Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-01-2015 ]

Αριθμ. 91/7.1.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ Β΄ 2840)

(Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ Β΄ 2840))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 91

(ΦΕΚ Β' 69/16-01-2015)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου 5 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

β. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187) και ιδίως του άρθρου 2,

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98),

δ. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112),

ε. του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως ισχύει,

στ. του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141),

ζ. του Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 179),

η. της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840).

2. Την ανάγκη συμπλήρωσης της ως άνω υπό στοιχεία 1.η΄ απόφασης, ιδίως με την πρόβλεψη μεταβατικών ρυθμίσεων για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων επιχειρήσεων ΕΕΔΔ με τις διατάξεις αυτής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 2840) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το κτίριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπομένης της ύπαρξης μίας (1) κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ανεξάρτητη για το καθένα είσοδο, τα οποία δεν εντάσσονται στις εγκαταστάσεις των ΕΕΔΔ.»

2. Μετά το τέλος της παραγράφου 4.2. της υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 2840) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

4.3. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) επιχειρήσεων ΕΕΔΔ που έχουν εκδοθεί βάσει προϊσχύσαντος συστήματος κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την 31−12−2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και να έχουν εφοδιαστεί με ΕΣΛ εκδοθέν βάσει του ανωτέρω πιστοποιητικού κατάταξης.

4.4. Για την κατάταξη σύμφωνα με την ανωτέρω υποπαράγραφο των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας επιχειρήσεων ΕΕΔΔ στις κατηγορίες κλειδιών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 δεν ελέγχονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, αλλά μόνο οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές και η συγκέντρωση βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων του ελάχιστου αριθμού μορίων που απαιτείται για κάθε κατηγορία. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου, με τον όρο τεχνικές προδιαγραφές νοούνται οι οριζόμενες στο άρθρο 3 προδιαγραφές οικοπέδου/ γηπέδου–κτιρίου καθώς και τα κριτήρια με Α/Α 1−9 του Παραρτήματος Α.

4.5. Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (ΕΣΛ) κατηγορίας ενός (1) κλειδιού λογίζονται ως ΕΕΔΔ κατηγορίας δύο (2) κλειδιών, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των ανωτέρω υποπαραγράφων 4.3. και 4.4.»

Το κριτήριο με Α/Α 3 του Παραρτήματος Α της υπ’ αριθμ 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 2840) «Πίνακας συστήματος κατάταξης σε Κλειδιά» αντικαθίσταται ως εξής:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 2 κλειδιά 3 κλειδιά 4 κλειδιά Πρόσθετη πληροφόρηση
3 Το κτίριο έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ 200 Π Π Π Δεν υφίσταται κατοικία ιδιοκτήτη. Η πλήρωση του κριτηρίου δεν επηρεάζεται από τη λειτουργία εμπορικών καταστημάτων/καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.


Στο τέλος του Παραρτήματος Α της υπ’ αριθμ 21185/13.10.2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 2840) «Πίνακας συστήματος κατάταξης σε Κλειδιά» προστίθενται κριτήρια ως εξής:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 2 κλειδιά 3 κλειδιά 4 κλειδιά Πρόσθετη
πληροφόρηση
83 Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης−μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία   Υ Υ Υ  
84 Πιστοποίηση βάσει συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001 ή άλλα παρεμφερή) 150 Π Π Π  
85 Πιστοποίηση βάσει συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικά σήματα (EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, GREEN KEY ή άλλα παρεμφερή) 150 Π Π Π  
86 Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας για το 50% του προσωπικού 150 Π Π Π  


5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1/1/2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2015

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο