Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-03-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1029304 ΕΞ2015/5.3.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης

(Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ. Α 1029304ΕΞ2015

(ΦΕΚ Β' 377/18-03-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Σ. Σωμαρακάκη
Τηλ. 210 3222386
Fax:210 3230829

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης».


ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της υποπαραγράφου γ' της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α' 180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α' 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», συμπληρώθηκε με δεύτερο εδάφιο, με την παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», το οποίο αντικαταστάθηκε με την περ. 4 της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 178 του ν. 4261/2014 (Α' 107), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαραγράφου δ' της παρ. 6 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 (Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4210/2013 (Α' 254) και ισχύει.

β) Των υποπαραγράφων δ' και ε' της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4141/2013, όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

γ) Των άρθρων 16, 19 και 21 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) Του άρθρου 54 και ειδικότερα της παρ. 2 και των άρθρων 69, 72 και 74 του π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

ε) Της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το αριθ. ΔΟΔ Α 4002957ΕΞ2015/10-02-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης Υπουργείου Οικονομικών.

3. Το αριθ. ΓΓΔΕ 0000748/11-2-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης), καθώς και το αριθ. ΓΓΔΕ 0001106/3-3-2015 έγγραφό μας προς τον ίδιο Γενικό Γραμματέα, με το οποίο ενημερώσαμε ότι έχει παρέλθει το προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις χρονικό διάστημα των δεκατεσσάρων ημερών για την διατύπωση της γνώμης του, η οποία όμως δεν δεσμεύει τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και Β' 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

5. Την ανάγκη ανασυγκρότησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών που υπάγονται στην Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσής τους και την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των περιφερειακών υπηρεσιών.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αντιθέτως προκαλείται όφελος από την παύση λειτουργίας μίας (1) Διεύθυνσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Από 01-04-2015:

1) μετατρέπουμε τις Υποδιευθύνσεις «Α'-Άμεσης Φορολογίας», «Β'-Έμμεσης Φορολογίας» και «Γ'-Φορολογίας Κεφαλαίου» της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.), σε Διευθύνσεις, με τον τίτλο «Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας», «Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας» και «Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου», αντίστοιχα,

2) μεταφέρουμε τα κατωτέρω Τμήματα της ίδιας Διεύθυνσης, ως εξής:

αα) το «Αυτοτελές Τμήμα Α'-Ανάλυσης Πολιτικής», το υπαγάγουμε απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και το μετονομάζουμε σε «Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής»

ββ) το «Αυτοτελές Τμήμα Β' - Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)», το μεταφέρουμε στην Διεύθυνση Ελέγχων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, στην οποία περιέρχονται και όλες οι αρμοδιότητες αυτού και το μετονομάζουμε σε «Τμήμα Ζ' - Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» και

3) παύουμε την λειτουργία της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας.

Β. Ύστερα από τα παραπάνω τροποποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 16, 19 και 21 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφασής μας «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές» και προσθέτουμε μετά από το άρθρο 21, άρθρα 21Α και 21Β και μετά από το άρθρο 22, άρθρο 22Α, ως εξής:

1) Αντικαθιστούμε την υποπαράγραφο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 «II. Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης», ως κατωτέρω:

«1.- α) Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας:
(αα) Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών
(ββ) Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης
(γγ) Διεύθυνση Ελέγχων
(δδ) Διεύθυνση Εισπράξεων
(εε) Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
(στστ) Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
(ζζ) Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου
(ηη) Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού (θθ) Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής»

2) Τροποποιούμε το άρθρο 19 «Διεύθυνση Ελέγχων», ως εξής:

α) Προσθέτουμε περίπτωση ζ' στην παράγραφο 3 αυτού, ως κατωτέρω:
«3.- ζ) Τμήμα Ζ' - Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.

β) Προσθέτουμε νέα υποπαράγραφο VII στην παράγραφο 4 αυτού, στην οποία μεταφέρονται αυτούσιες από την περίπτωση II. της υποπαραγράφου Δ' της παραγράφου 4 του υφιστάμενου άρθρου 21 οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Β' - Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, οι οποίες αποτελούν, από την ημερομηνία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου Α. της παρούσας απόφασης, αρμοδιότητες του Τμήματος Ζ' - Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.).

3) Αντικαθιστούμε το άρθρο 21, ως εξής:

«Άρθρο 21 Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας
1. - Συστήνεται Υπηρεσία, με τίτλο «Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας», η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.
2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στην άμεση φορολογία και η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο.
(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση των νομικών αποφάσεων σε θέματα άμεσης φορολογίας.
(γ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας.
(δ) Η κατεύθυνση των υπηρεσιών και η αρωγή αυτών στην επίλυση σύνθετων θεμάτων.
3. - Η Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων β) Τμήμα Β' - Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
4. - Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, είναι οι εξής:
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων άμεσης φορολογίας και φορολογίας πλοίων, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εγχώριας και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(γ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της άμεσης φορολογίας και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Αυτοτελές Τμήμα - Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(δ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.
(ε) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα άμεσης φορολογίας και η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία.
(στ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα άμεσης φορολογίας.
(ζ) Η έρευνα για τις συνθήκες λειτουργίας των διάφορων κλάδων επιχειρήσεων, η συγκέντρωση στοιχείων για τα οικονομικά αποτελέσματα αυτών, κατά κατηγορίες, για τον καθορισμό των συντελεστών καθαρού ή μικτού κέρδους (αντικειμενικοποίηση της φορολογίας).
(η) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(θ) Η μελέτη θεμάτων αποσβέσεων και η επιμέλεια κατάρτισης των συντελεστών απόσβεσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων.
(ι) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα της Διεύθυνσης.
I. - Τμήμα Α' - Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων.
II. - Τμήμα Β' - Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων.»

4) Προσθέτουμε άρθρα 21Α και 21Β, που έπονται του άρθρου 21, ως εξής:

«Άρθρο 21Α Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας
1.- Συστήνεται Υπηρεσία, με τίτλο «Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας», η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.
2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας, είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά στην έμμεση φορολογία και η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο.
(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση των νομικών αποφάσεων σε θέματα έμμεσης φορολογίας.
(γ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας.
(δ) Η κατεύθυνση των υπηρεσιών και η αρωγή αυτών στην επίλυση σύνθετων θεμάτων.
3. - Η Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Φ.Π.Α.
β) Τμήμα Β' - Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T. και Ε.Φ.)
γ) Τμήμα Γ' - Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. - Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως εξής:
I. Τμήμα Α' - Φ.Π.Α.
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων έμμεσης φορολογίας και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(γ) Η συμμετοχή στην διαπραγμάτευση προτάσεων στην Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ για θέματα Φ.Π.Α. και μέριμνα για την ενσωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των αποφάσεων των οργανισμών αυτών.
(δ) Η εισήγηση για την υποστήριξη υποθέσεων που άγονται ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων, καθώς και παραβάσεων που διαπιστώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτών που τελικά άγονται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), για θέματα Φ.Π.Α..
(ε) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της έμμεσης φορολογίας και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Αυτοτελές Τμήμα- Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. (στ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.
(ζ) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα Φ.Π.Α και η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία.
(η) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα Φ.Π.Α.
(θ) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(ι) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(ια) Η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, προκειμένου να υπολογιστεί η βάση επί της οποίας υπολογίζεται ο ίδιος πόρος Φ.Π.Α., ως συνεισφορά της Ελλάδος στον κοινοτικό προϋπολογισμό.
(ιβ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
ΙΙ. Τμήμα B' - Τελών και Ειδικών Φορολογιών (T. και Ε.Φ.)
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην φορολογία τελών και ειδικών Φορολογιών, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(γ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών και η υποβολή σχετικής αναφοράς στο Αυτοτελές Τμήμα- Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(δ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.
(ε) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών και η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία.
(στ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα φορολογίας τελών και ειδικών φορολογιών.
(ζ) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(η) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(θ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
ΙΙΙ. Τμήμα Γ'- Επιστροφής Φ.Π.Α. σε Επιχειρήσεις Εγκατεστημένες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
(α) Η εκτέλεση των επιστροφών Φ.Π.Α. σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες εκτός Ελλάδος (εντός ή εκτός Ε.Ε.).
(β) Η διαβίβαση σε άλλα κράτη - μέλη των αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α., επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα και η παρακολούθηση της διαδικασίας επιστροφής.
(γ) Η έκδοση αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α..
(δ) Η έκδοση καταστάσεων πληρωμών για την εκταμίευση των ποσών επιστροφής, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., του Γ.Λ.Κ. και με την Τράπεζα της Ελλάδος.».

«Άρθρο 21Β Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου
1. - Συστήνεται Υπηρεσία, με τίτλο «Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου», η οποία υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης.
2. - Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η διασφάλιση της ορθής και ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας, που αφορά θέματα φορολογίας κεφαλαίου και η υποβολή προτάσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο. (β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η αξιοποίηση των νομικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
(γ) Η αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της προαναφερθείσας νομοθεσίας.
(δ) Η κατεύθυνση των υπηρεσιών και η αρωγή αυτών στην επίλυση σύνθετων θεμάτων.
3. - Η Διεύθυνση Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:.
α) Τμήμα Α' - Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας β) Τμήμα Β' - Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου
4. - Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου, οι οποίες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, είναι οι εξής:
(α) Η μελέτη και η εισήγηση για την νομοθετική ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην φορολογία της ακίνητης περιουσίας και στους λοιπούς φόρους κεφαλαίου, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας.
(β) Η κατεύθυνση και η παρακολούθηση της ενιαίας εφαρμογής της εθνικής και κοινοτικής σχετικής νομοθεσίας, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών και η σύνταξη ερμηνευτικών εγκυκλίων, εντύπων και φυλλαδίων, καθώς και η συνεργασία με το Τμήμα Δ'- Υποθέσεων Πολιτών της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού για την επιμέλεια και έκδοσή τους.
(γ) Η ανάπτυξη ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων, η καθιέρωση συστημάτων μετρήσεων της απόδοσης της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου και η υποβολή
σχετικής αναφοράς στο Αυτοτελές Τμήμα -Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.
(δ) Η μέριμνα για την έκδοση κανονιστικών πράξεων.
(ε) Η παρακολούθηση της δικαστηριακής νομολογίας, η τήρηση και η ενημέρωση βάσης δεδομένων δικαστικών αποφάσεων σε θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου και η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις και για την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία.
(στ) Η διατύπωση απόψεων για κρίσιμα θέματα της φορολογίας ακίνητης περιουσίας και των λοιπών φόρων κεφαλαίου.
(ζ) Η διαμόρφωση του ορθού νομικού πλαισίου για όλες τις δραστηριότητες.
(η) Η υποδοχή, η λύση και η απάντηση σύνθετων ερωτημάτων.
(θ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με το Τμήμα Β'- Απαιτήσεων Επιχειρησιακών Χρηστών σε Θέματα Φορολογίας και Εισπράξεων της Διεύθυνσης Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα της Διεύθυνσης.
I. Τμήμα Α' - Φορολογίας Ακίνητης Περιουσίας
Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην φορολογία ακίνητης περιουσίας.
II. Τμήμα Β' - Φορολογίας Μεταβίβασης Κεφαλαίου
Όλες οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατά το μέρος που αφορούν στην φορολογία μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, λοιπών φόρων και κερδών από τυχερά παίγνια.».

5) Προσθέτουμε άρθρο 22Α, που έπεται του άρθρου 22, ως εξής:

«Άρθρο 22Α
Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής Το «Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής», όπως μετονομάσθηκε το «Αυτοτελές Τμήμα Α'-Ανάλυσης Πολιτικής», το οποίο μεταφέρθηκε από την Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης και οι αρμοδιότητές του είναι οι κατωτέρω:
(α) Η ανάλυση των αποτελεσμάτων και της απόδοσης της εφαρμογής της νομοθεσίας, ο συντονισμός των νομοπαρασκευαστικών δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις αυτής και με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, η μελέτη, η ανάλυση και η αξιολόγηση της απόδοσης όλων των φορολογιών, καθώς και η μελέτη των οικονομικών και δημοσιονομικών επιπτώσεων.
(β) Η υποστήριξη της Διεύθυνσης Εισπράξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης στην ανάλυση των εσόδων και στην έρευνα σχετικά με την αναγκαστική είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
(γ) Η μελέτη, η ανάλυση, η αξιολόγηση και η αποτύπωση των επιπτώσεων των προτάσεων των τροποποιήσεων της φορολογικής νομοθεσίας.
(δ) Η έρευνα και η ανάλυση προβλημάτων και εν γένει θεμάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας και η υποβολή προτάσεων.
(ε) Η παρακολούθηση της εξέλιξης των δικαστικών υποθέσεων και εν γένει της νομολογίας και της πρακτικής των διοικητικών δικαστηρίων, καθώς και των γνωμοδοτήσεων του Ν.Σ.Κ., για την άντληση συμπερασμάτων, η αξιολόγηση αυτών, η εισήγηση για νομοθετικές ρυθμίσεις, για την έκδοση εγκυκλίων και για την παροχή οδηγιών, για την εναρμόνιση των υφιστάμενων διατάξεων και διαδικασιών με την νομολογία και την βελτίωση της Φορολογικής Διοίκησης.
(στ) Η συνεργασία, εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με την Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
(ζ) Η παρακολούθηση, η αναγνώριση, η διαμόρφωση και η ιεράρχηση των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Παροχής Φορολογικών Υπηρεσιών, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στα θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.»

Γ. α) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Αυτοτελές Τμήμα Α' - Ανάλυσης Πολιτικής» της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, στο εξής νοείται το «Αυτοτελές Τμήμα Ανάλυσης Φορολογικής Πολιτικής», το οποίο υπάγεται στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

β) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το «Αυτοτελές Τμήμα Β'- Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, στο εξής νοείται το «Τμήμα Ζ' - Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)» της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

γ) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται οι Υποδιευθύνσεις «Α'-Άμεσης Φορολογίας», «Β'- Έμμεσης Φορολογίας» και «Γ'-Φορολογίας Κεφαλαίου» της Διεύθυνσης Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, στο εξής νοούνται οι Διευθύνσεις «Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας», «Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας» και «Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου», αντίστοιχα, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης.

δ) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται η Διεύθυνση Εφαρμογής της Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας, στο εξής νοούνται οι Διευθύνσεις «Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας», «Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας», «Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου» της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, κατά λόγο αρμοδιότητας.

Δ. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο