνο με τη νομοθεσία σε μια εκ των κατωτέρω περιπτώσεων:
α) όταν, στην περίπτωση που η κύρωση επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο, η δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποδεικνύεται δυσανάλογη σύμφωνα με την υποχρεωτική προηγούμενη εκτίμηση της αναλογικότητας της εν λόγω δημοσιοποίησης•
β) όταν η δημοσιοποίηση της απόφασης θα έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ή μιας διεξαγόμενης επίσημης έρευνας•
γ) όταν η δημοσιοποίηση της απόφασης θα προξενούσε, στον βαθμό που μπορεί να προσδιορισθεί αυτό, δυσανάλογη και σοβαρή ζημία στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.
2.Εάν ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης που δημοσιεύεται δυνάμει της παραγράφου 1, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποχρεούται είτε να περιλάβει αυτή την πληροφορία στην αρχική δημοσίευση ή να τροποποιήσει τη δημοσίευση εάν ασκηθεί προσφυγή αργότερα.»

Άρθρο 2
(Τροποποίηση του ν. 3401/2005/Α257).

1.Η υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης (ιδ) του αρ. 2 του ν. 3401/2005 (Α'257) αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ) εφόσον πρόκειται για εκδότες κινητών αξιών που έχουν την καταστατική τους έδρα σε τρίτη χώρα, και πραγματοποιούν εκδόσεις κινητών αξιών οι οποίες δεν εμπίπτουν στην υποπερίπτωση αα , είτε το κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά μετά την 26η Νοεμβρίου 2013 είτε το κράτος μέλος όπου υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες που έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν είχε ορισθεί κατ' επιλογή τους, ή
σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο θ) σημείο iii) της Οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.»

2.Τα εδάφια β', γ' και δ' της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν. 3401/2005 αντικαθίσταται ως εξής:

« Αν οι τελικοί όροι της προσφοράς δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπλήρωμα αυτού, οι τελικοί όροι τίθενται στη διάθεση των επενδυτών, υποβάλλονται από τον εκδότη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι το κράτος - μέλος καταγωγής του και γνωστοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην εποπτική αρχή του κράτους - μέλους υποδοχής, το συντομότερο δυνατό και εφόσον είναι εφικτό, πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην περίπτωση αυτή κοινοποιεί τους εν λόγω τελικούς όρους στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Οι τελικοί όροι περιέχουν μόνον πληροφορίες που έχουν σχέση με το σημείωμα κινητών αξιών και δεν χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του βασικού ενημερωτικού δελτίου. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 8.»

Άρθρο 3
(Έναρξη Ισχύος/Μεταβατική Διάταξη)

1.Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2.Οι διατάξεις της παραγράφου 13 ισχύουν από 26.11.2015.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο