Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-09-1999 ]

Δ.1157/612/13.09.1999 Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1763/1999 του Συμβουλίου, για το καθεστώς που διέπει τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Αλβανίας

(Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1763/1999 του Συμβουλίου, για το καθεστώς που διέπει τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Αλβανίας )

Κατηγορία: Φ.Π.Α.Κοινοποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1763/1999 του Συμβουλίου, για το καθεστώς που διέπει τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Αλβανίας Δ.1157/612/13.9.1999

Σας κοινοποιούμε τον αναφερόμενο στο θέμα Κανονισμό του Συμβουλίου της 29.7.1999, ο οποίος θα εφαρμοστεί από 1.10.1999 έως 31.12.2001, για το καθεστώς που διέπει τις εισαγωγές στην Κοινότητα προϊόντων καταγωγής Αλβανίας και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2820/1998 για την εφαρμογή πολυετούς συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από 1.7.1999 έως 31.12.2001, όσον αφορά την Αλβανία και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Τα προϊόντα καταγωγής Αλβανίας, εκτός των προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και στο Παράρτημα Α' του κοινοποιούμενου Κανονισμού (σελ. 9-13), μπορούν να εισάγονται στην Κοινότητα χωρίς ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος
και απαλλάσσονται από δασμούς και επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος.

2. Μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα
Για τις εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β' (σελ. 14) οι δασμοί και τα γεωργικά στοιχεία που εφαρμόζονται είναι αυτοί που αναφέρονται για κάθε προϊόν στο εν λόγω παράρτημα.

3. Βιομηχανικά και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Δασμολογικές οροφές
Από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, οι εισαγωγές στην Κοινότητα ορισμένων προϊόντων καταγωγής Αλβανίας που απαριθμούνται στο Παράρτημα Γ' (σελ. 18) απαλλάσσονται από δασμούς, σύμφωνα με τις ετήσιες δασμολογικές οροφές που καθορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.
Τα ποσά των οροφών αυξάνονται ετησίως κατά 5% της ποσότητας του προηγούμενου έτους.
Εξάλλου, στο Παράρτημα Γ', Μέρος ΙΙ (σελ. 19) προβλέπονται ειδικές διατάξεις που περιλαμβάνουν χωριστές οροφές για τις άμεσες εισαγωγές και για τις επανεισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μετά από εργασίες παθητικής τελειοποίησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 3036/1994.
Οταν καλυφθεί μια δασμολογική οροφή θα εφαρμόζεται ο δασμός της τρίτης χώρας στις εισαγωγές των εν λόγω προϊόντων.

4. Γεωργικά προϊόντα
Οι εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων καταγωγής Αλβανίας που απαριθμούνται στο Παράρτημα Δ' (σελ. 22) απαλλάσσονται από τους δασμούς, σύμφωνα με τις δασμολογικές παραχωρήσεις που αναφέρονται σ' αυτό.

5. Γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας - Δασμολογικές ποσοστώσεις
Για τις εισαγωγές στην Κοινότητα των προϊόντων καταγωγής Αλβανίας που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ε' (σελ. 23) αναστέλλονται οι δασμοί κατά τη διάρκεια των περιόδων στα επίπεδα και εντός των ορίων των κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων που αναφέρονται για καθένα.

6. Τέλος, με το άρθρο 10 του κοινοποιούμενου Κανονισμού, στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2820/1998, που σας κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. Δ.112/61/21.1.1999 Διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, προστίθεται η υποσημείωση 1 δίπλα στην ένδειξη AL Αλβανία.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο