Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-02-2015 ]

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 47/15.2.2015 Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης ή διαγραφής στο ΓΕΜΗ «διαφόρων επαγγελμάτων/ δραστηριοτήτων»

(Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης ή διαγραφής στο ΓΕΜΗ «διαφόρων επαγγελμάτων/ δραστηριοτήτων»)

Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : 47

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
Ακαδημίας 6 - 106 81 Αθήνα

Θέμα : Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης ή διαγραφής στο ΓΕΜΗ «διαφόρων επαγγελμάτων/ δραστηριοτήτων».

Σχετικά : e-mail σας από 02-02-2015

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική Επιστολή σας, για την «διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ διαφόρων επαγγελμάτων», σας γνωρίζουμε ότι, η ομόφωνη άποψη του Εποπτικού Συμβουλίου μας, έχει ως εξής :

1. Στην παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 ορίζονται οι υποχρεωτικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ. και στην παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3419/2005 ορίζονται οι προαιρετικά εγγραφόμενοι στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Ως κριτήριο των υποχρεωτικά εγγραφόμενων ορίζεται : α) να είναι έμποροι και να διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή να ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή, β) να είναι ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και γ) να είναι εμπορική εταιρεία συσταθείσα κατά το ελληνικό δίκαιο.

3. Ως κριτήριο των προαιρετικά εγγραφόμενων ορίζεται : τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οι ενώσεις προσώπων να ασκούν ή να προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

4. Συνεπώς για να αποφασίσετε σχετικά με την διαγραφή ή μη των επαγγελμάτων/ δραστηριοτήτων, που αναφέρετε στο ανωτέρω σχετικό e-mail σας, θα πρέπει κατά περίπτωση, με βάση τις δηλωθείσες δραστηριότητές τους (όπως προκύπτουν από τους ΚΑΔ και τις ενάρξεις ασκήσεως επιτηδεύματος) προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις ή με βάση τους σκοπούς των καταστατικών, σε συνδυασμό με τους δηλωθέντες ΚΑΔ), προκειμένου για ενώσεις προσώπων ή για εταιρείες, να κρίνετε σε ποια από τις δύο κατά τα ανωτέρω (παράγρ 2 και 3) περιπτώσεις υπάγονται και να ενεργήσετε ανάλογα.

5. Ειδικότερα κατά επάγγελμα / δραστηριότητα, που αναφέρετε στο ανωτέρω σχετικό e-mail σας, επισημαίνουμε τα εξής :

« Οι «Μικροπωλητές λαϊκών αγορών», εφόσον «είναι έμποροι και να διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση» εγγράφονται στο ΓΕΜΗ. Σε διαφορετική περίπτωση να εξετασθεί η περίπτωση της προαιρετικής εγγραφής στο ΓΕΜΗ (κατ' εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 3 της παρούσης).

- Τα ίδια ισχύουν και για τις «Γεωργικές επιχειρήσεις» και για τις; «Κτηνοτροφικές μονάδες.

- Οι «Οικοδόμοι», εφόσον έχουν έναρξη επιτηδεύματος ως εργολάβοι η υπεργολάβοι και εκδίδουν δελτία παροχής κατασκευαστικών υπηρεσιών, εγγράφονται στο ΓΕΜΗ (γιατί και η παροχή υπηρεσιών είναι εμπορική δραστηριότητα). 

- Τα ίδια ισχύουν και για τις επιχειρήσεις «Εργολάβων καθαριότητας».

- Οι επιχειρήσεις «Εκμετάλλευσης Φορτηγών δημόσιας χρήσεως» και «Ιδιοκτησίας (εκμετάλλευσης) λεωφορείων», εγγράφονται στο ΓΕΜΗ (γιατί όπως έχει κριθεί η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς είναι εμπορική δραστηριότητα).

- Η «παροχή ιδιαίτερων μαθημάτων κατ' οίκον» από καθηγητές, όπως έχει κριθεί είναι παροχή επιστημονικών υπηρεσιών και δεν υποχρεούνται εγγραφής στο ΓΕΜΗ και μπορεί να εξετασθεί μόνο η περίπτωση της προαιρετικής εγγραφής στο ΓΕΜΗ (κατ' εφαρμογή της ανωτέρω παραγράφου 3 της παρούσης).

- Για τις «Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις», θα πρέπει να εξεταστεί το νομικό καθεστώς που τις διέπει και αν είναι ΑΕ, ως εμπορικές εκ του νόμου εγγράφονται στο ΓΕΜΗ.

Τέλος επειδή το ΓΕΜΗ λειτουργεί, τόσο ως Μητρώο «νομιμοποίησης (κτήσης νομικής προσωπικότητας) και δημιουργίας τεκμηρίου εμπορικής ιδιότητας» (άρθρο 15 ν.3419/2005), όσο και ως μητρώο «εμπορικής δημοσιότητας», η οποία πραγματοποιείται «με την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ......... και με τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση δημοσιότητας...» (άρθρο 16 ν.3419/2005), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η παράμετρος αυτή, κατά την τυχόν διαγραφή κάποιας επιχείρησης από το ΓΕΜΗ.


Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
Μιχαήλ ΣφακιανάκηςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο