Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2015 ]

Αριθμ. Γ5α/οικ. 112654/29.12.2014 «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»: Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 61771/11−07−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1907)

(«Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων»: Τροποποίηση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 61771/11−07−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1907))

Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. Γ5α/οικ. 112654

(ΦΕΚ Β' 3677/31-12-2014)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 3 του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ Α΄ 53).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κώδικας Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

3. Τις διατάξεις του Ν.δ. 96/1973 και ιδίως το άρθρο 17 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 172).

4. Τις διατάξεις του Ν.δ. 136/1946 «περί Αγορανομικού Κώδικα» (ΦΕΚ Α΄ 298), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3408/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 272/Α΄).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α΄ 58) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄ 212) περί τροποποιήσεως του Κώδικα Φ.Π.Α.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ Α΄ 3), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει και το ν. 1965/1991 (Α΄ 146).

9. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α΄ 173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».

10. Τις διατάξεις των άρθρων 38, 39, 40 και 51 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

11. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 16, 17, 19, 20, 21 και 23 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

12. Την υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29.4.2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1049/B΄/29.4.2013), «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 2001/83/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση» (L 311/28.11.2001), όπως ισχύει και όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/84/ΕΕ, όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση (L348/31.12.2010)».

13. Την υπ’ αριθμ. οικ. 94274/28.9.2012 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α΄)» (ΦΕΚ Β΄ 2675).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6/ Α΄), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 40 και 51 του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31).

15. Τη διάταξη του άρθρου 22 του Ν. 4213/2013.

16. Το άρθρο 34 του ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 Α΄).

17. Το Π.δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α΄ 134/2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Την υπ’ αριθμ. Γ.Υ./οικ. 6967/29−12−2014 εντολή του Υπουργού Υγείας.

19. Την υπ’ αριθμ. Γ.Π/οικ.61771/11.7.2014 υπουργική απόφαση «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ 1907/Β΄/15.07.2014) και την τροποποίηση της με την υπ’ αριθμ. Γ.Π/οικ. 65470/23.7.2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2013/Β΄/24.07.2014).

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Στην υπ’ αριθμ. Γ.Π/οικ.61771/11.7.2014 υπουργική απόφασης «Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων» (ΦΕΚ Β΄ 1907), στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 προστίθεται νέο εδάφιο: «Τα βιβλιογραφικά προϊόντα τιμολογούνται όπως τα υβριδικά».

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 η φράση «Μετά την πρώτη εφαρμογή την ανάγκη εξαίρεσής τους» καταργείται.

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 καταργείται η λέξη «του ΕΟΦ» και αντικαθίσταται από την φράση: «της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας» και η λέξη «εμπρόθεσμα» αντικαθίσταται με το «εντός 5 ημερών».

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 και στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 καταργείται η φράση: «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης» και στην παράγραφο 6 καταργείται η λέξη: «επικείμενης».

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 μετά την φράση «κρατών μελών της ΕΕ», προστίθεται νέο εδάφιο: «Σε αυτήν την περίπτωση δύναται να θεωρηθούν ως αξιόπιστα και άλλα στοιχεία εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 6 ή και υπεύθυνες δηλώσεις των ΚΑΚ».

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 το «8» αντικαθίσταται με «4» και το «4», αντικαθίσταται με «2».

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 καταργείται η φράση «Κατά την πρώτη... τρέχουσας ανατιμολόγησης.»

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 το «4» αντικαθίσταται με «2» και το «2», αντικαθίσταται με «1».

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 μετά την φράση «από τον ΕΟΠΥΥ» προστίθεται «Η παρούσα εφαρμόζεται σε προϊόντα με πωλήσεις πέρα των 12 μηνών».

Στην ίδια παράγραφο το «του 2014» αντικαθίσταται με τις λέξεις «των προηγούμενων 12 μηνών πριν από την έναρξη της γενικής ανατιμολόγησης» και το «του 2013» αντικαθίσταται με τις λέξεις «της περιόδου από τον 24ο έως τον 12ο μήνα πριν από την έναρξη της γενικής ανατιμολόγησης».

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 9 καταργούνται οι φράσεις «ή περιεκτικότητας», «και περιεκτικότητα».

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 μετά την φράση «Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης» προστίθεται η φράση «και έως την εφαρμογή των προβλέψεων περί κοστολόγησης, σε κάθε δελτίο γενικής ανατιμολόγησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο