Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2015 ]

Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β. 1015502 ΕΞ 2015/4.2.2015 Ανασυγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων – ΠΕΤΑ (άρθρου 113 του Π.δ. 284/1988 − Α΄ 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει), που λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης

(Ανασυγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων – ΠΕΤΑ (άρθρου 113 του Π.δ. 284/1988 − Α΄ 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει), που λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα , 4 Φεβρουαρίου 2015
Αριθ. Πρωτ. Δ.ΟΡΓ. Β 1015502 ΕΞ 2015

(ΦΕΚ Β' 215/10-02-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο : 210-3311291
FAX : 210-3230829

ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Επιτροπών Τελωνειακών Αμφισβητήσεων – ΠΕΤΑ (άρθρου 113 του Π.δ. 284/1988 − Α΄ 128, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει), που λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 113 «Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.)» του Π.δ. 284/1988 (Α΄ 128), του άρθρου 10 του Π.δ. 249/1998 (Α΄ 186), καθώς και του άρθρου 128 του Π.δ. 111/2014.

γ) Του άρθρου 28 του Ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 87 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3839/2010 (Α΄ 51).

ε) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 – 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

στ) Της υποπαραγράφου 3 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

ζ) Της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκαν, τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

η) Του Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) « Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

θ) Των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ι) Του άρθρου 17 του Ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3833/2010 (Α΄40) «Προστασία της εθνικής Οικονομίας − Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» και του άρθρου 21 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως ισχύουν.

ια) Του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 (Α΄ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιβ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Το αριθμ. Δ6Α 1115578ΕΞ2014/11−8−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού προς την Διεύθυνση Δασμολογική και το αριθμ. Δ17Α 5019865ΕΞ2014/19−8−2014 απαντητικό έγγραφο αυτής.

3. Το από 24−10−2014 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης του Τμήματος Β΄−Σχεδιασμού και Ποιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους.

4. Το αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Β. 1150008ΕΞ2014/11−11−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης προς τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ και το αριθμ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5029401ΕΞ2014/8−12−2014 απαντητικό έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

5. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Α. Aνασυγκροτούμε τις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Τελωνειακών Αμφισβητήσεων – Π.Ε.Τ.Α. (άρθρου 113 του Π.δ. 284/1988 − Α΄ 128, όπως ισχύει με το άρθρο 10 του Π.δ. 249/1998 − Α΄ 186 και το άρθρο 28 του Ν. 2960/2001 − Α΄ 265), που λειτουργούν στις έδρες των Τελωνειακών Περιφερειών Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 42 του Ν. 4308/2014 (Α΄ 251), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της περίπτωσης 9 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ’ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107), λόγω αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών και ορίζουμε το πρώτο, δεύτερο και τρίτο μέλος, καθώς και τον εισηγητή αυτών, ως εξής:

Ι. α) Τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας, στην έδρα της οποίας λειτουργεί η Π.Ε.Τ.Α., ως Πρόεδρο.

β) Τον Προϊστάμενο του Τελωνείου Α΄ Τάξης της έδρας της Π.Ε.Τ.Α., αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του και σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα του ενός Τελωνεία Α΄ Τάξης, από τον Προϊστάμενο του Τελωνείου που ορίζεται με την απόφαση ορισμού των μελών της Επιτροπής, αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Τον Προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), της έδρας της Π.Ε.Τ.Α., αναπληρούμενο από τον νόμιμο αναπληρωτή του και σε περίπτωση έλλειψης Χημικών Υπηρεσιών της προαναφερθείσας Γενικής Διεύθυνσης στην έδρα αυτής, τον Προϊστάμενο ή τον Υπεύθυνο της οργανικής μονάδας της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, με έδρα την έδρα της Π.Ε.Τ.Α., που ορίζεται με την απόφαση ορισμού των μελών της Επιτροπής.

II. Τα θέματα εισηγείται στην Π.Ε.Τ.Α., χωρίς δικαίωμα ψήφου, τελωνειακός υπάλληλος τουλάχιστον βαθμού Δ΄, του Τελωνείου, του οποίου ο Προϊστάμενος μετέχει στην Επιτροπή. Στις περιπτώσεις εμπορευμάτων, που η δασμοφορολογική κατάταξή τους εξαρτάται από φυσικοχημική ανάλυση, τα θέματα εισηγείται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, χημικός υπάλληλος της οργανικής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., της οποίας ο Προϊστάμενος ή ο Υπεύθυνος είναι μέλος της Π.Ε.Τ.Α.

Σε περίπτωση έλλειψης χημικού υπαλλήλου στην παραπάνω οργανική μονάδα, χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος ή ο Υπεύθυνος αυτής, με δικαίωμα ψήφου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο