Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2015 ]

Άρθρα Οδηγοί Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ασφαλισμένου - Συνταξιούχου - Έντυπο Α21)

(Οδηγοί Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ασφαλισμένου - Συνταξιούχου - Έντυπο Α21))

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αγαπητοί συνεργάτες, φίλες και φίλοι

Οδηγός Ασφαλισμένου

Από τους βασικούς άξονες που έθεσα από τότε που η Πολιτεία μου ανέθεσε την ευθύνη της Διοίκησης του ΟΓΑ, ήταν από το ένα μέρος ο εσωτερικός εκσυγχρονισμός και η αποτελεσματικότητα του Οργανισμού και από το άλλο η ακριβής ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του.

Ο ενημερωμένος πολίτης είναι και ο υπεύθυνος πολίτης που θα δει με εμπιστοσύνη και ενδιαφέρον το Ταμείο του, με το οποίο η ασφαλιστική σχέση είναι μακροχρόνια. Είναι απαραίτητο και αναγκαίο για τον ασφαλισμένο να έχει πλήρη γνώση των κανόνων που διέπουν την ασφάλισή του.

Στα πλαίσια αυτά εκδώσαμε τον «Νέο οδηγό ασφαλισμένου» στον οποίο δεν καταγράφουμε τις τυπικές διαδικασίες υπαγωγής στην ασφάλισή του ΟΓΑ και τους κανόνες που τη διέπουν,αλλά και παραθέτουμε απλά και κατανοητά, όσα πρέπει να γίνουν κτήμα του καθενός που θα θελήσει να ενημερωθεί και να αποφασίσει για τη ζωή του και την οικογένειά του!

Απευθυνόμαστε τόσο στους ήδη ασφαλισμένους στον ΟΓΑ όσο και σ΄εκείνους που επιλέγουν να ασκήσουν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφαλισή του. Στον «οδηγό ασφάλισης» επισυνάπτουμε παράρτημα παραδειγμάτων που βοηθούν τον ενδιαφερόμενο στην καλύτερη κατανόηση των ερωτημάτων που αφορούν την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Τελική επιδίωξη είναι η δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης του ασφαλισμένου του ΟΓΑ προς το Ταμείο του, ώστε να βλέπει τον ΟΓΑ αρωγό κατά την ασφαλιστική και συνταξιοδοτική του πορεία.

Προσωπικά, ευελπιστώ, ότι το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην κατανόηση της ασφάλισης και στην ολοκλήρωση της προσφοράς του Οργανισμού στα πλαίσια της προσπάθειας που καταβάλλει για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και με επάρκεια στις σημερινές ανάγκες των ασφαλισμένων του.

_______________

Οδηγός Συνταξιούχου

Ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων από της ιδρύσεώς του (1960) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης ειδικότερα επειδή ασφαλίζει και απονέμει συντάξεις σε μια ιδιαίτερη κατηγορία εργαζομένων, αυτή των αγροτών. Παράλληλα απονέμει παροχές προνοιακού χαρακτήρα με τη μορφή συντάξεων σε ανασφάλιστους.

Η έλλειψη συνοπτικού οδηγού παροχής κατευθύνσεων και ενημέρωσης πρός τους συνεργάτες ανταποκριτές και εργαζόμενους και προς τους ασφαλισμένους, αλλά και ενδιαφερόμενους προς ασφάλιση, μας οδήγησε στην έκδοση του παρόντος.

Ο Οδηγός παρουσιάζει και αναλύει τις διαδικασίες και προϋποθέσεις χορήγησης, τα δικαιολογητικά, το είδος των συνταξιοδοτικών παροχών.

Το κείμενο είναι απόλυτα επικαιροποιημένο ως προς την υφιστάμενη σήμερα νομοθεσία και τις ακολουθούμενες διαδικασίες.

Στόχος και χρέος μας είναι να ενημερώσουμε τον πολίτη με απλό και κατανοητό τρόπο για όσα τον ενδιαφέρουν σχετικά με το αντικείμενο. Για το λόγο αυτό δίνονται, παράλληλα, απλά και σαφή παραδείγματα εξειδικευμένων περιπτώσεων.

Πιστεύω ότι ο Οδηγός εξυπηρετεί ευρύτερους στόχους ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης προσφοράς υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και συναλλασσόμενους.

_______________

Έντυπο Α21

Η άμεση, έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί αναγκαίο και απαραίτητο στοιχείο, που διευκολύνει την επικοινωνία και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες. Ο ΟΓΑ, στο πνεύμα αυτό, προσφέρει σε σας το παρόν έντυπο με σκοπό την ενημέρωσή σας, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης των νέων οικογενειακών επιδομάτων.

Το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όρισε τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ως υπεύθυνο Φορέα χορήγησης των νέων οικογενειακών επιδομάτων. Ο Οργανισμός, ως ένας βασικός πυλώνας στον τομέα παραγωγής και ειδικότερα εφαρμογής πολιτικών «κοινωνικής προστασίας» της χώρας, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Υπουργείου. Με σοβαρότητα και επιμέλεια σχεδίασε, προγραμμάτισε και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους και νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες επεξεργασίας των αιτήσεων (έντυπο Α21) που υποβάλλουν κάθε χρόνο οι ενδιαφερόμενοι – δικαιούχοι.

Η Διοίκηση σε στενή συνεργασία, τόσο με την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, όσο και με αυτή των συναρμοδίων Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, βελτίωσε δραστικά την αποτελεσματικότητα, σε ποσότητα και ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους δικαιούχους, διασφαλίζοντας, συγχρόνως, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και το δημόσιο συμφέρον.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α21) συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον δικαιούχο μέσω του περιβάλλοντος taxisnet (www.gsis.gr), αφού έχει υποβληθεί οριστικά η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

Η ενημέρωση των δικαιούχων για τη πορεία της αίτησής τους και τις οποιεσδήποτε ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν, γίνεται από την ειδική εφαρμογή “Πληροφορίες Οικογενειακών Επιδομάτων Α21” που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oga.gr).

Η ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία του εντύπου Α21 αποτελεί πρωτοπορία για τον ΟΓΑ και παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα των κοινωνικών παροχών.

Προσωπικά βεβαιώνω όλους τους πολίτες ότι ο εκσυγχρονισμός του Οργανισμού συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, για την άμεση και ασφαλή εξυπηρέτησή τους, ώστε ο ΟΓΑ να καταξιωθεί στη συνείδηση της Ελληνικής κοινωνίας, ως βασικός πυλώνας κοινωνικής προστασίας.


Ο Διοικητής του ΟΓΑ
Δρ. Ξενοφών ΒεργίνηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο