Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2015 ]

Κ.Υ.Α. αριθ. 4000/3/10-πγ'/20.1.2015 Τροποποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/ 14-11-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία» (Β'3043)

(Τροποποίηση διατάξεων της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/ 14-11-2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία» (Β'3043))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. 4000/3/10-πγ'

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 1975/ 1991 «Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α' 34).

3. Τις διατάξεις του Κανονισμού Ε.Κ. 1030/2002 της 13-06-2002 «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157 της 15-06-2002) και το παράρτημά του, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 380/2008 του Συμβουλίου της 18-04-2008 (ΕΕ L 115/1 της 18-04-2008).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141) όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ. 88/2012 (Α' 143), 94/2012 (Α' 149) και 98/2012 (Α' 160), 131/2012 (Α' 239) και 118/2013 (Α' 152).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 « Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Α' 213) και του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α'194).

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2012 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 141).

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 89/2014 « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 134).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 158/2014 « Διορισμός Υπουργών» (Α' 240).

10. Την υπ' αριθμ. Υ48 από 9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β' 2105).

11. Την υπ' αριθμ. 4062/25-7-2014 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Γεώργιο Ντόλιο» (Β' 2110).

12. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία» (Β'3043/2012).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης διαμονής του κατόχου ΕΔΤΟ που δηλώθηκε σύμφωνα με τη διάταξη της υποπερ. αα' της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 9, αρμόδια Υπηρεσία για την ανανέωση ή ανάκληση των εγγράφων της παρ. 1 καθίσταται η κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία του τόπου διαμονής του».

2. Το άρθρο 2 της 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης

1. Ο ομογενής ή άλλο δικαιούμενο πρόσωπο του άρθρου 1 υποβάλλει αυτοπροσώπως στην αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή της ενεστώσας ή τελευταίας κατοικίας του στην Αλβανία, αίτηση για έκδοση εθνικής θεώρησης εισόδου. Για τα ανήλικα τέκνα την αίτηση υποβάλλει ο έχων την γονική μέριμνα. Ο Γενικός Πρόξενος, στην περίπτωση των Γενικών Προξενείων Αργυροκάστρου και Κορυτσάς, ή ο Διευθύνων το Προξενικό Γραφείο, στην περίπτωση της Πρεσβείας Τιράνων, αφού διαπιστώσει μέσω συνέντευξης ότι ο αιτών και οι ανιόντες του είναι Έλληνες στο γένος και έχουν ελληνική εθνική συνείδηση ή οικογενειακή σχέση με τον ομογενή, αν πρόκειται για άλλο δικαιούμενο πρόσωπο του άρθρου 1 και εφόσον δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι εθνικής ασφάλειας, δημόσιας υγείας και δεν είναι καταχωρισμένος ως ανεπιθύμητος στις εθνικές βάσεις δεδομένων συντάσσει σχετική έκθεση και χορηγεί εθνική θεώρηση εισόδου επί του διαβατηρίου του ή επί άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου αλλοδαπών Αρχών αναγνωρισμένου από την Ελλάδα. Η τυχόν ύπαρξη λόγων δημόσιας τάξης σε βάρος του αιτούντος καταγράφεται στην συντασσόμενη έκθεση. Κατ' εξαίρεση, ειδική προξενική θεώρηση δεν απαιτείται για την αρχική έκδοση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. για τους ομογενείς που έλκουν την καταγωγή τους από περιοχές παραδοσιακής παρουσίας της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, σύμφωνα με τον κατάλογο του άρθρου 15Α.
2. Η αίτηση προς τη Προξενική Αρχή συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 της υπ' αριθμ. Φ3497.3/ ΑΠ24245/28-5-2014 απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών (Β' 1820), πλην της ταξιδιωτικής ασφάλισης.
β. Πιστοποιητικό γέννησης αλλοδαπών αρχών ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, για τους γεννηθέντες στην Ελλάδα.
γ. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.
3. Επιπλέον των ανωτέρω στοιχείων ο αιτών απαιτείται να κατέχει, κατά περίπτωση:
α. Ομογενής:
αα. Πιστοποιητικό γάμου, εφόσον πρόκειται περί έγγαμης γυναίκας που έχει αλλάξει, λόγω γάμου, το επώνυμό της.
ββ. Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας, ιδίως παλαιά αλβανικά δελτία ταυτότητας («LETRNJOFTIM») με ένδειξη εθνικότητας («GREKE») του αιτούντος ή των ανιόντων του, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των ανιόντων του από τους οποίους έλκει την ομογενειακή του καταγωγή («trungu familjar»), παλαιό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, τυχόν αναγραφή ανιόντος του σε προξενικά Μητρώα ή παλαιό προξενικό διαβατήριο.
β. Ανήλικο τέκνο ομογενούς:
αα. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάθε άλλο επίσημο στοιχείο ή έγγραφο, που αποδεικνύει την συγγενική του σχέση με τον ομογενή.
ββ. Προκειμένου περί θετού ή αναγνωρισμένου τέκνου, απαιτείται προσκόμιση της σχετικής πράξης της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή δικαστικής απόφασης.
γ. Αλλογενής αλλοδαπός σύζυγος ομογενούς, ανήλικο τέκνο αλλοδαπού συζύγου από προηγούμενο γάμο του ή χήρος/α ομογενούς:
αα. Πιστοποιητικό γάμου και οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών πρόσφατης έκδοσης για την απόδειξη του συζυγικού ή οικογενειακού δεσμού.
ββ. Προκειμένου περί ανηλίκου τέκνου αλλογενούς αλλοδαπού συζύγου από προηγούμενο γάμο του, κάθε άλλο επίσημο έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει ανατεθεί στον/ην σύζυγο του ομογενούς η γονική μέριμνα του τέκνου αυτού.
γγ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ομογενούς.
δδ. Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας του συζύγου σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ' της περίπτωσης α'.
4. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και αντίγραφα ποινικού Μητρώου, απαιτείται να είναι πρωτότυπα και πρόσφατης έκδοσης, η οποία να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες και υποβάλλονται, νομίμως επικυρωμένα, στην αρμόδια ελληνική Προξενική Αρχή, τόσο στο πρωτότυπο, όσο και σε επίσημη μετάφραση, η οποία εξετάζει την εγκυρότητα και το αληθές του περιεχομένου τους με κάθε πρόσφορο μέσο.
5. Ο ενδιαφερόμενος για την έκδοση δελτίων Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. μετά την είσοδό του στην Ελλάδα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του άρθρου 1 παρ. 3 του τόπου διαμονής του στην Χώρα, αίτηση για χορήγηση τους.
6. Για την χορήγηση των δελτίων Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ ο αιτών απαιτείται να κατέχει:
α. Διαβατήριο επί του οποίου είναι επικολλημένη η εθνική θεώρηση εισόδου.
β. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.
γ. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.
δ. Διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ και τα αναλογούντα τέλη, σύμφωνα με την παρ. 8.
7. Η υπηρεσία έκδοσης του Ε.Δ.Τ.Ο. και της Α.Δ.Ε.Τ. μέχρι την ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ., ζητά από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή την αποστολή αντιγράφων του φακέλου του ενδιαφερόμενου σ' αυτήν, σε έντυπη ή, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, σε ηλεκτρονική μορφή. Μετά τη λήψη τους, αναφέρει ιεραρχικά έως τη Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και υποβάλλει συμπληρωματική αναφορά καταγραφής.
8. Σε όλες τις περιπτώσεις έκδοσης ή ανανέωσης δελτίων Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ., καταβάλλονται από τον αιτούντα τα αναλογούντα τέλη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το αντίτιμο του δελτίου της Α.Δ.Ε.Τ. καθορίζεται σε δέκα έξι (16) ευρώ και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού στον Κ.Α.Ε. 3829 «Λοιπά ειδικά έσοδα» του προϋπολογισμού της Ελληνικής Αστυνομίας (Ειδικός Φορέας 43-110).»

3. Το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 3
Διαδικασία δακτυλοσκόπησης
1. Οι Υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 1, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταγραφής και εφόσον αποφασίσουν τη χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο. και, κατά περίπτωση, της Α.Δ.Ε.Τ., διαβιβάζουν αντίγραφο της απόφασης χορήγησης τους και παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους στις Υπηρεσίες της παρ. 4 του ιδίου άρθρου προκειμένου να υποβληθούν σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Η μη συναίνεση για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων λογίζεται ως παραίτηση από την αίτηση χορήγησης των αιτηθέντων κατά περίπτωση δελτίων.
2. Οι Υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 1 λαμβάνουν και κρυπτογραφούν τα δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών και των δύο χειρών του αιτούντος, εκτός αν πρόκειται για ανήλικο κάτω των έξι (6) ετών που απαλλάσσεται της σχετικής υποχρέωσης. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά.
3. Τα πρόσωπα που αδυνατούν πλήρως να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 2 ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης με τη βεβαιούμενη πάθηση, με το οποίο αποδεικνύεται η μόνιμη ή προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Τα πρόσωπα που αδυνατούν μόνιμα να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους, απαλλάσσονται από τη σχετική υποχρέωση.
4. Αν ο αιτών αδυνατεί να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας για τη λήψη των βιομετρικών δεδομένων υπηρεσίας, λόγω μόνιμης φυσικής αναπηρίας ή μακροχρόνιας ασθένειας, αυτά δύναται να λαμβάνονται από κινητές μονάδες λήψης αποτυπωμάτων που συγκροτούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 4018/2011 (Α' 215).
5. Μετά τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων οι Υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 1 αποστέλλουν, με την διαδικασία της ταχυμεταφοράς στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, το αντίγραφο της απόφασης χορήγησης της Α.Δ.Ε.Τ. που τους διαβιβάσθηκε και την κρυπτογραφημένη σελίδα που περιλαμβάνει τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά του αποτυπώματα.
6. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προβαίνει στην εκτύπωση της Α.Δ.Ε.Τ. και τη διαβιβάζει με την ίδια διαδικασία, μέσω των Υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρου 1, στις αρμόδιες υπηρεσίες της παρ. 3 του ιδίου άρθρου. Ακολούθως, καταστρέφει την κρυπτογραφημένη σελίδα με τα στοιχεία του κατόχου και τα δακτυλικά αποτυπώματα καθώς και το αντίγραφο της απόφασης χορήγησής της Α.Δ.Ε.Τ., σύμφωνα με την προβλεπόμενη για τα διαβατήρια διαδικασία».

4. Το άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 6
Απόρριψη αιτημάτων για χορήγηση ή ανανέωση Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ και ανάκληση χορηγηθέντων ομοίων
1. Η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 1, απορρίπτει το αίτημα για χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο ή ανακαλεί την απόφαση της χορήγησης του Ε.Δ.Τ.Ο. και αφαιρεί το κατεχόμενο δελτίο:
α. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 ή αν αμφισβητείται η ομογενειακή ιδιότητα του αιτούντος ή η συγγενική του σχέση με τον ομογενή. Αμφισβήτηση της ομογενειακής ιδιότητας συντρέχει ιδίως σε περίπτωση καταγωγής του αιτούντος από περιοχές που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 15Α και εφόσον ουδέποτε του είχε χορηγηθεί ειδική προξενική θεώρηση εισόδου.
β. Εφόσον σε βάρος του αιτούντος ή κατόχου δελτίου Ε.Δ.Τ.Ο. συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας.
γ. Εφόσον ο αιτών ή κάτοχος δελτίου Ε.Δ.Τ.Ο. ενήργησε πράξεις προς όφελος αλλοδαπού κράτους, ασυμβίβαστες προς την ιδιότητα του Έλληνα ομογενούς ή/και αντίθετες προς τα συμφέροντα της Χώρας.
2. Η κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία, απορρίπτει το αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ ή ανακαλεί την απόφαση της χορήγησης της Α.Δ.Ε.Τ. και αφαιρεί το κατεχόμενο δελτίο:
α. Στις περιπτώσεις της παρ. 1.
β. Εφόσον σε βάρος του αιτούντος συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης.
γ. Κατά την διάρκεια της, με οποιονδήποτε τρόπο, έκτισης ποινής που επιβλήθηκε στον κάτοχό της.
3. Ομογενείς από Αλβανία και άλλα δικαιούμενα πρόσωπα του άρθρου 1, για τους οποίους διαπιστώθηκε, με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι υπέβαλαν πλαστά δικαιολογητικά ως προς ένδειξη της εθνικότητας, προκειμένου να τους χορηγηθούν δελτία Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ, διατηρούν τα χορηγηθέντα δελτία, εκτός αν επακολουθήσει τελεσίδικη καταδικαστική δικαστική απόφαση. Στην περίπτωση αυτή τα κατεχόμενα δελτία αφαιρούνται με ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας των παρ. 6-7.
4. Δελτία Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ αφαιρούνται από τους κατόχους τους αν διαπιστωθεί, με κάθε πρόσφορο μέσο, ότι υπέβαλαν πλαστά δικαιολογητικά, πλην εκείνων που σχετίζονται με την ένδειξη της εθνικότητας. Σε περίπτωση που επακολουθήσει τελεσίδικη αθωωτική δικαστική απόφαση τα πρόσωπα αυτά μπορούν να αιτηθούν τη χορήγησή των αφαιρεθέντων εγγράφων, εφόσον δεν αποδεικνύεται πλαστή η εθνική θεώρηση εισόδου και δεν αμφισβητείται η ομογενειακή ιδιότητά τους ή η συγγενική τους σχέση με τον ομογενή. Η αίτηση υποβάλλεται στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία της παρ. 3 του άρθρου 1, η οποία για την εξέταση του αιτήματος συνεκτιμά τα σχετικά δικαιολογητικά του φακέλου του ενδιαφερομένου, με τη προσκόμιση:
α. μίας πρόσφατης φωτογραφίας, ιδίου τύπου και τεχνικών προδιαγραφών με τις ισχύουσες για τα διαβατήρια των Ελλήνων πολιτών,
β. διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού έγγραφου σε ισχύ,
γ. αποδεικτικών καταβολής των προβλεπόμενων στην παρ. 8 του άρθρου 2 τελών και παράβολων και
δ. νέου δικαιολογητικού, αντίστοιχου με εκείνο που είχε προσβληθεί ως πλαστό, πρωτότυπου και πρόσφατης έκδοσης, η οποία να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, νομίμως επικυρωμένου, από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, τόσο στο πρωτότυπο, όσο και σε επίσημη μετάφραση.
Κατά της απόφασης που απορρίπτει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διεύθυνσης Αλλοδαπών, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός 30 ημερών. Με την άσκηση της προσφυγής και μέχρι την εξέτασή της, χορηγείται στον αιτούντα η βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών του άρθρου 11.
5. Πριν την ανάκληση ή αφαίρεση του Ε.Δ.Τ.Ο. και της Α.Δ.Ε.Τ., κατά περίπτωση, ο κάτοχος τους καλείται με έγγραφο, που επιδίδεται με αποδεικτικό από την αρμόδια Υπηρεσία, να καταθέσει εγγράφως τις αντιρρήσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, και του άρθρου 20 του Συντάγματος.
6. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση του Ε.Δ.Τ.Ο, η ανάκληση της απόφασης χορήγησης και η αφαίρεση του δελτίου γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό και περιλαμβάνει απόφαση επιστροφής (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3907/2011, Α' 7), εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαμένει στη χώρα. Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διεύθυνσης Αλλοδαπών, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός 30 ημερών. Με την άσκηση της προσφυγής και μέχρι την εξέτασή της, χορηγείται τον προσφεύγοντα η Ειδική Βεβαίωση του άρθρου 10. Η εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση της προσφυγής καθώς και η προθεσμία για την άσκηση της, αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής, η υπόθεση επαναφέρεται στον κατά τόπον αρμόδιο Διοικητή της Υπηρεσίας της παρ. 3 του άρθρου 1, για τη χορήγηση του ΕΔΤΟ, ενώ σε περίπτωση απόρριψής της εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό και διατάσσεται η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής.
7. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση ή ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ, η ανάκληση της απόφασης χορήγησης της και η αφαίρεση του δελτίου γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό στον ενδιαφερόμενο χωρίς να περιλαμβάνει απόφαση επιστροφής (άρθρο 21 παρ. 1 Ν. 3907/2011, Α' 7). Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμοδίου Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας ή Διεύθυνσης Αλλοδαπών, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής, η υπόθεση επαναφέρεται στον κατά τόπον αρμόδιο Διοικητή της Υπηρεσίας της παρ. 3 του άρθρου 1, για τη χορήγηση της Α.Δ.Ε.Τ., ενώ σε περίπτωση απόρριψής της εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό».

5. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι βεβαιώσεις αυτές δεν ισχύουν στα λοιπά κράτη που εφαρμόζουν την ενισχυμένη συνεργασία Σένγκεν («SCHENGEN») και οι κάτοχοί τους δεν έχουν το δικαίωμα διέλευσης ή διαμονής σ' αυτά».

6. Η περίπτωση δ' της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. δεν υπέβαλαν νέα αιτήματα χορήγησης Ε.Δ.Τ.Ο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 6 ή τα αιτήματα και οι σχετικές προσφυγές απερρίφθησαν από την αρμόδια αρχή».

7. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ' εξαίρεση, ο αιτών δύναται να ζητήσει με την αίτησή του την μετεγγραφή του ονοματεπωνύμου του, κατά παρέκκλιση του ως άνω προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. 743, με σκοπό τον εξελληνισμό του, ιδίως για το βαπτιστικό ή το αρχαιοελληνικό κύριο όνομα, ως προς την κατάληξη ή την ορθότερη απόδοσή του στην ελληνική γλώσσα και την προσθήκη, κατά περίπτωση, τελικού γράμματος σίγμα "ς"».

8. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δήλωση του ενδιαφερομένου για μεταβολή των στοιχείων ταυτότητας του στο Ε.Δ.Τ.Ο. και την Α.Δ.Ε.Τ. συνοδεύεται και από τα σχετικά επίσημα έγγραφα - πιστοποιητικά και αποφάσεις της αλλοδαπής Αρχής, νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα ως προς την εγκυρότητα και το αληθές του περιεχομένου τους, κατόπιν ελέγχου ταυτοπροσωπίας από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2».

9. Μετά το άρθρο 15 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται άρθρο 15Α, ως εξής:

Άρθρο 15Α
Κατάλογος περιοχών παραδοσιακής παρουσίας της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία για τις οποίες δεν απαιτείται έκδοση θεώρησης ή σύνταξη έκθεσης προξένου για την αρχική χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ.

Α. Αργυρόκαστρο:
Επαρχία Άνω Δρυϊνούπολης ή Πάνω Δρόπολης
(Komuna Dropullit te Siperm)
1. Γεωργουτσάτες (Jergucat)
2. Ζερβάτες (Zervat)
3. Βουλιαράτες (Bularat)
4. Βόδριστα (Bodrishtë)
5. Κρα ή Κουρά (Kërrë)
6. Βοδίνο (Vodhinë)
7. Βρυσερά, πρωτεύουσα Επαρχίας (Vrisera)
8. Κακαβιά (Kakavi)
9. Πέπελη (Pepel)
10. Λοβίνα (Llovinë)
11. Λόγγος (Llongo)
12. Λυκομίλι ή Γλυκομίλι (Likomil)
13. Άγιος Νικόλαος (Aj Nikolla ή Dritë)
14. Σωτήρα Αγία (Sotirë)
15. Κοσοβίτσα (Koshovicë)
16. Κρυονέρι (Krioner)
17. Σελλειό (Selo)
18. Κλεισάρι (Klishar) Επαρχία Κάτω Δρυϊνούπολης ή Κάτω Δρόπολης (Komuna Dropullit te Poshtem)
19. Γράψη (Grapsh)
20. Λιούγκαρη (Lugar)
21. Φραστανή (Frashtan)
22. Γορίτσα (Goricë)
23. Τεριαχάτες (Terihat)
24. Σωφράτικα, πρωτεύουσα Επαρχίας (Sofratikë)
25. Δούβιανη (Dhuvian)
26. Χάσκοβο (Haskovë)
27. Βάνιστα (Vanister)
28. Γοραντζή (Goranxi)
29. Δερβιτσάνη (Derviçan)
30. Ραντάτες, Μαύρη Ρίζα (Radat)
31. Άνω Επισκοπή, Μαύρη Ρίζα (Peshkëpi e Sipërme)
32. Κάτω Επισκοπή, Μαύρη Ρίζα (Peshkëpi e Poshtme)
33. Γλύνα, Μαύρη Ρίζα (Glinë)
34. Βραχογοραντζή, Μαύρη Ρίζα (Vllahogoranxi) Επαρχία Πωγωνίου (Komuna e Pogonit)
35. Τσάτιστα (Çatistë)
36. Μαυρόγερος (Mavrojer)
37. Χλωμό (Hllomo)
38. Σωπική (Sopik)
39. Σχωριάδες (Skorë)
40. Πολίτσανη (Poliçan)
Επαρχία Οντρίε (Komuna Odrie) ή Επαρχία Αντών
Πότση
41. Αντών Πότση (Andon Poci)
Β. Πρεμετή
Επαρχία Κερασόβου (Komuna Çarshova)
42. Βαλοβίστα (Vallovistë)
43. Βιοβίστα (Biovizhdë)
44. Βλαχοϋψηλοτέρα (Vllahopsilloterë ή Apsallë) ή Βλάχο και Υψηλοτέρα
Γ. Άγιοι Σαράντα
Δήμος Αγίων Σαράντα
45. Μετόχι (Metoq)
Επαρχία Δίβρης (Θεολόγου) (Komuna Dhiver)
46. Λεσινίτσα Άνω (Leshnicë e Sipërme)
47. Λεσινίτσα Κάτω (Leshnicë e Poshtme)
48. Γιαννιτσάτι (Janicat)
49. Λαψάτες ή Λουψάτες (Llupsat)
50. Μάλτσιανη (Malçan)
51. Τσερκοβίτσα (Cerkovicë)
52. Άγιος Ανδρέας (Shëndre)
53. Κουλουράτι (Kullurat)
54. Δίβρη (Dhivër)
55. Ρωμαντζά ή Ρουμαντζά (Rumanxa)
56. Μεμόραχη
57. Ντερμίσι ή Αγία Σοφία (Dërmish)
58. Θεολόγος ή Παρτιζάν (Theollogo ή Partizan)
Επαρχία Λιβαδειάς (Komuna Livadhja)
59. Λειβαδιά (Livadhja)
60. Λευτέρης Τάλλιος ή Χαντήρ Αγά (Lefter Talo)
61. Καλύβια του Πασά (Kodër)
62. Γριάσδανη (Grazdhan)
63. Σμίνετσι (Zminec)
64. Λαζάτες (Llazat)
65. Καλτσάτεσι (Kalcat)
66. Καρόκι (Karoq)
67. Γράβα (Gravë)
68. Κομμάτι (Komat)
69. Κουλουρίτσα (Kulloricë)
70. Ευαγγελάτες ή Βαγγαλάτι (Vagalat)
Επαρχία Αλύκου (Komuna Aliko)
71. Αλύκο (Aliko)
72. Τσούκα (Çuka )
73. Τρέμουλη (Tremul)
74. Πλάκα (Pllakë)
75. Καινούριο (Qenurjo)
76. Ραχούλα ή Καλύβια Σούσι (Rahullë)
77. Νεοχώρι η Κασσιμ Αλή Μπέη (Neohor)
78. Τσαούσι (Çaush)
79. Φανάρι ή Καρά Αλή Μπέη (Fanar ή Dritë ή Karalibej)
80. Γέρμα (Jermë)
81. Χάλιο (Halo)
Επαρχίας Τζάρας (Komuna Xarrë)
82. Μουρσί (Mursi)
83. Τζάρα (Xarrë)
84. Βρύνα (Vrynë)
85. Σκάλα
Επαρχία Κονίσπολης (Bashkia Konispol)
86. Τσιφλίκι (Çifliq)
Δ. Δέλβινο
Δήμος Δελβίνου
87. Ελευθεροχώριο ή Λεφτεροχώρι (Lefterohor)
88. Κακοδίκι (Kakodhiq)
Επαρχία Φοινίκης (Komuna Finiq)
89. Φοινίκη (Finiq)
90. Βρυώνι (Vrion)
91. Βρωμερό (Bregas)
92. Καραχατζή (Karahaxi)
93. Μαυρόπουλο (Mavropull)
Επαρχία Μεσοποτάμου (Komuna Mesopotam)
94. Φυτώριο ή Υμεραφέντη ή Μεραφέντη (Fitore)
95. Λίβενα ή Λύβενα (Livinë)
96. Βελιαχοβο (Velahovë)
97. Συρακάτες (Sirakat)
98. Κώσταρι (Kostar)
99. Βρελάτι (Brelat)
100. Αρδάσοβα (Ardhasovë)
101. Κρόγγοι (Krongji)
102. Δρόβιανη (Dhrovjan)
103. Πλάκα (Pllakë)
104. Μουζίνα (Muzinë)
105. Πετσά (Peca)
106. Γαρδικάκι (Gardikaq)
E. Αυλώνας
Δήμος Χειμάρρας (Bashkia Himarë)
107. Χειμάρρα (Himarë)
Επαρχία Άρτας (Komuna e Narta)
108. Άρτα (Narta)
Σβερνέτσι (Zvërnec).

Άρθρο 2
Μεταβατικές Διατάξεις


1. Αιτήματα για τη χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. ομογενών από Αλβανία και λοιπών δικαιούμενων προσώπων του άρθρου 1 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξετάζονται από τον Διοικητή της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας της παρ. 3 του άρθρου 1 της ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 αυτής, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 1.

2. Στις περιπτώσεις της ανωτέρω παραγράφου, η απόρριψη του υποβληθέντος αιτήματος γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 6 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1.

Άρθρο 3
Τελικές Διατάξεις


Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 έως 12 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία» (Β' 3043/2012) για δακτυλοσκόπηση προσώπων, νοούνται εφεξής οι διατάξεις του άρθρου 3 της ιδίας κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1.

Άρθρο 4
Καταργούμενες Διατάξεις


Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται:

α. Οι φράσεις «που διαμένουν στην Ελλάδα» του πρώτου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 1, «της αίτησης θεραπείας ή» της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 9 και «και στο άρθρο 3 παρ. 6,» της περίπτωση β' της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης και

β. το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1, η παρ. 2 του άρθρου 4 και το άρθρο 5 της υπ' αριθμ. 4000/3/10-πβ'/14.11.2012 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο