Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-01-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: 8001/22.1.2015 Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016 - 2018 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 - 2018

(Εγκύκλιος οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016 - 2018 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 - 2018)

Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2015
ΑΠ: 8001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Οδηγιών για την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών ΠΔΕ 2016 - 2018 σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015 - 2018

(Νίκης 5-7, 101 80 Αθήνα, [email protected])

1. Γενικά

Για τη χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2015 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2016-2018 στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, παρατίθενται στην παρούσα εγκύκλιο οδηγίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις διαδικασίες και προϋποθέσεις έγκρισης και χρηματοδότησης των επιμέρους Προγραμμάτων των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2015 εντάσσεται σε ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης, όπου το ΠΔΕ, ως βασικό εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής, έχει την ευθύνη για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας.

Οι διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης ΠΔΕ 2015 καθώς και του προγραμματισμού των δαπανών του ΠΔΕ 2016 - 2018, που περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο:

α) είναι σύμφωνες με την πολιτική και νομική δέσμευση της χώρας για εφαρμογή του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής και των εφαρμοστικών αυτού νόμων όπως κάθε φορά ισχύουν,

β) ακολουθούν την τροχιά των αλλαγών και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών εκτέλεσης του ΠΔΕ που στοχεύουν στην ριζική αναμόρφωση του πλαισίου χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας.

2. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015-2018

Το ΠΔΕ χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας με έργα που συμβάλλουν στην αύξηση του ιδιωτικού και δημόσιου κεφαλαίου της οικονομίας και στηρίζουν τον εκσυγχρονισμό της χώρας σε μακροχρόνια βάση. Στην παρούσα κρίσιμη φάση για την ελληνική οικονομία η υλοποίηση του ΠΔΕ 2015 - 2018 έχει ως στόχο να συνοδεύσει τη δημοσιονομική προσπάθεια με αναπτυξιακές δράσεις συμβάλλοντας στην ανάταξη και ενίσχυσή της.

Οι διαθέσιμοι πόροι κατά την περίοδο 2015 - 2018 για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων στους τομείς των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και της Αυτοδιοίκησης, για την ικανοποίηση των στόχων απορρόφησης του ΕΣΠΑ και για την έναρξη των έργων της νέας Προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 ανέρχονται συνολικά σε 26,5 δισ. ευρώ.

Βασικός στόχος για το ΠΔΕ 2015 είναι η βέλτιστη κατανομή των περιορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα, ώστε η χώρα να τεθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης.

Βασικός δημοσιονομικός στόχος στην εκτέλεση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2015 είναι η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας κ.λπ.) της περιόδου 2007-2013 και η άμεση έναρξη των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014-2020, για την εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής συνδρομής.

Σημαντική είναι και η υλοποίηση των λοιπών προγραμμάτων του εθνικού σκέλους με στόχο την συνέργεια με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τα ανωτέρω είναι ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επιχειρούνται η αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας και ο συνολικός ανασχεδιασμός του ΠΔΕ. Οι βασικοί άξονες της αναδιάρθρωσης του ΠΔΕ αφορούν την ολοκλήρωση ή/και υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων:

- κωδικοποίηση, αναθεώρηση και απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και των διαδικασιών που διέπουν την υλοποίηση των δημοσίων επενδύσεων,

- ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης και υλοποίησης του Προγράμματος από τους επιμέρους Φορείς μέσω της αναδιαμόρφωσης των οργανωτικών δομών που εμπλέκονται με το ΠΔΕ και μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής σχετικών εργαλείων,

- προσδιορισμός κατηγοριών δαπανών του ΠΔΕ που στερούνται επενδυτικής - αναπτυξιακής λογικής (π.χ. λειτουργικά κόστη, ΦΠΑ κ.λπ.),

- προγραμματισμός και παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που αναλαμβάνει το ΠΔΕ,

- αναδιοργάνωση των διαδικασιών ένταξης, παρακολούθησης και συντονισμού τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο,

- σταδιακή απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού του εθνικού ΠΔΕ, στο οποίο έχει σωρευτεί δυσανάλογα μεγάλος όγκος υποχρεώσεων από προηγούμενα έτη δυσχεραίνοντας το ρόλο του ως αναπτυξιακό εργαλείο,

- δημιουργία συστήματος προεπιλογής δράσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ στη βάση κριτηρίων που θα ισχύουν κατ' ελάχιστο, καθώς και κατάρτιση μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της ποιότητας των έργων που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους,

- ενεργοποίηση συστήματος παρακολούθησης των προθεσμιών ολοκλήρωσης των ενεργειών διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων,

- δημιουργία και καθιέρωση αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης των έργων που εντάσσονται στο εθνικό ΠΔΕ, καθώς και αξιολόγηση των φορέων που τα υλοποιούν,

- εκσυγχρονισμός του πληροφοριακού συστήματος του ΠΔΕ και απλοποίηση διαδικασιών με τη χρήση νέων τεχνολογιών (καθολική εφαρμογή ηλεκτρονικής πληρωμής κ.λπ.),

- εναρμόνιση και διεπαφή του ΟΠΣ-ΠΔΕ με το σύστημα ERP του ΓΛΚ, ώστε να παρακολουθείται με ενιαίο τρόπο η εκτέλεση του Κρατικού προϋπολογισμού,

- υιοθέτηση διεθνών λογιστικών προτύπων για την καλύτερη οικονομική παρακολούθηση του προγράμματος,

- δημιουργία ενιαίας πρακτικής για όλα τα έργα δημοσίων επενδύσεων (συγχρηματοδοτούμενα, εθνικά και ΣΔΙΤ), αναφορικά με τον πολυετή προγραμματισμό των δεσμεύσεών τους και τις λοιπές διαδικασίες όπου είναι δυνατό,

- ανάπτυξη κατευθυντηρίων γραμμών και εφαρμογή σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της ικανότητας των Φορέων Χρηματοδότησης να σχεδιάζουν έργα.

3. Γενικές κατευθύνσεις για την υποβολή προτάσεων και την έκδοση και έγκριση του ΠΔΕ 2015

Η διαδικασία σύνταξης και εκτέλεσης του ΠΔΕ 2015 είναι σύμφωνη με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, ενισχύει την παρακολούθηση της υλοποίησής του και προβλέπει την ανάληψη διορθωτικών κινήσεων, σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο, για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητάς του.

3.1. Προγραμματισμός με βάση τα ανώτατα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού

3.1.1. Υποβολή προτάσεων για έκδοση αρχικών προγραμμάτων

Σε εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, οι Φορείς Χρηματοδότησης των έργων του ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες) υποβάλλουν τις αρχικές συνολικές προτάσεις για τα έργα των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητας τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ) του ΥΠΑΑΝ για το ΠΔΕ 2015-2018 (βλ. κεφ. 3.2), λαμβάνοντας υπόψη τα όρια δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015.

Τα όρια δαπανών, όπως προσδιορίζονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό 2015 που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, είναι δεσμευτικά για όλους τους Φορείς του Προγράμματος. Στους Πίνακες 8 και 10 του Παραρτήματος εμφανίζονται αναλυτικά τα όρια πληρωμών του ΠΔΕ ανά Φορέα Χρηματοδότησης και ανά ΔΕΚΟ. Στον πίνακα 9 εμφανίζονται τα όρια δαπανών του Περιφερειακού ΠΔΕ σύμφωνα με τη σχετική ΥΑ που εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του ν.4270/2014 άρθρο 80 παρ. 4 (ΥΑ με ΑΠ:4299/14.01.2015, ΑΔΑ:ΒΖΟΛΦ-ΣΔΦ, ΦΕΚ Β' 95 2015).

Το ύψος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που θα διατεθεί για την εκτέλεση συνεχιζόμενων από τα προηγούμενα έτη έργων, κατά Φορέα και Συλλογική Απόφαση, θα καθοριστούν (σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 άρθρο 79) με την ΚΥΑ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας γίνεται κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού για τα συνεχιζόμενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Π.Δ.Ε.

Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (τομεακών και περιφερειακών) θα πρέπει να συνεργαστούν με τους φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ για τα έργα που διαχειρίζονται, παρέχοντας τους όλες τις σχετικές πληροφορίες, ώστε κατά την υποβολή των τελικών προτάσεων προς την ΔΔΕ του ΥΠΑΑΝ να έχουν συνεκτιμηθεί η χρηματοδοτική δυνατότητα του ΠΔΕ, ο επιδιωκόμενος στόχος του Ε.Π., οι πραγματικές ανάγκες του έργου και ο πραγματικά απαιτούμενος χρόνος υλοποίησης.

Οι προτάσεις των Φορέων πρέπει να γίνουν με γνώμονα τη γενικότερη οικονομική πολιτική δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ταχεία υλοποίηση των δράσεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, (περιλαμβανομένων των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2007-2013), του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (Π.Α.Α.), του Ε.Π. Αλιείας 2007-13, στην λειτουργική ολοκλήρωση των έργων του Ταμείου Συνοχής με την ελάχιστη δαπάνη, καθώς και στην έναρξη και επίσπευση της υλοποίησης των προγραμμάτων της νέας περιόδου 2014 - 2020.

3.1.2 Διαχείριση πιστώσεων πλέον του ορίου (υπερδέσμευση πιστώσεων)

Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα των άρθρων 78 και 79 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α 143) και προς ενίσχυση της ευελιξίας και της απρόσκοπτης υλοποίησης του ΠΔΕ, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εξέδωσε την υπ' αριθμ. 2091/16.1.2015 Απόφαση για ετήσια συνολική ανάληψη δέσμευσης υπερδεσμεύοντας πιστώσεις ύψους 1,92 δισ. ευρώ επιπλέον του ΠΔΕ του 2015 (ΑΔΑ:7ΝΧΧΦ-5ΦΝ, ΦΕΚ Β 73).

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μετά το α' εξάμηνο του έτους και λαμβάνοντας υπόψη τη συνολική απορρόφηση του ΠΔΕ, την απορρόφηση των φορέων η οποία θα πρέπει να ξεπερνάει το 60% συνολικά, τις ειδικές απαιτήσεις του προγράμματος και ειδικότερα τους επιμέρους επιδιωκόμενους στόχους των Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και ΕΣΠΑ 2014 - 2020 αποφασίζει για το ύψος της υπερδέσμευσης που ενδεχομένως θα διατεθεί σε κάθε Φορέα.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση υπερδέσμευσης πιστώσεων δεν αποτελεί απόφαση αύξησης του συνολικού ορίου πληρωμών του ΠΔΕ 2015, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ψηφισμένο όριο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2015.

3.2 Συνολικός μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός Φορέων χρηματοδότησης

Οι Φορείς χρηματοδότησης ΠΔΕ (Βουλή των Ελλήνων, Υπουργεία, Περιφέρειες) υποβάλλουν τις προτάσεις τους προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ συνολικά για όλα τα έργα ΠΔΕ των τομέων και κατηγοριών αρμοδιότητάς τους (συνολικός προγραμματισμός) και για όλο το διάστημα της περιόδου του ΜΠΔΣ 2015-2018 (μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός).

3.2.1. Υποβολή πίνακα Προγραμματισμού - Αρμόδιες Υπηρεσίες

Οι προτάσεις των Φορέων υποβάλλονται υποχρεωτικά με την συμπλήρωση του Πίνακα Προγραμματισμού (βλ. Πίνακα 1α και 1β του Παραρτήματος) και με χρήση ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων στο ΠΔΕ (βλ. κεφ. 9.1).

Οι Φορείς χρηματοδότησης ΠΔΕ ορίζουν με έγγραφό τους τον υπεύθυνο επικοινωνίας και την αρμόδια Υπηρεσία που συγκεντρώνει και αποστέλλει τη συνολική πρόταση του Φορέα (βλ. κεφ. 9.1). Προς διευκόλυνση της σχετικής διαδικασίας, είναι δυνατό να οριστούν περισσότερες από μία αρμόδιες Υπηρεσίες για τη σύνταξη και αποστολή της πρότασης προγραμματισμού στο ΠΔΕ, αλλά το πολύ μέχρι μία για κάθε Ειδικό Φορέα ΠΔΕ, δηλαδή Γενική ή Ειδική Γραμματεία ή άλλη αντίστοιχη Υπηρεσία αρμοδιότητας του Φορέα που εκτελεί ΠΔΕ (βλ. Πίνακα 11 του Παραρτήματος). Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι ο επιμερισμός του ορίου πληρωμών του Φορέα στους ειδικούς Φορείς ΠΔΕ αρμοδιότητάς του (βλ. έγγραφο του ΥΠΑΑΝ με Α.Π.75433/19.12.2014).

Για τις περιπτώσεις, όπου εντός του 2014 δεν έχει υπάρξει αλλαγή στη δομή των Φορέων (συγχώνευση ή διάσπαση δομών Υπουργείων), ισχύουν οι ορισμοί Υπηρεσιών και στελεχών που έγιναν για την υποβολή του ΠΔΕ 2014 και δεν απαιτείται άλλη σχετική ενέργεια εκ μέρους του Φορέα. Για την αντικατάσταση Υπηρεσιών ή στελεχών ενημερώνεται εγγράφως η ΔΔΕ.

3.2.2. Συμπλήρωση πίνακα Προγραμματισμού - Έκδοση Προγράμματος

Οι Φορείς στη συνολική τους πρόταση προγραμματίζουν τις ανάγκες τους ανά έργο για όλο το διάστημα της περιόδου 2015-2018 σε επίπεδο νομικών δεσμεύσεων (παλαιών και νέων) και σε επίπεδο πιστώσεων. Για το 2015, η κατανομή των νομικών δεσμεύσεων και των πιστώσεων θα είναι σε τριμηνιαία βάση και για τα έτη 2016-2018 σε ετήσια βάση. Οι εγκεκριμένες πιστώσεις ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.

Οι Φορείς μπορούν να συμπεριλάβουν στην πρότασή τους συνεχιζόμενα έργα, μόνο εφόσον αυτά έχουν υποβληθεί κατά το 2014 (ακόμη και με μηδενική πίστωση), δεδομένου ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΠΔΕ 2014 κατά το προηγούμενο έτος έχει πραγματοποιηθεί εκκαθάριση του ΠΔΕ από ανενεργά έργα. Συνεπώς, έργα που δεν προτάθηκαν το έτος 2014 στη συνολική αρχική πρόταση των Φορέων θεωρούνται οριστικά απενταγμένα από το ΠΔΕ (βλέπε αναλυτικά κεφ. 8).

Επίσης επισημαίνεται ότι δε γίνονται αποδεκτές συνολικές προτάσεις, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται τα έργα για τα οποία έχει πραγματοποιηθεί πληρωμή με τη διαδικασία των προκαταβολών μέσα στο 2015.

Το αρχικό πρόγραμμα εκδίδεται, εφόσον έχει υποβληθεί η συνολική πρόταση του Φορέα. Στη συνέχεια, μπορούν να εκδίδονται τροποποιητικές Σ.Α.

Η έκδοση τροποποιητικών Σ.Α. από τη ΔΔΕ παρέχει στους Φορείς τη δυνατότητα ένταξης νέων έργων καθώς και τροποποίησης προϋπολογισμών, τίτλων και δικαιούχων συνεχιζόμενων έργων.

Για τον επαναπρογραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων και των ετήσιων πιστώσεων κάθε έργου χωρίς υπέρβαση των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν εγκριθεί (ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων) εκδίδονται αποφάσεις από τους ίδιους τους Φορείς χρηματοδότησης του ΠΔΕ (βλ. κεφ. 3.2.3).

Για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων στην έκδοση του Προγράμματος, οι Φορείς καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για ορθό προγραμματισμό κατά την υλοποίηση των επενδυτικών τους δράσεων.

3.2.3. Ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από Φορείς χρηματοδότησης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4128/2013 (ΦΕΚ 51/Α/2013), και του ν. 4270/2014 όπως εξειδικεύτηκαν στην ΥΑ με Α.Π:23979/Ε2649/03.06.2013, ΑΔΑ: ΒΕΖΖΦ-ΜΞΣ (ΦΕΚ 1367/Β'/2013), δίδεται η δυνατότητα στον εκάστοτε Υπουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο και στον Περιφερειάρχη να ανακατανέμει τις πιστώσεις των έργων των ΣΑ ευθύνης του τηρώντας τα όρια των πιστώσεων (πληρωμών), που έχουν ήδη εγκριθεί με την έκδοση του αρχικού προγράμματος. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής (βλ. κεφ. 9.2).

Επισημαίνεται ότι η έκδοση τροποποιητικών αποφάσεων για την ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων πραγματοποιείται στη βάση πραγματικών αναγκών προγραμματισμού και δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τις εγκεκριμένες συνολικές πιστώσεις του φορέα.

3.3. Προγραμματισμός με βάση τις ανάγκες χρηματοδότησης των έργων και ενδεικτικά όρια για την ανάληψη νομικών δεσμεύσεων

Οι Φορείς χρηματοδότησης καταγράφουν σε διακριτή στήλη του Πίνακα Προγραμματισμού τα στοιχεία των νομικών δεσμεύσεων που έχουν ή προγραμματίζεται να αναληφθούν για κάθε έργο που εμπίπτει σε Σ.Α. αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Δεδομένου ότι όλες οι νομικές δεσμεύσεις καταλήγουν σε πληρωμές, είτε σε βραχύ χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη της δέσμευσης, είτε εντός των επομένων ετών, ο προγραμματισμός των πιστώσεων πρέπει να περιλαμβάνει όλες αυτές τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νομικές δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί ή προγραμματίζεται να αναληφθούν.

Το ύψος των νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας για τα έργα του, συνολικά ανά Συλλογική Απόφαση και για το σύνολο της περιόδου του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (2015-2018), πρέπει να συμβαδίζει με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ. Οι δεσμεύσεις που θα αναλαμβάνονται πρέπει να είναι προγραμματισμένες σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και κατά τέτοιο τρόπο κατανεμημένες, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή τους στα όρια των εγκεκριμένων κάθε φορά πιστώσεων προκειμένου να μην δημιουργούνται απλήρωτες υποχρεώσεις για τα έργα του ΠΔΕ.

Ειδικότερα:

- Για τις Σ.Α. του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, οι νομικές δεσμεύσεις των έργων τους (που παρακολουθούνται παράλληλα από τα συστήματα διαχείρισης των ΕΥΔ) θα καταγράφονται στις Σ.Α. με τη δυνατότητα αλλαγών ώστε να μην εμποδιστεί η απρόσκοπτη επίτευξη των στόχων των Ε.Π.

- Για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ, οι Φορείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους κατά τον προγραμματισμό των νομικών δεσμεύσεων που θα αναλάβουν τον Πίνακα 7 του Παραρτήματος, που αποτυπώνει τα ενδεικτικά όρια των νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.

3.4. Μηχανισμός Επιβράβευσης και Κυρώσεων

Το 2015 ενεργοποιείται διαδικασία αξιολόγησης των Φορέων Χρηματοδότησης του ΠΔΕ καθώς και των αρμόδιων αρχών διαχείρισης και παρακολούθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Η αξιολόγηση θα αφορά στον ορθό προγραμματισμό της ετήσιας δέσμευσης πόρων για τα επιμέρους προγράμματα αρμοδιότητάς τους, στην υλοποίηση αυτών στο πλαίσιο των οικονομικών στόχων που τίθενται και στην έγκαιρη και έγκυρη αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων οικονομικής παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών.

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια του 2015 θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ενέργειες:

Α: Αξιολόγηση του ορθού προγραμματισμού

Η πρώτη αξιολόγηση των Φορέων για την εφαρμογή του προγράμματός τους θα πραγματοποιηθεί μετά το α' εξάμηνο υλοποίησης στη βάση του βαθμού απορρόφησης των εγκεκριμένων πιστώσεων των έργων τους.

Οι Φορείς, τα προγράμματα των οποίων εμφανίζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης πάνω από 60%, θα χρηματοδοτούνται και θα ενισχύονται κατά προτεραιότητα με πρόσθετο όριο πιστώσεων για την εκτέλεση του ετήσιου προγράμματός τους. Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο απόδοσης των φορέων η απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους.

Β: Αξιολόγηση ρυθμού απορρόφησης πόρων ΕΣΠΑ

Οι Φορείς που χρηματοδοτούν έργα ΕΣΠΑ μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού θα αξιολογούνται για την άμεση απορρόφηση των κατανεμημένων πόρων από τους λογαριασμούς των έργων. Σε περιπτώσεις σημαντικής υστέρησης της απορρόφησης των κατανεμημένων πόρων, δύναται να ενεργοποιείται η διαδικασία ανακλήσεων, όπως προβλέπεται στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (η με Α.Π. 164/181/20.01.11 απόφαση ΥΠΑΑΝ-ΑΔΑ:4Α95Φ-83).

Γ: Ενημέρωση συστημάτων και αποστολή στοιχείων

Οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν, όποτε τους ζητούνται, αναφορές προόδου υλοποίησης του προγράμματος τους προκειμένου να συντάσσονται συνολικές αναφορές για την εκτέλεση του ΠΔΕ. Τα στοιχεία που αποστέλλονται θα πρέπει να τεκμηριώνονται βάσει των δεδομένων που παρέχονται από τις πληρωμές των έργων και του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Οι Φορείς υποχρεούνται για την άμεση διασύνδεση των κατά περίπτωση αρμόδιων και υπόχρεων στελεχών τους (διαχειριστές οφειλών, υπόλογοι/υπεύθυνοι λογαριασμού) στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ) και την έγκαιρη καταχώρηση των σχετικών στοιχείων στο σύστημα. Τα στοιχεία του ΠΣΥΠΠΟΔΕ αποτελούν τη μόνη επίσημη ενημέρωση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες πρέπει να πληρώνονται κατά προτεραιότητα.

Επίσης, υποχρεούνται για την έγκαιρη ανάρτηση στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΔΕ στο e- portal του ΓΛΚ.

Επισημαίνεται ότι δύναται να διακόπτεται η χρηματοδότηση των φορέων εκείνων, των οποίων τα ανωτέρω στοιχεία για τα έργα δημοσίων επενδύσεων δεν καταχωρούνται ή αναρτώνται ελλιπώς.

4. Διαδικασία προγραμματισμού και υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2015-2018

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων για την σύνταξη και έγκριση των προγραμμάτων των Φορέων χρηματοδότησης περιγράφεται στα ακόλουθα βήματα:

- Στην αρχή του έτους εκδίδεται ΚΥΑ του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Οικονομικών με την κατανομή του ορίου πιστώσεων ανά Σ.Α. για τα συνεχιζόμενα έργα του ΠΔΕ. Για το 2015, τα όρια πληρωμών θα προσδιοριστούν με βάση τις εκτιμήσεις των Φορέων («Εγκύκλιος εκτιμήσεων πληρωμών 2014 και προβλεπόμενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠΔΣ 2015 - 2018 του ΠΔΕ» ΑΠ:37038/18.07.2014, ΑΔΑ: 6Ξ21Φ-ΔΗΩ), την εκτέλεση του ΠΔΕ 2014 και τις χρηματοδοτικές δυνατότητες.

- Η ΔΔΕ στην αρχή κάθε έτους αποστέλλει την εγκύκλιο οδηγιών για τη σύνταξη του ΠΔΕ με τα καθορισμένα όρια πληρωμών, όπως αυτά ισχύουν από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και το ΜΠΔΣ, καθώς και τα ενδεικτικά όρια των νομικών δεσμεύσεων που μπορούν να αναληφθούν.

- Οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις για κατάρτιση του ΠΔΕ συμπληρώνοντας τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και Πίνακας 1β του Παραρτήματος).

- Η ΔΔΕ εφόσον έχουν υποβληθεί οι συνολικές προτάσεις εκδίδει τις αρχικές Σ.Α. εγκρίνοντας το Πρόγραμμα.

- Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές Σ.Α. από τη ΔΔΕ, εφόσον υπάρχουν αλλαγές ως προς την αρχική πρόταση, που αφορούν σε εντάξεις νέων έργων, τροποποιήσεις προϋπολογισμών ή/και τίτλων έργων, αναμόρφωση ορίων πιστώσεων Φορέων κ.α..

- Κατά τη διάρκεια του έτους εκδίδονται τροποποιητικές των Σ.Α. Αποφάσεις από τους Φορείς Χρηματοδότησης στις περιπτώσεις ανακατανομής πιστώσεων εντός των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων τους.

- Με την έκδοση κάθε Συλλογικής Απόφασης εγκρίνονται μεταξύ άλλων:

- ο συνολικός προϋπολογισμός για κάθε έργο της Σ.Α.

- οι ετήσιες πιστώσεις σταδιακά ανά τρίμηνο και συνολικά για το έτος 2015 για κάθε έργο της Σ.Α.

Επίσης, σε κάθε Συλλογική Απόφαση αναφέρονται υποχρεωτικά:

- Τα ενδεικτικά τριμηνιαία όρια νέων νομικών δεσμεύσεων που μπορεί να αναλάβει ο Φορέας για την εκτέλεση των έργων της συγκεκριμένης Σ.Α.

- Ο φορέας υλοποίησης για κάθε έργο της Σ.Α. (όπου αυτός δεν ταυτίζεται με το φορέα χρηματοδότησης).

- Οι εγκεκριμένες πιστώσεις του Προγράμματος κάθε Φορέα ισχύουν για το συγκεκριμένο τρίμηνο στο οποίο αναγράφονται και εγκρίνονται.
Οι εγκεκριμένες αυτές πιστώσεις αφορούν το τρίμηνο που είναι σε εξέλιξη και αποτελούν τριμηνιαίο όριο στις δαπάνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από το Φορέα. Το τριμηνιαίο όριο πιστώσεων που δεν αξιοποιείται (υπόλοιπο) μεταφέρεται στο επόμενο τρίμηνο αυτόματα χωρίς άλλη ενέργεια του Φορέα.

5. Κατάρτιση ΠΔΕ 2015 - Προϋποθέσεις ένταξης έργων ανά πηγή χρηματοδότησης

Το ΠΔΕ διακρίνεται σε δύο βασικά υποπρογράμματα, το εθνικό ΠΔΕ και το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ.

Ειδικότερα:

1. το εθνικό ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών (καθέτων) 0 και 5.

2. το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ περιλαμβάνει έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς και από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών και εντάσσονται σε Συλλογικές Αποφάσεις (ΣΑ) κωδικών (καθέτων) 2,3,4,7,8,9 καθώς και των κωδικών (καθέτων) 1 και 6 που θα χρηματοδοτήσουν τις ΣΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020.

Οι αρμόδιοι Φορείς χρηματοδότησης και εκτέλεσης του ΠΔΕ έχουν την ευθύνη σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει το ΠΔΕ (Ν.2957/1954, N.4355/1964, ΧΔ 9035/1973, εγκύκλιος με Α.Π. 165/943/30.10.72 του Γ.Λ.Κ «Οδηγίες που αφορούν τον τρόπο πραγματοποιήσεως δικαιολόγησης και ενταλματοποίησης δαπανών Δημοσίων Επενδύσεων», ΚΥΑ 44009/ΔΕ 5154/2013, ΚΥΑ 46274/2014, N.3614/2007, Ν.4270/2014, Ν.4314/2014) για την ορθή υλοποίηση των δράσεων που χρηματοδοτεί το ΠΔΕ, όπως τήρηση των διαδικασιών δημοπράτησης και ανάληψης νομικής δέσμευσης, κανονικότητα και νομιμότητα των πληρωμών, ορθή εφαρμογή των ειδικών συστημάτων διαχείρισης, όπου υπάρχουν, και τήρηση των διατάξεων της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα έργα. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των προϋποθέσεων ένταξης των συνεχιζόμενων (εν εξελίξει) και νέων έργων στο ΠΔΕ 2015 ανά κατηγορία έργου και πηγή χρηματοδότησης.

5.1. Έργα Ταμείου Συνοχής ΙΙ Προγραμματικής Περιόδου 2000-2006

Τα έργα Ταμείου Συνοχής προγραμματικής περιόδου 2000-2006 θα αποπληρωθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος στις περιπτώσεις, όπου η μη ολοκλήρωσή τους ή η μη ικανοποίηση των ειδικών όρων που έχουν τεθεί στις εγκριτικές αποφάσεις (ολοκλήρωση φυσικού αντικειμένου, ικανοποίηση ειδικών όρων, απαλλοτριώσεις κλπ.), ενέχει τον κίνδυνο μη είσπραξης ή επιστροφής κοινοτικών πόρων. Η πρόταση του αρμοδίου Φορέα θα πρέπει να συνοδεύεται από σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, στην οποία έχουν συγχωνευθεί οι Μονάδες Β και Γ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΑΑΝ.

5.2. Έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 που συγχρηματοδοτούνται από την Ε.Ε. (Τομεακά και Περιφερειακά Ε.Π. ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε.Π. Αλιείας και Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας - ΣΑ/8 και ΣΑ/9)

Οι προβλεπόμενες προτάσεις - εκτιμήσεις για το 2015 - 2018, θα γίνουν με βάση τα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα θα είναι σύμφωνες με τους κανονισμούς της Ε.Ε. για το ΕΣΠΑ 2007-2013, το Π.Α.Α. 2007-2013, το Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 και τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας, θα λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΑΝ και θα γίνουν στο πλαίσιο των υπαρχόντων πολυετών δημοσιονομικών περιορισμών λόγω της ανάγκης να αποφευχθεί επιβάρυνση του ΠΔΕ με δαπάνες που δεν θα μπορέσουν τελικά να συγχρηματοδοτηθούν λόγω υπερδέσμευσης.

5.2.1. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013

5.2.1.Α. Διαδικασία ένταξης έργων

Για την ένταξη έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 στο ΠΔΕ 2015, οι Φορείς χρηματοδότησης αποστέλλουν τις προτάσεις τους με βάση τον Πίνακα Προγραμματισμού (Πίνακας 1α και 1β του Παραρτήματος). Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΔΑ/ΕΦΔ) σε συνεννόηση με τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Φορέων Χρηματοδότησης θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην Υπηρεσία του Φορέα, που κατά τον νόμο υποβάλλει την πρόταση, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και τους βοηθητικούς πίνακες.

Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία βάση για το τρέχον έτος και για τον υπολογισμό των τριμηνιαίων πιστώσεων των συνεχιζόμενων έργων πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το προηγούμενο έτος και μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ στο τρέχον έτος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3614/07, α) η απόφαση ένταξης της πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) και β) η απόφαση εκχώρησης της παραγράφου 1 του άρθρου 4 που αφορά στις πράξεις κρατικών ενισχύσεων καθώς και η απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 24 που αφορά στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου ή Ταμείων Χαρτοφυλακίου, αποτελούν αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε Συλλογική Απόφαση του ΠΔΕ του φορέα χρηματοδότησης.

5.2.1.Β. Διαδικασία ένταξης νέων έργων

Ειδικά για την ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ ανά κατηγορία ισχύουν επιπλέον οι ακόλουθες οδηγίες:

5.2.1.Β.1. Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 πλην κρατικών ενισχύσεων

Με την ένταξη της πράξης σε Ε.Π. και την καταχώρισή της στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ, η πράξη αυτή λαμβάνει κωδικό MIS και ταυτόχρονα δεκατετραψήφιο κωδικό του ΠΔΕ από το ΟΠΣ - ΠΔΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ είναι η καταχώρηση της απόφασης ένταξης της πράξης στο ΟΠΣ - ΕΣΠΑ και η δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης.

Στην περίπτωση που προκύπτουν δαπάνες μη επιλέξιμες, αλλά αναγκαίες για την υλοποίηση έργων ΣΑ/8 και ΣΑ/9 (μη επιλέξιμος π/υ που καταχωρείται στις Αποφάσεις Ένταξης ως Π2), γεγονός που εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο και ιδίως όταν αφορούν συμπληρωματικές συμβάσεις κ.λπ., αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία εγγραφής του έργου σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9, αλλά εγγράφονται ως διακριτά ενάριθμα έργα σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4 αντίστοιχα, με τη διαδικασία της αυτόματης καταχώρησης της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες που καταχωρούνται στις αποφάσεις ένταξης στον Π1 (μη επιλέξιμες απαλλοτριώσεις και μη επιλέξιμος ΦΠΑ δήμων) περιλαμβάνονται στο ίδιο ενάριθμο έργο των ΣΑ/8 και ΣΑ/9.

5.2.1. Β.2. Ένταξη νέων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 κρατικών ενισχύσεων

Για αυτή την κατηγορία έργων, επειδή ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της απόφασης εκχώρησης οριστικοποιείται με τον προϋπολογισμό της πρόσκλησης ή των προσκλήσεων, η εγγραφή της προκηρυσσόμενης δράσης στο ΠΔΕ γίνεται με τα οικονομικά στοιχεία της πρόσκλησης. Η εγγραφή της προκηρυσσόμενης δράσης γίνεται από τη ΔΔΕ, μετά την ηλεκτρονική καταχώρηση της πρόσκλησης στο ΟΠΣ από την αρμόδια ΕΥΔ/ΕΦΔ και την δημιουργία ηλεκτρονικής πρότασης. Οι ΕΥΔ/ΕΦΔ σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωμένες να αποστείλουν και την απόφαση εκχώρησης, εφόσον τους ζητηθεί.

Για τις περιπτώσεις πράξεων κρατικών ενισχύσεων υποδομών, η απόφαση ένταξης της πράξης σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί πρόταση εγγραφής της σε ΣΑ του ΠΔΕ του Φορέα Χρηματοδότησης. Το ποσό που εγγράφεται στο ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση της πράξης αντιστοιχεί στο ποσό της Δημόσιας Δαπάνης (ΔΔ), εκτός των περιπτώσεων που τα έσοδα από τη λειτουργία της πράξης εισπράττονται από το Κράτος.

5.2.2. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του ΠΑΑ και του ΕΠΑΛ 2007-2013

Δεδομένου ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει διασύνδεση μεταξύ του ΟΠΣ - ΠΔΕ και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας (ΟΠΣΑΑ), τόσο για την ένταξη νέων έργων, όσο και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων (αλλαγή π/υ, τίτλου, τελικού δικαιούχου κλπ) που εμπίπτουν στη διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής, απαιτείται η αποστολή στην Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων από την αρμόδια ΕΥΔ: α) της απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή β) της ΚΥΑ εφαρμογής δράσεων ή μέτρων του ΠΑΑ ή του ΕΠΑΛ ή γ) της ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Για όλες τις τροποποιήσεις ή εντάξεις έργων που δεν εμπίπτουν στη διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής απαιτείται πρόταση από τον φορέα χρηματοδότησης συνοδευμένη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (Απόφαση της αρμόδιας ΕΥΔ, ΚΥΑ/ΥΑ πρόσκλησης κλπ).

Στην περίπτωση που προκύπτουν δαπάνες μη επιλέξιμες, αλλά αναγκαίες για την υλοποίηση των έργων, που εντάσσονται στο ΠΑΑ και το ΕΠΑΛ (μη επιλέξιμος προϋπολογισμός που καταχωρείται στις Αποφάσεις Ένταξης ως Π2), γεγονός που πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο εξαιτίας των δημοσιονομικών περιορισμών, αυτές εγγράφονται στις ίδιες Σ.Α ως Π2, με διαδικασία αντίστοιχη της αυτόματης καταχώρησης της απόφασης ένταξης στο ΟΠΣ.

5.2.3. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

5.2.3.1 Ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπου δεν μεταβάλλεται ο προϋπολογισμός, απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας».

5.2.3.2 Ένταξη νέων έργων και τροποποίηση συνεχιζόμενων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Α) Διασυνοριακά Προγράμματα

Για την ένταξη νέων έργων «Διασυνοριακών Προγραμμάτων» (ΕΣΠΑ) του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» στο ΠΔΕ, καθώς και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων κατά τα στοιχεία που αποτελούν αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής και δεδομένης της μη διασύνδεσης τους με το ΟΠΣ - ΠΔΕ, απαιτείται πρόταση από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία». Στη συνέχεια, η αρμόδια ΕΥΔ των ανωτέρω Προγραμμάτων έχει την υποχρέωση της ηλεκτρονικής διασύνδεσης των έργων με τα αντίστοιχα MIS.

Τα Διασυνοριακά Προγράμματα που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ, εντάσσονται σε ΣΑ 8/και ΣΑ/9 και είναι τα παρακάτω :

- Πρόγραμμα «Ελλάδα-Βουλγαρία» - Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία»
- Πρόγραμμα «Ελλάδα-Ιταλία» - Πρόγραμμα «Ελλάδα-ΠΓΔΜ»,
- Πρόγραμμα «Ελλάδα-Κύπρος» - Πρόγραμμα «Balkan - Mediterranean»,


Β) Λοιπά Προγράμματα (Πολυμερή - Διακρατικά - Διαπεριφερειακά - Δίκτυα)

- Για την ένταξη νέων έργων Προγραμμάτων Πολυμερούς Διακρατικής Συνεργασίας (Πρόγραμμα Αδριατική, Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου, Μαύρη Θάλασσα), Διακρατικών Προγραμμάτων (Μεσογειακός Χώρος, Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης), Διαπεριφερειακών Προγραμμάτων (INTERREG IV C) και Δικτύων (INTERACT), καθώς και για την τροποποίηση τους, απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

- Για την ένταξη νέων έργων Προγραμμάτων Δικτύων «ESPON» και «URBACT II», καθώς και για την τροποποίησή τους, απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης και σύμφωνη γνώμη από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης.

Τα ανωτέρω Προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.2.4 Εγγραφή πιστώσεων έργων ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και Διασυνοριακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»

Α. Τα νέα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013, ΠΑΑ, ΕΠΑΛ και Διασυνοριακών Προγραμμάτων του «Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» που εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ (Ν.3614/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) πριν την έκδοση της αρχικής Σ.Α, εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το 10% του προϋπολογισμού τους. Μετά την έκδοση του αρχικού Προγράμματος και εφόσον έχει καλυφθεί το ετήσιο όριο πιστώσεων του Φορέα, τα έργα θα εντάσσονται με μηδενικές πιστώσεις.

Β. Τα συνεχιζόμενα έργα, που εντάσσονται αυτοδίκαια στο ΠΔΕ με τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξης μέχρι την έκδοση της αρχικής Σ.Α., εγγράφονται με ανώτατο όριο πιστώσεων το ποσό με το οποίο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν με τη διαδικασία των προκαταβολών (Κ.Υ.Α με αριθμ.75537/2014/ΦΕΚ Β'3499/29.12.2014 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων»).

5.2.5 Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε Αναπτυξιακό νόμο

Στη ΣΑ/8 εντάσσονται ενάριθμα έργα ανά αναπτυξιακό νόμο που, με ευθύνη των αρμόδιων φορέων (Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων ΥΠΑΑΝ, Γ.Γ Βιομηχανίας ΥΠΑΑΝ, Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού-ΔΙ.Α.Π. Περιφερειών), χρηματοδοτούν αποφάσεις υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων ενταγμένων σε επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

5.2.6. Ένταξη και τροποποίηση έργων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Β)

Για την ένταξη και τροποποίηση των έργων του Υποπρογράμματος Β «Τεχνική Υποστήριξη της Εφαρμογής» (ΤΒ) απαιτείται πρόταση από το Φορέα Χρηματοδότησης συνοδευόμενη από την αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του ετήσιου Π/Υ της Τ.Β. του φορέα από την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) του ΥΠΑΑΝ.

Για την διευκόλυνση της λειτουργίας των Φορέων και μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων της ΕΥΣΣΑ δύναται να εγγράφονται τα εν λόγω έργα στο ΠΔΕ μετά από πρόταση του Φορέα, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% της εγκεκριμένης πίστωσης του προηγούμενου έτους και το αναπορρόφητο υπόλοιπο του προηγούμενου έτους.

5.3. Ένταξη/τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων και ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών και άλλων Προγραμμάτων (μεταναστευτικές ροές, ΕΟΧ, Δ.Δ.Μ. κ.λπ.)

Το ΠΔΕ δύναται να καλύψει τη χρηματοδότηση πράξεων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων, οι οποίες έχουν υποβληθεί στην Ε.Ε. μέσω των Φορέων χρηματοδότησης ή εποπτευόμενων από αυτούς φορείς.

Η τήρηση των προϋποθέσεων συμμετοχής στα εν λόγω ευρωπαϊκά προγράμματα, η παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης τους από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις και η σταδιακή χρηματοδότηση αυτών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των Φορέων Υλοποίησης, Διαχείρισης ή/και Χρηματοδότησης, οι οποίοι δεσμεύονται για τα παραπάνω με την υποβολή προτάσεων ένταξης των έργων στο ΠΔΕ και αιτημάτων για τη σταδιακή χρηματοδότηση των έργων.

Ειδικότερα, το ΠΔΕ δύναται να καλύψει:

- Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ' ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς Χρηματοδότησης).

- Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις όπου οι φορείς δεν δύναται να εισπράξουν απ' ευθείας την Κοινοτική συμμετοχή (αφορά Υπουργεία κλπ).

- Συμμετοχή της χώρας σε Προγράμματα της Ε.Ε. που εξυπηρετούν κοινοτικές πολιτικές. Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχει κοινοτική συμμετοχή.

5.3.1. Έργα Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

5.3.1.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη συνεχιζόμενων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:

- Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

- Συνοπτική έκθεση σκοπιμότητας συνέχισης της δράσης από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα. Τα έργα της κατηγορίας αυτής παραμένουν στις ΣΑ που είναι ήδη ενταγμένα.

5.3.1.2. Ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων

Για την ένταξη νέων έργων Λοιπών Κοινοτικών Προγραμμάτων απαιτείται:

- Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

- Απόφαση έγκρισης ή συμμετοχής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε. (παρόμοιου τύπου απόφαση με την απόφαση ένταξης πράξης σε Ε.Π).

- Απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα για τη συμμετοχή της χώρας στο αντίστοιχο πρόγραμμα της ΕΕ (αφορά τις περιπτώσεις μη κοινοτικής Συμμετοχής).

Τα ανωτέρω Προγράμματα εντάσσονται σε ΣΑ/2 και ΣΑ/4.

5.3.2. Έργα χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδων 2004 - 2009 και 2009-2014

5.3.2.1. Ένταξη συνεχιζόμενων έργων χρηματοοικονομικού μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2004 - 2009

Για τα συνεχιζόμενα έργα της περιόδου 2004 - 2009 απαιτείται η υποβολή πρότασης από το Φορέα Χρηματοδότησης και η έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ).

5.3.2.2. Ένταξη νέων και τροποποίηση συνεχιζόμενων έργων Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009-2014

Η χρηματοδότηση των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014 πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ, με εξαίρεση τις περιπτώσεις των πράξεων που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων των οποίων ο Διαχειριστής Προγράμματος εποπτεύεται κατ' ευθείαν από το Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ.

Η ένταξη στο ΠΔΕ των πράξεων που εντάσσονται στα εγκεκριμένα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014 γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το ΟΠΣ - ΧΜ ΕΟΧ και η διασύνδεσή του με το ΟΠΣ - ΠΔΕ, τόσο για την ένταξη νέων πράξεων όσο και για την τροποποίηση συνεχιζόμενων (αλλαγή τίτλου, π/υ, τελικού δικαιούχου κλπ) που εμπίπτουν στη διαδικασία της αυτοδίκαιης εγγραφής, απαιτείται η αποστολή στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων από τον αρμόδιο Διαχειριστή Προγράμματος της απόφασης ένταξης της πράξης στο εγκεκριμένο πρόγραμμα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014. Η εγγραφή πραγματοποιείται στη ΣΑ του αρμόδιου Υπουργείου που εποπτεύει το Διαχειριστή Προγράμματος, με εξαίρεση τις πράξεις με Φορέα Υλοποίησης κρατικές υπηρεσίες, οι οποίες εγγράφονται σε ΣΑ του οικείου Φορέα Υλοποίησης. Σε περίπτωση που η υλοποίηση εγκεκριμένης πράξης στο πλαίσιο ενός προγράμματος πραγματοποιείται από εταιρικό σχήμα, το οποίο περιλαμβάνει φορείς διαφορετικής νομικής υπόστασης με διαφορετικό φορέα χρηματοδότησης, τότε, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή Προγράμματος προς τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, πραγματοποιείται η κατανομή του προϋπολογισμού της πράξης ανά εταίρο με εγγραφή σε ΣΑ των οικείων φορέων.

Για τη χρηματοδότηση των αλλοδαπών εταίρων των εγκεκριμένων πράξεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014 θα δίδονται ειδικότερες οδηγίες από το ΥΠΑΑΝ.

5.3.3. Έργα/δράσεις του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Τα έργα/δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» αφορούν έργα/ δράσεις στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών που εντάσσονται αντιστοίχως στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα. Ειδικότερα, το ΠΔΕ καλύπτει:

- Το σύνολο της εθνικής και κοινοτικής συμμετοχής.

- Το ποσοστό της εθνικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις, όπου το ποσοστό της κοινοτικής συμμετοχής αποδίδεται απ' ευθείας στον Φορέα (αφορά κυρίως νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από Φορείς Χρηματοδότησης).

Αναλυτικότερα, για την ένταξη νέων έργων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» στο ΠΔΕ απαιτείται:

- Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

- Απόφαση έγκρισης ή πρόταση έγκρισης από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε..

- Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

- Σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ.

Τα ανωτέρω έργα / δράσεις εντάσσονται σε ΣΑ/1.

Επίσης, για την ένταξη/τροποποίηση συνεχιζομένων έργων/δράσεων του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» απαιτείται:

- Υποβολή πρότασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης.

- Σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής.

- Σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ.

5.4. Διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης έργων την προγραμματική περίοδο 2014-2020

5.4.1. Νέα έργα ΕΣΠΑ 2014-2020

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας περιόδου 2014-2020 έχουν εγκριθεί και καθορίστηκε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την ψήφιση του Ν. 4314/2014. Για τον καθορισμό της διαδικασίας ένταξης των έργων αυτών στο ΠΔΕ θα εκδοθεί νέα ειδική εγκύκλιος.

5.4.2. Έργα που εκτελούνται κατά φάσεις στις δυο προγραμματικές περιόδους (phasing): ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΕΣΠΑ 2014-2020

5.4.2.1. Μεγάλα Έργα (σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ), τα οποία προβλέπεται να συνεχίσουν την υλοποίησή τους και στο πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου μέσω του διαχωρισμού τους σε δυο διακριτές φάσεις (phasing)

Για τα μεγάλα έργα μετά τη συμφωνία με την ΕΕ (ή μετά την υποβολή της Αίτησης Τροποποίησης Απόφασης Μεγάλου Έργου στην Επιτροπή), οι Δ.Α, θα προβούν στα ακόλουθα:

- Τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης/ πράξεων που αφορούν στο Μεγάλο Έργο ως προς τον επιλέξιμο προϋπολογισμό, ο οποίος απομειώνεται στον επιλέξιμο π/υ των εργασιών που αντιστοιχούν στην Α' φάση που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Η πράξη παραμένει ως έχει ως προς το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο και η συνολική δημόσια δαπάνη αφορά στο σύνολο της πράξης (α' και β' φάση).

Συνεπώς, η τροποποιημένη απόφαση ένταξης του έργου θα αναφέρει στο σχετικό πεδίο του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) για την εγγραφή στο ΠΔΕ, ως προϋπολογισμούς (Π/Υ1 και Π/Υ 2) τους (αρχικούς) προϋπολογισμούς του συνολικού κόστους του έργου, με τη σημείωση ότι οι π/υ θα προσαρμοστούν σε αυτούς της Α' φάσης του έργου, μετά την δημιουργία των νέων εναρίθμων Π.Δ.Ε. του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω νέας τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου.

- Στο Π.Δ.Ε., η εγγραφή του έργου διατηρείται στην ίδια Σ.Α. και στον ίδιο ενάριθμο με το συνολικό προϋπολογισμό του μεγάλου έργου που αφορά στο κόστος της α' και β' φάσης (συνολική δημόσια δαπάνη = Π/Υ1 + Π/Υ 2), έως τη δημιουργία των νέων εναρίθμων, προκειμένου να μην υπάρξει κενό χρηματοδότησης και να είναι δυνατή η συνέχιση της εκτέλεσης και χρηματοδότησης του έργου.

Μετά την έγκριση των τροποποιημένων αιτήσεων των Μεγάλων Έργων και τη δημιουργία των νέων εναρίθμων στο ΠΔΕ, οι Δ.Α. θα επαναλάβουν την τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ 2007-2013, προκειμένου να προσαρμόσουν τον προϋπολογισμό του στο επιλέξιμο κόστος των εργασιών της α' φάσης και η εν λόγω προσαρμογή να αποτυπωθεί τόσο στο ΟΠΣ όσο και στο Π.Δ.Ε.

Οι εργασίες της β' φάσης και το κόστος τους, θα αποτελέσουν αντίστοιχα το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της νέας πράξης που θα χρηματοδοτηθεί από Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω των νέων εναρίθμων Π.Δ.Ε. του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τη διαχείριση των έργων αυτής της κατηγορίας ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 51760/20-10-2014 «Οδηγίες διαχείρισης των έργων ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο».

5.4.2.2. Έργα με συνολικό κόστος άνω των 5 εκ ευρώ (και έως 50 εκ. ευρώ) που εκτελούνται κατά φάσεις στις δύο προγραμματικές περιόδους (phasing)

Για τη διαχείριση των έργων αυτής της κατηγορίας μέχρι την ενεργοποίηση των νέων Ε.Π. και την έγκριση των νέων εναρίθμων του ΠΔΕ, ισχύουν τα ως άνω αναφερόμενα στην παράγραφο 5.4.2.1 για τα μεγάλα έργα (παραμένει ο συνολικός π/υ του έργου Α και Β φάση ως συνολική δημόσια δαπάνη στο ΠΔΕ, με μείωση της επιλέξιμης δαπάνης στα ποσά της Α φάσης) και τα περιγραφόμενα στη σχετική εγκύκλιο 51760/20-10-2014 «Οδηγίες διαχείρισης των έργων ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο».

Με την έγκριση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 και τη δημιουργία των νέων εναρίθμων στο ΠΔΕ, οι Δ.Α. θα προβούν στην ένταξη σε Ε.Π. του ΕΣΠΑ 2014-2020 των πράξεων εργασιών που αντιστοιχούν στη β' φάση του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νέο ΣΔΕ.

5.4.3. Έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013 μεταφερόμενα σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ή στο Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» ως αυτοτελή έργα

Τα έργα της κατηγορίας αυτής είναι έργα που περιλαμβάνονται στα σχέδια εξυγίανσης ως εξολοκλήρου μεταφερόμενα έργα στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ή στο Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και είναι έργα με ή χωρίς σύμβαση και δαπάνες μόνο μετά την 01.01.2014, που είτε δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν μέχρι το 2015 και ταυτόχρονα δεν υπάγονται σε καθεστώς phasing, είτε είναι έργα που με τη μεταφορά τους απομειώνουν την υπερδέσμευση ενός προγράμματος.

Για τα έργα που ενδέχεται να μεταφερθούν ως αυτοτελή έργα σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, θα εφαρμόζονται οι διαδικασίες προεπιλογής, αξιολόγησης και προένταξης έργων για χρηματοδότηση από τα ΕΠ της περιόδου 2014-2020 σύμφωνα με τις εγκύκλιους 51020/ΕΥΘΥ/1153/15-10-2014 «Οδηγίες για την έναρξη υλοποίησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΨΦΦΦ-3Ο6), 73438/17-12-2014 «Παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών εξυγίανσης-κατευθύνσεις για την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των ενεργειών έως 30.12.2014», 51760/20-10-2014 «Οδηγίες διαχείρισης των έργων ΕΠ του ΕΣΠΑ σε συνέχεια των σχεδίων εξυγίανσης για το ομαλό κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 και κατά την μεταβατική περίοδο» και μέχρι την ενεργοποίηση των ΕΠ του νέου ΕΣΠΑ. Μετά την ενεργοποίηση των νέων ΕΠ, θα ακολουθηθεί η τυπική διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και ένταξης προενταχθέντων έργων στα νέα ΕΠ, στη βάση του Σ.Δ.Ε. της νέας περιόδου και των νέων κριτηρίων επιλογής που θα εγκριθούν από τις οικίες Επ. Παρακολούθησης των αντίστοιχων ΕΠ.

Τα έργα αυτά παραμένουν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ 2007 - 2013 εγγεγραμμένα στο ΠΔΕ σε ξεχωριστή ενότητα στις ΣΑ /8 και /9 (έργα εμπροσθοβαρή), μέχρι να καθοριστούν οι νέες ΣΑ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Σε ότι αφορά τα έργα που θα μεταφερθούν στο Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», αυτά θα παραμείνουν ενταγμένα στο ΠΔΕ στις υφιστάμενες ΣΑΕ μέχρι την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων από την Ε.Ε. οπότε και θα μεταφερθούν στην αντίστοιχη ΣΑΕ του Μηχανισμού.

5.5. Ένταξη έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους

Ο προγραμματισμός των δαπανών του εθνικού ΠΔΕ εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής για την περίοδο του ΜΠΔΣ 2015 - 2018. Οι αυστηρά περιορισμένοι πόροι του εθνικού ΠΔΕ επιβάλλουν την ένταση των προσπαθειών για χρηματοδότηση αποκλειστικά στοχευμένων δράσεων.

5.5.1 Κατηγορίες έργων και διαδικασία ένταξής τους στο ΠΔΕ 2015

Το στενό δημοσιονομικό πλαίσιο για το σκέλος του ΠΔΕ 2015 που χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους επιβάλλει την εξέταση όλων των υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί ή αναλαμβάνονται από εγκεκριμένα στο παρελθόν έργα.

Τα ενάριθμα έργα του ΠΔΕ που χρηματοδοτούνται από αμιγώς εθνικούς πόρους κατηγοριοποιούνται με βάση την τακτικότητα, την ανελαστικότητα και το είδος των αναγκών που ικανοποιούνται από την υλοποίησή τους στις ακόλουθες υποκατηγορίες:

Α. Νέα έργα που εντάσσονται για πρώτη φορά στο ΠΔΕ και που αφορούν είτε σε επαναλαμβανόμενες, είτε σε νέες δράσεις.

Β.1. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις (π.χ. συντήρηση οδών).

Β.2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει (συνεχιζόμενα) έργα που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις (π.χ. κατασκευή σχολείου).

Γ. Έργα ενταγμένα σε ΣΑ/3 και ΣΑ/7 με νομικές δεσμεύσεις, που δεν μεταφέρθηκαν προς ολοκλήρωση στο εθνικό ΠΔΕ κατά το 2014.

Δ. Έργα των πρώην Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία ένταξης έργων στο ΠΔΕ 2015 για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές.

5.5.1.Α. Νέα έργα

Το ΠΔΕ που χρηματοδοτείται από αμιγώς εθνικούς πόρους έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία έτη δεδομένης της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα. Συνακόλουθα και επιπρόσθετα το εθνικό ΠΔΕ έχει σωρεύσει ένα δυσανάλογα μεγάλο όγκο υποχρεώσεων από παλαιότερα έτη, γεγονός που δυσχεραίνει το ρόλο του ως αναπτυξιακού εργαλείου στις παρούσες συνθήκες.

Για το λόγο αυτό, οι Φορείς καλούνται:

Πρώτο, κατά γενικό κανόνα να μην εντάσσουν νέα έργα στο εθνικό ΠΔΕ και ταυτόχρονα Δεύτερο, να δίνουν προτεραιότητα στην αποσυμφόρηση του Προγράμματος από παλαιά βάρη με μείωση ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των προγραμμάτων τους. Ειδικότερα, θα πρέπει να:

- απεντάσσουν ανενεργά έργα, δηλαδή όσα δύο έτη μετά την ένταξή τους δεν έχουν νομική δέσμευση (σύμβαση), ή δύο έτη μετά τη ανάληψη νομικής δέσμευσης (σύμβασης) δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες (πληρωμές).

- επιταχύνουν την ολοκλήρωση των εν εξελίξει εργολαβιών αναλώνοντας κατά προτεραιότητα για το σκοπό αυτό τις ετήσιες πιστώσεις τους προκειμένου τα έργα αυτά να ολοκληρωθούν και να αποδοθούν προς χρήση, συμβάλλοντας έτσι στην αναθέρμανση της οικονομίας.

Στην περίπτωση που κατ' εξαίρεση απαιτείται η ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, η υποβολή της πρότασης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα ακόλουθα:

- Για κάθε ένταξη νέου έργου απεντάσσεται οριστικά άλλο ή άλλα έργα από το ΠΔΕ του Φορέα προκειμένου να αποδεσμεύεται ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, υπολογίζεται η σχέση του συνολικού ανεκτέλεστου ΠΔΕ του Φορέα προς το συνολικό του όριο πιστώσεων για τα έτη του ΜΠΔΣ 2014-17 και εάν ο λόγος τους είναι:

- από 0 έως 1, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού τουλάχιστον ίσου με του έργου που προτείνεται να ενταχθεί

- από 1 έως 2, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου κατά τουλάχιστον 50% από του έργου που προτείνεται να ενταχθεί

- από 2 και άνω, απεντάσσονται έργα προϋπολογισμού κατ' ελάχιστον διπλάσιου από του έργου που προτείνεται να ενταχθεί.

Ο υπολογισμός της παραπάνω σχέσης θα βασιστεί στα στοιχεία εγκεκριμένων προϋπολογισμών έργων (και ανεκτέλεστου ΠΔΕ), όπως αυτά θα υποβληθούν από τους Φορείς κατά την αρχική συνολική τους πρόταση. Προτάσεις που δεν θα είναι σύμφωνες με τα παραπάνω θα επιστρέφονται.

Σε περίπτωση τεκμηριωμένης αδυναμίας απένταξης έργου ή έργων, προκειμένου να αποδεσμευθεί ισόποσο τουλάχιστον μέγεθος ανεκτέλεστου προϋπολογισμού, δύναται να συνυπολογίζεται και η μείωση προϋπολογισμού συνεχιζομένου έργου υπό την ρητή προϋπόθεση ότι με τον μειωμένο προϋπολογισμό το έργο αυτό ολοκληρώνεται λειτουργικά.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου οι φορείς προέβησαν σε απομείωση του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού του εθνικού τους προγράμματος, αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης νέων έργων το 2014, δύνανται να επανέλθουν για ένταξη των έργων αυτών το 2015 λαμβάνοντας υπόψη την ήδη υλοποιηθείσα απομείωση.

Στους παραπάνω περιορισμούς δεν υπόκεινται τα έργα που εντάσσονται προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. σεισμοί, θεομηνίες), τα έργα των επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.5.1.Β1.), έργα που αφορούν σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων, τα οποία υπόκεινται ωστόσο στους περιορισμούς του ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους του Φορέα.

- Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ γίνονται εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. Η υποβολή της πρότασης συνοδεύεται υποχρεωτικά από Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).

- Το Τεχνικό Δελτίο ένταξης του έργου υπογράφεται υποχρεωτικά σε επίπεδο τουλάχιστον Γενικού Γραμματέα/Περιφερειάρχη του Φορέα, ο οποίος βεβαιώνει ρητά ότι το έργο δε δύναται να συγχρηματοδοτηθεί (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).

- Για έργα επαναλαμβανόμενων δράσεων (βλ. παρ. 5.5.1.Β.1.), έργα αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών, έργα που προβλέπονται από ειδική νομοθεσία, καθώς και για έργα που αφορούν στην εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων δεν απαιτείται η διαβεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου.

5.5.1.Β1. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε εν εξελίξει έργα που χρηματοδοτούν επαναλαμβανόμενες δράσεις

Οι διαχρονικά επαναλαμβανόμενες δράσεις που δύνανται να χαρακτηριστούν ανελαστικές (όπως γενικά έργα συντηρήσεων οδικού - δασικού δικτύου, σχολικών κτιρίων κ.λπ., καταπολέμηση κουνουπιών, μυοκτονίες, ηλεκτροφωτισμός έργων, κατά τη λειτουργία τους και πέραν αυτού που αφορά την περίοδο κατασκευής τους, δόσεις αποπληρωμής δανείων που έχουν συναφθεί παλαιότερα για την εκτέλεση των έργων κ.α.) εντάσσονται σε διακριτές ΣΑ ανά Φορέα χρηματοδότησης και ανά Περιφέρεια.

Δεδομένου ότι στο ΠΔΕ 2014 εντάχθηκαν έργα της ανωτέρω κατηγορίας με προγραμματισμό των σχετικών αναγκών των Φορέων για την τριετία 2014-2016, δε θα ενταχθούν νέα έργα, ούτε θα πραγματοποιηθούν αυξήσεις προϋπολογισμών για το 2015, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες θα είναι αιτιολογημένες (έκτακτες ανάγκες και δράσεις που δεν είχαν προβλεφθεί).

5.5.1.Β2. Ενάριθμα που αντιστοιχούν σε έργα εν εξελίξει που χρηματοδοτούν ημιτελείς δράσεις

Για την ένταξη των έργων αυτής της κατηγορίας απαιτείται πρόταση από τον Φορέα Χρηματοδότησης, η οποία σε περίπτωση τροποποίησης προϋπολογισμού ή τίτλου επιβάλλεται να συνοδεύεται από τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 4 Παραρτήματος).

5.5.1.Γ. Έργα ενταγμένα σε ΣΑ/3 και ΣΑ/7με νομικές δεσμεύσεις που δεν μεταφέρθηκαν προς ολοκλήρωση στο εθνικό ΠΔΕ κατά το 2014.

Το 2014 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ των έργων των επιχειρησιακών προγραμμάτων της περιόδου 2000 - 2006 (Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες) που ήταν ενταγμένα ΣΑ/3 και ΣΑ/7. Σε περίπτωση που υπάρχουν έργα αυτής της κατηγορίας που δεν είχαν μεταφερθεί το 2014 και έχουν νομικές δεσμεύσεις, οι φορείς δύνανται να τα προτείνουν για ένταξη στο εθνικό ΠΔΕ 2015 με εφαρμογή των προϋποθέσεων του κεφ. 5.5.1.Α. περί της κατ' εξαίρεση ένταξης νέων έργων στο εθνικό ΠΔΕ.

Οι Φορείς δύνανται να αιτηθούν εξαίρεση της υποχρέωσης τήρησης των προϋποθέσεων του κεφ. 5.5.1.Α. στις περιπτώσεις που τεκμηριώνεται αδυναμία απομείωσης του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού δια αφαιρέσεως έργων ή/και μείωσης προϋπολογισμών ή όταν υπάρχουν για τα έργα αυτά (που κανονικά όφειλε ο Φορέας τους να τα είχε ολοκληρώσει με τη χρηματοδότηση του ΚΠΣ 2000-2006) συμβάσεις για τις οποίες εκκρεμούν δεσμεύσεις ή απλήρωτες υποχρεώσεις και υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημία του Δημοσίου ή/και αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στην πρόταση ένταξης αυτών των έργων θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι έχει ληφθεί υπόψη η υποχρέωση ολοκλήρωσης του έργου σε λειτουργική φάση με το ελάχιστο δυνατό κόστος και όχι απαραίτητα όπως είχε σχεδιαστεί.

Σε κάθε περίπτωση οι φορείς χρηματοδότησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης θα συντάσσουν Ειδικό Τεχνικό Δελτίο Έργου με οικονομικά στοιχεία και σύντομο ιστορικό των έργων και των εργολαβιών, σύμφωνα με το υπόδειγμα (βλ. Πίνακα 5 του Παραρτήματος) αναφέροντας υποχρεωτικά όλες τις συμβάσεις που έχουν αναληφθεί και όλες τις εγκεκριμένες αναθεωρήσεις προϋπολογισμών για το υπόψη έργο. Το τεχνικό δελτίο φέρει την έγκριση των αρμόδιων υπηρεσιών του φορέα υλοποίησης, του φορέα χρηματοδότησης και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής και θα αποτελεί τη διαβεβαίωση ότι τα οικονομικά στοιχεία είναι οριστικά και δεν θα απαιτηθούν επιπλέον πόροι για το συγκεκριμένο έργο.

5.5.1.Δ. Έργα των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ)

5.5.1.Δ.1. Έργα των πρώην Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ) με Φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΑΑΝ, μεταφερόμενα για ολοκλήρωση σε νέες ΣΑΕΠ των περιφερειών

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο ΠΔΕ 2014, οι ΣΑΕ των ΕΑΠ με φορέα χρηματοδότησης το ΥΠΑΑΝ, δεν επανεκδίδονται από το 2015. Τα συνεχιζόμενα έργα των ΕΑΠ, προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότησή τους για τα επόμενα έτη, θα ενταχθούν σε νέες ΣΑΕΠ στις αντίστοιχες Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες κατά την συνολική υποβολή του εθνικού τους προγράμματος, για το τρέχον έτος, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την αναγκαία πρόβλεψη πιστώσεων για τις νέες ΣΑΕΠ. Για την έγκριση χρηματοδότησης των μεταφερόμενων έργων στις νέες ΣΑΕΠ απαιτείται:

- Πρόταση της Περιφέρειας που θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο τεχνικό δελτίο, Πίνακας 6, στον οποίο θα αποτυπώνεται η εξέλιξη του έργου με συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου που χρηματοδοτήθηκε από τις ΣΑΕ/ΕΑΠ, συνοπτική αναφορά στο ανολοκλήρωτο τμήμα του, όπως αυτό προκύπτει από τις υφιστάμενες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι και 30/09/2014, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του. Ως προϋπολογισμός του μεταφερόμενου έργου (προτεινόμενος προϋπολογισμός) λογίζεται το «Υπόλοιπο προς αποπεράτωση». Οποιαδήποτε υπέρβαση του ποσού αυτού θα πρέπει να συνοδεύεται από αναλυτική τεκμηρίωση /αιτιολόγηση της αρμόδιας Δ/νσης Τεχνικών Έργων.

- Τα μεταφερόμενα έργα των ΕΑΠ θα λάβουν νέο ενάριθμο ΠΔΕ (της αντίστοιχης ΣΑΕΠ) και δεν απαιτείται η αποδέσμευση ισόποσου ποσού από τον ανεκτέλεστο Προϋπολογισμό των έργων του Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας σύμφωνα με την παράγραφο 5.5.1.Α της παρούσης εγκυκλίου.

- Έργα των οποίων δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής σύμβασης μέχρι 30/09/2014, δύνανται να ενταχθούν στις υφιστάμενες ΣΑΕΠ, ως νέα έργα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.5.1.Α .

5.5.1. Δ.2 ΕΑΠ με Φορέα Προγραμματισμού/Χρηματοδότησης τις Περιφέρειες

Για τα ΕΑΠ που χρηματοδοτούνται από περιφερειακούς πόρους ισχύουν οι περιορισμοί που αφορούν γενικότερα στην εκτέλεση του εθνικού προγράμματος (βλ. κεφ. 5.5.).

5.5.2. Προτεραιότητες στην χρηματοδότηση των έργων από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ 2015

Η εκταμίευση των εθνικών πόρων για τα έργα του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ 2015 πραγματοποιείται ύστερα από αιτήματα των φορέων που οφείλουν με ευθύνη τους να τα υποβάλλουν κατά απόλυτη προτεραιότητα για:

- την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού,

- την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις,

- την εξόφληση οφειλών προηγουμένων ετών από εκτελεσθείσες εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και

- την εκτέλεση εν εξελίξει (συνεχιζόμενων) έργων με πιστώσεις που να ανταποκρίνονται στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ.

5.5.3. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα του ν.3389/2005

Οι Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του ν.3389/2005 (ΦΕΚ Α' 232) έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων ή και την παροχή υπηρεσιών αρμοδιότητας Δημόσιων Φορέων, αποτελούν έργα υψηλής προτεραιότητας και εντάσσονται στο θεσμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ κατόπιν απόφασης υπαγωγής της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Δ.Ε.Σ.Δ.Ι.Τ), στην οποία προεδρεύει ο ΥΠΑΑΝ και ασκεί την εποπτεία της.

Οι ΣΔΙΤ είναι κατά κύριο λόγο μακροχρόνιες συμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τους ιδιωτικούς φορείς και θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη χρηματοδότηση της αποπληρωμής τους, μέσω των πληρωμών διαθεσιμότητας, από το Δημόσιο. Λόγω του μακροχρονίου των σχετικών νομικών δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται, οι Φορείς θα πρέπει να τις λαμβάνουν υπόψη στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό τους και να δίνουν προτεραιότητα στην χρηματοδότησή τους, στο πλαίσιο των περιορισμών του ορίου πιστώσεων του εθνικού τους σκέλους.

Η ένταξη έργου ΣΔΙΤ στο ΠΔΕ και η κατανομή της χρηματοδότησης απαιτεί πρόταση του φορέα συνοδευόμενη από τη σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Γραμματείας Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Ε.Γ.Σ.Δ.Ι.Τ).

5.6 Ειδικά θέματα - Δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις

Προκειμένου να διασφαλιστεί η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, οι Φορείς χρηματοδότησης και οι Φορείς υλοποίησης των έργων του ΠΔΕ έχουν την υποχρέωση να τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάκτησης σε συνέχεια αποφάσεων δημοσιονομικών διορθώσεων, σύμφωνα με τα σχετικά Εθνικά Συστήματα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και πιο συγκεκριμένα:

- την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 907/052/2.7.2003 (ΦΕΚ Β' 878) για το «Εθνικό σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Κ.Π.Σ.), του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών για την προγραμματική περίοδο 2000-2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- την ΥΑ με αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/Β'/27.3.2008) του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΥΠΑΣΥΔ) των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και ειδικότερα το κεφάλαιο Δ' αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 1549/ΕΥΘΥ550/19.04.2010 (ΦΕΚ Β' 471) για το «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- την ΚΥΑ με αριθμό πρωτ. 4941/07.11.2011 (ΦΕΚ Β' 2538) για το «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- την ΥΑ με αριθμό πρωτ. 448/0052/04.03.2011 (ΦΕΚ Β' 686) για το «Σύστημα επιβαλλόμενων από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από τους πόρους του κρατικού προϋπολογισμού ή/και του προϋπολογισμού των ευρωπαϊκών κοινοτήτων για την υλοποίηση των προγραμμάτων συγχρηματοδοτουμένων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (στόχοι 1 και 2), του ΕΣΣΑΑΛ 2007 - 2013 και του ΕΟΧ», όπως ισχύει,

- τον Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» Οι Φορείς εντός του Αυγούστου 2015 υποχρεούνται να αποστείλουν στοιχεία στη ΔΔΕ για τις αποφάσεις Δημοσιονομικών Διορθώσεων έργων αρμοδιότητάς τους που εκδόθηκαν από 1 Ιουλίου 2014 μέχρι και 30 Ιουνίου 2015, εξαιρουμένων των ποσών για τα οποία ζητείται ανάκτηση ή βαρύνουν τους ίδιους πόρους των δικαιούχων, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 15 του Παραρτήματος. Η ΔΔΕ στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2016 θα λάβει υπόψη τα ποσά των Δημοσιονομικών Διορθώσεων για τον καθορισμό των ορίων πιστώσεων των Φορέων μειώνοντας αντίστοιχα το όριο πιστώσεων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ του Φορέα που έχει υποστεί δημοσιονομική διόρθωση.

6. Περιγραφή διαδικασίας χρηματοδότησης έργων ΠΔΕ 2015

Η χρηματοδότηση του ΠΔΕ πραγματοποιείται με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατόπιν σχετικών αιτημάτων των Φορέων Χρηματοδότησης. Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβάλλονται σε μηνιαία βάση. Επισημαίνεται ότι για την εκταμίευση των πόρων του ΠΔΕ απαιτείται προγραμματισμός και συνεργασία με τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΓΛΚ, ώστε να εξασφαλίζεται η ταμειακή ρευστότητα.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διατηρεί το δικαίωμα ολικής ή μερικής εκτέλεσης των αιτημάτων χρηματοδότησης ανάλογα με την εκάστοτε ειδική ή γενική οικονομική πολιτική. Επίσης λόγω της έγκρισης πιστώσεων στα πλαίσια της υπερδέσμευσης και προκειμένου οι πληρωμές του ΠΔΕ να παραμένουν εντός του Ορίου Πληρωμών τρέχοντος έτους, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει την εκτέλεση κατανομών ή την εκτέλεση ηλεκτρονικών πληρωμών του ΠΣΥΠΠΟΔΕ.

6.1. Χρηματοδότηση έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 και ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 - Κεντρικός Λογαριασμός

Α. Έργα ΕΣΠΑ 2007-2013

Η χρηματοδότηση των έργων ΕΣΠΑ 2007-2013 που είναι ενταγμένα ή θα ενταχθούν σε ΣΑ/8 και ΣΑ/9 πραγματοποιείται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας του (υπ' αριθμ. 164/181/20.01.11 απόφαση ΥΠΑΑΝ-ΑΔΑ:4Α95Φ-83).

Επιπλέον, σύμφωνα με την έως τώρα εφαρμογή ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Η υποβολή των προτάσεων για έγκριση πιστώσεων των έργων ΠΔΕ γίνεται από τον Φορέα Χρηματοδότησης σύμφωνα με τις οδηγίες της παραγράφου 3.2. της παρούσας εγκυκλίου, μετά από συνεργασία των αρμόδιων για την υποβολή του Πίνακα Προγραμματισμού Υπηρεσιών με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης των Προγραμμάτων. Ο προγραμματισμός των απαιτούμενων πιστώσεων γίνεται σε τριμηνιαία και όχι μηνιαία βάση. Για τον υπολογισμό των πιστώσεων (α' τρίμηνου και συνακόλουθα του έτους) πρέπει να ληφθούν υπόψη τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν το προηγούμενο έτος και παρέμειναν στους λογαριασμούς των έργων στην ΤτΕ για το τρέχον έτος, χωρίς έκδοση νέας απόφασης κατανομής για το συγκεκριμένο ποσό, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Οι λογαριασμοί των έργων ΕΣΠΑ τροφοδοτούνται αυτόματα από την Τράπεζα της Ελλάδος με τα υπόλοιπα των κατανομών που δεν πληρώθηκαν μέχρι 31/12 του προηγούμενου έτους.

2. Νέα αιτήματα χρηματοδότησης των έργων (εντολές κατανομών) καταχωρούνται ηλεκτρονικά από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. σύμφωνα με αιτήματα που έχουν υποβληθεί προς αυτές από τις Οικονομικές (ή άλλες αρμόδιες) Υπηρεσίες των φορέων χρηματοδότησης του ΠΔΕ. Τα αιτήματα κατανομών πρέπει να απορρέουν είτε από τα υποβληθέντα παραστατικά λογαριασμών αναδόχων ή ανάλογων παραστατικών, είτε, ύστερα από σχετική ασφαλή πρόβλεψη για την υποβολή τους, να ακολουθούν άμεσα πληρωμές και να μην λιμνάζουν αδιάθετοι πόροι. Διευκρινίζεται ότι αιτήματα κατανομής χρηματοδότησης μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού μπορούν να καταχωρούνται και από τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης, στους οποίους έχει εκχωρηθεί η διαχείριση μέρους των προγραμμάτων.

Η Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) μετά την εκτέλεση των εντολών κατανομής πραγματοποιεί πληρωμές μέχρι το όριο της τριμηνιαίας πίστωσης. Οι φορείς, στις πιστώσεις του α' τριμήνου, πρέπει να συμπεριλάβουν τα μεταφερόμενα υπόλοιπα του προηγούμενου έτους, καθώς και τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν με τη διαδικασία των προκαταβολών και προηγήθηκαν της έγκρισης των πιστώσεων του τριμήνου αυτού.

Τα έργα που απεντάσσονται από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 δεν δύνανται να χρηματοδοτούνται μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού και θα ακολουθείται η διαδικασία της χρηματοδότησης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παράγραφο (6.2.), εφόσον ληφθεί υπόψη η οριστικοποίηση των οφειλών τους στη ΣΑ/8 και ΣΑ/9.

Β. Έργα ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014

Η χρηματοδότηση (εντολές κατανομής) από το ΠΔΕ των ενταγμένων πράξεων στα προγράμματα του ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014, γίνεται κατ' αναλογία με όσα ισχύουν για τα έργα του ΕΣΠΑ μέσω του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ (παρ. 6 του άρθρου 44 του Ν. 4314/2014), σύμφωνα με τον Οδηγό Λειτουργίας του, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Μέχρι να τεθεί σε εφαρμογή το ΟΠΣ - ΧΜ ΕΟΧ και η διασύνδεσή του με το ΟΠΣ - ΠΔΕ, οι προτάσεις χρηματοδότησης των ενταγμένων έργων θα υποβάλλονται από τους Διαχειριστές Προγραμμάτων στο Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ - ΕΟΧ), το οποίο θα μεριμνά μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ για την εισαγωγή και διαβίβασή τους στο ΟΠΣ - ΠΔΕ.

Γ. Εξαιρέσεις έργων ενταγμένων σε ΣΑ/8 από τη διαδικασία του Κεντρικό Λογαριασμό

Εξαιρούνται από τη διαδικασία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ τα έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΣΑΕ 082/8, ΣΑΕ 282/8, ΣΑΕ 081/8, ΣΑΜ 081/8) καθώς και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΣΑΕ 086/8) (αρμοδιότητας ΟΠΕΚΕΠΕ), τα οποία παραμένουν ενταγμένα σε ΣΑ/8.

6.2. Χρηματοδότηση συγχρηματοδοτούμενων έργων πλην ΕΣΠΑ και έργων αμιγώς εθνικού προγράμματος

Για την χρηματοδότηση των έργων αυτών απαιτείται η υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των ΣΑ συνολικά και ανά έργο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Πίνακα 3 του Παραρτήματος.

Η ΔΔΕ κατά την εκτέλεση του Π/Υ αξιολογεί τα αιτήματα χρηματοδότησης σε επίπεδο ΣΑ λαμβάνοντας υπόψη την απορρόφηση των προηγούμενων χρηματοδοτήσεων και την προώθηση κατά προτεραιότητα πολιτικών που τίθενται από τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (π.χ. προώθηση Αναπτυξιακών νόμων για την ενίσχυση ΜΜΕ, προώθηση νέων χρηματοδοτικών Ταμείων Χαρτοφυλακίου, προώθηση Μεγάλων έργων Υποδομών, κλπ.).

Το αίτημα χρηματοδότησης θα συνοδεύεται από αναφορά σε επίπεδο έργου προς ενημέρωση της ΔΔΕ.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος της ΔΔΕ προγραμματίζεται η δυνατότητα αυτοματοποίησης της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης, καθώς και της κατανομής πιστώσεων στα έργα από τους Φορείς χρηματοδότησης.

7. Περιορισμός Ληξιπρόθεσμων Οφειλών - Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Οι Φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό μητρώο δεσμεύσεων για τα έργα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Αναλυτικές οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων παρέχονται στη εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, με ΑΠ:2/31585/30.03.12,(ΑΔΑ: Β4ΩΦΗ-1ΜΝ), ενώ σχετικό υπόδειγμα επισυνάπτεται και στην παρούσα εγκύκλιο (βλ. Πίνακα 2 του Παραρτήματος).

Με βάση το μητρώο δεσμεύσεων δημιουργούνται αναφορές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προγραμμάτων κάθε Φορέα και την πορεία υλοποίησης των έργων του. Οι Φορείς υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές αναφορές στην ΔΔΕ, όποτε αυτές ζητούνται. Επίσης, υποχρεούνται για την ανάρτηση των σχετικών μηνιαίων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές) στο e-portal του ΓΛΚ.

Η ΔΔΕ έχει αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα στο ΟΠΣ - ΠΔΕ για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη παρακολούθηση των οφειλών του ΠΔΕ που θα μηχανογραφήσει την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων και θα απλοποιήσει την συλλογή των στοιχείων που πρέπει να αναρτώνται στο e-portal του ΓΛΚ. Εντός του 2015 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση των εφαρμογών και η βελτιστοποίηση των σχετικών αναφορών με εφαρμογή και πιλοτικών δράσεων.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2011/7/ΕΕ (παρ. Ζ, Ν.4152/2013, ΦΕΚ107/9.5.2013 τ.Α), η οποία αφορά στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, οι φορείς υποχρεούνται να επισπεύδουν τις διαδικασίες πληρωμών του ΠΔΕ και να προσαρμοστούν στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εν λόγω Νόμου χρονικά όρια. Σημειώνεται ότι για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων μέσα από το Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. προγραμματίζεται η δυνατότητα αυτόματου υπολογισμού των τόκων υπερημερίας και των εξόδων καθυστέρησης πληρωμής. Επιπλέον, προκειμένου να αποφευχθεί η πληρωμή τόκων, δημιουργείται στο σύστημα μηχανισμός ειδοποίησης των υπολόγων/διαχειριστών πριν το πέρας της προβλεπόμενης στον παραπάνω νόμο προθεσμίας.

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και στις πληρωμές έχουν τα έργα για τα οποία έχουν κατατεθεί από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης, τιμολόγια ή ισοδύναμα παραστατικά πληρωμής, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων χρηματοδότησης. Ενημέρωση για το ύψος των απλήρωτων τιμολογίων θα λαμβάνει η ΔΔΕ μόνο από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ και δεν θα έχει ευθύνη για κατατεθειμένα και μη καταχωρημένα στο σύστημα τιμολόγια.

8. Ενέργειες ολοκλήρωσης έργων στο ΠΔΕ - εκκαθάριση αρχείου ΠΔΕ από ανενεργά και ολοκληρωμένα έργα

Οι Φορείς Χρηματοδότησης οφείλουν να ενημερώνουν τη ΔΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων τους, εκδίδοντας σχετική απόφαση/βεβαίωση ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για κάθε έργο του ΠΔΕ που είναι ενταγμένο σε ΣΑ ευθύνης τους. Η απόφαση/βεβαίωση ολοκλήρωσης θα αποστέλλεται με πρόταση του Φορέα (βλ. Πίνακα 1α και 1β Προγραμματισμού) για απένταξη του έργου από το ΠΔΕ, ώστε να πραγματοποιείται η αναγκαία εξίσωση του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου με τις πραγματοποιημένες στο ΠΔΕ πληρωμές του.

Το 2014 πραγματοποιήθηκε η οριστική εκκαθάριση του ΠΔΕ από ανενεργά έργα. Όσα έργα οι Φορείς δεν συμπεριέλαβαν στην αρχική συνολική πρόταση τους σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο 18653/17.04.2014 του ΥΠΑΑΝ (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΦ-8Α6), δεν μπορούν να τα συμπεριλάβουν στην αρχική τους πρόταση για το 2015, αλλά για την χρηματοδότηση τυχόν υπολειπόμενων εργασιών των έργων αυτών απαιτείται πλέον η ένταξη νέου έργου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 5.5.1.Α.

Στην πρόταση θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά και τα έργα για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθεί πίστωση για το τρέχον έτος (μηδενική πίστωση). Για τα έργα αυτά, θα υπάρχει ειδική αιτιολόγηση στη στήλη παρατηρήσεις, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους το έργο αυτό παραμένει ανενεργό στο τρέχον έτος.

Όσα έργα οι φορείς δεν τα συμπεριλάβουν στη φετινή αρχική συνολική πρότασή τους, διαγράφονται οριστικά από το ΠΔΕ και για τη χρηματοδότηση τυχόν υπολειπόμενων εργασιών, ισχύει η παραπάνω διαδικασία ένταξης νέου έργου.

9. Υποστήριξη διαδικασιών με εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (ΟΠΣ - ΠΔΕ)

Με την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου e-pde που ολοκληρώνεται εντός του 2015 αναβαθμίζεται και ενοποιείται η αυτοματοποίηση/ηλεκτρονικοποίηση του συνόλου των διαδικασιών του ΠΔΕ και προσφέρεται πλήρης πρόσβαση και στους φορείς χρηματοδότησης του προγράμματος. Ωστόσο, ορισμένα κρίσιμα υποσυστήματα έχουν ήδη υλοποιηθεί και είναι διαθέσιμα σε παραγωγική λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη αυτοματοποιηθεί οι ακόλουθες διαδικασίες του ΠΔΕ:

- Υποβολή προτάσεων ένταξης έργων

- Υποβολή αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων

- Καταγραφή οφειλών

- Πληρωμές έργων

Οι ανωτέρω εφαρμογές είναι διαθέσιμες μέσω διακριτών υποσυστημάτων στην επίσημη ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ http://www.e-pde.gr και παρουσιάζονται αναλυτικότερα ακολούθως.

9.1. Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων

Η υποβολή προτάσεων για ένταξη και έγκριση έργων στο ΠΔΕ γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης ΠΔΕ από την εφαρμογή «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΠΔΕ». Επισημαίνεται ότι η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εν λόγω εφαρμογής.

Οι ορισμοί Υπηρεσιών και στελεχών που εκδόθηκαν το περασμένο έτος για την ηλεκτρονική υποβολή του ΠΔΕ 2014 ισχύουν και για την υποβολή του ΠΔΕ 2015, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια εκ μέρους του Φορέα.

Στις περιπτώσεις ορισμού νέων Υπηρεσιών και στελεχών ή/και αντικατάσταση στελεχών, μετά την έκδοση των σχετικών τροποποιητικών αποφάσεων ορισμού, θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά νέα αιτήματα για έκδοση κωδικών για τους ρόλους «Εισηγητής Φορέα ή Ειδικού Φορέα» ή «Εισηγητής Πρότασης/Ανακατανομής Συλλογικής Απόφασης». Επισημαίνεται ότι για όλους τους ρόλους του συστήματος είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση σχετικού σεμιναρίου εκπαίδευσης χρήσης που θα πραγματοποιείται από τη ΔΔΕ κατόπιν αιτήσεως του Φορέα. Σχετικός οδηγός χρήσης του συστήματος είναι αναρτημένος στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ.

Για θέματα υποστήριξης οι χρηστές μπορούν να απευθύνονται είτε στο «HELPDESK» μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του ΠΔΕ, είτε να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

9.2. Ηλεκτρονική υποβολή αποφάσεων ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων

Η υποβολή αποφάσεων ανακατανομής εγκεκριμένων πιστώσεων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» της ηλεκτρονικής πύλης του ΠΔΕ.

Η ανακατανομή εγκεκριμένων πιστώσεων από τους Φορείς του ΠΔΕ γίνεται αποκλειστικά μέσα από το σύστημα που δίνει τη δυνατότητα έκδοσης αποφάσεων ανακατανομής πιστώσεων των ΣΑ από τους ίδιους τους Φορείς. Οι αποφάσεις αυτές κοινοποιούνται στην ΤτΕ μέσω του δικτύου της ΔΔΕ.

9.3. Ηλεκτρονική καταγραφή Οφειλών

Η καταγραφή των οφειλών πραγματοποιείται μέσα από το Π.Σ.Υ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. Η ΔΔΕ με σχετικά έγγραφά της έχει περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, έχει ορίσει το πεδίο εφαρμογής και τους υπόχρεους για διασύνδεση και χρήση (α. Οδηγίες για την ηλεκτρονική καταγραφή οφειλών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Α.Π. 51123/ΔΕ8838 - 24/11/2011), β. ΚΥΑ Καθορισμού τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών (ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Ξ9 / ΦΕΚ 2595 Τεύχος Β' 15/10/13), γ. εγκύκλιος Διευκρινήσεων και οδηγιών για τη διενέργεια πληρωμών έργων ΠΔΕ ΝΠΔΔ/ΝΠΙΔ μέσω ηλεκτρονικών εντολών (Α.Π. 45778 - 18/09/2014) ε. ΚΥΑ 75537/22.12.2014 «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επόμενου ΠΔΕ και ρύθμιση σχετικών θεμάτων»). Επίσης αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ.

Οι Διαχειριστές Οφειλών έχουν την ευθύνη της διασύνδεσης των Υπολόγων - Διαχειριστών έργων του Π.Δ.Ε., καθώς και της εποπτείας για την εισαγωγή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στο σύστημα. Αντίστοιχα, οι Υπόλογοι - Διαχειριστές έργων έχουν την ευθύνη της καταχώρησης στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. όλων των παραστατικών (τιμολογίων ή ισοδύναμων εγγράφων) που έχουν εκδοθεί μετά την 1.1.2012 καθώς και όσων παραστατικών προηγουμένων ετών δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί. Επίσης, υποχρέωση των Υπολόγων - Διαχειριστών έργων ΠΔΕ είναι η συσχέτιση των παραπάνω παραστατικών με τις αντίστοιχες πληρωμές της ΤτΕ για όσα έχουν πληρωθεί με τη χρήση επιταγών οι οποίες εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα.

Σημειώνεται ότι από 1.1.2015 που ισχύει η υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών, έγκυρες αναφορές για το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων εκδίδονται αποκλειστικά από το Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερης σημασίας η πλήρης καταχώρηση όλων των εκκρεμών οφειλών των Φορέων. Στην περίπτωση που οι Φορείς δεν έχουν μεριμνήσει για την καταχώρηση των παραστατικών που εκκρεμεί η πληρωμή τους υποχρεούνται να το κάνουν άμεσα κατά προτεραιότητα.

Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις νομικών προσώπων ή ΑΕ του Δημοσίου που δεν είναι υπόλογοι - διαχειριστές έργων και επιχορηγούνται, η καταχώρηση των παραστατικών αφορά τιμολόγια επιχορήγησης που εκδίδουν οι υπόλογοι - διαχειριστές έργων των Φορέων που τα επιχορηγούν.

9.4. Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Η ηλεκτρονική πληρωμή δαπανών του ΠΔΕ είναι υποχρεωτική από 01/01/2015, πραγματοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής μέσω του ΠΣΥΠΠΟΔΕ και αντικαθιστά όλους τους άλλους τρόπους πληρωμής. Μετά τη ημερομηνία αυτή πληρωμές με άλλους τρόπους (επιταγές, έγγραφα, κλπ) διενεργούνται μόνο για τη χορήγηση προκαταβολών για μικροδαπάνες, καθώς και για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που καθορίζονται με απόφαση του ΥΠΑΑΝ (ΚΥΑ με ΑΠ:44009/ΔΕ5154/13, ΑΔΑ: ΒΛΛ1Φ-3Ξ9, ΦΕΚ 2595 Β' 2013),

Η υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής πληρωμής για όλα τα έργα ΠΔΕ, η οποία διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας, δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά τη διαδικασία καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου που απαιτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία όπως τροποποιήθηκε πρόσφατα (ν.4270/2014).

Υπογραμμίζεται ότι με βάση τη νέα διαδικασία για την πληρωμή των έργων του συγχρηματοδοτούμενου ΠΔΕ που αφορά στην αντικατάσταση του υπολόγου φυσικού προσώπου από την Οικονομική Υπηρεσία του Φορέα (ΚΥΑ 46274/ΦΕΚ Β 2573/26-09-14), για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών πληρωμών θα πρέπει να γίνουν πρόσθετες ενέργειες, οι οποίες πρέπει να προηγηθούν της διαδικασίας πιστοποίησης χρηστών στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. Συγκεκριμένα, πρέπει να αποσταλούν στην ΤτΕ τα απαραίτητα στοιχεία των Υπηρεσιών Οικονομικής Διαχείρισης και των αρμόδιων μονάδων των Ειδικών Υπηρεσιών, που είναι δικαιούχοι εφαρμογής Τεχνικής Βοήθειας, να προχωρήσει η διαδικασία αναφορικά με το γνήσιο της υπογραφής των Προϊσταμένων των εν λόγω υπηρεσιών στην ΤτΕ και να εκδοθούν αποφάσεις ορισμού υπευθύνων λογαριασμών για έργα αρμοδιότητάς τους.

Οι Φορείς θα πρέπει άμεσα να προβούν στις παραπάνω ενέργειες, καθώς και να διασφαλίσουν την πιστοποίηση των χρηστών τους στο Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε., ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στις πληρωμές έργων ΠΔΕ.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση του Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ.

9.5 Μεταφορά δεδομένων Τραπεζικών συναλλαγών ΠΔΕ από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκτός ΤτΕ

Για την πληρέστερη παρακολούθηση των χρηματορροών του Προγράμματος απαιτείται να αντλούνται στοιχεία κινήσεων λογαριασμών έργων του ΠΔΕ που τηρούνται σε λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (εμπορικές/συνεταιριστικές ή άλλες τράπεζες), κατ' αναλογία με το τρόπο που ακολουθείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένου μηχανισμού από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε συνεργασία με τις εμπορικές/συνεταιριστικές τράπεζες έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονική εφαρμογή διαβίβασης στη ΔΔΕ στοιχείων των τραπεζικών συναλλαγών που αφορούν πληρωμές των έργων ΕΣΠΑ, από λογαριασμούς έργων που τηρούνται εκτός Τράπεζας της Ελλάδος.

9.6. Γραφείο Υποστήριξης (HELPDESK)

Για την υποστήριξη όλων των εφαρμογών του ΟΠΣ - ΠΔΕ, την παροχή διευκρινήσεων και την επίλυση τεχνικών ή άλλων προβλημάτων υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αιτήματος συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στην ηλεκτρονική πύλη του ΠΔΕ (http://www.e-pde.gr).

10. Ενέργειες - Προθεσμίες

Οι προτάσεις για το ΠΔΕ 2015 θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 13 Μαρτίου 2015, προκειμένου το Πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολο του έγκαιρα.

Οι προτάσεις που πρέπει να διαμορφωθούν σύμφωνα με τα παραπάνω, υποβάλλονται στην Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής (βλ κεφ. 9.1). Μετά την επιτυχή υποβολή στην εφαρμογή οι προτάσεις θα πρέπει να εκτυπωθούν, να υπογραφούν αρμοδίως και να αποσταλούν σε ένα αντίτυπο στη ΔΔΕ (Νίκης 5-7, Σύνταγμα). Προτάσεις που δεν θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά εφεξής δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα επιστρέφονται στους αποδέκτες. Τα αιτήματα χρηματοδότησης θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, εντός των χρονικών ορίων που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο.

Τα έντυπα υποδείγματα σε επεξεργάσιμη μορφή θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΝ http://www.mindev.gr και http://www.e-pde.gr.

Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα που απευθύνονται στη ΔΔΕ πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά μόνο από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΑΑΝ (Νίκης 5-7, 2ος όροφος, γρ. 219).

Παρακαλούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία κατάρτισης του ΠΔΕ 2015 για την αυστηρή τήρηση των παραπάνω οδηγιών και προθεσμιών έτσι ώστε, με την ουσιαστική συμβολή τους έγκαιρα και σύμφωνα με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις, να συμβάλουν στην υλοποίηση του ΠΔΕ.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Κώστας Σκρέκας

ΣυνημμέναΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο