Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-03-2015 ]

Grant Thornton «In touch with tax» Πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον (Μάρτιος 2015)

(Πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον (Μάρτιος 2015))

Κατηγορία: Φορολογία ΕισοδήματοςΜηνιαία ενημερωτική έκδοση της Grant Thornton | Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015 | No24

Γνωρίζετε ότι...

• Σύμφωνα με την νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι ένα σύστημα αντικειμενικής αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης τρίτου προσώπου για απόδοση Φ.Π.Α. (π.χ. διαχειριστή φορολογικής αποθήκης, διευθυνόντων συμβούλων, φορολογικών αντιπροσώπων) βαίνει πέραν του αναγκαίου ορίου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου Ταμείου και αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας (Υπόθεση Vlaamse Oliemaatschappij NV, C-499/10). Συνάγεται δηλαδή ότι πρέπει να συντρέχει τουλάχιστον κάποιου βαθμού υπαιτιότητα από το τρίτο πρόσωπο. Η νομολογία αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το καθεστώς αντικειμενικής ευθύνης που προβλέπει ο Κ.Φ.Δ. (όπως και παλαιότερα ο ν. 2238/1994), και υπερισχύει της εθνικής διάταξης, δεδομένου ότι το δίκαιο της Ε.Ε. είναι υπέρτερης ισχύος.

• Διευκρινίστηκε (ΠΟΛ.1052/20.2.2015) ότι η δυνατότητα μείωσης του προκύπτοντος φόρου για δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς καθώς και λόγω αναπηρίας, παρέχεται όχι μόνο στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους αλλά σε όλους τους φορολογούμενους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν (εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, ενοίκια, κ.α.).

• Οι διατάξεις περί απαλλαγής φορολόγησης εισπραττόμενων ενδοομιλικών μερισμάτων, εφαρμόζονται και για τα μερίσματα που διανέμει νομικό πρόσωπο με έδρα την Ελβετία, με τις προϋποθέσεις που ορίζει η Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας (ΠΟΛ.1039/26.1.2015).

• Διευκρινίστηκε ότι με τις διατάξεις του νέου Κ.Φ.Ε. επεκτείνεται η μέθοδος απαλλαγής που ίσχυε για τα ενδοομιλικά μερίσματα από εταιρείες της Ε.Ε. και για τα εισπραττόμενα μερίσματα από ημεδαπά νομικά πρόσωπα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου (ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής, χρόνος διακράτηση κ.λπ – ΠΟΛ.1039/26.1.2015)

• Στην έννοια του όρου μέρισμα εντάσσεται κάθε διανομή κερδών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, και περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα προμερίσματα, οι προσωρινές απολήψεις κερδών των εταίρων, οι τόκοι προνομιούχων μετοχών, οι υπερ-αποδόσεις μαθηματικών αποθεμάτων ασφαλιστικών εταιρειών, οι διανομές κερδών trusts (καταπιστευμάτων) και εξωχώριων εταιρειών και οι αμοιβές σε μέλη Δ.Σ., διαχειριστές και υπαλλήλους από την συμμετοχή στα κέρδη. Συμπεριλαμβάνεται επίσης η διανομή κερδών προσωπικών εταιρειών (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε., Δικηγορικές Εταιρείες), που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (ΠΟΛ.1042/26.1.2015).

• Έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων δεν μπορεί να αποφασίσει για διανομή κερδών έκτακτων αποθεματικών που έχουν σχηματισθεί στον ισολογισμό κλειόμενης χρήσης (ΠΟΛ.1042/26.1.2015).

• Η δυνατότητα φορολόγησης των εισοδημάτων από μπλοκάκι με την κλίμακα των μισθωτών, η οποία παρέχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος υπό προϋποθέσεις δεν βρίσκει εφαρμογή σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά παράλληλα και εισόδημα ως μισθωτός ή αποκτά εισόδημα ως μέλος Δ.Σ. (ΠΟΛ.1047/12.2.2015).

• Απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος η διανομή κερδών ΟΣΕΚΑ (Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες) με εγκατάσταση στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

• Σε περίπτωση που έχουν γίνει προσωρινές απολήψεις κερδών από μέλη προσωπικών εταιρειών με διπλογραφικά βιβλία, χωρίς παρακράτηση φόρου, μέχρι και τον Ιανουάριο του 2015, οι υπόχρεοι μπορούν να προβούν στην απόδοση του παρακρατούμενου φόρου έως τις 31.3.2015 χωρίς κυρώσεις (ΠΟΛ.1042/26.1.2015).

• Παρακράτηση φόρου γίνεται και σε διανομή μερισμάτων προς νομικά πρόσωπα οντότητες που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση η παρακράτηση φόρου 10% εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση. Ομοίως, εξάντληση ισχύει σε αυτή την περίπτωση για τους τόκους (15%) και τα δικαιώματα (20%).

• Διευκρινίστηκε ότι απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου τα κέρδη που εξάγει υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας προς το κεντρικό της στην αλλοδαπή, καθώς το υποκατάστημα στερείται νομικής προσωπικότητας (ΠΟΛ.1042/26.1.2015).

• Φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδος, που λαμβάνει μερίσματα από την αλλοδαπή, τα συμπεριλαμβάνει στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ανεξαρτήτως εάν αυτά εισάγονται στην Ελλάδα ή παραμένουν στην αλλοδαπή. Επομένως τα φυσικά πρόσωπα δεν αποδίδουν μόνα τους τον φόρο. Σε τόκους που εισάγονται στην Ελλάδα, η παρακράτηση φόρου (15%) ενεργείται στο μικτό ποσό των τόκων από το ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή τον θεματοφύλακα που μεσολαβεί. Αν δεν μεσολαβεί φορέας πληρωμής, ο φόρος αποδίδεται με την ετήσια δήλωση φόρου εισοδήματος.

• Δεν απαλλάσσονται από παρακράτηση φόρου οι τόκοι από εταιρικά ομολογιακά δάνεια σε αντίθεση με τους τόκους κρατικών ομολόγων του Δημοσίου και ομολόγων του Ε.Τ.Χ.Σ. κατ’ εφαρμογή του προγράμματος P.S.I. (ΠΟΛ.1042/26.1.2015).

• Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί για περιπτώσεις φοροδιαφυγής σε παραβάσεις ΦΠΑ, παρακρατούμενων και επιρριπτομένων φόρων, τελών και εισφορών και επιστροφής φόρων ύψους €150.000 και άνω να λαμβάνει προληπτικά μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του δημοσίου (ΠΟΛ.1038/30.1.2015). Αυτά είναι ιδίως, η δέσμευση του 50% των καταθέσεων, των πάσης φύσεως λογαριασμών και παρακαταθηκών καθώς και θυρίδων, όπως επίσης και η μη χορήγηση εγγράφων για τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Τα ίδια μέτρα μπορούν να επιβληθούν και για την έκδοση και λήψη πλαστών/εικονικών τιμολογίων όταν η αξία των σχετικών συναλλαγών υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των €300.000.

• Τα ως ανωτέρω μέτρα αίρονται στο σύνολο τους με την καταβολή ποσού άνω του 70% της συνολικής οφειλής (συμπεριλαμβανομένων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων), ή με την κατάθεση ισάξιας εγγυητικής επιστολής. Ειδικά για την άρση της δέσμευσης των καταθέσεων, λογαριασμών, παρακαταθηκών και θυρίδων, το οικείο ποσοστό μειώνεται στο 40% αν ο φορολογούμενος δεν αμφισβητεί τα ευρήματα του ελέγχου, ή στο 50% σε περίπτωση αμφισβήτησης αυτών.

• Τα μέτρα διασφάλισης επιβάλλονται σωρευτικά και στους προέδρους και αντιπροέδρους των Δ.Σ., στους διευθυντές, συμπράττοντες συμβούλους, ή ακόμα και στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ανωνύμων εταιρειών αν κατά το χρόνο τέλεσης της παράβασης είχαν κάποια από τις προαναφερθείσες ιδιότητες, ακόμα και αν αργότερα απέβαλαν την ιδιότητα αυτή. Το ίδιο ισχύει και για τους εταίρους και διαχειριστές των Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. όπως επίσης και για τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές των προσωπικών εταιρειών. Σε κάθε περίπτωση τα μέτρα αυτά μπορούν να επιβληθούν και σε κάθε πρόσωπο εντεταλμένο από οποιαδήποτε αιτία στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση της εταιρείας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Tax and Outsourcing της Grant Thornton, παρακαλώ επικοινωνήσετε με το [email protected].


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο