Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-2015 ]

Ο.Α.Ε.Ε. αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ24/2/202772/6.2.2015 Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4250/2014

(Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4250/2014)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΑΘΗΝΑ, 6.2.2015
ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/2/202772

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

ΟΑΕΕ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Σατωβριάνδου 18
104 32 Αθήνα
Πληροφορίες : Όλγα Σταυροπούλου
Τηλέφωνο : 210 5285567
Fax : 210 5229840
e-mail : [email protected]

ΘΕΜΑ: «Κατάργηση της υποχρέωσης δημοσίευσης στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ΤΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4250/2014»

Σχετικά με το θέμα, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α′ 161) και λοιπές διατάξεις» καταργήθηκε από 1.1.2015 η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, που προβλέπεται ως αναπόσπαστο μέρος της δημοσιότητας για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ, τις Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρίες και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή και πραγματοποιούνταν είτε από την υπηρεσία ΓΕΜΗ είτε με επιμέλεια του υπόχρεου. Η σχετική υποχρέωση αντικαθίσταται με υποχρέωση δημοσίευσης στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Από την ίδια ημερομηνία το Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως μετονομάζεται σε «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα».

Βάσει των προαναφερθέντων:

Για τις πράξεις και τα στοιχεία για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ από την 1.1.2015, οι διατυπώσεις δημοσιότητας ολοκληρώνονται με τη δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.

Για τις αιτήσεις καταχώρισης στο ΓΕΜΗ πράξεων και στοιχείων (και δημοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων) που υποβλήθηκαν μέχρι και την 31.12.2014, η διαδικασία δημοσιότητας ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τον Κανονισμό Ασφαλιστικής Λειτουργίας ΟΑΕΕ η υποβολή ΦΕΚ δημοσίευσης πράξεων και στοιχείων ΕΠΕ και ΑΕ, ειδικότερα δε:

● η υποχρέωση των μελών ΕΠΕ να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης και λύσης ΕΠΕ

● η υποχρέωση των μελών ΔΣ Ανωνύμων Εταιριών με ποσοστό συμμετοχής 3% και άνω στο μετοχικό κεφάλαιο, να υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού ΦΕΚ σύστασης, τροποποίησης καθώς και ΦΕΚ δημοσίευσης στοιχείων της ΑΕ (με την τελευταία σύνθεση των μελών ΔΣ αυτής)

- θα αναζητείται ΦΕΚ δημοσίευσης μόνο εφόσον υποβλήθηκε αίτηση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (της σύστασης, τροποποίησης, λύσης ΕΠΕ ή σύστασης, τροποποίησης και δημοσίευσης στοιχείων ΑΕ) μέχρι 31.12.2014.

- Δεν θα αναζητείται ΦΕΚ δημοσίευσης εφόσον η αίτηση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των εν λόγω πράξεων και στοιχείων υποβλήθηκε από 1.1.2015 και εφεξής. Στην περίπτωση αυτή αρκεί η δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο ΓΕΜΗ.

Της παρούσας να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό της μονάδας σας.Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΤΙΔΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΛΓΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο