Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2015 ]

Αριθμ. Β/7/οικ.621/26/9.1.2015 Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν. 4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του Ν. 4152/2013

(Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν. 4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄ του Ν. 4152/2013)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθμ. Β/7/οικ.621/26

(ΦΕΚ Β' 190/23-01-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄, 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 1 του Π.Δ. 88/2012 (ΦΕΚ Α΄, 143).

2. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ Α΄, 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

4. Τις διατάξεις του Ν. 4305/2014, αρθ. 54, παρ. 17.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Στους οφειλέτες που:

α) έχουν υπαχθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4305/2014 στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013, παρ. ΙΑ΄, υποπαρ. ΙΑ2, και

β) η ρύθμισή τους είναι ενεργή, παρέχεται η δυνατότητα:

Ι) μετάπτωση/υπαγωγής στη νέα ρύθμιση του Ν. 4305/2014 ή

ΙΙ) διατήρηση της ρύθμισης της Nέας Αρχής, με πρόσθετο ευεργέτημα, ως ακολούθως:

Ι) Μετάπτωση/Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4305/2014

Οι οφειλέτες, κατόπιν αίτησής τους για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4305/2014, θα εντάσσονται στο νέο σχήμα δόσεων, που θα επιλέγουν, με το υπόλοιπο της οφειλής τους.

Τα ποσά των δόσεων που έχουν ήδη καταβληθεί με επιτόκιο και εκπτώσεις βάσει του Ν. 4152/2013, θα επανυπολογίζονται με επιτόκιο 4,56% και τις προβλεπόμενες εκπτώσεις του ν. 4305/2014, οι οποίες αντιστοιχούν στις δόσεις που είχαν αρχικώς επιλεγεί, ως ακολούθως:

Ν. 4152/2013 Αντιστοιχία με διατάξεις του Ν. 4305/2014 Έκπτωση
Εξόφληση έως 30/6/2015 13 έως 24 δόσεις 80%
Εξόφληση έως 30/6/2016 25 ως 36 δόσεις 70%
Εξόφληση έως 30/6/2017 37 έως 48 δόσεις 60%
Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για οφειλές έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ (Ν. 4152/2013, υποπαρ. ΙΑ2, παρ 2α, εδ. β) 100 δόσεις 20%

Η διαφορά του επιτοκίου και των εκπτώσεων που θα προκύπτει κατά την υποβολή της αίτησης, θα συνυπολογίζονται στη νέα ρύθμιση του Ν. 4305/2014, στην οποία θα εντάσσεται ο οφειλέτης.

ΙΙ) Διατήρηση της ρύθμισης της Νέας Αργής

Στην προκειμένη περίπτωση θα επανυπολογίζεται το συνολικό ύψος της αρχικά ενταχθείσας οφειλής στη ρύθμιση της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013, παρ. ΙΑ΄ υποπαρ. ΙΑ2, σύμφωνα με το σχήμα δόσεων που είχε επιλεγεί και διατηρείται, με:

− επιτόκιο επί της κύριας οφειλής 4,56%

− εκπτώσεις επί των προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και επιβαρύνσεων του Ν. 4305/2014 ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που αρχικά είχε επιλεγεί και με επιπλέον μείωση 20%, ως ακολούθως:

Ν. 4152/2013 Ν. 4305/2014 Σύνολο έκπτωσης
Εξόφληση έως 30/6/2015 13 έως 24 δόσεις 80%+20%=100%
Εξόφληση έως 30/6/2016 25 ως 36 δόσεις 70%+20%= 90%
Εξόφληση έως 30/6/2017 37 έως 48 δόσεις 60%+20%= 80%
Φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για οφειλές έως πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ (Ν. 4152/2013, υποπαρ. ΙΑ2, παρ 2α, εδ. β) 100 δόσεις 20%

Από τα επανυπολογιζόμενα ποσά κύριας οφειλής και προσαυξήσεων, αφαιρούνται τα αντίστοιχα που έχουν ήδη καταβληθεί και επανυπολογίζονται οι εναπομείνασες μηνιαίες δόσεις. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4152/2013, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ2.

2. Η εφαρμογή των ανωτέρω ευεργετημάτων σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την καθ’ οιονδήποτε τρόπο, επιστροφή ήδη καταβληθέντων χρηματικών ποσών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

3. Τα ανωτέρω ευεργετήματα δεν έχουν εφαρμογή στους οφειλέτες που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα ρύθμισης της Νέας Αρχής του Ν. 4152/2013.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο