Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-04-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Γ 5007583 ΕΞ 2015/1.4.2015 Σχετικά με τη θεώρηση βιβλίων ατελείας αλιευτικών σκαφών για την ατελή παραλαβή καυσίμων

(Σχετικά με τη θεώρηση βιβλίων ατελείας αλιευτικών σκαφών για την ατελή παραλαβή καυσίμων)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 1 Απριλίου 2015
Αρ. Πρωτ:ΔΔΘΤΟΚ Γ 5007583 ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
TMHMA Γ' 

Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Κούκουνα
Τηλέφωνο:210 69.87.503
FAX:210 69.87.506

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τη θεώρηση βιβλίων ατελείας αλιευτικών σκαφών για την ατελή παραλαβή καυσίμων.

Σχετ: α. Οι αριθμ. Δ.625/61/13.05.1996, Δ.773/75/12.06.1996, Β.1870/39/29.08.1996, Τ.1430 /134/13.11.1996 ΕΔΥΟ Υπηρεσίας μας.
β. Η αριθμ. Δ18Α 5026818 ΕΞ2013/16-7-2013 όμοια.
γ. Το αριθμ. πρωτ. 9113/147450/3-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών αναφορικά με τον έλεγχο των βιβλίων ατελείας των αλιευτικών σκαφών για τη θεώρηση αυτών - και κατ' επέκταση την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. - και σε συνέχεια του ανωτέρω γ) σχετικού εγγράφου, σχετικά με την επαγγελματικότητα αλιέων παράκτιας αλιείας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το ανωτέρω γ) σχετικό η αρμόδια Δ/νση Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων μας γνωρίζει ότι η ισχύουσα αλιευτική νομοθεσία είναι το Β.Δ.666/1966 και ο ν. 1361/1983, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Οι παράκτιοι αλιείς πρέπει να αποζούν από την αλιεία και η απασχόλησή τους πρέπει να είναι αποκλειστική ή κύρια και συνεπώς η ασφάλισή τους είναι στον Ο.Γ.Α ή στο Ι.Κ.Α. ή στο Ν.Α.Τ. Ο ν. 3874/2010 περί «Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» είναι σε ισχύ, ωστόσο η βεβαίωση εγγραφής των αλιέων στο Μητρώο δεν έχει συμπεριληφθεί στα απαιτούμενα δικαιολογητικά συναλλαγών τους.

2. Για τον έλεγχο των βιβλίων ατελείας των αλιευτικών σκαφών εφαρμογή έχει η αριθμ. Τ. 1430/134/13-11-1996 ΕΔΥΟ, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για τον έλεγχο των βιβλίων ατελείας των αλιευτικών σκαφών και με την οποία επίσης κοινοποιήθηκαν τα αριθμ. 222056/9-3-85 και 243911/4-11-96 έγγραφα του Υπουργείου Γεωργίας. Ειδικότερα, με την εν λόγω ΕΔΥΟ προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και κυρίως της φορολογικής δήλωσης, προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι αλιείς της παράκτιας αλιείας ασκούν άλλα επαγγέλματα, τα οποία δεν συμβιβάζονται με  αυτό του αλιέα, τα εν λόγω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για επανέλεγχο αυτών.

Κατόπιν των ανωτέρω και βάσει των σχετικών αναφορών τελωνειακών αρχών της χώρας, αρμόδιων για τη θεώρηση των βιβλίων ατελείας αλιευτικών σκαφών και κατ' επέκταση της έγκρισης για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με τις οποίες από τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης κατόχων επαγγελματικής άδειας αλιείας διαπιστώνεται ότι οι δικαιούχοι ασκούν άλλα επαγγέλματα που δεν συμβιβάζονται με το επάγγελμα του αλιέα, όπως εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή από ενοικιαζόμενα δωμάτια, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή σας στις ως άνω περιπτώσει για την απαιτούμενη επανεξέταση των επαγγελματικών αδειών αλιείας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων των Νομών της χώρας. 

  

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο