Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-2015 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. Β1α/16753/6.3.2015 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α')

(Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την πληρωμή της ειδικής επιχορήγησης του άρθρου 12 παρ. 1 του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α'))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Β1α/16753

(ΦΕΚ Β' 382/19-03-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. του Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α') «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περί γεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α') «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ Α') «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

4. Το Π.Δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α') «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».

6. Το Π.Δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α') «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Το Π.Δ. 136/2011 (ΦΕΚ 267/Α') «Καθορισμός κατωτάτου ορίου δαπανών που ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο».

8. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α') «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

9. Το Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α') «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 155/2013 (ΦΕΚ 245/Α) «Τροποποίηση του αριθμ. 151/1998 πδ/τος (Α'116) - Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».

10. Την αριθμ. 2/37345/0004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 784/Β'/4-6-2010) «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των OTA α και β βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

11. Την αριθμ. Υ59 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικονομικών Δ. Μάρδα» (ΦΕΚ τ.Β'20-2-2015).

12. Την αριθμ. οικ. 2/22717/0094/9-3-2011 (ΦΕΚ 474/Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Ειδικότερα η δαπάνη για τα αναδρομικά εφημεριών και υπερωριών η οποία βαρύνει το έτος 2015, αναφέρεται στην αριθμ. 351/25/2014 έκθεση του ΓΛΚ (περ. 13) που συντάχθηκε επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας», ύψους έως των 24.000.000 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων οικονομικού έτους 2015 (Ε.φ. 15-210 και 15-260 ΚΑΕ 0511,0512,0561, 0562, 9511 και 9562),

αποφασίζουμε:

Α) Καθορίζουμε ως ΚΑΕ του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε βάρος των οποίων πραγματοποιείται η εκκαθάριση και πληρωμή α) των εφημεριών των ιατρών των νοσοκομείων του ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ τρέχοντος έτους και των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014, καθώς και β) των πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης προς συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, των οικονομικών ετών 2012, 2013 και 2014, τους παρακάτω:

ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 15-210 και 15-260: ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΓΕΙΑΣ και ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΕΔΥ αντίστοιχα

ΚΑΕ 2812 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού (ιατροί ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, πανεπιστημιακοί, επικουρικοί, κλπ)» και τη μεταφορά σε αυτόν των πιστώσεων του ΚΑΕ 0562 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των αντίστοιχων Ειδικών φορέων οικονομικού έτους 2015.

ΚΑΕ 2813 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, παρελθόντων ετών» και τη μεταφορά σε αυτόν των πιστώσεων του ΚΑΕ 9511 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των αντίστοιχων Ειδικών φορέων οικονομικού έτους 2015.

ΚΑΕ 2814 «Επιχορήγηση φορέων υγείας για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών ιατρικού προσωπικού παρελθόντων ετών» και τη μεταφορά σε αυτόν των πιστώσεων του ΚΑΕ 9562 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων των αντίστοιχων Ειδικών φορέων οικονομικού έτους 2015.

Β) Τη δυνατότητα επιχορήγησης των προαναφερομένων φορέων υγείας (Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΥΠΕ - ΠΕΔΥ) για την πληρωμή και εκκαθάριση των αναφερομένων στο στοιχείο Α) του διατακτικού της παρούσας και με τη διαδικασία των προκαταβολών του άρθρου 114 του Ν. 4270/2014, κάθε τρίμηνο, σύμφωνα με την απόφαση κατανομής του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων του άρθρου 12 παρ. 1 α) του Ν. 4316/2014. Τόσο οι σχετικές πιστώσεις όσο και οι αντίστοιχες δαπάνες εγγράφονται αποκλειστικά σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς (ΚΑ) Εσόδων και Εξόδων των προϋπολογισμών των φορέων υγείας (Νοσοκομεία, ΕΚΑΒ, ΥΠΕ -ΠΕΔΥ), οι οποίοι προσδιορίζονται με την παρούσα απόφαση ως εξής:

ΕΣΟΔΑ

ΚΑΕ

0115

Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών

0117

Επιχορηγήσεις για δαπάνες αποζημίωσης εφημεριών παρελθόντων ετών

0118

Επιχορηγήσεις για αποζημίωση υπερωριακής ερ­γασίας, αμοιβή εργασίας κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες παρελθόντων ετών

ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ

0261

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία

0263

Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες

0277

Αποζημίωση εφημεριών


Γ) Αρμόδια υπηρεσία για την εκκαθάριση και την καταβολή των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού των ανωτέρω ετών και πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω ετών, είναι το οικείο Νοσοκομείο ή το ΕΚΑΒ ή η οικεία ΥΠΕ, κατά περίπτωση, και έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις για την υφιστάμενη διαδικασία προληπτικού ελέγχου καθώς και η αριθμ. 2/37345/0004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 784/Β'/ 4-6-2010).

Οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να κοινοποιούν ηλεκτρονικά στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πληρωμής των ανωτέρω πρόσθετων αμοιβών κατά κατηγορία δαπάνης (νυχτερινά, εξαιρέσιμα, υπερωρίες, εφημερίες) που αποστέλλουν στην ΕΑΠ.

Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις εν λόγω επιχορηγήσεις καθώς και τις αντίστοιχες πληρωμές εμφανίζονται διακριτά στο μηνιαίο δελτίο που συμπληρώνεται και αποστέλλεται από τους αρμόδιους φορείς σύμφωνα με την αριθμ. οικ. 2/22717/0094/9-3-2011 (ΦΕΚ 474 τ.Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως εκάστοτε ισχύει.

Δ) Με το πέρας κάθε τριμήνου το ΕΚΑΒ, τα νοσηλευτικά ιδρύματα και οι ΥΠΕ υποχρεούνται να συγκεντρώνουν τα στοιχεία πληρωμών των εφημεριών ιατρικού προσωπικού και πρόσθετων αμοιβών λοιπού προσωπικού, πλην ιατρικού, όπως προσδιορίστηκαν παραπάνω, αρμοδιότητας τους, και να τα αποστέλλουν στη Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τα στοιχεία αυτά λαμβάνονται υπόψη σε τυχόν ανακατανομή των ποσών μεταξύ των φορέων εντός των διαθεσίμων πιστώσεων. Τα ανωτέρω στοιχεία, ανά μήνα και ΥΠΕ ή/και φορέα, θα συγκεντρώνονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε αναλυτικούς πίνακες (σύμφωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα σταλεί από το ΓΛΚ) και στη συνέχεια θα αποστέλλονται στη Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης - ΓΛΚ εντός 20ημέρου από τη λήξη του τριμήνου.

Ε) Οι ανωτέρω προκαταβολές τακτοποιούνται με την έκδοση των οικείων συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων ή με την επιστροφή των ποσών που έχουν προκαταβληθεί στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου από τον οποίο εκταμιεύτηκαν τα σχετικά ποσά.

ΣΤ) Οι δαπάνες εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετών 2012, 2013 και 2014, για την πληρωμή αποζημιώσεων α) εφημεριών ιατρών των νοσοκομείων και κέντρων υγείας του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, β) πρόσθετων αμοιβών, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακής απασχόλησης του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των ανωτέρω φορέων, που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προαναφερόμενα έτη αντίστοιχα, μέχρι τη δημοσίευση του Νόμου 4316/2014, τακτοποιούνται με την προαναφερόμενη διαδικασία και μέχρι την 30η Απριλίου τρέχοντος έτους.

Ζ) Οι ανωτέρω επιχορηγούμενοι φορείς υποβάλλουν στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, απολογιστικά μετά το πέρας του διμήνου αρχής γενομένης από τη λήξη του οικονομικού έτους 2015 απολογισμό της συνολικής οικονομικής τους δραστηριότητας καθώς και ξεχωριστό απολογισμό της επιχορήγησης που έλαβαν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο