Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2015 ]

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 144/3α/13.2.2015 Κατάρτιση του ειδικού Μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει

(Κατάρτιση του ειδικού Μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. απόφ. 144/3α/13−2−2015

(ΦΕΚ Β' 403/24-03-2015)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν.3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν.4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν.4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν.4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4209/2013 (Α 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν.4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4255/2014 (Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4261/2014 (Α 107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν.3051/2002 (Α 220) όπως ισχύει,

β) τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη με αριθμό 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451), καθώς και τη με αριθμό ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανανεώθηκε η σύνθεση των μελών της Ε.Ε.Ε.Π.,

γ) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών – Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

δ) τη με αριθμό 133/2/3.12.2014 (Β 3508) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διάρθρωσης Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως ισχύει,

ε) τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του Ν.4141/2013 (Α 81),

στ) την ανάγκη κατάρτισης ειδικού Μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν.4002/2011 (Α180), όπως ισχύει,

ζ) την από 11/2/2015 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

η) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.

θ) τα στοιχεία της Υπηρεσίας και την συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Τη σύσταση, κατάρτιση και τήρηση του ειδικού Μητρώου της παραγράφου 3 του άρθρου 52Α του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. Κάθε πρόσωπο που εισάγει ή/και εμπορεύεται ή/και με κάθε τρόπο διαθέτει εξοπλισμό διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, κάθε είδους και τύπου, πλην παιγνιόχαρτων, έχει υποχρέωση να εγγράφεται στο ειδικό Μητρώο, μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης στην Ε.Ε.Ε.Π.

2. Η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής και συνοδεύεται από:

2.1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (Α 45) όπως ισχύει, των παρακάτω εγγράφων:

α. Δήλωση έναρξης ή τροποποίησης δραστηριότητας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από την οποία να προκύπτει ως αντικείμενο η εισαγωγή ή/και εμπορία ή/και διάθεση εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.

β. Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης του προσώπου ή νόμιμο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η απαλλαγή του από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας.

γ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο.

δ. Στην περίπτωση προσώπου με έδρα στο εξωτερικό, προσκομίζονται ισοδύναμα έγγραφα της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης, σε επίσημη μετάφραση στα ελληνικά.

ε. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, το καταστατικό.

στ. Νομιμοποιητικό έγγραφο του νομίμου εκπροσώπου.

2.2. Κατάλογο που περιλαμβάνει αναλυτικά, ανά είδος και τύπο, τον εξοπλισμό διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών που αιτών εισάγει ή/και εμπορεύεται ή/και διαθέτει ή/και προτίθεται να εισάγει ή/και εμπορευτεί ή/και διαθέσει στην ελληνική επικράτεια.

3. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), ότι:

α. Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση καθώς και εκείνα που τη συνοδεύουν είναι αληθή.

β. Το πρόσωπο δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλη νομική κατάσταση, που κωλύει τη νόμιμη άσκηση εμπορίας και στην περίπτωση φυσικού προσώπου, ότι δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής και δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

γ. Τα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκηση, τη διαχείριση ή την εκπροσώπηση του αιτούντος την εγγραφή στο ειδικό Μητρώο, δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής και δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα σε οποιαδήποτε ποινή για έγκλημα που προβλέπεται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί παιγνίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2015

Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο