Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-02-2015 ]

Αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015/30.1.2015 Τροποποίηση αρμοδιοτήτων άρθρων 84 και 87 του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»

(Τροποποίηση αρμοδιοτήτων άρθρων 84 και 87 του Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αριθμ. ΔΣΤΕΠ Β 5002471 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 235/17-02-2015)

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 «περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα» (ΦΕΚ 265 Α΄/2001), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.δ.1/1994 «περί σύστασης, αναβάθμισης και αναδιάρθρωσης Τελωνειακών αρχών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 54, 84 και 87 του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29−8−2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Η υπ’ αριθ. ΕΜΠ 5000295/9/Γ0034/27−1−2009 AYO με θέμα «Σύσταση κεντρικής διαχείρισης δειγμάτων ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών που προορίζονται για την εκπαίδευση των τελωνειακών υπαλλήλων και των σκύλων ανιχνευτών της Τελωνειακής Υπηρεσίας».

5. Το υπ’ αριθ. Δ33Γ 5021352 ΕΞ 2014/10−9−2014 Ενημερωτικό μας Σημείωμα με θέμα «Επικάλυψη Αρμοδιοτήτων».

6. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/28−1−2013) απόφαση Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε το άρθρο 87, παράγραφος 4.1.(ιι), ως εξής:

«(ιι) Η κεντρική διαχείριση δειγμάτων ναρκωτικών ουσιών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.»

Β. Τροποποιούμε το άρθρο 87, παράγραφος 4.1.(ηη), ως εξής:

«(ηη) Η πανελλαδική διαχείριση (παραλαβή, αποθήκευση, τήρηση μητρώου, διανομή, παράδοση) των τελωνειακών μέσων ελέγχου που υποδεικνύονται από τη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων.»

Γ. Τροποποιούμε το άρθρο 84, παράγραφος 3.(β).(εε), ως εξής:

«Η μέριμνα για την προμήθεια, κατανομή, εποπτεία, συντήρηση, αναβάθμιση, αντικατάσταση και απόσυρση των αναγκαίων χερσαίων και θαλασσίων μέσων ελέγχου, μέσων τηλεπικοινωνίας, συστημάτων ανίχνευσης με ακτίνες Χ, συστημάτων ανίχνευσης ραδιενέργειας, οργάνων και συσκευών πάσης φύσεως, μεταλλικών σφραγίδων, οπλισμού, σκύλων ανιχνευτών, εγκαταστάσεων ελέγχου αποσκευών, οχημάτων και επιβατών και κάθε άλλου απαραίτητου βοηθητικού υλικού προς το σκοπό της υποβοήθησης του έργου των Τελωνειακών Αρχών, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού στο χειρισμό των εν λόγω ελεγκτικών μέσων.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2015

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο