Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 13143/30.7.2018.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-01-2015 ]

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1746/21.1.2015 Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30−07−2014), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων

(Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30−07−2014), των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων)

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 1746

(ΦΕΚ Β΄135/22-01-2015)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄/98).

2. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α΄/112).

3. Τον Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄/187).

4. Το Π.δ. 85/2012 (Α΄/141) «ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

5. Το Π.δ. 86/2012 (A΄/141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το άρθρο 4 του Π.δ. 98/2012 (Α΄/160) «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α΄/141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

7. Το Π.δ. 112/2014 (Α΄/179) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».

8. Το άρθρο 25 του Ν. 4276/2014 (Α΄/155), «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών δομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».

9. Την με αριθμ. 21185/13−10−2014 (Β΄/2840) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων − διαμερισμάτων».

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για τις προσφερόμενες −στις οινοποιητικές/οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις− υπηρεσίες υποδοχής και ξενάγησης ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Μεμονωμένα ή συνδυαστικά, χώρος επισκεπτών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρος γευσιγνωσίας διαμορφωμένος για γευστική δοκιμή, χώρος τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης προϊόντων.

β) Ειδικότερα ο χώρος γευσιγνωσίας είναι κατ’ ελάχιστο εξοπλισμένος με:

− ποτήρια γευσιγνωσίας (γυάλινα, κολωνάτα, ανεξαρτήτως διαστάσεων)

− πτυελοδοχεία

− ψυγεία ή/και συντηρητές που διασφαλίζουν την απαιτούμενη θερμοκρασία των κρασιών (θερμοκρασία σερβιρίσματος).

γ) Σήμανση (πινακίδα) στην είσοδο του οινοποιείου με χρηστικές πληροφορίες που αφορούν κατ’ ελάχιστο τις ώρες λειτουργίας και ημέρες επίσκεψης του οινοποιείου και τηλέφωνα επικοινωνίας.

δ) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκαταλόγου οίνων και κόστους (αν υπάρχει) της γευστικής δοκιμής.

ε) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής τιμοκαταλόγου λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.

στ) Υποχρεωτική γνωστοποίηση −με κάθε πρόσφορο τρόπο και ειδικότερα με σήμανση και με διαδικτυακή ή τηλεφωνική ή έντυπη ενημέρωση− για την δυνατότητα του οινοποιείου να δεχθεί την επίσκεψη και φιλοξενία ΑΜΕΑ.

ζ) Ευδιάκριτη σήμανση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων της οινοποιητικής ή οινοπαραγωγικής εγκατάστασης.

η) Τουαλέτες (WC) για άνδρες (ανδρικές) και γυναίκες (γυναικείες), καθώς και τουαλέτες για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

θ) Πυρασφάλεια και ασφάλεια των χώρων. Κατ’ ελάχιστο πυροσβεστήρες (των οποίων ελέγχεται η ημερομηνία λήξης), σήμανση και περίφραξη επικίνδυνων χώρων και προστασία φρεατίων.

ι) Ορισμός υπευθύνου για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών.

ια) Τοποθέτηση του «Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου» στην είσοδο της εγκατάστασης της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014.

ιβ) Σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση των αμπελοοινικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις τηρούν τις διατάξεις της αριθμ. 385951/2000 υπουργικής απόφασης (Β΄ 1180).

Άρθρο 2

Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για τα −εντός οινοποιητικών/ οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων− ιδρυόμενα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και χώρους εστίασης ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Σε ό,τι αφορά τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια − διαμερίσματα της παρ. 2 υποπαρ. β στοιχείο γγ του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, οι τεχνικές και λειτουργικές τους προδιαγραφές ορίζονται λεπτομερώς στην με αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Β΄/2840).

β) Σε ό,τι αφορά τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα − τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της παρ. 2 υποπαρ. β στοιχείο ββ του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 οι τεχνικές και λειτουργικές τους προδιαγραφές ορίζονται λεπτομερώς στην με αριθμ. 27715/29.11.2013 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Β΄/3118).

γ) Σε ό,τι αφορά τους −εντός οινοποιητικών/ οινοπαραγωγικών εγκαταστάσεων−χώρους εστίασης (όπου αυτή παρέχεται) ισχύουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζονται στην Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 απόφαση Υπουργού Υγείας (Β΄/2718).

Άρθρο 3
Διαδικασία Χορήγησης Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.)

1. Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις λειτουργούν με Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου που εκδίδεται από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του Υπουργείου Τουρισμού, στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η οινοποιητική/οινοπαραγωγική εγκατάσταση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση χαρακτηρισμού της ως οινοτουριστικής.

2. Για τη χορήγηση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση-Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται:
i) τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται.
ii) ο ορισμός του υπευθύνου για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών.
iii) η τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών του άρθρου 1 της παρούσης.
β) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή έναρξη λειτουργίας επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 της αριθμ. 32790/392/Φ.15/2017 απόφασης (Β΄ 1061).
γ) Αντίγραφο της δήλωσης παραγωγής και κατά περίπτωση δήλωση επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων που υποβάλλονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων.
δ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 150 €. Το ως άνω παράβολο κατατίθεται υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3741.
Όταν η επιχείρηση ασκείται από νομικό πρόσωπο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης. Επίσης υποβάλλονται ως δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία του νομικού προσώπου.

3. Η αρμόδια Π.Υ.Τ. εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών/ παραστατικών χορηγεί Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.). Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Σ.Ε.Ο., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Π.Υ.Τ.

4. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ανακαλείται από την αρμόδια Π.Υ.Τ. σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν εφαρμόζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

5. Τo Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (WINERY OPEN ΤΟ THE PUBLIC) και ειδικότερα η μορφή και ο τύπος αυτού είναι αυτά που αποτυπώνονται στο παράρτημα που ακολουθεί και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

6. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Κατά την λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια Π.Υ.Τ. αίτηση ανανέωσης του σήματος συνοδευόμενη από όσα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά χρήζουν ανανέωσης, και την απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του αρχικού ποσού.

7. Οποιαδήποτε αλλαγή στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαχειρίζεται την οινοτουριστική επιχείρηση συνεπάγεται έκδοση νέου Σ.Ε.Ο. με μόνη την υποβολή του δικαιολογητικού α', και την απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ίσου με το 20% του αρχικού ποσού.

8. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Οινοτουριστικών Επιχειρήσεων, όπου καταχωρούνται όλοι οι κάτοχοι Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου.


Άρθρο 4

Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ή η σχετική βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του.

Κατά την λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια ΠΥΤ αίτηση ανανέωσης του σήματος συνοδευόμενη από όσα από τα προβλεπόμενα παραστατικά/ δικαιολογητικά χρήζουν ανανέωσης.

Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΠΥΤ προβαίνει στην ανανέωση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου ή της σχετικής βεβαίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο