Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-08-1999 ]

ΠΟΛ.1171/16.8.1999 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2725/1999 "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις" - Πόρος ύψους 5% υπέρ του Ταμείου Αστυνομίας στα εισιτήρια ομαδικών αγώνων

(Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2725/1999 "Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις" - Πόρος ύψους 5% υπέρ του Ταμείου Αστυνομίας στα εισιτήρια ομαδικών αγώνων )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 16 Αυγούστου 1999
Αρ.Πρωτ.: 1077183/819/ΔΤ & ΕΦ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΛ.: 1171
ΤΜΗΜΑ Α΄
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ΕΙΣΠ. ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2725/1999 <<Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις>>.

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 41 και του άρθρου 140 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α'/17.6.1999) και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Με τις διατάξεις της κοινοποιούμενης παρ. 5 του άρθρου 41 επιβάλλεται πόρος υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων αστυνομικού προσωπικού, δηλαδή υπέρ του Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ) και του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ), που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του αντιτίμου των εισιτηρίων όλων των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης.
Το ανωτέρω ποσοστό 5% περιέρχεται ως πόρος υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού, εφόσον οι αγώνες των ανωτέρω αθλημάτων διεξάγονται σε περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σώματος.
Από την έναρξη επιβολής του ανωτέρω πόρου καταργείται ο πόρος 2,5% υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων των Σωμάτων Ασφαλείας που επιβαλλόταν στο αντίτιμο των εισιτηρίων των ποδοσφαιρικών αγώνων (άρθρο 1 του Ν.4500/1966). Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η διαδικασία είσπραξης του πόρου θα καθοριστεί με απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης αυτής, ο επιβαλλόμενος πόρος θα εισπράττεται με παρακαταθήκη ή με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τραπέζης, όπως γινόταν μέχρι τώρα για τον πόρο 2,5% που εισπραττόταν υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων Σωμάτων Ασφαλείας (ΑΤΣΑ) στο αντίτιμο των εισιτηρίων των ποδοσφαιρικών αγώνων.
Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης θα σας δοθούν λεπτομερείς οδηγίες.

2. Σύμφωνα με την επίσης κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 140, η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 41 αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 17.6.1999 και, επομένως, η επιβολή του πόρου 5% καταλαμβάνει εισιτήρια αγώνων που διεξάγονται από την ημερομηνία
αυτή.Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις Ν.2725/1999 (ΦΕΚ 127/Α'/17.6.1999)
.......................
Αρθρο 41
Αντιμετώπιση της βίας σε αγωνιστικούς χώρους - Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας - Σύνδεσμοι Φιλάθλων
1. ....................................................................
5. α) Ποσοστό 5% επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης περιέρχεται ως πόρος στα Ασφαλιστικά Ταμεία του αστυνομικού προσωπικού (ΕΤΕΧ - ΤΑΥΑΠ). Τα ανωτέρω έσοδα επιμερίζονται κατά ποσοστό 68% στο ΕΤΕΧ και 32% στο ΤΑΥΑΠ. Το πιο πάνω ποσοστό περιέρχεται ως πόρος στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού, εφόσον οι αγώνες των ανωτέρω αθλημάτων διεξάγονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του Λιμενικού Σώματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εμπορικής Ναυτιλίας, Δημόσιας Τάξης, Οικονομικών και του αρμοδίου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται η διαδικασία είσπραξης των εσόδων, η διαχείρισή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

β) Η ΕΛ.ΑΣ. και το Λ.Σ. μπορούν να διαθέτουν επιπλέον προσωπικό για την τήρηση της τάξης σε αγώνες αυξημένης επικινδυνότητας. Η διάθεση αυτή γίνεται ύστερα από αίτηση των διαγωνιζομένων Αθλητικών Σωματείων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή της διοργανώτριας Αρχής των πρωταθλημάτων ή της Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου αυτού. Η πιο πάνω διάθεση γίνεται με την καταβολή ανάλογης αποζημίωσης από τους διαγωνιζόμενους, σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής στις εισπράξεις κάθε αγώνα, προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η οποία αποδίδεται στο επιπλέον απασχολούμενο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. ή του Λ.Σ. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, ορίζονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και οι όροι ανάθεσης της τήρησης της τάξης στην ΕΛ.ΑΣ. ή το Λ.Σ., καθώς και το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης, ανάλογα με τον αριθμό του επιπλέον απασχολούμενου προσωπικού και τη χρονική διάρκεια της απασχόλησής του, ο τρόπος υπολογισμού, βεβαίωσης και καταβολής της αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
.......................
Αρθρο 140
Εναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο