Σχόλια

Όπως τροποποιήθηκε με την Γ.Δ.Ο.Π. 0000162 ΕΞ 2016/2.2.2016.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-01-2015 ]

Αριθμ. πρωτ.: 0000028 ΕΞ 2015/12.1.2015 Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο

(Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο)

Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αθήνα , 12 / 1/2015
Α.Π. 0000028 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πληροφορίες: Τηλ: 210-3332792

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ στο Εθνικό Δίκαιο»


Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α').

2. Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου οικονομικών» (ΦΕΚ178Α'),

3. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 134).

4. Του Ν. 3148/2003 «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Του Ν. 3693/2008, «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/Ε0Κ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 τ. Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

6. Του άρθρου 6 του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α'34), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την Οδηγία 2014/56/ΕΕ του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στο τεύχος L 158/ 27.5.2014.

Β. 1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 1530/24-09 -2014 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ)».
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 815 /24-09-2014 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 01914/24-09-2014 έγγραφο του ΣΕΒ.
4. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 2110/24-09-2014 και 2315/01-10-2014 έγγραφα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ).
5. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 12298/26-09-2014 και 12359/29-09-2014 έγγραφα του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 220 /24-09-2014 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Γ. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε

I. Τη σύσταση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ως ακολούθως:

1) Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Α' Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ ως Πρόεδρο της Επιτροπής με Αντιπρόεδρο την Βρέντζου Ελένη, υπάλληλο της Δ/νσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής.

2) Περδικάκη Κυριακή, υπάλληλο της Δ/νσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπο του Υπ. Οικονομικών με αναπληρώτρια την Αγγελή Ελένη, υπάλληλο της ίδιας Δ/νσης.

3) Γιαννόπουλο Παναγιώτη, Α' Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ, τακτικό μέλος ως εκπρόσωπο της ΕΛΤΕ, με αναπληρωτή του τον Κοντογεώργη Αθανάσιο, Β' Αντιπρόεδρο της ΕΛΤΕ.

4) Παπαγεωργίου Στέργιο, Ελεγκτή Προϊστάμενο του τμήματος Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών, τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αναπληρωτή του τον Γεραντώνη Νικόλαο, Ελεγκτή Προϊστάμενο του τμήματος Περιοδικής Πληροφόρησης.

5) Καρλή Κωνσταντίνο, Δικηγόρο τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπο του ΣΕΒ με αναπληρωτή του τον Χαρίτωνα Κυριαζή Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο ΣΕΒ.

6) Πολύζο Απόστολο, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου, τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπο του ΣΟΕΛ με αναπληρωτή του τον Καζά Βασίλειο, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου.

7) Αλαμάνο Παναγιώτη, νόμιμο ελεγκτή, τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου με αναπληρωτή του τον Λυμπέρη Ανάγνο, οικονομολόγο.

8) Βλυσίδη Αντώνιο, Τμηματάρχη του τμήματος Ανάλυσης και Μεθοδολογίας Κεφαλαιακής Επάρκειας και Λογιστικής Παρακολούθησης της Δ/νσης Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, τακτικό μέλος, ως εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδας, με αναπληρώτριά του την Πολυχρονίου Σοφία, Αρχιλογιστή, υπάλληλο του ιδίου τμήματος.

9) Δημήτριο Δράκο, Ορκωτό Ελεγκτή με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Δημήτριο Παρασκευόπουλο, μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου της ΕΛΤΕ.

Έργο της επιτροπής είναι η σύνταξη σχεδίου νόμου και αιτιολογικής έκθεσης για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στο τεύχος L 158/ 27.5.2014, στην εθνική έννομη τάξη, καθώς και η σύνταξη πίνακα αντιστοιχίας των άρθρων της Οδηγίας με τα άρθρα του σχεδίου νόμου.

Το έργο της Επιτροπής πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 31η Μαρτίου 2016. Εάν κατά την ημερομηνία αυτή έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίηση της ανωτέρω οδηγίας, η Επιτροπή υποχρεούται να επισημάνει και ενσωματώσει και τις αλλαγές αυτές, στο μέτρο που δεν απαιτείται παράταση των εργασιών.

Το έργο της Επιτροπής παρέχεται χωρίς αμοιβή στους χώρους που θα παρασχεθούν από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, η οποία θα παρέχει και την γραμματειακή υποστήριξη και θα εκτελείται κατά τις εργάσιμες ώρες των δημοσίων υπηρεσιών.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γκίκας ΧαρδούβεληςΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο