Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Β. 1033368 ΕΞ 2015/11.3.2015 Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998- Α'238, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

(Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998- Α'238, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2015
Αριθ. Πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Β. 1033368ΕΞ2015

(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 196/31-3-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ.:101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο:210 - 33.11.291
FAX:210 - 32.30.829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998- Α'238, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.- Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 14 και 15 του ν. 2648/1998 (Α' 238) «Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

β) Του άρθρου 89 του π.δ. 284/1988 (Α'128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και του άρθρου 128 του π.δ/2014 .

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016»,όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ζ) Του άρθρου 17 του ν. 3205/2003 (Α'297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθ. 7 του ν. 3833/2010 (Α'40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του ν. 4024/2011(Α'226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει .

2.- Την αριθ. Δ6Α 1149837 ΕΞ 2.11.2011 (Β'2501) Υπουργική απόφαση, περί ανασυγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/98 (Α' 238), όπως ισχύει, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1130476 ΕΞ 2014/24.9.2014 (Β' 2577) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

3.-Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

4.-Το αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1166332 ΕΞ2014/17-12-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

5.-Τα αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1168933ΕΞ2014 και Δ.ΟΡΓ.Β. 1168965ΕΞ2014/23-12- 2014 έγγραφα της Διεύθυνσης Οργάνωσης προς τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, την ΠΟΕ-Δ.Ο.Υ, την ΟΤΥΕ και το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, αντίστοιχα, για τον ορισμό εκπροσώπων τους, με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να ορισθούν ως μέλη στην Επιτροπή.

6.- Το αριθ.16/16-1-2015 έγγραφο της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Τ.Υ.Ε.)

7.-Το αριθ. Φ/2/919/3-2-2015 έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

8.-Το αριθ.16813/9-2-2015 έγγραφο του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

9.- Το αριθ. 680/10-2-2015 έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε-Δ.Ο.Υ.)

10.- Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.- Ορίζουμε τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 15 του ν. 2648/1998 (Α'238), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

α) Αικατερίνη Γρηγορίου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ: ............., Νομική Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Ευφροσύνη Μπερνικόλα του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ.: ............., Νομική Σύμβουλο του Κράτους, που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών.

β) Ιωάννη Μπάκα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ................., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τατιάνα Λεβάκου του Πέτρου, με Α.Δ.Τ: ................., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη στην Δ.Ο.Υ ΙΓ' Αθήνας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης

γ) Ειρήνη Γιαλούρη του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Γ.Γ.Δ.Ε., ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παπαγιάννη Σοφία του Σωκράτη, με Α.Δ.Τ: ............., υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

δ) Ευανθία Χατζηπαναγιώτου του Αντωνίου, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εισπράξεων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την νόμιμη αναπληρώτριά της στην Διεύθυνση Στυλιανή Χουζούρη του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ: ............., υπάλληλο με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Β'-Αναγκαστικής Είσπραξης της Διεύθυνσης.

ε) Γραμμάτω Σκούρα, του Κωνσταντίνου , με Α.Δ.Τ: ............. υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Γ.Γ.Δ.Ε., εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Π.Ο.Ε.-Δ.Ο.Υ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Φωτεινή Αθανασάκη του Άγγελου, με Α.Δ.Τ: ............., υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, επίσης, εκπρόσωπο της ίδιας Ομοσπονδίας.

στ) Ελευθερία Μπουκουβάλα του Δημοσθένους, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Τελωνειακών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Τ.Υ.Ε.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Ελένη Ρετσινά του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ.: ............., υπάλληλο με βαθμό Β', του ίδιου κλάδου, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., επίσης, εκπρόσωπο της ίδιας Ομοσπονδίας.

ζ) Σπυρίδωνα Χρυσανθόπουλο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.:............., εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αγαμέμνονα Χριστοδούλου του Νικολάου , με Α.Δ.Τ.:............. , επίσης, εκπρόσωπο του ίδιου Επιμελητηρίου.

2. Στην Επιτροπή μετέχουν, ως εισηγητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι εξής υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εισπράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης:

α) Δέσποινα Ψαραύτη του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ: ..........., υπάλληλος με βαθμό Ε', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κίτσιο του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ: ..........., υπάλληλο με βαθμό Δ', του ίδιου κλάδου.

β) Αννέτα Ζερβού του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ: ........., υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Αναστασία Χριστοπούλου του Χρήστου, με Α.Δ.Τ: ..........., υπάλληλο του ίδιου κλάδου.

γ) Δομνίκη Πασχάλη του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ.: ..............., υπάλληλος με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρώτρια την Αγγελική Παναγιωτοπούλου του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ: ................., υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Οφειλών.

δ) Νικολέτα Καρακίτσιου του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ: ..........., υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, με αναπληρωτή τον Πέτρο Κατσόγιαννο του Ευαγγέλου, με Α.Δ.Τ: ............., υπάλληλο του ίδιου κλάδου.


3.- Χρέη Γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η Ευφροσύνη Κωνσταντινίδου του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ.: ................, υπάλληλος με βαθμό Β' του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Εισπράξεων, με αναπληρωτή τον Γεράσιμο Καράμπελα του Δημητρίου, με Α.Δ.Τ.: ................, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου, που υπηρετεί στην ίδια Διεύθυνση.

4. -Τα μέλη της Επιτροπής, που ορίζονται στις περιπτώσεις β', γ', ε', και στ' της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της, κατά περίπτωση, ανάλογα με τα θέματα (Φορολογικά ή Τελωνειακά, αντίστοιχα), που συζητούνται σ' αυτήν.

5.- Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής .

6.-Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δημοσίου και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, στα Γραφεία της Διεύθυνσης Εισπράξεων (στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο κτίριο επί της οδού Πανεπιστημίου 20, Αθήνα).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Αικατερίνη Σαββαΐδου

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΔιοίκησηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο