Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2015 ]

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/42/4.2.2015 Αναζήτηση στοιχείων από Δ.Ο.Υ.

(Αναζήτηση στοιχείων από Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα 4 / 2 / 2015
Αριθμ. Πρωτ.: Ε40 / 42

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
:ΟΙΚΟΔ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 - Αθήνα
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
: 210 52 15 256
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Αναζήτηση στοιχείων από Δ.Ο.Υ. »

ΣΧΕΤ. : Εγκ. 20/1998, 38/1998 και το Γενικό Έγγραφο Ε40/410/07-11-2003

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας την με αριθ. ΠΟΛ.1098/9.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 883/9-4-2014) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με την οποία ορίζεται ότι, προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις που αποβλέπουν στον ορθό προσδιορισμό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, επιτρέπεται η χορήγηση στοιχείων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης από την δήλωση απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία καθώς και από την οριστική δήλωση απόδοσης φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Επομένως, πέραν των άλλων ενεργειών που γίνονται από κεντρικές υπηρεσίες για διασταυρώσεις στοιχείων μέσω πληροφοριακών συστημάτων Δ.Ο.Υ. και Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., κατά την διενέργεια των σχετικών ελέγχων σε κοινές επιχειρήσεις ή οικοδομοτεχνικά έργα, μπορείτε, εκτός των άλλων, να εξετάζετε και τα στοιχεία αυτά, ενώ για την αναζήτησή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες μπορείτε να κάνετε επίκληση της εν λόγω ΠΟΛ. και του παρόντος εγγράφου.

Επισημαίνουμε ότι, οι οδηγίες που δόθηκαν με το ανωτέρω σχετικό Γενικό Έγγραφό μας με αριθ. Ε40/410/07-11-2003, εξακολουθούν να ισχύουν.

Επίσης, σημειώνεται ότι, δεν έχουν τροποποιηθεί και εξακολουθούν να ισχύουν, οι διατάξεις της παρ. 9α του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951, η οποία προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.2556/1997 και με τις οποίες ορίζεται ότι:
«9α. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δια των αρμοδίων για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, οργάνων του, μπορεί να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική βιομηχανική, γεωργική κ.λ.π. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του.
Ειδικά για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και με την επιφύλαξη των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄) οι πληροφορίες που μπορούν να ζητούν τα παραπάνω όργανα είναι μεταξύ άλλων και αυτές που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εργοδοτών και αφορούν τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτή ή συνυποβάλλονται με αυτή».

[Σημείωση Taxheaven: Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9α του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 δεν υφίσταται μετά την αντικατάσταση της παρ. 9α με την παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν. 3996/2011.
Η παρ. 9α έχει ως εξής:
9a. Το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ− ΕΤΑΜ), με τα όργανά του που είναι αρμόδια για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, μπορεί να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική, βιομηχανική, γεωργική οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες για τη διευκόλυνση του έργου του.]

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι έχει προστεθεί στις αρμοδιότητες του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νέος ρόλος με Κωδικό: H.W. Περιγραφή «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ» και με δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ανά Α.Μ.Κ.Α., Στοιχεία Ταυτότητας και Αριθμό Φορολογικού Μητρώου. Τον ρόλο αυτό μπορείτε να ζητήσετε από την Διεύθυνση Πληροφορικής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα για την εξακρίβωση των πραγματικών στοιχείων κατά την ελεγκτική τους διαδικασία, να κάνουν χρήση των παραπάνω αναφερομένων.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο