Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-01-2015 ]

Aριθμ. οικ. 1931/312/16.1.2015 Ορισμός Υπεύθυνων Λογαριασμών, καθορισμός των καθηκόντων αυτών για τις πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ−καθορισμός δικαιολογητικών

(Ορισμός Υπεύθυνων Λογαριασμών, καθορισμός των καθηκόντων αυτών για τις πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ−καθορισμός δικαιολογητικών)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Aριθμ. οικ. 1931/312

(ΦΕΚ Β' 94/20-01-2015)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 180Α΄/29.8.2014).

β) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» όπως ισχύουν.

γ) Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄/1995) «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λ.π.» όπως ισχύουν (Α΄ 98).

δ) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28−09−2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ιδίως τα άρθρα 78−80).

ε) Του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

στ) Του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 88/2012 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141)», (Α΄ 143), και με το Π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (Α΄ 152).

ζ) Του Π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και του Π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/ Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

η) Του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α΄/2014) «Για την διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» και άλλες διατάξεις.

θ) Του άρθρου 8 του Ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις (Α΄ 50), με την οποία τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

2. Την αριθμ. 27129/120/13−8−2013 (ΦΕΚ Β΄2059) κοινή υπουργική απόφαση «Οργάνωση, αρμοδιότητες, διάρθρωση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Την αριθ. οικ. 38440/7537/3−11−2014 (ΦΕΚ 2972/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου, Αντωνίου Μπέζα και Ιωάννη Πλακιωτάκη».

4. Την αριθμ. 40001/8107 (ΦΕΚ 3078/14−11−2014) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων».

5. Την αριθμ. 46274/22−09−2014 (ΦΕΚ 2573/Β΄/26−09−2014 απόφαση Υπουργών Οικονομικών−Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

6. Την αριθμ. 44009/ΔΕ 5154/8−12−2013 (ΦΕΚ 2595/B΄/15−10−2013 απόφαση Υπουργών Οικονομικών−Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των δαπανών δημοσίων επενδύσεων από τους λογαριασμούς των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος μέσω ηλεκτρονικών εντολών».

7. Το ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού».

8. Την ανάγκη ορισμού Υπεύθυνων Λογαριασμού, καθορισμού των καθηκόντων αυτών για τις πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ και καθορισμού των δικαιολογητικών,

αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε για τις πληρωμές έργων του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ ως υπεύθυνους λογαριασμού που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, τους μέχρι την 31.12.2014 ορισθέντες Υπολόγους−Διαχειριστές για τα αντίστοιχα έργα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995, υπαλλήλους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίοι θα ασκούν την ταμειακή διαχείριση του λογαριασμού και θα παρέχουν στα αρμόδια όργανα τις απαραίτητες πληροφορίες για την κίνηση του λογαριασμού, με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

2. Τα καθήκοντα των υπευθύνων λογαριασμού καθορίζονται στην αρ. 46274/22.9.2014 (ΦΕΚ 2573/Β΄/26−09−2014) απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Οι ορισμένοι υπάλληλοι εξετάζουν τα δικαιολογητικά, εκκαθαρίζουν την δαπάνη, καταρτίζουν την εντολή πληρωμής, πληρώνουν το ποσό της δαπάνης και απασχολούνται στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με «παράλληλα καθήκοντα». Οι ορισμένοι υπάλληλοι ορίζονται ως υπεύθυνοι και για την εκκαθάριση της δαπάνης και για την πραγματοποίηση της πληρωμής. Οι υπεύθυνοι λογαριασμού αντικαθίστανται όταν απαιτείται, με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες, με ενημέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος, με σχετική απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με όμοια απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, είναι δυνατόν να ορίζονται υπάλληλοι για όσα έργα δεν έχουν οριστεί ή για νέα έργα−μελέτες που εντάσσονται στο ΠΔΕ.

3. Καθορίζουμε τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα και λοιπά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνεται η απαίτηση για πληρωμή της δαπάνης, τα οποία τηρεί η υπηρεσία που εκτελεί το έργο, στο πλαίσιο της επιμερισμένης ευθύνης, και περιλαμβάνονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση που υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 46274/22.9.2014, ανάλογα με το είδος του έργου και της νομικής μορφής του αναδόχου ή δικαιούχου κατά περίπτωση, σύμφωνα με:

Α) Τα προβλεπόμενα στον αρ. πρωτ. οικ. 1135/390/20.1.2012 (ΑΔΑ:ΒΟΧΟΛ−1Δ0) «Οδηγό Διαδικασιών Πληρωμής και Απαιτούμενων Δικαιολογητικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)» που έχει εκδώσει το Υπουργείο και ειδικότερα από τα αναφερόμενα στα σημεία αυτής:

α) 3.3.1.1) τα με αριθμό: 1−11 και 14−15
β) 3.3.1.2) τα με αριθμό: 1−11
γ) 3.3.2.1) τα με αριθμό: 1−11
δ) 3.3.2.2) τα με αριθμό: 1 −10
ε) 3.3.2.3) τα με αριθμό: 1−12
στ) 3.3.3) τα με αριθμό: 1−4
ζ) 3.3.4)

Ακόμη, για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, θα πρέπει στη σχετική επισυναπτόμενη κατάσταση, να αναφέρονται αναλόγως τα προβλεπόμενα στα σημεία 4 και 5 του παραπάνω αναφερόμενου οδηγού.

Β) Η αίτηση της Υπηρεσίας που εκτελεί το έργο προς την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών θα αναφέρει επιπλέον των οριζομένων στο άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 46274/22.9.2014 τα εξής:

− Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
− Τον Κωδικό ΜΙS
− Τον Κωδικό του Έργου στο ΠΔΕ
− Τον Τίτλο του Έργου και την Κωδικοποίηση του στη ΣΑ του ΠΔΕ
− Τον Κωδικό του Φορέα Χρηματοδότησης
− Τον Κωδικό του Υποκαταστήματος της Τράπεζας
− Τον αριθμό Λογαριασμού της Τ.τ.Ε για το Έργο
− Την Κατηγορία του Διαχειριστή έργου
− Το ΑΦΜ του Διαχειριστή έργου
− Τον Αριθμό του Τραπεζικού Λογαριασμού του δικαιούχου της πληρωμής σε μορφή IBAN. Προσκομίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (αντίγραφο βιβλιαρίου ή λογαριασμού ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο της οικείας Τράπεζας. Διευκρινίζεται ότι για κάθε έργο του δικαιούχου θα υπάρχει ξεχωριστός Τραπεζικός Λογαριασμός.

Επίσης, θα προσκομίζονται:

i) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία πιστοποιείται ότι οι Υπηρεσίες έχουν πράγματι παρασχεθεί και οι προμήθειες έχουν πράγματι παραδοθεί ή οι εργασίες έχουν πράγματι εκτελεστεί ή βάσει άλλων τίτλων που δικαιολογούν την πληρωμή, περιλαμβανομένων των πληρωμών που προβλέπονται σε ειδικές διατάξεις.

ii) Βεβαίωση της παρ. 3 του άρθρου 7 της παραπάνω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

iv) Βεβαίωση, ανάλογα, του άρθρου 82 του Ν. 4055/2013 και του άρθρου 41 του Ν. 4129/2013, όπως ισχύουν κάθε φορά.

iii) Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας που εκτελεί το έργο, με την οποία πιστοποιείται ότι στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν σταλεί δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των φυσικών προσώπων, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ2 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) και στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου μας αρ.πρωτ. Β/7/13439/1058/28.4.2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΛ−ΖΟ9).

Γ) Ο τρόπος διενέργειας των πληρωμών και των δαπανών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), σε βάρος των οικείων λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, ορίζεται στην αναφερόμενη στο σημείο 6 στα έχοντας υπόψη της αυτής απόφασης και ο τρόπος εκκαθάρισης των δαπανών, ο τρόπος των εντολών πληρωμής, καθώς και τα δικαιολογητικά των πληρωμών που ελέγχονται κατά περίπτωση καθορίζονται στο σημείο 5 στα έχοντας υπόψη της αυτής απόφασης.

Δ) Τα δικαιολογητικά έγγραφα που αφορούν την εκκαθάριση της δαπάνης μετά την εντολή πληρωμής και την ηλεκτρονική επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης της τραπεζικής εντολής, μετά την εκτύπωσή της από το πληροφοριακό σύστημα του Π.Δ.Ε, τηρούνται στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υπηρεσιών, αφού υποβληθούν από τον υπεύθυνο λογαριασμού, ο οποίος φέρει την ευθύνη υποβολής τους, καθώς επίσης και την υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών στην ΥΔΕ.

Η Υπηρεσία που εκτελεί το έργο τηρεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά έγγραφα, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, στο αρχείο της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο