Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2015 ]

Αρ. πρωτ.: ΔΤΔ Α 5001457 ΕΞ 2015/19.1.2015 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 5026766/6-11-2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας»

(Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 5026766/6-11-2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας»)

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ. : ΔΤΔ Α 5001457 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
1) Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ A'
2) Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Α. Κατρινάκη / Ε.Γκόνη/Δ.Τσετσέκου
Διον. Ζορμπάνος/Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο : 210 6987 457/452/446/409
Fax : 210 6987 450
Email : [email protected]
[email protected]

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΤΔ Α 5026766/6-11-2014 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας»


Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθ. ΔΔΤΔ Α 5026766 ΕΞ 2014/6.11.2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων περί απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 3120 τεύχος Β' στις 20-11-2014 και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΘ9Η-ΡΛΝ.

Α. Με την εν λόγω Απόφαση αντικαθίσταται η αριθμ. Τ.2030/143/Α0019/24-5-2004 ΑΥΟ «Απλουστευμένες διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και διαμετακόμισης της ηλεκτρικής ενέργειας» και αναλυτικότερα, ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

- Λόγω της φύσης του εμπορεύματος για την εισαγωγή/εξαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας τηρείται υποχρεωτικά απλουστευμένη διαδικασία και συγκεκριμένα η διαδικασία εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας απλουστευμένων διαδικασιών ρυθμίζονται από τις αριθμ. Δ19Α 5041987 ΕΞ 5.10.2011 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2467/Β) και Δ19Α 5030435 ΕΞ 23.7.2012 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2254/Β/2-8-201) για τη διαδικασία απλουστευμένης διασάφησης και της διαδικασίας εκτελωνισμού στον οριζόμενο από τον εισαγωγέα/εξαγωγέα τόπο όπως ισχύουν.

- Χρήση απλουστευμένης διαδικασίας για την ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να χορηγηθεί, εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις, σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ασκεί εμπορική δραστηριότητα εισαγωγής/εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς επίσης και στους τελωνειακούς αντιπροσώπους των εν λόγω προσώπων. Προϋπόθεση για χρήση απλουστευμένης διαδικασίας από τους τελωνειακούς αντιπροσώπους είναι η ύπαρξη επαρκών στοιχείων και διαδικασιών που να επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή έκδοσης της άδειας να εξακριβώσει τα στοιχεία των εκπροσωπούμενων προσώπων και να πραγματοποιήσει κατάλληλους τελωνειακούς ελέγχους.

- Οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και πραγματοποιούν εισαγωγές/εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να αποκτήσουν άδεια απλουστευμένης διαδικασίας μέσω τελωνειακού αντιπροσώπου. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω εταιρείες δεν απαιτείται να λάβουν ΑΦΜ στη χώρα μας ή να ορίσουν φορολογικό αντιπρόσωπο.

- Επειδή η εισαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας δεν επιβαρύνεται με εισαγωγικούς δασμούς και ΦΠΑ, δεν απαιτείται σύσταση εγγύησης.

- Διαδικασίες τηρούνται για την ηλεκτρική ενέργεια που εισέρχεται προς ή εξέρχεται από τη χώρα μας με δίκτυο αγωγών μόνο μέσω κόμβων διασύνδεσης με τρίτες χώρες ή χώρες ΕΖΕΣ.

- Η απλουστευμένη διαδικασία που καθιερώνεται συνοψίζεται ως εξής: σε κάθε εισαγωγή/εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ο διασαφιστής καταχωρεί στα Λογιστικά του Βιβλία τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία/εξαγωγή με βάση τις μετρήσεις της εταιρείας ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Η εγγραφή αυτή περιλαμβάνει τα υποχρεωτικά στοιχεία της Γνωστοποίησης Λογιστικής Εγγραφής τύπου R χωρίς να απαιτείται η γνωστοποίησή της στο αρμόδιο Τελωνείο και η καταχώριση των εμπορευμάτων στα λογιστικά βιβλία ισοδυναμεί με άδεια παραλαβής τους. Στη συνέχεια υποβάλλει ηλεκτρονικά στο αρμόδιο τελωνείο την ανακεφαλαιωτική διασάφηση (τύπου Ζ) σε προθεσμία το αργότερο έως την 15η ημέρα του επόμενου της εισαγωγής/εξαγωγής μήνα για το σύνολο της παραληφθείσας/εξαχθείσας ποσότητας που αφορά τον προηγούμενο μήνα. Με τη Ζ υποβάλλονται και τα τιμολόγια αγοράς/πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και οι βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ για την πιστοποίηση των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά, μέσα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες/ Αίτηση με συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα/ Δημιουργία Συνυποβαλλόμενων Αρχείων».

- Σύμφωνα με το άρθρο 6 η εταιρεία ΛΑΓΗΕ ΑΕ αναλαμβάνει την ευθύνη της ενημέρωσης κάθε εταιρείας που εγγράφεται στο Μητρώο συμμετεχόντων και πραγματοποιεί εισαγωγή/εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περί της υποχρέωσης τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων κατά τα οριζόμενα στην κοινοποιούμενη απόφαση. Κατ' εφαρμογή αυτού, το κείμενο που θα παραδίδεται ενυπόγραφα σε κάθε εταιρεία κατά την εγγραφή της στο Μητρώο Συμμετεχόντων παρατίθεται κατωτέρω :

«Έλαβα γνώση περί των υποχρεώσεων τήρησης τελωνειακών διατυπώσεων εισαγωγής/εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την αριθμ. ΔΤΔ Α 5026766/6-11-2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ 3120/Β/ 20-11-2014) που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΛΘ9Η-ΡΛΝ.
Ημερομηνία.... Υπογραφή»

Β. Για τη συμπλήρωση της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης Ζ, οι θέσεις που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής είναι οι ακόλουθες:

• Στη θέση 30 της διασάφησης συμπληρώνεται το πεδίο «εξουσιοδοτημένος τόπος εμπορευμάτων», με τις εγκαταστάσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ,

• Στη θέση 33 της διασάφησης συμπληρώνεται ο εθνικός πρόσθετος κωδικός 1997 (αφορά μόνο στην εισαγωγή),

• Στη θέση 40 της διασάφησης συμπληρώνονται οι αριθμοί καταχώρησης των λογιστικών εγγραφών (CLE),

• Στη θέση 44 της διασάφησης συμπληρώνονται :
> Ο αριθμός της άδειας απλουστευμένων διαδικασιών με κωδικό 1961.
> Σε περίπτωση εισαγωγέα/εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένου στη χώρα μας, ο ΑΦΜ του εισαγωγέα/εξαγωγέα με τους κωδικούς:
- 1720 «ΑΦΜ εγκατεστημένου στη χώρα μας εισαγωγέα» (εισαγωγή),
- 1732 «ΑΦΜ εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα» (εξαγωγή).
> Σε περίπτωση χορήγησης άδειας απλουστευμένων διαδικασιών εισαγωγής/εξαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο ΚΜ, μέσω τελωνειακού αντιπροσώπου, ο ΑΦΜ του τελωνειακού αντιπροσώπου με τους κωδικούς :
- 1737 «ΑΦΜ τελωνειακού αντιπροσώπου του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εισαγωγέα» (εισαγωγή),
- 1738 «ΑΦΜ τελωνειακού αντιπροσώπου του μη εγκατεστημένου στη χώρα μας εξαγωγέα» (εξαγωγή),

• Στο πεδίο «Κωδικός ατέλειας» συμπληρώνεται ο κωδικός Χ14 «Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: απαλλαγή από Φ.Π.Α. και λοιπούς φόρους» (αφορά στην εισαγωγή).

Γ. Αναφορικά με την τακτοποίηση των ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα :

• στην εισαγωγή μεσολαβεί ενέργεια του Τελωνείου για την τακτοποίηση των ανακεφαλαιωτικών διασαφήσεων μέσω της αντίστοιχης λειτουργίας και

• στην εξαγωγή, η διασάφηση οριστικοποιείται άμεσα από τον τελωνειακό υπάλληλο (λειτουργία «Οριστικοποίηση ΕΔΕ») και λαμβάνει τον τύπο κατάστασης (status) F08. Ως ημερομηνία εξόδου στο αντίστοιχο πεδίο τίθεται η ημερομηνία της τελευταίας λογιστικής καταχώρησης.

Δ. Όσον αφορά το φόρο προστιθεμένης αξίας :

Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης εισαγωγέα/εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένου σε άλλο ΚΜ, δεν απαιτείται η απόκτηση ΑΦΜ ή ο ορισμός φορολογικού αντιπροσώπου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται αποκλειστικά και μόνο για τα εγκατεστημένα σε άλλο ΚΜ υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που πραγματοποιούν εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την κοινοποιούμενη απόφαση θεσπίζεται διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα :

i. Για την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 23 παρ 1ε του Ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ») :
- το ποσό του ΦΠΑ βεβαιώνεται επί της ανακεφαλαιωτικής διασάφησης,
- στο πεδίο «Κωδικός ατέλειας» συμπληρώνεται ο κωδικός Χ14,
- στη θέση 33 συμπληρώνεται ο κωδικός 1997,

ii. Για την απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρο 24 παρ 1α του Ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ»), απαιτείται ο εξαγωγέας να διαθέτει :
- βεβαιώσεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ για τις εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας,
- τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας,
- εκτύπωση του μηνύματος ΙΕ 599 το οποίο τηρείται στο αρχείο του.

Διευκρινίζεται ότι, η απαλλαγή από ΦΠΑ κατά την εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θεωρείται οριστικοποιημένη μόνο όταν έχουν ολοκληρωθεί από το αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής οι διασταυρωτικοί έλεγχοι των βεβαιώσεων των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης που αφορούν τις βεβαιωμένες από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ εξαχθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την οριστικοποίηση της απαλλαγής από ΦΠΑ, το αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής, στα πλαίσια διενέργειας των εκ των υστέρων ελέγχων προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες :

Σε μηνιαία βάση και βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης Α.Υ.Ο, το αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής συγκεντρώνει τις ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη 15η ημέρα του προηγούμενου μήνα οι οποίες έχουν οριστικοποιηθεί και έχει εκδοθεί το μήνυμα ΙΕ 599 ώστε να προβεί σε διασταυρωτικούς ελέγχους των βεβαιώσεων των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας της ΑΔΜΗΕ ΑΕ με τα αντίστοιχα τιμολόγια πώλησης. Για τη διενέργεια των διασταυρωτικών ελέγχων εκδίδεται εντολή εκ των υστέρων ελέγχων από το υποσύστημα Υποθέσεων και :

- εφόσον προκύπτει συμφωνία μεταξύ των ανωτέρω, η απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας θεωρείται οριστικοποιημένη.

- εφόσον δεν προκύπτει συμφωνία μεταξύ των ανωτέρω, διενεργούνται οι απαιτούμενες ενέργειες από τον οριζόμενο ελεγκτή για τη διόρθωση της διασάφησης εξαγωγής. Στη συνέχεια, το Τελωνείο Εξαγωγής ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο εξαγωγέα ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των σχετικών φορολογικών στοιχείων για την τακτοποίηση των διαφορών και παράλληλα ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια για τη φορολογία του εξαγωγέα Δ.Ο.Υ. ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει από τον έλεγχο.Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Τμηματάρχης


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο