Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2015 ]

Αρ. πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 302/9.1.2015 Περί της υπαγωγής επιχειρήσεων στην υποχρέωση του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»

(Περί της υπαγωγής επιχειρήσεων στην υποχρέωση του άρθρου 21 του ν. 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»)

Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)

Μαρούσι, 09-01-2015
Αρ. Πρωτ.: Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 302/09-01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜAΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ: 210-6801052 FAX: 210-6834039
Πληροφορίες: Βασίλειος Ιατρίδης

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 4174/2013 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ».

ΣΧΕΤ.: ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 34508/17-12-2014 ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ......... …………… .

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου Α’ της ΠΟΛ.1097/9.4.2014 (Φ.Ε.Κ. Β’ 883/09-04-2014), τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες των περιπτώσεων γ’ και δ’ του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ν. 4172/2013), για τις συναλλαγές, καθώς και τη μεταφορά λειτουργιών που πραγματοποιούν με άλλα συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περιπτώσεως ζ’ του ιδίου άρθρου και οι οποίες εμπίπτουν στα άρθρα 50 και 51 του Κ.Φ.Ε., υποχρεούνται να τηρούν τον Φάκελο Τεκμηρίωσης τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών του άρθρου 21 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013).

2. Με την περίπτωση ζ’ του άρθρου 2 του Ν. 4172/2013 διευκρινίζεται, ότι ως συνδεδεμένο πρόσωπο νοείται κάθε πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, στον έλεγχο ή στο κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, ως συνδεδεμένα πρόσωπα θεωρούνται τα κατωτέρω:

(α) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,

(β) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου και

(γ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

3. Βάσει των δεδομένων που τέθηκαν στη διάθεση της υπηρεσίας μας με το υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. 34508/17.12.2014 έγγραφο της δικηγόρου Αθηνών, …… ………, προκύπτει ότι μεταξύ των ανωνύμων εταιρειών «Άλφα Α.Ε.» και «Βήτα Α.Ε.» υφίσταται κοινή μετοχική σύνθεση, ήτοι σε αμφότερες μετέχουν τα ίδια τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα και με τα ίδια ποσοστά συμμετοχής (25% έκαστο). Περαιτέρω, εκ των τεσσάρων μετόχων, οι μέτοχοι Νο 1, 2 και 3 συνδέονται με συγγενική σχέση (αδέλφια). Επιπροσθέτως, οι μέτοχοι Νο 2, 3 και 4 μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο (πενταμελές) της εταιρείας «Άλφα ΑΕ», ενώ οι μέτοχοι Νο 1, 2 και 4 μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο (επίσης, πενταμελές) της εταιρείας «Βήτα ΑΕ». Οι αποφάσεις των Δ.Σ. και των δύο εταιρειών λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία.

4. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, η θέση της υπηρεσίας μας είναι ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι εταιρείες «Άλφα Α.Ε.» και «Βήτα Α.Ε.» νοούνται ως συνδεδεμένες, λόγω της συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιό τους. Ήτοι υπάγονται στην υποπερίπτωση γ’ της περιπτώσεως ζ’ του άρθρου 2 του Ν. 4174/2013, αφού λόγω της συμμετοχής των ιδίων προσώπων στο κεφάλαιό τους, υπάρχει σε αμφότερες εταιρείες σχέση ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου από τρίτα πρόσωπα (τους μετόχους αυτών). Επομένως, για τις συναλλαγές και τη μεταφορά λειτουργιών των άρθρων 50 και 51 του Ν. 4172/3013 (Κ.Φ.Ε.) που πραγματοποιούν οι εταιρείες «Άλφα Α.Ε.» και «Βήτα Α.Ε.» μεταξύ τους, υπόκεινται στις υποχρεώσεις του άρθρου 21 του Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) περί τηρήσεως Φακέλου Τεκμηρίωσης.

5. Περαιτέρω, σας καλούμε να λάβετε υπ’ όψιν σας, ότι η εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών ανήκει στην αρμοδιότητα των εντελλομένων ελεγκτών για τη διενέργεια του πλήρους επιτόπιου φορολογικού ελέγχου στις εν θέματι επιχειρήσεις.Η Διευθύντρια του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
Μαριάνθη Χ. Πανταζοπούλου
Εφοριακός ΠΕ/Β3ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο