Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-2015 ]

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1030175 ΕΞ 2015/5.3.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1090618ΕΞ2012/14−06−2012 (Β΄ 1882) υπουργικής απόφασης, περί σύστασης – συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων

(Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1090618ΕΞ2012/14−06−2012 (Β΄ 1882) υπουργικής απόφασης, περί σύστασης – συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1030175 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 378/18-03-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Tις διατάξεις:

α) του άρθρου 146Β του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) και των παρ. 11 έως 15 του άρθρου 146Α του ίδιου νόμου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,

β) των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,

γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 4 του Ν. 3943/2011 (Α΄ 66) «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) της παρ. 15 του άρθρου 35 του Ν. 2324/1995 (Α΄ 146), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν. 3606/2007 (Α΄ 195),

ε) του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (Α΄ 40) «Προστασία της εθνικής οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο− βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. 1036923/431/Α0006/7.4.1999 (Β΄ 359) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης, συγκρότησης πρωτοβάθμιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Α΄, Β΄, Γ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών) του Υπουργείου Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αριθμ. 1044132/537/A0006/4.5.1999 (Β΄ 697), 1095447/1282/Α0006/13.10.1999 (Β΄ 1925), 1069072/908/Α0006/16.7.2001 (Β΄ 963), 1047067/861/Α0006/3.6.2002 (Β΄ 704), 1059502/1102/Α0006/15.7.2002 (Β΄ 932), 1005206/101/Α0006/20−01−2003 (Β΄ 63) και 1058312/722/Α0006/16.8.2004 (Β΄ 1278), Δ6Α 1110169 ΕΞ 2012/30.7.2012 (Β΄ 2272), Δ6Α 1166353ΕΞ2013/31−10−2013 (Β΄ 2804), Δ6Α 1178169ΕΞ2013/20−11−2013 (Β΄ 3037) όμοιες αποφάσεις, καθώς και με την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β. 1163476ΕΞ2014/11.12.2014 (Β΄ 3472), με την οποία ανακαθορίσθηκε το έργο και συγκροτήθηκαν τα Α΄, Β΄ και Γ΄ Υπηρεσιακά Συμβούλια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθμ. 2/98380/0004/24.12.2014 (Β΄ 3546) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση και συγκρότηση των Δ΄ και Ε΄ Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών».

4. Την αριθμ. 2/23481/0094/8.4.1999 (Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε το πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δ.) και την αριθμ. 2/23627/0094/26.4.2010 (Β΄ 575) όμοια απόφαση, με την οποία συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ίδιου νομικού προσώπου.

5. Την αριθμ. Δ6Α 1044360 ΕΞ 2012/16.3.2012 (Β΄ 785) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί καθορισμού του αριθμού των οργανικών θέσεων της παρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 189/2009 (Α΄ 221) και άλλων λεπτομερειών.

6. Την αριθμ. 55806/ΔΙΟΕ 2553/17.12.2008 (Β΄ 2592) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία συστήθηκε και συγκροτήθηκε Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Ν.Π.Δ.Δ.) και την αριθμ. Δ6Α 1078573/ΕΞ 2010/14.6.2010 (Β΄ 926) όμοια, με την οποία τροποποιήθηκε η προηγούμενη απόφαση και συγκροτήθηκε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο μόνιμων υπαλλήλων του ίδιου νομικού προσώπου.

7. Την αριθμ. 1/613/30.3.2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του προσωπικού αυτής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

8. Την αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 (Β΄ 1882) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, περί σύστασης – συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1103653 ΕΞ 27.6.2013 όμοια.

9. Του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

10. Της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) και με το οποίο κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και όπως έχει τροποποιηθεί.

12. Του Π.Δ. 25/2015 (Α΄ 21) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

13. Την ανάγκη ανακαθορισμού της αρμοδιότητας των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών, λόγω ανασυγκρότησης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αυτού.

14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 (Β΄ 1882) απόφασή μας, περί σύστασης – συγκρότησης στο Υπουργείο Οικονομικών των Α΄ και Β΄ κοινών Πειθαρχικών Συμβουλίων και ειδικότερα:

Α. Ανακαθορίζουμε την αρμοδιότητα των παραπάνω Πειθαρχικών Συμβουλίων και αντικαθιστούμε τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 της απόφασης, ως εξής:

«1. α) Α΄ κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο
Για το προσωπικό του Υπουργείου Οικονομικών όλων των κατηγοριών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που υπάγεται στον κλάδο ή στην ειδικότητα Εφοριακών, καθώς και για τους Ελεγκτές Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους.

β) Β΄ κοινό Πειθαρχικό Συμβούλιο
Για το προσωπικό δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, όλων των κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Α΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και για το προσωπικό, του οποίου τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου μόνιμων υπαλλήλων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της παρ. 15 του άρθρου 35 του Ν. 2324/1995 (Α΄ 146), όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν. 3606 /2007 (Α΄ 195), για το προσωπικό αυτής, που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1090618 ΕΞ 14.6.2012 (Β΄ 1882) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1103653 ΕΞ 27.6.2013 (Β΄ 1640) όμοια.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΗΣ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο