Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2015 ]

Αριθμ. Φ. 51010/1660/12/16.1.2015 Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ρύθμιση του περιεχομένου τους καθώς και χρονικό διάστημα υποβολής τους

(Υποβαλλόμενα στοιχεία από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ρύθμιση του περιεχομένου τους καθώς και χρονικό διάστημα υποβολής τους)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. Φ. 51010/1660/ 12

(ΦΕΚ Β' 179/23-01-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 3029/2002 «Μεταρρύθμιση συστήματος κοινωνικής ασφάλισης» (ΦΕΚ Α΄ 160), όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1.Α. του άρθρου 180 του νόμου 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των Πιστωτικών Ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία Πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων (ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ) κατάργηση του Ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 107).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/2012 (Α΄ 143) «Τροποποίηση του Π.δ/τος 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

4. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις του Π.δ/τος 89/2014 (Α΄ 134) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τις διατάξεις της αρ. οικ. 38440/7537/03−11−2014 Υπουργική απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη», (Β΄ 2972).

6. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (Α΄ 180).

7. Την υπ’ αριθμ. 12/701/22−12−2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

8. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των υποβαλλομένων στοιχείων από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τη ρύθμιση του περιεχομένου τους καθώς και το χρονικό διάστημα υποβολής τους.

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των στοιχείων που υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, του περιεχομένου τους καθώς και του χρόνου σύνταξης και υποβολής τους, με βάση την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Ν. 3029/2002, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύει ο ακόλουθος ορισμός:

«Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης», ή «Τ.Ε.Α.» για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης: το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, όπως ισχύει, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Άρθρο 4
Στοιχεία που υποβάλλονται

Τα Τ.Ε.Α συντάσσουν Πίνακα Επενδύσεων σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

Ο Πίνακας Επενδύσεων συντάσσεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου και υπογράφεται από το Τ.Ε.Α καθώς και από τον Θεματοφύλακά του.

Η τήρηση του Πίνακα Επενδύσεων είναι συνεχής και σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε αυτή να είναι διαθέσιμη σε κάθε περίπτωση εποπτικού ελέγχου.

Η τριμηνιαία ενημέρωση που αποστέλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε επεξεργάσιμα αρχεία και εγγράφως με υπογραφή του αρμοδίου οργάνου του Ταμείου.

Άρθρο 5
Χρόνος υποβολής του Πίνακα Επενδύσεων

Ο Πίνακας Επενδύσεων υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή εντός ενός (1) μήνα από τη σύνταξή του.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος και μεταβατικές διατάξεις

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Τ.Ε.Α. που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εθνική Αναλογιστική Αρχή τον πρώτο Πίνακα Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, με ημερομηνία σύνταξης την 31−3−2015.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο