Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2015 ]

Αριθ. πρωτ.: 515/7.1.2015 Διάθεση Δελτίων Στάθμευσης Αμεα

(Διάθεση Δελτίων Στάθμευσης Αμεα)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα 07-01-2015
Αριθ. Πρωτ. 515

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Διάθεση Δελτίων Στάθμευσης Αμεα.


Σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Π.Δ 241/2005 (ΦΕΚ Α΄ 290), ως δικαιούχοι του Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες ορίζονται οι κάτοχοι οχημάτων, τα οποία έχουν ταξινομηθεί επί τη βάσει των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 (ΦΕΚ Α΄ 166), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1882/1990 (ΦΕΚ Α΄ 43).

Στο πλαίσιο αξιολόγησης της διαδικασίας χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης, όπως αυτή προβλέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.241/05 (ΦΕΚ Α΄290),υπεβλήθησαν σχετικά αιτήματα τόσο από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες όσο και από τους ενδιαφερόμενους πολίτες Αμεα.

Κατόπιν σχετικής επεξεργασίας των επί μακρό χρονικό διάστημα συγκεντρωθέντων αιτημάτων, λόγω του ευαίσθητου του θέματος και λαμβανομένου υπόψη ότι η διαδικασία τροποποίησης του συγκεκριμένου νομοθετήματος είναι χρονοβόρα, επανερχόμαστε και συμπληρώνουμε την διευκρινιστική εγκύκλιο με αρ. πρωτ.844/12-07-07(φωτοαντίγραφο της οποίας σας αποστέλλεται) αναφερόμενοι σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις και τον ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης τους, ώστε να εκλείψουν κάποια προβλήματα που έχουν κατά καιρούς προκύψει, αναφορικά με την χορήγηση των Δελτίων Στάθμευσης.

Συγκεκριμένα μπορούν να παραλάβουν Δελτίο Στάθμευσης:

1. Πολίτες οι οποίοι κατέστησαν Αμεα μετά την απόκτηση του Ι.Χ αυτοκινήτου εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των ΚΕΠΑ, με τα οποίες να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση τους ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του ν.1882/90 και έχουν στην πλήρη κυριότητάς τους Ι.Χ. αυτοκίνητο (το οποίο όμως δεν είναι αναπηρικό)

α) Στην περίπτωση που το Αμεα έχει άδεια ικανότητας οδήγησης σε ισχύ, τότε θα λαμβάνεται ως λήξη ισχύος του δελτίου στάθμευσης η ημερομηνία λήξης της άδειας αυτής.

β) Στην περίπτωση κατά την οποία το Αμεα στερείται αδείας ικανότητας οδήγησης και εξυπηρετείται από άλλο άτομο τότε θα συνυποβάλλεται, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών υπεύθυνη δήλωση στην οποία ρητά θα αναφέρεται ότι « η χρήση του Δελτίου Στάθμευσης θα γίνεται στο συγκεκριμένο όχημα και μόνο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Αμεα και όταν το Αμεα επιβαίνει του οχήματος».

2. Γονείς ανηλίκων τέκνων Αμεα και δικαστικοί συμπαραστάτες ανηλίκων-ενηλίκων Αμεα, εφόσον προσκομίσουν στην Υπηρεσία έγγραφο Πιστοποίησης Αναπηρίας, καθώς και βεβαίωση από την Γραμματεία των ΚΕΠΑ, με τα οποία να επιβεβαιώνεται ότι η πάθηση των ανήλικων-ενηλίκων Αμεα ανήκει στις δικαιούχες παθήσεις των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.1798/88, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 23 του ν.1882/90, τότε το Δελτίο Στάθμευσης εκδίδεται στο όνομα του Αμεα με ορισμό ως οδηγών του Ι.Χ. αυτοκινήτου (αναπηρικού ή μη) των γονέων και στην περίπτωση δικαστικής συμπαράστασης τον ορισμό του δικαστικού συμπαραστάτη ως οδηγού.

Επιπλέον, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα πρέπει να συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση με περιεχόμενο το κείμενο που αναφέρεται στην παράγραφο 1β, καθώς και η απόφαση δικαστικής συμπαράστασης όπου αυτή απαιτείται..

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που ανέκυψαν κατά την διαδικασία χορήγησης του Δελτίου Στάθμευσης απαιτεί την τροποποίηση του Π.Δ 241/05, σημειώνεται ότι οι Υπηρεσίες θα πρέπει να παραμείνουν αποκλειστικά και μόνο στην αντιμετώπιση των αναφερομένων παραπάνω περιπτώσεων και επίσης ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχουν την ισχύ των όποιων πιστοποιητικών υποβάλλονται, αλλά και των Δελτίων Στάθμευσης που χορηγούν προς αποφυγή καταστρατήγησης του συγκεκριμένου ευεργετήματος.Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο