Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-09-1999 ]

ΠΟΛ.1185/7.9.1999 Συντελεστής αποσβέσεων "καταστημάτων εξυπηρετήσεως του κοινού γενικά"

(Συντελεστής αποσβέσεων "καταστημάτων εξυπηρετήσεως του κοινού γενικά" )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 1999
Αριθμ. Πρωτ.: 1084480/16412/Γ΄0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄-Β΄
Πληροφορίες: Ελ.Δόσης
Τηλέφωνο: 3375149 - 079
Νο. 43

ΠΟΛ.: 1185

ΘΕΜΑ: Συντελεστής αποσβέσεων <<καταστημάτων εξυπηρετήσεως του κοινού γενικά>>.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα και για την ομοιόμορφη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις των εδαφίων α' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 2 του Π.Δ.88/1973 και των περ. α' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Π.Δ.100/1998, ορίζεται ως ποσοστό απόσβεσης της αξίας των κτιριακών εγκαταστάσεων και
οικοδομημάτων το 5% και ειδικά για οικοδομές ή τμήματα αυτών που χρησιμοποιούνται σαν καταστήματα εξυπηρετήσεως του κοινού γενικά, το 8%. 2. Με την υπ' αριθ. Τ.546/2/ΠΟΛ.129/15.3.1974 διαταγή μας, έχει γίνει δεκτό ότι στην έννοια "καταστήματα εξυπηρετήσεως του κοινού γενικά" περιλαμβάνονται και τα καταστήματα των Τραπεζών, ήτοι οι χώροι συναλλαγής μετά του κοινού, τα γραφεία, τα λογιστήρια κ.λπ., οι οποίοι, λόγω της χρήσεώς των προς εξυπηρέτηση του κοινού, υφίστανται μεγαλύτερη φθορά και, κατά συνέπεια, θα υπαχθούν στον
αυξημένο συντελεστή 8%.

Περαιτέρω, με την υπ' αριθ. 1076433/16144/ΠΟΛ.1184/1998 ερμηνευτική εγκύκλιο του Π.Δ.100/1998, έγινε δεκτό ότι στην έννοια "των καταστημάτων εξυπηρετήσεως του κοινού γενικά" περιλαμβάνονται τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών προς το κοινό, όπως Τράπεζες και Οργανισμοί κοινής ωφελείας, για το λόγο ότι, σαν χώροι
συναλλαγών μετά του κοινού, τα καταστήματα αυτά υφίστανται μεγαλύτερη φθορά από άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις και οικοδομήματα.

Διευκρινίζεται ότι η γενόμενη στις ανωτέρω εγκυκλίους απαρίθμηση των καταστημάτων εξυπηρέτησης του κοινού είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική, καθόσον από τις διατάξεις του Π.Δ.100/1998 δεν προβλέπεται ο αυξημένος
συντελεστής απόσβεσης 8% μόνο για τα καταστήματα παροχής υπηρεσιών, αλλά γενικά για όλα τα καταστήματα, τα οποία, ως χώροι συναλλαγών μετά του κοινού, υφίστανται μεγαλύτερη φθορά από άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις.

3. Περαιτέρω, το Σ.τ.Ε. με την υπ' αριθ. 579/1986 απόφασή του, έκρινε ότι, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 2 του προϊσχύσαντος για τις αποσβέσεις Π.Δ.88/1973, ως τμήματα οικοδομών που
χρησιμοποιούνται από καταστήματα εξυπηρέτησης του κοινού θεωρούνται όλοι οι χώροι που εξυπηρετούν τα καταστήματα αυτά, όπως είναι τα γραφεία και οι αποθήκες αυτών. Επίσης, έκρινε ότι και η επιχείρηση εκμετάλλευσης πολυκαταστήματος αποτελεί κατάστημα εξυπηρέτησης του κοινού.

4. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι συνθήκες λειτουργίας και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης Super Markets είναι όμοιες μ' αυτές των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης πολυκαταστημάτων, συνάγεται ότι και οι πρώτες (Super Markets) αποτελούν καταστήματα εξυπηρέτησης του κοινού, όπως άλλωστε είναι και οι Τράπεζες και οι Οργανισμοί κοινής ωφελείας που ενδεικτικά αναφέραμε στην παρ. 2 του παρόντος.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι τόσο οι επιχειρήσεις πολυκαταστημάτων, όσο και οι επιχειρήσεις Super Markets, θα διενεργούν αποσβέσεις επί της αξίας των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, μέσω των οποίων διαθέτουν τα είδη τους προς το κοινό, με τον αυξημένο συντελεστή 8%, δεδομένου ότι τα εν λόγω καταστήματα, λόγω της φύσεως των εργασιών τους, ως χώροι εξυπηρετήσεως του κοινού, υφίστανται μεγαλύτερες φθορές από άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις και οικοδομήματα.

Ομοίως με τον αυξημένο συντελεστή 8%, θα διενεργούνται αποσβέσεις και στα κτίσματα εκείνα που είναι συνεχόμενα στα καταστήματα αυτά και αφορούν γραφεία και αποθήκες.

6. Τέλος, διευκρινίζουμε ότι, σε περίπτωση που κάποια εταιρία απ' αυτές που αναφέραμε παραπάνω (παρ. 4) για τους ισολογισμούς που έχει κλείσει μετά τις 30.12.1997 (ημερομηνία από την οποία ισχύει η υποχρεωτικότητα των αποσβέσεων), διενήργησε αποσβέσεις επί της αξίας των ως άνω ακινήτων με συντελεστή 5%, διατηρεί το δικαίωμα υπολογισμού αποσβέσεων στις επόμενες χρήσεις και για το τμήμα της αξίας των ακινήτων που δεν υπολόγισε αποσβέσεις, ήτοι στο ποσό της διαφοράς 3% (8% - 5%).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο