Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-03-2015 ]

Αρ. πρωτ.: 2/3057/ΔΕΠ/23.3.2015 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μη διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 στις περιπτώσεις μετατάξεων-μεταφορών προσωπικού

(Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μη διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 στις περιπτώσεις μετατάξεων-μεταφορών προσωπικού)

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αθήνα, 23/3/2015
Αρ.Πρωτ.2/3057/ΔΕΠ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 - Αθήνα
Τηλέφωνα
Τμήμα Γ' Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου
210 3338 218
210 3338 237
210 3338 244
210 3338 392
210 3338 403
210 3338 404
210 3338 418
210 3338 422
210 3338 478

Θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μη διατήρηση της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 στις περιπτώσεις μετατάξεων-μεταφορών προσωπικού».

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με τη διατήρηση ή μη της υπερβάλλουσας μείωσης της παρ.2 του άρθρου 29 του ν.4024/2011 στις περιπτώσεις μετάταξης ή μεταφοράς υπαλλήλων, που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1.11.2011, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου παρ.22 του ν.3845/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ.22 του άρθρου 2 του ν.3899/2010, όσοι από 1.1.2010 έχουν μεταταχθεί ή μεταφερθεί, καθώς και όσοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται εφεξής, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, σε άλλο φορέα του δημόσιου τομέα, δικαιούνται μόνον το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάμβαναν στο φορέα από τον οποίο μετατάχθηκαν ή μεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται. Αποδοχές που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά μέχρι την έναρξη ισχύος της παραγράφου αυτής δεν αναζητούνται.

Συνεπώς, με την ως άνω διάταξη, στους μεταταγμένους ή μεταφερόμενους υπαλλήλους, καταβάλλεται μόνο το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία μετατάσσονται η μεταφέρονται. Δηλαδή, η διάταξη δεν αναφέρεται στις αποδοχές που ελάμβανε ο υπάλληλος από τη θέση από την οποία μετατάχθηκε η μεταφέρθηκε, αλλά στις αποδοχές της θέσης στην οποία μεταφέρθηκε η μετατάχθηκε.

Η μόνη αναφορά της εν λόγω διάταξης για το σύνολο των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος, πριν την μετάταξη η μεταφορά του, γίνεται προκειμένου να μην διατηρηθούν, ως προσωπική διαφορά, τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν κατά τη σύγκριση του συνόλου των αποδοχών που ελάμβανε, συμπεριλαμβανομένης και τυχόν υπερβάλλουσας μείωσης, αν η μετάταξη η μεταφορά πραγματοποιήθηκε μετά την 1.11.2011, με το σύνολο των αποδοχών της νέας του θέσης. Σημειωτέον, ότι στην έννοια των αποδοχών της θέσης στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος περιλαμβάνεται και η υπερβάλλουσα μείωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του ν.4024/2011 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.10 του ν.4111/2013.

Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις μετάταξης η μεταφοράς υπαλλήλων με τις ανωτέρω διατάξεις του ν.3899/2010, που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1.11.2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του δεύτερου κεφαλαίου του ν.4024/2011) και εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από διάταξη νόμου, από τη νέα θέση του υπαλλήλου δεν μπορεί να καταβληθεί η υπερβάλλουσα μείωση της παρ.2 του άρθρου 29, δεδομένου ότι αυτή δημιουργήθηκε άπαξ κατά την πρώτη κατάταξη του υπαλλήλου στις διατάξεις του ν.4024/2011, όταν δηλαδή υπηρετούσε στη θέση από την οποία μετατάχθηκε η μεταφέρθηκε, ως ένα μεταβατικό μέτρο προσαρμογής του εισοδήματος του υπαλλήλου στα νέα μισθολογικά δεδομένα, ενώ μετά τη μετάταξη η μεταφορά, η υπερβάλλουσα μείωση, ως μέρους των αποδοχών της παλαιάς θέσης, δεν δύναται να μεταφερθεί στη νέα οργανική του θέση.

Επί του ανωτέρω ζητήματος, ύστερα από διαφορετική θέση που έλαβε για ανάλογη περίπτωση Κλιμάκιο προληπτικού ελέγχου στο Ι τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την αριθ.211/2013 πράξη του, ζητήθηκε η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία ωστόσο δεν δόθηκε προκειμένου να μην αποτελέσει πρόκριμα για τις πράξεις των αρμόδιων σχηματισμών του Δικαστηρίου που πρόκειται να εκδοθούν επί συναφών ζητημάτων.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όλες τις Υπηρεσίες προς άμεση εφαρμογή των τιθέμενων στην παρούσα εγκύκλιο.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Δημήτριος Μάρδας

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Προϊστ.Αυτοτ.Γραφ.,Γραμμ. και Αρχείου κ.α.α.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο