Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2015 ]

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 144/3β/13.2.2015 Μεταβίβαση στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του Ν.4141/2013 (Α 81), των σχετικών με την κατάρτιση και τήρηση του ειδικού Μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, αρμοδιοτήτων

(Μεταβίβαση στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του Ν.4141/2013 (Α 81), των σχετικών με την κατάρτιση και τήρηση του ειδικού Μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, αρμοδιοτήτων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 144/3β/13−2−2015

(ΦΕΚ Β' 403/24-03-2015)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν.3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν.4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν.4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4209/2013 (Α 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν.4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4255/2014 (Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4261/2014 (Α 107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν.3051/2002 (Α 220) όπως ισχύει,

β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και τη με αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.,

γ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει,

ε) τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του Ν.4141/2013 (Α 81),

στ) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

ζ) την από 11/2/2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

η) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Α. Τη μεταβίβαση στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του Ν.4141/2013 (Α 81), των σχετικών με την κατάρτιση και τήρηση του ειδικού Μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, αρμοδιοτήτων, ως εξής:

1. Διαπίστωση της πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για την εγγραφή στο ειδικό Μητρώο της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει,

2. Έγκριση ή απόρριψη αίτησης εγγραφής στο ειδικό Μητρώο,

3. Έκδοση και χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής στο ειδικό Μητρώο,

4. Εποπτεία και Έλεγχος της τήρησης του ειδικού Μητρώου και του αρχείου που φυλάσσεται ο πλήρης φάκελος των εγγράφων που συνοδεύουν κάθε αίτηση,

5. Σύνταξη και δημοσίευση οδηγιών και απαντήσεων επί ερωτήσεων του κοινού, σχετικών με τα θέματα του ειδικού Μητρώου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο